Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
gab. 306, tel. (71) 375 45 55

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

• Literatura dziecięca i młodzieżowa
• Badania kulturowe i popkulturowe
• Literatura amerykańska
• Literatura ukraińska

Członkostwo w radach programowych:

• Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (Wydział Filologiczny, UWr)_________________________________________

Spis publikacji:

 

 Monografie: 

1. Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, Wrocław 2016.
http://www.wuwr.com.pl/products/1857.html

 


Redakcje czasopism: 

1. “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 1 (5): Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric, Wrocław 2016 (współredaktor: D. Kołodziejczyk).

2. ““Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 6: Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Wrocław 2016 (współredaktor: D. Kołodziejczyk).

3. “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 2 (7): Post-communist Children’s Cultures in Central, Eastern, and Southeast Europe, Wrocław 2017 (współredaktor: J.Deszcz–Tryhubczak).

 


Artykuły:
 1. Be yourself... but don’t be a wimp!” Gender Stereotypes in Ukrainian Advice Literature for Girls and Boys, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2 (7), 2017, p. 73-86.
 2. We are the Children of the Transformation. Post-communist Children’s Cultures in Central, Eastern, and Southeast Europe, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” vol. 2 (7), 2017, p. 7–16 (współautor: J. Deszcz-Tryhubczak).
 3. You are not a doll, not a commodity!” – Contemporary Ukrainian Advice Literaturefor Girls, “Slavia Occidentalis” 73/2, 2016, p. 123-132.
 4. Coming Out of the Ghostly Gay Children in Truman Capote’s “Other Voices, Other Rooms” and Harper Lee’s “To Kill a Mockingbird”, “Прикарпатський вісник НТШ «Слово»” № 3 (39), 2017, c. 201 – 210.
 5. Between “anti-“ and “post-“ – on Recognition of Resistance in Postcolonial Studies, “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 6, 2016, p. 7–16 (współautor: D. Kołodziejczyk).
 6. „Nie nazywaj mnie pedałem” – homofobia i homohisteria w prozie Serhija Żadana, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 11, 2016, s. 157-170.
 7. „Dzieci imperium...” – postkolonialny wymiar ukraińskiego rynku  książki i prasy dla dzieci i młodzieży”, „Porównania” 15, 2015, s. 233-244.
 8. Kiedy „inny” staje się nieosiągalną normą: społeczna niewidzialność i idea piękna w powieści Toni Morrison „The Bluest Eye, „Літературознавчі обрії. Праці молодих учених” Том nr 22/2015 52-57.
 9. (Post)totalitarni młodzi buntownicy w powieści „Depeche Mode” Serhija Żadana, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 1, 2013, s. 211-223.
 10. Роль засобів масової інформації та масової культури в процесі формування чоловічої ідентичності (на прикладі «Депеш Мод» Сергія Жадана), „Наукові праці: Науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили“, 219 (231), 2014, c. 93-97.
 11. Ukrainian Masculinity and Its Discontents: The Case of Soviet and Post-Soviet Alcoholism [w:] Foundation for good politics, Cambridge 2012. [http://www.fundgp.com/en/publications/exclusive/417/ data dostępu: 14.01.2013].
 12. Ulisses Jamesa Joyca i Moscoviada Jurija Andruchowycza w horyzoncie mitologicznym, „Slavica Wratislaviensia“ CLXII, 2012, s. 35-50.

 


