Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

onomastyka słowiańska ze szczególnym uwzględnieniem zoonomastyki, antroponomastyki oraz chrematonomastyki języków zachodnio- i południowosłowiańskich, językoznawstwo konfrontatywne, językoznawstwo polskie, czeskie, frazeologia, lingwistyka korpusowa, leksykologia i leksykografia, metodyka nauczania języków obcych, polityka językowa.


_________________________________________

Spis publikacji:
Artykuły:
 

1. A. Kołodziej, Urbozoonimiczny potencjał chrematonimów, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura II, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, M. Budzińska, Červený Kostelec, 2013, Nakladatelství Pavel Marvart, ISBN: 978-80-7465-082-6, s. 139-146.

2. A. Kołodziej, Vývoj polské, české a slovanské zoonomastiky,  [w:] „Acta Onomastica“,  LIII/2012, Praha, 2012, Ústav pro český jazyk AV ČR, ISBN: 978-80-86496-65-8, s. 169-186. 

3. A. Kołodziej, Діахронічний і синхронічний аспект зоонімічних досліджень, [w:] „Висник“, но.56, Лъвив, 2012, Серия филологична, ISSN: 2078-5534, s. 257-263.

4. A. Kołodziej, P. Fojtů, Leksykograficzne opracowanie jednostek urbozoonimicznych w językach słowiańskich: problematyka gromadzenia i próba systematyzacji materiału. Projekt słownika urbozoonimów słowiańskich, [w:] Chrematonimia jako fenomem wspołczesności, red. M Biolik, J. Duma, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011, ISBN: 978-83-7299-748-7, s. 259-269.

5. A. Kołodziej, Urbozoonyma versus antroponyma, [w:] Dialog Kultur VI.  Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. - 19. ledna 2011 v Hradci Králové, První vydání, Brno, 2011, Tribun EU, ISBN 978-80-7399-199-9, s. 178-184.

6. A. Kołodziej, Přípony k tvoření urbozoonymických jednotek v polštině a češtině, [w:] Arealová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-arealových studií, Ed. I. Pospíšil, Brno 2010, Tribun EU, ISBN: 978-80-7399-987-2, s. 147-156.

7. A. Kołodziej, Svět zířat ve světě frazeologizmů. Frazémy s názvy zvířat v češtině, polštině, slovenštině, srbštině, chorvačtině a ruštině, [w:] Problematika českého jazyka, literatury a kultura očima mladých doma a ve světě. Příspěvky z mezonárodní vědecké bohemistické konference Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno 2010, Tribun EU, ISBN: 978-80-7399-995-7,  s. 280-284.

8. A. Kołodziej, Falsiekwiwalencja międzyjęzykowa, czyli kilka uwag o problemach translatorów (na materiale polskim, czeskim, serbskim i chorwackim), [w:] Wyznawania współczesnego edytorstwa, red. K. Burgund-Kisiel, Wrocław 2010, Koło Naukowe Edytorów Koedycja, ISBN: 978-83-61499-01-5, s. 169-176.

 
Recenzje:

1. A. Kołodziej: Iveta Valentová, Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propiami. Vydavat‘elstvo Slovenskej akademie vied. Bratislava 2011. 259 s., [w:] „Acta Onomastica“ LIII/2012, Praha, 2012, Ústav pro český jazyk AV ČR, s. 391-394. 

2. A. Kołodziej: Ivana Vidović Bolt, Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji, Hrvatska Sveučilišna Náklada, Zagreb 2011, ss. 210, „Poradnik Językowy“ 2/2013, Warszawa, 2013, Dom Wydawniczy ELIPSA, ISSN: 0551-5343, s.119-121; 

 

Sprawozdania:

1. A. Kołodziej, Sprawozdanie z konferencji „Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata”, „Poradnik Językowy”, 6/2012, Warszawa, 2012, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, ISSN: 0551-5343, s. 116-117.

2. A. Kołodziej, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji СЛАВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, Lwów 26-28 października 2011, „Poradnik Językowy”, 5/2012, Warszawa, 2012, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, ISSN: 0551-5343, s. 110-112.

3. A. Kołodziej, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Dialog kultur, Hradec Králové, 18–19.01.2011, Poradnik Językowy, 10/2011, Warszawa, 2011,  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ISSN: 0551-5343, s. 90-92.

 
Prace redakcyjne:

1. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, M. Budzińska, Červený Kostelec, 2015, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-130-4, ss. 199.

2. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Červený Kostelec, 2013, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-082-6, ss. 464.

 
Prace translatoryczne:

1. J. Sokołowski, Ke koncepcím srovnávacího popisu slovotvorných systémů slovanských jazyků, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Červený Kostelec, 2013, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-082-6, s. 13-24.

Wydział Filologiczny