Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
gab. 304, tel. (71) 375 45 55

Stanowisko:

Profesor uniwersytetu

E-mail:

agnieszka.matusiak [na] uwr.edu.pl

Funkcje:

- Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami
- Kierownik Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych [http://www.wfil.uni.wroc.pl/centrum-studiow-postkolonialno-posttotalitarnych]

- Redaktor Naczelna czasopism naukowych:

• „Miscellanea Postotalitariana Wratislaviensia” [http://www.ifs.uni.wroc.pl/czasopismo-miscellanea-posttotalitariana-wratislaviensia]
• „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” [www.between.uni.wroc.pl]

Udział w Komitetach Naukowych i Radach Programowych:
a) czasopism

• „Slavica Wratislaviensia” (UWr)
• „Porównania” (UAM w Poznaniu)
• „Kyiv-Mohyla Arts and Humanities” (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)
• "Проблеми сучасного літературознавства" (Narodowy Uniwersytet im. Illi Miecznikowa w Odessie, Ukraina)
• „Університетські гуманітарні студії” (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

b) jednostek naukowych:

• Naukowe Centrum Studiów nad Dorobkiem Pokolenia lat 60.tych, Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie - data wyboru: 2017 rok;
• Członkini Międzynarodowej Rady Programowej oraz Międzynarodowego Jury Nagrody Naukowej Fundacji Iwana Franki, Kijów (Ukraina) - data wyboru: 2016 rok.

Kierownik międzynarodowego projektu badawczego (2013-2016):

„Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle studiów postkolonialnych” (MNiSW NPRH Nr 12H 12 0046 81)

Stypendia:

• The Eugene and Daymel Shklar Research Fellowships, Ukrainian Research Institute, Harvard University (2013)
• MNiSW RP (2012)

Zainteresowania naukowe:

• modernizm i postmodernizm Środkowej i Wschodniej Słowiańszczyzny
• studia posttotalitarne
• studia postkolonialne
• studia dekolonialne
• studia memorialne
• studia nad kostrukcjami płci-społeczno-kulturowej
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), Wrocław 2001, ss. 199.

Recenzja:
1. I. Malej, „Slavia Orientalis” 2002, nr 1, s. 115-122.


2. W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy "Młodej Muzy", Wrocław 2007, 393 s.

Recenzje:
1. А. Лазар, „Український журнал” 2007, № 6, с. 60-61.
2. T. Poźniak, „Slavia Orientalis” 2007 nr 3, s. 447-450.
3. М. Ільницький, „Слово і час” 2008, № 3, с. 55-66.
4. M. Wróblewska, „Acta Polono-Ruthenica” 2010, t. XV, s. 298.
5. M. Mazurkiewicz, „Slavica Wratislaviensia” 2011, t. CLIV, s. 196-198.

Wydanie ukraińskie:
Аґнєшка МАТУСЯК,  У колі української сецесії. Вибрані проблеми творчої поетики письменників «Молодої Музи»,  Львів 2016, ЛА «ПІРАМІДА», cc. 402.

„W 2017 roku książka otrzymała główną nagrodę w kategorii przekład naukowy w rankingu organizowanym przez Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz kijowski oddział Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy. Uzasadnienie: „za wkład w rozwój badań nad ukraińskim modernizmem” [http://bukvoid.com.ua/events/culture/2017/03/02/153242.html].


3. Химерний Яцків. Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова, Вроцлав-Львів 2010, 224 с.

Recenzje:
1. П. Яценко, «Український модернізм особливий...», „Високий замок” 2011, № 80 (4460), С. 10.
2. Н. Малютіна, Інтерпретація доробку Яцкова у рамках модерністської химерності, «Слово і час» (Київ) 2012, № 4, с. 117-119.
3. О. Коцарев, Загубіться в химерах Яцкова! - http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/13974/ [29.09.2011]

 


 

 

Prace redakcyjne:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. VII, Wrocław 2007, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, cz.1-2. Współredaktorzy: T. Klimowicz, M. Bukwalt, M. Maciołek, Sylwia Wójtowicz.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. VIII: Pieniądz, Wrocław 2009, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Współredaktorzy: K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowa, Ł. Kusiak-Skotnicka.

