Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 309, tel. (71) 375 46 00

E-mail:

elzbieta.tyszkowska-kasprzak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor uniwersytetu

Zainteresowania naukowe:

Współczesna literatura i kultura rosyjska; zjawisko postmodernizmu rosyjskiego; antropologia kulturowa; problemy tanatologii w filozofii, literaturze i sztuce.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Rosyjska poezja pokolenia „odwilżowego” w Polsce, Wrocław 1997, s. 186.

Recenzje:
J. Wojciechowski, „Nowe Książki” 1998, nr 1, s.37.

A. Skotnicka-Maj, Długie pożegnanie, „Śląsk” 1999, nr 2, s. 74.

A.Urban, „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 1, s. 132-135.


2. W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa, Wrocław 2014,
308 s.

Recenzje:
А.И. Смирнова, «Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование» 2015, № 2, s. 120-122.

Т. Пудова, «Русистика и компаративистика», вып. 10, Вильнюс 2015, s. 220-222.

Л. Шевченко, По-новому о наследии С. Довлатова. Рецензия на монографию Э. Тышковской-Каспшак "В поисках смысла. О прозе Сергея Довлатова", "Література. Фольклор. Проблеми поетики", Вип. 41, Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015, c.142-147.

F. Camagni, "Przegląd Rusycystyczny" 2016, nr 2, s. 155-160.

Д. Ристески,  Значаjна полска студиjа за прозата на Сергеj Довлатов, „Спектар” vol. 36, nr 71, Skopje 2018, s. 217-222.

 

Artykuły:

1. Wokół problematyki „Ognistego anioła” Walerija Briusowa, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 83-91.

2. Motyw drogi w „Ognistym aniele” Walerija Briusowa [w:] Podróż w literaturze rosyjskiej i innych literaturach słowiańskich, pod red. T. Poźniaka i A. Wieczorek, Opole 1993, s. 69-73.

3. Problem pokolenia literackiego w poezji rosyjskiej po roku 1917, „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, 1993, s. 43-54.

4. Proza Bułata Okudżawy w Polsce [w:] Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1995, s. 273-285.

5. Technika kolażu w rosyjskiej poezji postmodernistycznej, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 99-115.

6. Konceptualizm moskiewski, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 95-114.

7. Humor, ironia, anegdota w „Skansenie” Siergieja Dowłatowa [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. IV, red. W. Supa, Białystok 2000, s. 325-333.

8. Antymitologia Dmitrija Prigowa, „Studia Rossica” X, 2000, s. 293-304.

9. Mit Puszkina we współczesnej literaturze rosyjskiej, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 19-36.

10. Josif Brodski w twórczości Siergieja Dowłatowa [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. A. Paszkiewicz i Ł. Skotnickiej, Wrocław 2003, s. 285-291.

11. Konkretyzm po rosyjsku, „Rita Baum” 7, 2003, s. 105-107.

12. „Po obu stronach fasady”. Kultura i rozrywka epoki zastoju w twórczości Siergieja Dowłatowa [w:] Praca i rozrywka w życiu, literaturze i sztukach przedstawiających Słowian, pod red. E. Małek, Łódź 2003, s. 313-320.

13. Dwa przedstawienia. „Zona” Siergieja Dowłatowa i „Wspomnienia z Domu umarłych” Fiodora Dostojewskiego [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturze rosyjskiej, pod red. H. Mazurek, Katowice 2004, s. 175-191.

14. Anegdota w twórczości Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 51-64.

15. „Trwaj chwilo, jesteś śmieszna”. „Notatniki” Siergieja Dowłatowa [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 155-162.

16. „W bratniej rodzinie narodów”. Problem radzieckiego państwa wielonarodowościowego w twórczości Siergieja Dowłatowa, [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, tom 2: Słowiańszczyzna wschodnia, pod red. Cz. Andruszki, B. Zielińskiego, Poznań 2005, s. 27-35.

17. Pisarz w zwierciadle ironii. „Niewidzialna książka” Siergieja Dowłatowa, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VI, pod red. W. Supy, Białystok 2005, s. 224-232.

18. Гармония таится на дне бутылки. Мотив алкоголя в творчестве Сергея Довлатова, Žmogus ir žodis: Literaturologija (mokslo darbai), t. 7, nr 2, Vilnius 2005, s. 67-72.

19. Ирония в прозе Сергея Довлатова, [w:] Материалы XXXIV Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 12. Секция новейшей русской литературы. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2005, s. 14-18.

