Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Serbistyki i Kroatystyki.
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

sybilla.dakovic [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

Interiekcje w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim. Opis i konfrontacja, Wrocław 2006.

Autoreferat:

1. Onomatopeje i uzvici u srpskohrvatskom i poljskom jeziku – kontrastivna analiza, „Lingvističke Aktuelnosti” I, 3, 2000, wersja elektroniczna: http://www.sac.org.yu/komunikacija/casopisi/lingakt/I_3/d030/show_html?stdlang=gb.

Artykuły:

1. Onomatopeje i wykrzykniki w języku polskim i serbsko-chorwackim, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład 4, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000, s. 145-151.

2. Još o uzvicima, „Jezik Danas. Glasilo Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči”, 2000, 12, s. 3-9.

3. Semantyka interiekcji słowiańskich (w języku polskim, serbskim/chorwackim i rosyjskim), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład 5, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s. 81-87.

4. Formalne karakteristike srpskih interjekcija u odnosu na poljske i ruske, [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 2006, s. 481-487.

5. Sintaksa uzvika u hrvatskom i poljskom jeziku, [w:] Sintaktičke kategorije, red. B. Kuna, Osijek 2007, s. 67-76.

6. Uzvici u slavenskim jezicima i pitanje terminologije, „Filologija”, Razred za filološke znanosti, 2006, 46/47, s. 67-76.

7. Suvremeni pristupi analizi prijedloga na primjeru poljskoga i hrvatskoga jezika, [w:] Riječki filološki dani VII, red. I. Srdoč-Konestra, S. Vranić, Rijeka 2008, s. 793-803

8. Interiekcje onomatopeiczne w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim. [w:] VARIA XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 2005), red. A. Gálisová, A. Chomová, Bratislava 2008.

9. Uzvici i njihova obrada u jednojezičnim rječnicima, [w:] Jezični varijeteti i nacionalni identiteti, red. L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić, Zagreb 2009, s. 377-388.

10. Przyimki w gramatykach języka chorwackiego i serbskiego, „Slavica Wratislaviensia” CXLVIII, 2009, s. 179-189.

11. Słowniki tematyczne w Polsce, Serbii i Chorwacji. „Südslavistik online - zeitschrift für südslavische Sprachen und Literaturen“, zeszyt 3. Dvojezična leksikografija bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika, red. D. Šipka, 2011, s. 33-52.
http://www.suedslavistik-online.de/03/

12. "Dativus possessivus" w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe, Slavica Wratislaviensia. - [T.] 157 (2013), s. 127-140.

13. "Dativus ethicus” w chorwackich tekstach literackich i ich polskich tłumaczeniach, [w:] W dialogu języków i kultur, red. K. Frodoński, Ł. Karpiński, Warszawa 2013.

14. Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim, Slavica Wratislaviensia. - [T.] 160 (2015), s. 113-124.

15. Izražavanje psihičkih stanja u hrvatskom i poljskom jeziku – strukture s dativnim argumentom’ „Fluminensia : časopis za filološka istraživanja”  27 (2015), br. 2, s. 161-173.

16. Polskie ekwiwalenty abstrakcyjnych użyć chorwackiego przyimka prema, „Language and Literary Studies of Warsaw”  Nr 5 (2015), s. 91-105.

17. Chorwackie celownikowe konstrukcje z czasownikami przechodnimi : analiza kognitywno-lingwistyczna , [w]: W dialogu języków i kultur. T.6 , red. nauk. Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz,  Warszawa, 2017. - S. 48-58.

18. Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč, „Slavica Wratislaviensia” , [T.] 165 (2017), s. 79-89.

Recenzje:

1. B. Popiołek, Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach, [w:] „Lingvističke aktuelnosti” VII, 14, 2006, http://www.public.asu.edu/~dsipka/LA141.HTM

2. Edyta Koncewicz-Dziduch: Rzeczowniki motywowane wyrażeniem przyimkowym w językach serbskim i chorwackim. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. LXXII, sv. 1-4 (2006), s. 206-207. Filološki fakultet u Beogradu.

Sprawozdania:

1. VII Međunarodna Naučna Konferencija „Riječ i rečenica u slavenskim jezicima. Opis – konfrontacija – prijevod” 25.-27. XI. 2004. godine, Wroclaw, Poljska, „Lingvističke aktuelnosti” VII, 14, 2006, http://www.public.asu.edu/~dsipka/LA141.HTM

Wydział Filologiczny