Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
Instytutu Filologii Słowiańskiej
gab. 306, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

przemyslaw.jozwikiewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor uniwersytetu

Zainteresowania naukowe:

Gramatyka języka ukraińskiego, przede wszystkim składnia; językoznawstwo; przekład, a zwłaszcza jego aspekt praktyczny; terminologia informatyczna, historia...
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Właściwości składniowe ukraińskiej wersji Biblii, Wrocław 2007, ss. 106.

2. Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym, Wrocław 2013, ss. 280.

Recenzja:
Cz. Lachur, Slavia Orientalis, nr 4, Warszawa 2014, s. 670–674.

І. Процик, Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», № 842, серія «Проблеми української термінології», Львів 2016,б с. 173-174.

 
Prace translatoryczne:

1. Koczerhan M.P, tłum. P. Jóźwikiewicz, Cz. Lachur, A. Nowacki, Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego, Kępa 2009, ss. 275.

2. Rzemieniecki K., Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku, Oprac. … przy współpracy Eugeniusza Czernieckiego, Przemysława Jóźwikiewicza i Violetty Szymczyk / Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства першої половини XVIII століття. Опрацював Конрад Жеменецький при співпраці Євгена Чернецького, Пшемислава Юзвікевича і Віолети Шимчик. Biała Cerkiew: Aleksander Pszonkowski, 2014, ss. 410.

3. Briuchowecka Ł., tłum. P. Jóźwikiewicz, Polska w kinie ukraińskim, Studia filmoznawcze 37, Polsko-ukraińskie sąsiedztwo na ekranie filmowym, Wrocław 2016, s. 89-150.


 
Artykuły:


1. „Ruiny zamku w Bałakławie” Адама Міцкевича а переклад Максима Рильського. Порівняльний аналіз сонету з погляду застосування різних видів трансформацій [w:] Słowiański bazar № 1, Wrocław 2000, s.17-21.

2. Концепт тіла як багатозначної фразеологічної одиниці в польській та українській мовах [w:] Проблеми слов’янознавства № 51, Видавництво Львівського Університету, Львів 2001, c. 262-264.

3. Ukraińska Biblia na tle europejskim [w:] Slavica Wratislaviensia CXII, Wrocław 2001, s. 83-92.

4. Ukraińskie biblijne zdanie względne typu relativum який (котрий) + verbum finitum a polskie konstrukcje relatywne [w:] Slavica Wratislaviensia CXVI, Wrocław 2002, s. 99-106.

5. Ukraińskie zdanie względne typu relativum що + verbum finitum [w:] Slavica Wratislaviensia CXVІI, Wrocław 2002, s. 125-129.

6. Ukraińskie biblijne zdanie względne typu relativum хто + vеrbum finitum a polskie konstrukcje relatywne [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku, red. B.Tichoniuk, A.Ksenicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003, s. 327-332.

7. Dualizm przypadka rzeczowników męskonieżywotnych (na materiale ukraińskiej Biblii Rzymskiej) [w:] Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, red. D.Buczko, M.Łesiów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 83-90.

8. Ukraiński predykat syntetyczny (na materiale tekstu biblijnego) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXVІI, Wrocław 2004, s. 81-86.

9. Predykat w formie plusquamperfectum w języku ukraińskim i polskim (na materiale tekstu „Нового Завіту”) [w:] Паланістыка 2004/2005, Мінск 2005, с. 143-153.

10. Ukraińskie zdania z predykatem w formie bezosobnika a konstrukcje polskie (na materiale „Нового Завіту”) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXIІI, Wrocław 2005, s. 107-112.

11. Ukraińskie przekłady Pisma św. - od XIV do XX w. [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo, Szczecin 2005, s. 102-107.

12. Ukraińskie zdania z predykatem “бути” a polskie konstrukcje imienne (na materiale tekstu „Нового Завіту”) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXV, Wrocław 2006, s.121-131.

13. Oсобливості заголовного іменникового словосполучення з залежним іменником (на матеріалі українських та польських газет) [w:] Паланістыка 2006, Мінск 2006, с. 95-114.

14. O„ukrainizacji” produktów Microsoft słów kilka… [w: ] E. Komorowska, D. Dziadosz (red.) Świat Słowian w Języku i Kulturze VII. Językoznawstwo, Szczecin 2006, s. 111-115.

15. Ukraińskie przekłady Pisma św. w XX wieku [w:] Slavica Wratislaviensia CXLIII, Wrocław 2007, s. 355-359.

16. Przekład a proces nauczania języka ukraińskiego [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, випуск 2, Львів 2007, с. 212-218.