Rozdziały w monografiach:
 1. „Rebels With(out) a Cause and Their Soviet Fathers in Serhiy Zhadan’s Depeche Mode“, [in:] Fatherhood in the Contemporary Discourse: Focus on Fathers, ed. A. Pilińska, Cambridge 2017, p. 147-158.
 2. „Problemy ukraińskiego maskulinizmu. Choroba alkoholowa w Moscoviadzie Jurija Andruchowycza“, [w:] Choroba ― ciało ― dusza w literaturze i kulturze, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2017, s. 214-227.
 3. „Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach społeczno–kulturowych, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, pod A. Matusiak, Poznań–Wrocław 2016, s. 15-35. (współautor: А. Matusiak).
 4. „Angloamerykańska popkultura a ukraińska tożsamość kulturowo-społeczna w Depeche Mode Serhija Żadana”, [w:] Ukraina: narracje, języki, historie, red. M. Gaczkowski, Wrocław 2015, s. 73-81.
 5. „Категорія покоління в сучасних суспільно-культурних дослідженнях“, [в:] Генерації — культура — постколоніалізм, за ред. Т. Гундорова, А. Матусяк, Київ 2015, с. 129-145. (współautor: А. Матусяк).
 6. „Маскулінність у перебудові. Студії чоловічості й чоловіків – огляд наукових досліджень“, [в:] Перехресні стежки українського маскуліністичного дискурсу. Українська культура і література XIX–XXI ст. у горизонті masculinities studies, , за ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 22-42. (współautor: А. Матусяк).
 7. „Porównanie zapożyczeń leksykalnych w powieści Депеш Мод Serhija Żadana oraz w jej polskim przekładzie autorstwa Michała Petryka” [w:] Językoznawcze badania porównawcze w praktyce. Praca zbiorowa, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów przy Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 2013, s. 47-58.
 8. „Męska dominacja jako źródło mizoginii w Hymnie demokratycznej młodzieży Serhija Żadana“, [w:] Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze pod red. Elżbiety Dury i Patrycji Chudzickiej-Dudzik, Łódź 2013, s. 279-294.

 


Prace translatoryczne:
 1. Marko Robert Stech, “Symbole przemian w prozie ukraińskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku (na przykładzie Perwersji Jurija Andruchowycza)”, tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki, [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku: Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura – Historia – Polityka pod. red. Agnieszki Matusiak, Wrocław – Lwów, 2012 s.173-190.
 1. Michael Moser, Forsowanie języka regionalnego. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego, tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 1, 2013, s. 139-155.
 2. Patricia Nell Warren, Tragedia pszczół – Będąc poetką na wygnaniu, tłum. z języka angielskiego M. ŚwietlickiMiscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 317-330.
 3. Bogdan Ştefănescu, Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem, tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 107-130.
 4. Cristina Șandru, „Dysydenckość, współudział i opór: poetyka i polityka produkcji literackiej w posttotalitarnej Europie Środkowej
i Wschodniej”, tłum. z języka angielskiego M. Świetlicki, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. A. Matusiak, Poznań–Wrocław 2016, s. 69–120.
 5. Maja Harbuziuk, Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twórcy/odbiorcy we współczesnym teatrze ukraińskim, tłum. z języka ukraińskiego M. Świetlicki, A. Koszela, W. Konduch,Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 6, 2016, s.119-130.

 


Recenzje:
 1. Тамара Гундорова, Транзитна культура. Симптоми  постколоніальної травми: статті та есеї, Київ 2013, с. 548, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 1, 2013, s. 338-342
 2. Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine, ed. By Marian J. Rubchak, New York 2011, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 1, 2013, s. 345-348.
 3. Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności marginesy, Warszawa 2013, s. 227, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 371-375.
 4. Michael Kimmel, Angry White Men: American Masculinity at the End of and Era, New York 2013, p. 336, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 367-371.
 5. Віталій ЧернецькийКартографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації, Критика, Київ 2013, с. 423, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 379-382.
 6. Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, Or Growing Sideways In the Twentieth Century, Duke University Press, Durham 2009, p. 312, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2, 2014, s. 390-393.
 7. Shannon R. Wooden and Ken Gillam. Lanham, Pixar's Boy Stories: Masculinity in a Postmodern Age, MD: Rowman & Littlefield, 2014. 157 pages. $83.00 (hardback). IRSCL http://www.irscl.com/review_pixars_boy_stories.html
 8. Second-Generation Memory and Contemporary Children's Literature: Ghost Images. Anastasia Ulanowicz. New York, London: Routledge, 2013. 247 pages. International Research in Children’s Literature Volume 8, Issue 2, 2015, p. 211-213.
 9. Sara Pankenier Weld, Voiceless Vanguard: Infantilist Aesthetics of the Russian Avant-Garde, Northwestern University Press2014, pp. 212, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2 (7), 2017, p. 125-128.
 10. Listy z Ukrainy. Antologia poezji [Листи з України. Поетична антологія], red. H. Semenczuk, Drohobycz: Rada Artystyczna „Dialog” 2016 , „Pomiędzy” 3, 2017, s. 209-210.

