Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Serbistyki i Kroatystyki.
gab. 217, tel. (71) 375 45 35

E-mail:

gordana.durdev-malkiewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Artykuły:

1. Inicijalna grupa v- sa poluglasnikom u Miroslavljevom jevanđelju, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 32, 1995, s.145–151.

2. O nekim sufiksima kojima se grade nomina agentis u srpskim srednjovekovnim spomenicima, „Studia Slawistyczne. Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 17 - Z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie, 1998, s. 57-62.

3. Wojwodina i jej dążenia do autonomii [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów byłej Jugosławii po 1991 roku, pod red. E. Szcześniak-Kajzar, Kraków 1999, s. 103-130.

4. Film krajów byłej Jugosławii po 1991 roku [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów byłej Jugosławii po 1991 roku, pod red. E. Szcześniak-Kajzar, Kraków 1999, s. 275-287.

5. Srpski, hrvatski i bošnjački jezik, „Socjolingwistyka” XVI, 1999, s. 19-25.

6. Imenički sufiks –je u srpskim srednjovekovnim spomenicima [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 31-39.

Wydział Filologiczny