17. Ukraińskie formy bezosobowe na -но/-то a język plików pomocy pakietu MS Office 2003 [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo, Szczecin 2007, s. 99-108.

18. Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) – historia, funkcjonowanie, kontrowersje [w:] Roczniki humanistyczne, tom LVI, zeszyt 7, Lublin 2008, s. 141-149.

19. Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) a pliki pomocy programu MS Office 2003 [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z gramatyki języków słowiańskich i innych języków europejskich pod red. Ewy Komorowskiej i Doroty Dziadosz, Szczecin 2008, s. 80-84.

20. Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) – ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików pomocy programu MS Office 2003 [w:] Slavica Wratislaviensia CL, Wrocław 2009, s. 83-91.

21. Ukraińskie słownictwo komputerowe – zarys problemu [w: ] Świat Słowian w języku i kulturze X. Językoznawstwo. Leksykologia. Frazeologia, red. E. Komorowska, A. Krzanowska, Szczecin 2009, s. 67-72.

22. „Informatyka dla ukrainistów”, czyli zmagania z językiem i komputerem [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. V, Lublin 2010, s.212-219.

23. Informatyka, ukraińska rzeczywistość TI, ukraińskie słownictwo komputerowe [w:] Slavica Wratislaviensia CLII, Wrocław 2010, s. 131-141.

24. Innowacje leksykalne a ukraiński slang informatyczny [w:] Roczniki humanistyczne, tom LVIII, zeszyt 7, Lublin 2010, s. 77-88.

25. Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia [w:] Slavica Wratislaviensia CLIV, Wrocław 2011, s. 121-132.

26. Ukraińskie nazwy peryferyjnych podzespołów komputerowych: typy, struktura, derywaty [w:] Roczniki humanistyczne, tom LIX, zeszyt 7, Lublin 2011, s. 187-204.

27. Ukraińska terminologia informatyczna w dydaktyce uniwersyteckiej [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, vol. VII/2012, red. Maria Borciuch, Lubow Frolak, s. 73-82.

28. Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura [w:] Slavica Wratislaviensia CLVI, Wrocław 2012, s. 111-125.

29. Концепція створення українсько-польського і польсько-українського словника комп’ютерної лексики [w:] Лінгвокомп’ютерні дослідження 6, Донецьк 2013, s. 225-231.

30. Роль сучасних технологій в університетському навчанні [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 8, Львів 2013, s. 49-58.

31. Pochodzenie, budowa i funkcjonowanie ukraińskich nazw podzespołów komputerowych [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 1, Poznań 2013, s. 55-65.

32. Uanet, ukraińskie słownictwo informatyczne – fakt czy melodia przyszłości? Rozważania językoznawcy [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. VIII, Lublin 2013, s. 46-57.

33. Особливості функціонування повідомлень у розділі „Високі технології” на веб-форумі „Домівка.Net” [w:] Лінгвокомп’ютерні дослідження 7, Донецьк 2014, s. 117-122.

34. Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1/2013, s. 171-181.

35. Сучасні технології та процес вивчення іноземної мови. Позитиви й негативи [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 10, Львів 2014, s.8-16.

36. Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej (1990-2010) [w:] Slavica Wratislaviensia CLIX, Wrocław 2014, s. 179-188.

37. Absolwenci Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego a rynek pracy [w:] „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”, Lublin 2015, s.175-187.

38. Ukraińska lokalizacja oprogramowania komputerowego – zarys problemu [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 3, Poznań 2015, s. 97-103.

39. Навіщо полякам українська мова? [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 11, Львів 2015, s. 25-32.

40. Ukraińskie słownictwo informatyczne wobec wpływów języka angielskiego i rosyjskiego – przegląd wybranych postów forum internetowego Domivka.NET [w:] Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 1/2015, Wrocław 2015, s. 325-339.

41. Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa [w:] Slavica Wratislaviensia CLXII, Wrocław 2016, s. 91-102.

42. Charakterystyka syntaktyczna plików pomocy ukraińskiej wersji pakietu Microsoft Office [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 4, Poznań 2016, s. 183-190.

43. Назви неїстівних і отруйних грибів в українській та польській мовах семантичний аналіз [w:] Лінгвістичні студії. Linguistic Studies, вип. 31, Вінниця 2016, s. 31-38.


 
Recenzje:

1. Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 374 [w:] Slavica Wratislaviensia CLVI, Wrocław 2012, s. 211-218.

2. Ł. Masenko, Język i polityka, tłum. i red. naukowa Artur Bracki, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012, 173 ss. [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1/2013, s. 336-338.

Wydział Filologiczny