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. IX: Ciało, Wrocław 2011. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 819 ss. Współredaktorzy: I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch,E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko.

Recenzja:
B. Bakuła, Тhe Body and/of Slavic theory, tłum. M. Świetlicki - http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=21


4. Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура — Історія — Політика. Вельмишановному Професорові Телесфору Познякові на 80-річчя від дня народження, наукова ред. і вступ Аґнєшки Матусяк, Вроцлав–Львів 2012, 384 s.

 

Recenzja:
O. Пронкевич, Трансгресії українського гетто - http://litakcent.com/2013/05/21/transhresiji-ukrajinskoho-hetto/


5. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, 351 ss.


6. Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, Видав. Laurus, сс. 367; ISBN 978-966-2449-67-9.
 

7. Постколоніалізм. - Генерації – Культура. Теоретичні Ревізії, випуск 4, наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, Видав. Laurus, c. 336; ISBN 978-966-2449-64-8. Współred. Т. Гундорова.

Recenzja:
Дмитро Дроздовський. Постколоніальні візії і ревізії тоталітаризму [Текст] / Д. Дроздовський // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. - 2016. - N 9/10. - С. 267-274.
Дмитро Дроздовський, Література і посттоталітарна травма, https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/45390/

8. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, red. nauk. A. Matusiak, Wrocław, Wydaw. UWr, ss. 408.

9. Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 1/2015, pod red. nauk. I. Guszpit, A. Matusiak.


10. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, ss. 180.

Recenzja:
Дмитро Дроздовський, Долаючи посттоталітарні травми, https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/dolayuchy-posttotalitarni-travmy

11. Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. A. Matusiak, Poznań-Wrocław 2016, Wydawnictwo Bonami, ss. 398. ISBN 978-83-62298-85-3

Recenzja:
Н. Малютина, И. Нечиталюк, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫХ СТУДИЙ „УКРАИНА – ПОЛЬША – ЕВРОПА”, „СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗБІРНИК” 2016, Випуск 20, s. 343-349 [http://liber.onu.edu.ua/pdf/zb-20.pdf].

 12. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia Special Issue, vol. I (5)/2016: THE TROPICS OF RESISTANCE: Languages, genres, rhetoric, ed. by A. Matusiak and D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, Wrocław 2016, ss. 132.


13. Україна в умовах (пост)тоталітарної трансформаціїІсторія – Культура – Соціальні зміни, red. nauk. M. Gaczkowski, A. Matusiak, N. Teres, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, Kijów-Lwów-Wrocław 2016, Nr 2, ss. 228. ISBN 978-83-8019-655-1.

14. „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017, ss. 221.


 
Wstępy, opracowania, posłowia:

1. Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура — Історія — Політика. Вельмишановному Професорові Телесфору Познякові на 80-річчя від дня народження, наукова ред. і вступ Аґнєшки Матусяк, Вроцлав–Львів 2012, s. 9-20.

2. Postkomunistyczna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, s. 9-26.


3. Маскулінний дискурс в українськiй літературі ХХ–ХХІ століття, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 7-19.


4. Pokolenie – transformacja – tożsamość, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 9-17.

5. Pisanie o wojnie - pisanie prawdy o życiu i śmierci, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017, s. 9-15.


 
Rozdział w książce:

1. Україна як колоніальна танцівниця [в:] Леся Українка, Драми та інтерпретації, передмова В. Агеєвої, Київ 2011, с. 825-892.

2.Творчість «Молодої Музи» як літературний Gesamtkunstwerk українського модернізму, [w:] «Чорна Індія» «Молодої Музи». Антологія прози та есеїстики, yпоряд., літ. ред. та примітки В. Ґабора, Львів 2014, s. 274 – 322.

3. «Из чего же сделаны наши мальчишки?» Маскулінний дискурс в прозі Сергія Жадана в постмодерному горизонті [w:] Після постмодернізму, ред. В. Агеєва, Kиїв 2013, с. 138-169.

