Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
gab. 305, tel. (71) 375 45 55

E-mail: 
marcin.gaczkowski [na] uwr.edu.pl
Stanowisko:

asystent

Zainteresowania naukowe:

 Ukraińskie życie polityczne i kulturalne w Drugiej Rzeczypospolitej,

 Źródła zróżnicowania regionalnego współczesnej Ukrainy,

 Nacjonalizmy w Europie Środkowo-Wschodniej,

 Europa Środkowo-Wschodnia po rozpadzie ZSRR,

 Teoretyczne i praktyczne zagadnienia przekładu artystycznego i specjalistycznego.

 

Prace w redakcjach i kolegiach wydawniczych:

 „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” – sekretarz redakcji.

 

Stypendia:
 •  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010, 2012, 2013, 2015)
 •  Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (2012)

 


Wykaz publikacji:
Redakcja książki:

Ukraina: narracje, języki, historie, red. M. Gaczkowski, Wrocław 2015, ss. 260.


Czasopisma pod redakcją:
 1. Україна в умовах (пост)тоталітарної трансформації. Історія – Культура – Соціальні зміни, red. M. Gaczkowski, A. Matusiak, N. Teres, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, Kijów-Lwów-Wrocław 2016, nr 2, ss. 228.
 2. „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku, red. M. Gaczkowski, A. Matusiak, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, Toruń-Wrocław 2017, nr 3, ss. 224.

 


Artykuły i rozdziały w monografiach:
 1.  Dziesięć lat później. Ukraińskie życie polityczne Lwowa w 1928 roku, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” 2015, nr 1, s. 39–55.
 2. Galicja Wschodnia a „Wielka Ukraina” w międzywojennej publicystyce Osypa Nazaruka, [w:] Ukraina: narracje, języki, historie, red. M. Gaczkowski, Wrocław 2015, s. 151–165.
 3. Rosyjski mit wschodniej Galicji na tle ukraińskich i polskich historycznych koncepcji tego regionu w początkach I wojny światowej, [w:] Rosja. Reminiscencje, diagnozy, perspektywy, red. J. Biniewska, Kraków 2014, s. 151–165.
 4. «Галичина й Велика Україна». Ідея соборності у спадщині Осипа Назарука, [w:] Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія, t. 15, red. І. Михайлин, С. Вакуленко [et al.], Харків 2014, s. 79–96.
 5. O politykę realną: ukraińscy konserwatyści Galicji Wschodniej wobec II Rzeczypospolitej (1923–1930), [w:] Między pamięcią a zapomnieniem: trauma postkomunistyczna, red. A. Matusiak, Wrocław 2013, s. 39–54.
 6. Ідея незалежності України й українсько-польський конфлікт на прикладі публіцистики Осипа Назарука (1907–1919), [w:] Студії з україністики, t. XII, red. Р. Радишевський, Київ 2012, s. 77–85.
 7. Значення Києва у художній та публіцистичній спадщині Осипа Назарука, [w:] Київські полоністичні студії, т. XIX, red. Г. Астаф’єв [et al.], Київ 2012, s. 472–476.
 8. „Biuletyn Polsko-Ukraiński” wobec polskich władz państwowych (1932–1938), [w:] Київські полоністичні студії, т. XVIII, red. Р. Радишевський, Київ 2011, s. 42–48.
 9. Мілена Рудницька – українська жіноча та національна діячка, депутат польського Сейму в 1928–1935 рр., „Гуманітарні науки. Науково-практичний журнал” 2011, nr 2 (22), s. 126–133.
 10. Międzynarodowe Działania Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej w sprawie wydarzeń 1930 r. w Galicji Wschodniej, [w:] Kultury Wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Rosja-Ukraina-Białoruś, red. A. Chudzińska-Parkosadze, Poznań 2009, s. 33–40.
 11. Miłena Rudnyćka i jej droga do Sejmu RP na tle przemian ideowo–politycznych ukraińskich narodowych demokratów oraz rozwoju ukraińskiego ruchu kobiecego w Galicji Wschodniej (1918–1928), [w:] Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, red. A. Świątek [et al.], t. VIII, Kraków 2008, s. 41–62.

 


Recenzje:
 1.  Mariusz Sawa, Ukraiński emigrant : działalność i myśl Iwana Kedryna-Rudnyckiego (18961995) [recenzja], „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” 2017, nr 3, s. 216–218.
 2. Marta Studenna-Skrukwa, Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej [recenzja], „Dzieje Najnowsze” 2015, z. 2, s. 223–226.
 3.  Grzegorz Motyka, Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci [recenzja], [w:] Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, red. A. Matusiak, Wrocław 2014, s. 382–387.
 4.  Сергій Єкельчик, Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві [recenzja], [w:]Między pamięcią a zapomnieniem: trauma postkomunistyczna, red. A. Matusiak, Wrocław 2013, s. 327–331.

 


Sprawozdania:
 1.  Překladatelé bez hranic 2017, tłum. Alexej Sevruk, „PLAV - měsíčník pro světovou literaturu” 2017, nr 11, s. 2–3.
 2. [współautorka: Anna Ćwik] Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Konferencji Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos (Wrocław 11–12 maja 2017), „Slavia Orientalis” 2018, nr 1, s. 185–189.

Prace translatoryczne:
 1. A. Sniżko, Zakurzone myśli z donbaskiego frontu, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” 2017, nr 3, s. 99–114.
 2. Н. Лебединцева, Zapiski na marginesie literatury: krytyka ukraińska na przełomie generacji, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX – początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. A. Matusiak, Poznań 2016, s. 355–385.
 3.  Л. Ушкалов, Miejsce Ukrainy w czasie i przestrzeni. Wersja Mychajła Drahomanowa, [w:] Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, red. D. Żygadło-Czopnik, Wrocław 2015, s. 201–225.
 4.  A. Kyrydon, Zamiast wstępu: Ukraina wobec przełomu historycznego. Społeczeństwo a problem podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, [w:] Ukraina: narracje, języki, historie, red. M. Gaczkowski, Wrocław 2015, s. 15–28.
 5. O. Hałeta, Literacki węzeł kolejowy: pociąg do Lwowa, „Prace Kulturoznawcze” 2015, t. XVII, s. 143–158.
 6.  T. Gundorova, W jaki sposób peryferie rozmawiają między sobą albo teoria postkolonialna pozbawiona „Centrum”, „Porównania” 2014, nr 15, s. 33–44 [przedruk: T. Hundorowa, W jaki sposób peryferie rozmawiają między sobą albo teoria postkolonialna pozbawiona „Centrum”, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX – początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. A. Matusiak, Poznań 2016, s. 55–65].
 7.  S. Velychenko, Kwestia kolonializmu rosyjskiego w ukraińskiej debacie intelektualnej: zależność polityczna, tożsamość narodowa, rozwój ekonomiczny, [w:] Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, red. A. Matusiak, Wrocław 2014, s. 15–59.
 8.  В. Гриневич, Ewolucja i dewolucja pamięci historycznej na Ukrainie: II wojna światowa, [w:] Między pamięcią a zapomnieniem: trauma postkomunistyczna, red. A. Matusiak, Wrocław 2013, s. 55–78.

Wydział Filologiczny