 


Udział z referatami w konferencjach naukowych (wybrane):
 1. „Exceeding the Limits. Homo Sovieticus, Alcohol, and Sobriety in Yuri Andrukhovych's The Moscoviad” International Graduate Student Symposium. New Perspectives on Contemporary Ukraine: Politics, History and Culture. 26-17.01.2012. Toronto (Kanada).
 2. „Making Ukrainian Boys: Post-Soviet Masculinities vs. Pop Culture”, Ґендерні та постколоніальні студії у слов'янських літературах центральної, східної та південно-східної Європи. Діагностика. Ієрархії. Перспективи, 26-28.09.2013 Mikolajów, Ukraina.
 3. „Making Ukrainian Boys: Post-Soviet Masculinities in a Global Context”, 38th Annual Meeting of the Social Sciene History Association, 21-24.11.2013. Chicago, USA.
 4. „Rebels With(out) a Cause. Post-Soviet Ukrainian Masculinities vs. Anglo- American Popular Culture”, Old Rules & New Traditions: Generational Divides in Central and Eastern Europe: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe, UCL SSEES, 19-21.02.2014 Londyn, Wielka Brytania.
 5. „Київський дискурс у романі Кохання в стилі бароко Володимира Даниленка”,  Києвознавчі читання історичні та етнокультурні аспекти, 03.2014 Kijów, Ukraina (współautor: A. Matusiak).
 6. „Категорія покоління в сучасних культурно-суспільних дослідженнях”, Міжнародна міждисциплінарна конференція. Батьки і діти: ґенераційний фактор і можливості постколоніальних студій в літературах Центрально-Східної Європи і Балкан, 15–16.05. 2014 Київ, Україна (współautor: A. Matusiak).
 7. My, dzieci imperium… – postkolonialny wymiar najnowszej literatury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży”, Międzynarodowa konferencja naukowa języki postkolonialności w europie środkowo-wschodniej: Kultura, życie społeczne i polityczne po roku 1989, 2-3.06.2014, Poznań, Polska.
 8. „Fathers and Sons: The Issue of Post(Soviet) Generations”, 39th Annual Meeting of the Social Sciene History Association, 06-09.11.2014. Toronto, Kanada.
 9. „When Boys Become Men. (Post)totalitarian Male Identities in Ukrainian Fiction.”, 39th Annual Meeting of the Social Sciene History Association, 06-09.11.2014. Toronto, Kanada.
 10. „Children of the Empire or Children of the Revolution? An Overview of the Contemporary Ukrainian Book Market“, The 22nd Biennial Congress of the IRSCL, 8-12.08.2015. Worcester, Wielka Brytania.
 11. „Soviet Fathers and Post-Soviet Sons in Serhiy Zhadan’s Prose”, FOCUS ON FATHERS, Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Angielskiejj) 4-5.09.2015 Wrocław.
 12. „Children as Consumers in Ukrainian Picture Books“, NEW PERSPECTIVES ON CHILDREN‘S LITERATURE, Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Polskiej) 28.11.2015, Wrocław.
 13. Don't call me a fagot. Not unless you are a friend. Post-Soviet Norms vs. Homophobia in Contemporary Ukrainian Literature”, 40th Annual Meeting of the Social Science History Association. Pluralism and Community: Social Science History Perspectives, 12-15.11.2015, Baltimore (USA).
 14. „Wrocławska Ukrainistyka wczoraj i dziś“, I Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Słowiańskiej), 19.04. 2016, Wrocław.
 15. „Playing with Children and Consumerism in Oksana Karavanska’s Stylish Book for Little Ladies and Dorota Masłowska’s How I Became a Witch, The Child and the Book Conference: Children’s Literature and Play, Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny) 19-21.05.2016, Wrocław
 16. „War and Revolution in Contemporary Ukrainian Picture Books“, Trauma as cultural palimpsests: (post)communism against the background of comparative modernities, totalitarianisms, and (post)coloniality, Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny) 02-03.06.2016, Wrocław
 17. „Музичний відеокліп як палімпсест: література, травма і маскультура“, Словесне i зорове: візуальні медіації в літературі, 16-17.06.2016, Kijów (Ukraina).
 18. „Eastern European Handbooks For Little Ladies vs. Contemporary Children’s Literature“, ASEEES-MAG Summer Convention ”Images of the Other”, 26-28.06.2016, Lwów (Ukraina)
 19. If There’s War Between the Sexes Then There’ll Be No People Left – (Post)colonial Men and Masculinity in Serhiy Zhadan’s Fiction“, Central Europe and Colonialism: Migrations, Knowledges, Perspectives, Commodities, Wrocław
 20. „You are not a doll! Not a Commodity! Ukrainian Advice Literature for Girls“, 41st Annual Meeting of the Social Sciene History Association, 17-20.11.2016. Chicago, USA.
 21. „Śmierć, trauma i dorastanie w ukraińskiej literaturze dla dzieci”, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich Tanatos, 11-12.05.2017 Wrocław.
 22. „Children of the Revolution: Loss, Migration, and Maturation in Halyna Kyrpa’s My Dad Became a Star” , Cultural Representations of Transnational Childhoods: European-Australian-American Perspectives, 13.05.2017 Wrocław.
 23. put the chalk in my hand, make me queen of the ABCs” – Social Invisibility in Sapphire’s Push and The Kid, Reading - Experiences - Emotions. Books for Children and Young Adults - Theory and Practice of Reception/Responses, 27-28.06.2017 Wrocław
 24. Can Our Home Be Here Now? War and Migration in Children's Literature, Changing Social Connections in Time and Space – 42nd Annual Meeting of the Social Sciene History Association, Social Science History Association, 2-5.11.2017, Montreal (Kanada).
 25. Be yourself… but don’t be a wimp! A Comparison of Contemporary Ukrainian Advice Literature for Girls and Boys“, American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, 1-4.02.2018, Washington D.C. USA.
 26. „Us vs. Them. Non-heteronormative masculinities in Ukrainian Fiction After 1991”, American Comparative Literature Association, 03-1.04.2018, Los Angeles, USA.