4. A. Матусяк, Категорія покоління в сучасних суспільно-культурних дослідженнях, [w:] Постколоніалізм. - Генерації – Культура. Теоретичні Ревізії, наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 129-145. Współaut. M. Świetlicki.

5. Маскулінність у перебудові. Men & masculinities studies – огляд наукових досліджень, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 25-43. Współaut. M. Świetlicki.

6. Кемп у творчості письменників Бу–Ба–Бу, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 254-274.

7. „Між мертвою індустрією та молодою демократією”. Постколоніальний діалог із минулим у прозі Сергія Жадана, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 331-364.


 
Artykuły:

1. Wędrówka oniryczna w prozie rosyjskich dekadentów (“Męczące sny” F. Sołoguba i wybrane opowiadania Walerija Briusowa), “Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 65-74.

2. Dekadenckie konstrukcje sobowtórowe (“Męczące sny” F. Sołoguba), “Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 49-65.

3. Mit a czasoprzestrzeń w trylogii Dymitra Mierieżkowskiego “Chrystus i Antychryst” [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 35-47.

4. Droga oniryczna ku “centrum” w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), “Litteraria” XXIX, 1999, s. 131-150.

5. Oniryczny wariant raju w prozie Fiodora Sołoguba, “Slavia Orientalis” 1999, nr 2,
s. 207-222.

6. Śmierć, sen i nirwana w prozie Fiodora Sołoguba, “Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 57-73.

7. Symbolika świata snów w prozie starszych symbolistów rosyjskich. Rozpoznanie problemu [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe. Przewartościowania, red. M. Ściepuro, Zielona Góra 1999, s. 91-103.

8. З проблематики польсько-українських культурних інспірацій доби сецесії [w:] Київські полоністичні студії, т. IV: Українсько-польські літературні контексти, ред. та упоряд. Р. Радишевський, Київ 2003, s. 341-354.

9. „Młoda Muza” na drodze do modernizmu [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Paszkiewicz, Wrocław 2003, s. 159-164.

10. Ukraińskie inspiracje secesją polską (wybrane zagadnienia), „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 15-16, 2003, s. 153-160.

11. Secesja lwowska (zarys), „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 23-42.

12. Ukrainistyka w Uniwersytecie Wrocławskim, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 17-18, 2004, s. 163-169.

13. Secesja ukraińska (twórcy naddnieprzańscy) [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 153-161.

14. Baśniowy świat „Młodej Muzy” (Natura), [w:] Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, red. nauk. B. Tichoniuk, W. Wilczyński, Zielona Góra 2004, s. 251-268.

15. Twórczość „Młodej Muzy” z ducha muzyki zrodzona, „Slavia Orientalis” 2005, t. LIV, nr 2, s. 241-261.

16. Muzyczne inspiracje w twórczości „Młodej Muzy”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, pod red. S. Kozaka, Warszawa 2005, t. 19-20, s. 193-210.

17. Młoda Muza” i modernizowanie literatury ukraińskiej, „Slavica Wratislaviensia” 2006, t. CXXXV, s. 57-70.

18. Idea „tańczącego nadczłowieka” Friedricha Nietzschego w poezji Wasyla Paczowskiego, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1, s. 43-56.

19. Muzyczność prozy Mychajły Jackowa, „Literatura Ludowa” 2006, nr 2, s. 23-33.

20. Молодомузівська femme fatale, „Слово і час” 2006, nr 4, с. 34-45.

21. Nurt dionizyjski w pisarstwie „Młodej Muzy”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 21-22, pod red. S. Kozaka, przy współpracy W. Sobol i W. Nazaruka, 2006, s. 328-342.

22. Молодомузівські зв’язки з музичною поетикою Клода Дебюссі. Деякі аспекти, [w:] Художні та наукові картини світу XX століття. Колективна монографія на честь 110-ї річниці народження Максима Рильського, упоряд. В. Захаржевська, під ред. І. Юдкіна, Київ 2006, s. 62-70.

