Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 217, tel. (71) 375 45 35

E-mail:

marcin.borowski [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

_________________________________________
Spis publikacji:

 

Monografia:
1.  Obraz „ateisty” w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Kraków 2015.


 
Artykuły:


1. Элементы детективного романа в структуре сюжета «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского, [w:] Достоевский и современность, Материалы XXII Международных Старорусских Чтений 2007 года, red. В.В. Дудкин, Великий Новгород 2008, s. 36-45.

2. Sobowtór – odbicie w krzywym zwierciadle (Na podstawie twórczości F. M. Dostojewskiego), [w:] Lustro. Literatura, kultura, język, red. I. Fijałkowska-Janiak [et al.], Gdańsk 2010, s. 28-36.

3. Zbliżenie do doskonałości czy wynaturzenie?, [w:] Zbliżenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak [et al.], Gdańsk 2011, s. 165-177.

4. Заметки о рецепции Ф. М. Достоевского в Польше, [w:] Достоевский и современность, Материалы XXV Международных Старорусских Чтений 2010 года, red. В.В. Дудкин, Великий Новгород 2011, s. 40-49.

5. Проблема отцовства у Ф. М. Достоевского (на материале романа "Подросток"), [w:] Формирование аксиологического компонента в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов, red. В. Н. Обухова, Евпатория 2011, s. 219-224.

6. Dostojewski w oczach polskich internautów, „Autograf” 2011, nr 4, s. 31-33.

7. Ф. М. Достоевский в польском и русском Интернет-пространствах (на материалах польских и русских книжных Интернет-форумов), [w:] Достоевский и современность, Материалы XXVII Международных Старорусских Чтений 2011 года, red. В.В. Дудкин, Великий Новгород 2012, s. 66-73.

8. Достоевский в обсуждениях польских и русских пользователей Интернета, „Вопросы русской литературы” 2012, nr 21, s. 194-200.

9. Герой-«атеист» Ф. М. Достоевского в современном атеистическом дискурсе (к постановке проблемы), [w:] Формирование аксиологического компонента в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов, red. В. Н. Обухова, Евпатория 2012, s. 162-164.

10. Творчество Ф. М. Достоевского в современном атеистическом дискурсе (постановка вопроса), [w:] Историко-культурный потенциал России: наследие и современность, red. Е. А. Гаричева, Великий Новгород 2013, s. 117-121.

11. „Wynaturzeni” czy „normalni”?, [w:] Wynaturzenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, red. P. Biczkowska [et al.], Gdańsk 2013, s. 118-125, (współautorstwo: T. Ptaszyński).

12. Вера и нравственность в творчестве Ф. М. Достоевского и с точки зрения современного атеизма, [w:] Историко-культурный и экономический потенциал России: наследие и современность, red. Е. А. Гаричева, Великий Новгород 2014, s. 106-113.

13.   Творчество ф. М. Достоевского и современный атеизм – морально-этический аспект, [w:] Достоевский и современность, Материалы XXX Международных Старорусских  Чтений 2015 года; red. С. Шараков, Великий Новгород 2016, s. 248-257.

14.  „Zbrodnia i kara” w recepcji współczesnych czytelników, [w:] Dostojewski i inni – literatura, idee, polityka, red. T. Sucharski, Katowice 2016, s. 241-259, (współautor: T. Ptaszyński).

15. Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści J. M. Coetzee'go), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, pod red. E. Komisaruk, M. Borowskiego, M. Bukwalta, K. Woźniak, S. Wójtowicz i R. Zmĕlíka, Wrocław 2016, s. 257-266.

16. Рецепция творчества Достоевского польским и русским Интернет-сообществом. Религиозно-этический аспект, «Достоевский и мировая культура» 2016, nr 34, s. 101-110.

17. Гендерная проблематика в романной серии Т. Пратчетта «Плоский мир» (на примере гномов из цикла о «Городской страже»), [w:] Филологические чтения Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Материалы конференции, red. Е. Федорова, Ярославль 2017, s. 11-14.

18. Recepcja twórczości Dostojewskiego wśród polskich i rosyjskich użytkowników Internetu (aspekt religijno-etyczny), „Slavia Orientalis” 2017, nr 4, s. 607-617, (współautor: T. Ptaszyński).

19. «Преступление и наказание» в восприятии современных читателей, „Mundo Eslavo” XVI, 2017, s. 27-37.

20. Мотив двойничества в творчестве Ф. М. Достоевского, [w:] Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога:сборник материалов научно-практической конференции, 12-13 апреля 2018 г., г. Евпатория, red. Н. А. Глузман, Я. А. Ивлева, И. Б. Каменская, Ю. К. Картавая, В. Н. Раскалинос, Симферополь 2018, s. 149-154.

21. Motyw „podwójnego ojcostwa” w „Młodziku” i „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego, „Slavica Wratislaviensia” CLXVI, 2018, s. 69-80.

22. Konflikty religijne w „Świecie Dysku”, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości, red. W Supa, E. Pańkowska, Białystok 2018, s. 219-232.

23.       Изображение смерти в цикле "Скитальцы" Марины и Сергея Дяченко, [w:] Филологические чтения Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Материалы конференции, red. Е. Федорова, Ярославль 2018, s. 9-15.


 
Abstrakty:

1.       Сходства и различия в понимании творчества Достоевского польским и русским «наивным» читателем (на материале Интернет-опросов), [тезисы], [w:] XV Symposium of the International Dostoevsky Society, “Dostoevsky and Journalism”, [Abstracts],  red. К. Степанян, Б. Тихомиров, Moskwa 2013, s. 16-17.

 2.       «Преступление и наказание» в восприятии современных читателей, [тезисы], [w:] XVI Symposium of the International Dostoevsky Society “The Legacy of F.M. Dostoevsky: 150 Years since the Publication of "Crime and Punishment"”, [Abstracts],  red. N. Arsentieva, T. Gorozhankina, B. Barros Garcia, Granada 2016, s. 103-104.

 
Prace redakcyjne:


1. Lustro. Literatura, kultura, język, red. I. Fijałkowska-Janiak, M. Kudlik, I. Kośnicka, K. Mendat, M. Popow, M. Smorczewska, I. Tusk, M. Borowski, Gdańsk 2010, 350 ss.

2. Zbliżenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak, H. Szcześniak, A. Jazgarska, I. Tusk, M. Borowski, K. Mendat, M. Kudlik, M. Smorczewska, I. Kośnicka, Gdańsk 2011, 322 ss.

3. Wynaturzenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, red. P. Biczkowska, K. Banucha, M. Borowski, K. Cierzan, J. Gerczak, A. Gumowska, M. Kudlik, I. Kośnicka, M. Smorczewska, Gdańsk 2013, 324 ss.

4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, pod red. E. Komisaruk, M. Borowskiego, M. Bukwalta, K. Woźniak, S. Wójtowicz i R. Zmĕlíka, Wrocław 2016.

 


Inne:

1.      Tłumaczenie wierszy A. Szarapowej i J. Szewczuka, „Krytyka Literacka” 2016, nr 2, s. 45-52.

2. Członek zespołu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma „Libri Magistri”.

3. Członek zespołu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma «Социальные и гуманитарные знания»

Wydział Filologiczny