 


Współpraca z czasopismami:


„Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” – członek zespołu redakcyjnego
„Filoteknos” – redakcja językowa (język angielski)
„Pomiędzy” – członek zespołu redakcyjnego


 Członkostwo w organizacjach naukowych:

IRSCL – International Research in Children’s Literature

SSHA – Social Science History Association

 

Granty:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, „Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX i początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych” - Nr 12H 12 0046 81.

 


Stypendia i staże:

Pobyt stypendialny na Uniwersytecie Harvarda (Cambridge, USA) 06-08.2012.

Staż na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie w ramach projektu. „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego”, 07-09.2014.

Fulbright Slavic Award 2017-2018 (University of Illinois at Chicago, USA) 01-06.2018.

Stypendium Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP dla młodych naukowców (2018-2019).

 


Nagrody:

Uzyskanie nagrody The Theodosius and Irene Senkowsky Prize for Achievement in Ukrainian Studies (Uniwersytet Harvarda, USA) 08.2012

 


Wykłady gościnne:
 1. Popular or elite? Slavic Literatures in a Pop-cultural Perspective, Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria, Maj 2016.
 2. High, Pop, or Trash? Pop-culture, Consumerism, and Globalization in Polish Culture, Pomona College, 29 March 2018, Claremont CA, USA.
 3. From Soap to Vogue. Contemporary Polish Popular Culture, Illinois Wesleyan University, 19 April 2018, Bloomington USA.

Wydział Filologiczny