23. Mychajły Jackowa koncepcja człowieka integralnego, „Slavia Occidentalis” 63, 2006, s. 121-129.

24. Słowne piruety w twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 2, s. 289-313.

25. Z problematyki tańca w twórczości Wasyla Paczowskiego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2007, t. 50, z. 1-2, s. 131-151.

26. Танцівниця як «метафора контрасту» в «Оргії» Лесі Українки, [в:] Леся Українка і сучасність. Збірник наукових праць, т. 4, кн. 1, Луцьк 2007, с. 161-182 [wersja polska: Kolonialna tancerka w „Orgii” Łesi Ukrainki, „Porównania” 2009, nr 6, s. 195-207].

27. Motyw tancerki w twórczości Mychajły Jackowa, [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. W. Sobol i W. Nazaruka, Warszawa 2007, s. 415-425.

28. Ukraińskie kino lat 90. XX wieku w poszukiwaniu tożsamości narodowej, „Porównania” 2007, nr 4, s. 139-146.

29. Сецесійний дискурс письменників „Молодої музи”, „Слово і час” 2008, № 6, с. 35-50.

30. З проблематики карнавалізації у творчості „Молодої музи”, [в:] Від бароко до постмодерну, під ред. Л. Ушкалова, Харків 2008, т. 6, с. 12-20.

31. Trudne „męskie macierzyństwo” w literaturze ukraińskiej XIX-XX wieku: Taras Szewczenko – Jewhen Małaniuk – Mykoła Chwylowy, „Slavia Orientalis” 2008, s.229-245.

32. Technologia polityczna ciała, czyli zaproszenie na egzekucję człowieka zbuntowanego w „Sanatoryjnej zonie” Mykoły Chwylowego, „Slavia Orientalis” 2009, nr 4, s. 417-438.

33. Ukraińska powieść produkcyjna jako produkt socrealistycznej kultury masowej. Perspektywa postmodernistyczna, „Porównania” 2010, nr 7, s. 179-196 [wersja ang.: ("The ukrainian production novel as a product of socialist realist mass culture. A post-modern perspective" - http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=108&lang=pl)

34. Постколоніальна дійсність як джерело страждань («Anarchy in the UKR» Сергія Жадана), [в:] „Studia Sovietica”, вип. 2: Семіосфера радянської культури. Знаки і значення, ред. В. Хархун, Київ-Ніжин 2011, с. 254-267.

35.…życie jest zbyt poważną sprawą, by mówić o nim poważnie”. Kamp w twórczości pisarzy Bu-Ba-Bu, „Roczniki Humanistyczne” 2011, Tom LIX, z. 7, s. 71-97.

36. Dyskurs maskulinistyczny w literaturze ukraińskiej XX – XXI wieku. Wybrane aspekty projektu badawczego, „Porównania” 2013, tom XII, s. 209-224. Wersja elektroniczna: http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/attachments/article/272/Matusiak.pdf

37. Nauczanie literatury ukraińskiej na poziomie gimnazjalnym i szkoły średniej w dobie transformacji ustrojowej po 1991 roku [w:] Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli, pod red. nauk. J. Karbarz-Wilińskiej, M. Nowak, T. Sucharskiego, Słupsk-Gdańsk 2015, s. 68-75.

38.  Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 129-146.


39.  Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 158-166.

40. „Stulecie Jakuba” Wołodymyra Łysa jako literackie świadectwo ukraińskiej posttotalitarnej traumy, „Przegląd Rusycystyczny” 2018, Nr 3, s. 12-35.


 
Materiały konferencyjne:

1. Liquid post-colonial reality as the source of suffering in the prose of Ukrainian postmodernists (thesis of paper), [w:] Euroasia: Prospects for Wider Cooperation, ICCEES VIII World Congress, July 26-31 2010, Stockholm, Sweden, ed. Tova Höjdestrand, Stockholm 2010, s. 36.