20. Интертекстуальная ирония в творчестве Сергея Довлатова, «Язык и культура» вып. 8, т. VI, ч. 1, 2005, s. 192-198.

21. Piąta rubryka. Stereotypy „obcego” w prozie Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 107-119.

22. На свалке времени. Рассказ «Шампиньон моей жизни» Асара Эппеля, Meninis tekstas: Suvokimas. Analize. Interpretacija: Moksliniu, straipsniu rinkinys, Vilnius 2006, nr 5, p. 153-159.

23. Возвращение жанра. «Русские анекдоты» Вячеслава Пьецуха, «Rossica Olomucensia» XLIV, cz. 2, 2006, s. 535-540.

24. Полет в иную жизнь. Поэтика абсурда в «Иной жизни» С. Довлатова, [в:] Русская и белорусская литературы на рубеже XX-XXI веков, ч. 1, Минск 2007, с. 154-159.

25. Абсурд в русской прозе второй половины XX века (С. Довлатов), «Язык и культура» вып. 9, т.III, 2007, с. 165-170.

26. „Zawód – Rosjanin”. Autostereotyp Rosjanina w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza, B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s.143-150.

27. Быт и бытие в прозе Сергея Довлатова, [w:] Бытийное в художественной литературе: материалы Международной научной Интернет-конференции, 20-30 апреля 2007 г., редкол.: Ю. В. Бельская, В. Н. Гвоздей, Г. Г. Исаев (гл. ред.), Астрахань 2007, c. 104-106.

28. «Jesteśmy niewolnikami słów». Język ideologii radzieckiej w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VII, cz. 1, pod. red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wojtowicz, Wrocław 2007, s. 285-292.

29. Филиал России за океаном. Эмиграция в творчестве Сергея Довлатова, [w:] Wschód – Zachód. Dialog kultur. Tom 1 Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod red. G. Nefaginy, Słupsk 2007, s. 158-163.

30. Жить вредно, от этого умирают... (Тема смерти в творчестве Сергея Довлатова), «Язык и культура» вып. 10, т. 5, Киев 2008, с. 203-208.

31. Образ «постороннего» в прозе С. Довлатова, „Rossica Olomuniensia” XLVI, Olomouc 2008, cz. 2. s. 549-556.

32. Homo absurdus. Герой прозы Сергея Довлатова, [w:] Literatura rosyjska XVIII-XXI wieku. Dialog idei i poetyk, pod red. O. Główko, Łódź 2008, s. 315-321.

33. Życie na cmentarzu. „Cichy cmentarz” Siergieja Kaledina, [w:] Problemy współczesnej tanatologii, t XII, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2008, s. 349-354.

34. Эстония и эстонцы в прозе Сергея Довлатова, [w:] Художествнный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация..№ 6. Т. 1, Вильнюс 2008, c. 201-207.

35. Piewcy baraków. («Twórczość barakowa» Igora Cholina i Oskara Rabina), [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, t. II, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2008. s. 366-373.

36. Absurdysta w poszukiwaniu sensu. Tradycje Daniiła Charmsa w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Tom 17. Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2008, s. 51-58.

37. Страх смерти хуже самой смерти (Страх смерти в прозе Сергея Довлатова), [w:] Автор как проблема теоретической и исторической поэтики, отв. ред. Т. Е. Автухович, Гродно 2008, т. 2, с. 361-366.

38. Rosjanie i pieniądze. O "Dniu pieniędzy" Aleksieja Słapowskiego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz, pod. red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, ,,Slavica Wratislaviensia" CXLIX, Wrocław 2009, AUW No 3114, s. 201-209.

39. Figury woskowe i marionetki, czyli tyrani i ich ofiary w twórczości Vladimira Nabokova, [w:] Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, pod red. K. Brzechczyna, Poznań 2009, s. 181-191.

40. Петербург в современной русской литературе, [w:] Актуальнi проблеми слов’янської фiлологiї. Серiя лiнгвiстика i лiтературознавство, вып. XXII, Бердянск 2009, с. 112-121.

41. Человек обречен на свободу. Отголоски философии Жана-Поля Сартра в прозе Сергея Довлатова, „Rossica Olomucensia” XLIX, Olomouc 2010, s. 75-82.

42. „Człowiek jest skazany na wolność”. Echa filozofii Jeana-Paula Sartre’a w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Słowianie wschodni na emigracji. Literatura – kultura – język. „Studia i Szkice Slawistyczne” nr X, pod red. B. Kodzisa, M. Giej, Opole 2010, s. 129-135.

