Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. +48 71 375 45 56

E-mail:

katarzyna.chrobak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Tematyczne oraz gatunkowe zróżnicowanie literatury dziecięcej i młodzieżowej w Czechach. Różnorodność motywów tematycznych oraz próba ich klasyfikacji. Miejsce „literatury osobnej” wśród piśmiennictwa dla dorosłych.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Artykuły problemowe:


1. Ahoj wodniku! Postać wodnika w czeskich bajkach dla dzieci,(w:) Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka 3/2001, ISSN 0867-7115, s.21-23.

2. Językowo-kulturowy obraz wodnika w literaturze czeskiej, (w:) Świat Słowian w języku i kulturze VII. Kulturoznawstwo. Historia, red. E. Komorowska i D. Dziadosz, wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, ISBN: 978-83-60903-15-5, s. 35-38 [współautorka: Anna Zura].

3. Podążając śladami dziecka – o poezji Wandy Chotomskiej, Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka 4/2006, ISSN 0867-7115, s.12-16.

4. Tradycja i awangarda w Kubula a Kuba Kubikula Vladislava Vančury
(w) Bohemistyka, 2/2007, ISSN 1642-9893, s.101-109.

5. Kreatywny charakter literatury dziecięcej w świetle wartości artystycznych
(na czeskich i polskich przykładach), (w:) Eurolitteraria & Eurolingua 2007. Opera
Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, red. O. Uličný, wyd.
Technická univerzita v Liberci, Liberec 2008, ISBN 978-80-7372-292-0, s. 105-110.
(język polski; bibliografia; streszczenie w języku niemieckim; R; K; D)

6. Społeczno-literaci wizerunek czeskiego Żyda w kontekście kultury europejskiej, (w:) Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu, red. M. Balowski i J. Svoboda, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2008, ISBN 978-83-60730-15-7, s. 261-268.
(język polski; bibliografia; streszczenie w języku angielskim; R; K)

7. Literární dílo jako obraz jazykové komunikace v kontextu vztahu mezi tvůrcem a příjemcem, čili o vývojových tendencích součastné literatury pro děti a jejich rodiče, (w:) Ty, já a oni v jazyce a v literatuře (sborník z mezinárodní konference pořádené katedrou bohemistyki PF UJEP v Ūstí nad Labem 2008), 2 tom, wyd.Univerzita J.E. Purkyně, Ūstí nad Labem 2009, ISBN 978-80-7414-131-7, s. 92-95.
(język czeski; bibliografia; streszczenie w języku angielskim; R; K; D)

8. Fortuna, która kołem się toczy – o przygodach żydowskiego komiwojażera na podstawie „Śmierci pięknych saren” Oty Pavla, (w:) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 8 seria: „Slavica Wratislaviensia” CXLIX, Wrocław 2009, ISSN 0239-6661, s. 285-290.

9. Dzieło literackie jako akt komunikacji językowej w kontekście relacji nadawca – odbiorca, czyli o współczesnych tendencjach rozwojowych twórczości dla dzieci i ich rodziców (w) Bohemistyka, 2/2009, ISSN 1642-9893, s.119-124.

10. Między dzieciństwem a dorosłością - funkcja podwójnego adresata w "Bajkach dla niegrzecznych dzieci i ich troskliwych rodziców" Dušana Taragela (w) Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopnik, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, s. 155–163.

11. Czeski głos w sprawie zwierząt futerkowych, czyli kocia sprawa braci Čapków, „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 3/2009, ISSN 0867-7115, s.8-15.

12. Od alegorii do eschatologii w utworze Jana Karafiáta Broučci: Pro malé i velké děti (w:) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, seria AUWr 3251, CLII: „Slavica Wratislaviensia”, Wrocław 2010, ISSN 0239-6661, s.15-26.

13. Na tropach czeskich smoków- obraz smoka w kulturze oraz literaturze dla dzieci, „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 1/2010, ISSN 0867-7115, s.26-30.

14. Kornel Makuszyński mniej znany - lwowskie akcenty w twórczości i życiu pisarza, „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 2/2011, ISSN 0867-7115, s.22-29.

15. W kręgu słów. O tematyczno - lingwistycznych analogiach w twórczości Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz Wandy Chotomskiej „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” , 1/2013, ISSN 0867-7115, s. 12-20.

16. Kołysanka jako gatunek literacki – inspiracje, realizacje, modyfikacje (na wybranych przykładach z literatury czeskiej) (w) Bohemistyka, 3/2013, ISSN 1642-9893, s.167-183.

17. O lingwistycznym sposobie postrzegania świata na podstawie twórczości Wandy Chotomskiej oraz Mirona Białoszewskiego „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” , 3/2013 , ISSN 0867-7115, s.20 – 32.

18. Bóg, honor, ojczyzna – aksjologiczne wartości w twórczości literackiej Kornela Makuszyńskiego, „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka”, 3/2014 , ISSN 0867-7115, s.81 – 87.

19. Poradnik w (nie)dobrym stylu. Literatura poradnikowa – na wybranych czeskich i polskich przykładach w ujęciu aksjologicznym, (w) Bohemistyka, 3/2015, ISSN 1642-9893, s.259 – 276.

Recenzje:


1. Alicja Baluch, Baj(ń)kowe światy, Kraków 2000 [w:]Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka 2,/2001, ISSN 0867-7115, s.49-50.

2. Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. (Sborník textů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava 13-15 09.2005 ), pod red. Hany Srpovej, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2005, s. 237, ISBN 80-7368-101-3 (w:) Bohemistyka, 1/2006, ISSN 1642-9893, s.74-78.

3. Anna Gawarecka, Wygnańcy ze światów minionych. O czeskich dekadentach, Poznań 2007 [w:] Bohemistyka 1-4/2008, ISSN 1642-9893, s. 397-400.

4. Anna Zura, Konceptualizacja nazw barw w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza i „Proti všem” Alojzego Jiráska, Ostrava 2006. [w:] Bohemistyka 4/2007, ISSN 80-7368-205-2, s.309-313.

5. Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. [w:] Bohemistyka 2/2011, ISSN 1642-9893, s.148-150.

Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, varia, sprawozdania, wywiady, dyskusje):


1. Komunikat: Wrocławska bohemistyka – tradycja i współczesność , [w:] Bohemistyka 1-4/2008, ISSN 1642-9893, s. 485-491.

Prace redakcyjne:


1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 8 seria: Slavica Wratislaviensia CXLIX, Wrocław 2009. Zespół redakcyjny: M.Filipek, M. Jakubiec-Semkowowa, Ł. Kusiak-Skotnicka, A.Matusiak.

Wydział Filologiczny