2. Маскуліністичний дискурс та українська література ХХ-ХХІ ст. [в:] Розвиток особистості в умовах трансформaційного суспільства, ред. В. Огнєв’юк та др., Київ 2012, с. 54-65.


 

Prace translatoryczne:

1. T. Gundorova, Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński, „Porównania” 2007, nr 4, s. 71-81.

2. M. Riabczuk, Dyskurs dominacji: z problematyki „asymetrycznych” stosunków ukraińsko-rosyjskich, „Porównania” 2008, nr 5, s.167-181.

3. M. Pawłyszyn, Zaklinanie Europy Środkowej: przestrzeń geopolityczna a współczesna literatura ukraińska, „Porównania” 2008, nr 5, s. 143-155.

4. T. Gundorova, Kicz – nowy metajęzyk kultury. O czym mówi współczesny ukraiński kicz w dobie globalizacji?, tłum. A. Matusiak, „Porównania” 2010, nr 7, s. 165-178.


 

Recenzje:

1. M. Matecka, Impresjonizm we wczesnej prozie Iwana Bunina i Borysa Zajcewa, Lublin 1996 [w:] „Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne” 7-8, 1997, s. 243-250.

2. Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku, t. II: Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i Z. Maciejewskiego, Lublin 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 139-143.

3. W. Wilczyński, Leksykon kultury ukraińskiej, Zielona Góra 2000 [w:] „Slavia Orientalis” 2001, nr 2, s. 331-333.

4. B. Bakuła, Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku, Poznań 1999 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 141-145.

5. В. Моренець, Національні шляхи поетичного модерну першої половини XX ст. Україна і Польща, Київ 2001 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 141-143.

6. „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 13-14, 2002 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 153-156.

7. I. Malej, Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady, Wrocław 2002 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 2, s. 128-132.

8. І. Бетко, Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку, Katowice 2003 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVII, 2004, s. 125-127.

9. Усі ми - кітчмени…: Тамара Гундорова, Кітч і література. Травестії, Київ 2008, „Факт”, 280 c. – [s. 5] - www.litakcent.com/?id=941; www.fact.kiev.ua/articles/article_176/

10. „Wszystko, co jest lub było sztuką, może stać się kiczem” (Tamara Gundorova, Kitč i literatura. Travestiji. Vyd. „Fakt”, Kyiv 2008, ss. 280, [w:] “Porównania” 2009, nr 6, s. 296-301.

11. Валентина Хархун, Соцреалістичний канон в українській літературі. Генеза, розвиток, модифікації, Ніжин 2009, 508 с., [w:] „Slavia Orientalis” 2012, R. LXI, nr 1, s. 93-95.


 
Wywiady :

1. Українське Радіо Культура. Радіопередача: "Україна і Польща: діалог двох культур". Ведуча: Леся Вороніна, Київ, 20.07.2012

2. Radio Era FM, sierpień 2012 - http://www.spa.ukma.kiev.ua/index.php?topic=pozyciya

3. Українське Радіо Культура. Радіопередача: "Україна і Польща: діалог двох культур": Перспективи на майбутнє. Ведуча: Леся Вороніна, Київ, 15.12.2012

4. Потяг до України. Автор інтерв’ю Юлія Стахівська„Український тиждень” № 50 (267) від 13 грудня 2012 p. - http://tyzhden.ua/Magazine/267

5. „Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły: Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko (tłumaczenie z języka ukraińskiego i rosyjskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 167-174.

6. Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają, za co i dlaczego kochają wschód (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 147-156.

7. O „ludziach bez duszy” i „misterium narodzin nowej Ukrainy”. Władimir Rafiejenko w rozmowie z Agnieszką Matusiak z okazji premiery najnowszej powieści, zatytułowanej Po najdłuższe czasy,  „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017,  s. 80-89. 


 

Sprawozdanie:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Konferencja naukowa z okazji 85-lecia prof. Mariana Jakóbca, „Przegląd Rusycystyczny”, 1996, z. 1-2 (73-74), s. 139-142. Współautor: M. Trendak-Wolf.

Wydział Filologiczny