43. Творчество Даниила Хармса и философия Анри Бергсона, „Polilog. Studia Filologiczne” nr 2 (Słupsk 2012), s. 117-129.

44. Stolica na emeryturze. Petersburg w prozie Olega Postnowa, [w:] Topografia tożsamości, pod red. B. Zielińskiego, t. I, Poznań 2012, s. 19-27.

45. Między jawą a snem. Sen i zasypianie w twórczości Daniiła Charmsa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VII, pod. red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, „Slavica Wratislaviensia” CLV, Wrocław 2012, s. 221-231.

46. Концепция времени в творчестве Даниила Хармса, „Rossica Olomucensia” LII, Olomouc 2013, s. 81-86.

47. Гетеротопия Петербурга в цикле эссе Ярослава Ивашкевича „Петербург”, „Русистика и компаративистика” IX, Москва 2014, s. 177-192.

48. Barak jako metafora egzystencji (Igor Cholin, Asar Eppel), [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku, pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków 2014, s. 523-532.

49. Память ощущений в рассказах Асара Эппеля („Травяная улица” и „Шампиньон моей жизни”), „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, s. 81-92.

50. «Вся власть сонетам». Деконструкция языка идеологии в творчестве Вагрича Бахчаняна, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 4, s. 63-73.

51. Пародия на жанр как отрицание традиции. «Николай Николаевич» Юза Алешковского как пародия на производственную повесть, [w:] Tradition and Contemporary Literature, vol. I, ed. I. Ratiani, Tbilisi 2015, s. 202-214.

52. Театр абсурда Вагрича Бахчаняна, „Slavia Orientalis” 2016, nr 3, s. 573-584. 

53. Разоблачение стереотипа грузин в прозе Сергея Довлатова, [w:] Текст, контекст, интертекст. Сборник научных статей. XIV Виноградовские чтения. Т. 4 Русская литература, отв. ред. И. Н. Райкова, Москва 2016, s. 283-292. 

54. Ольфакторный код в рассказах Асара Эппеля, „Kalba ir kontekstai» t. VII, cz. 2, Vilnius 2016, s. 129-138.

55. Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl „Koniec wieku”), „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Wrocław 2016, s. 289-300.

56. Память/забвение в романе Михаила Шишкина «Всех ожидает одна ночь», [w:] Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкинpod redA. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków 2017, s. 265-276.

 57. “Laurus” by Eugene Vodolazkin in Polish Perception, „Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences” 10 (2017, 10), s. 1622-1629.

58. Rosyjski dyskurs neoimperialny w prozie Wasilija Dimowa, „Roczniki Humanistyczne” t. 65, z. 7, 2017, s. 123-138.

59. Obraz iluzjonisty w prozie Michaiła Szyszkina na tle tradycji literatury rosyjskiej, „Roczniki Humanistyczne” t. 66, z. 7, 2018, s. 143-163.

60. Образы грузин в современной русской прозе: миф и антимиф (Творчество Василия Димова), [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константы, pod red. A. Paszkiewicz i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław-Petersburg-Kraków 2018, s. 233-247.

 

61. Absurd lingwistyczny w twórczości Daniiła Charmsa i Aleksandra Wwiedienskiego, [w:] Минатото на  jазичниот светденес и утре, red. Л. Тантуровска, Скопjе 2018, s. 471-482.

 

62. «Смерти ведь – и дурак знает – нет, но есть разложение тканей». Телесный аспект смерти в прозе Михаила Шишкина, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, „Slavica Wratislaviensia” nr 167, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak we współpracy z S. Kamińską-Maciąg, Wrocław 2018, s. 561-585.

 

63. Artyści niezależni w filmach Andrieja Zagdanskiego, [w:] Od „Zapisu” do … zapisu historii, pod red. B. Bakuły, A. Matusiak, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2018, s. 157-172.

 

64. Вивисекция театра. Пьесы Мирона Бялошевского и Вагрича Бахчаняна, [w:] Все нелепицы мира: Абсурд в литературе и искусстве, отв. ред. С. В. Денисенко, Санкт-Петербург – Тверь 2019, s. 137-155.

 

65. Искусство иллюзии в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» и в творчестве Владимира Набокова, „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 4, s. 95-111.

 

66. Искусство имитации и сплетений: ностальгия по Чехову в современном театре, [w:] Ностальгия: воспоминание – потребление – реконструкция. «Международный журнал исследований культуры» 2019, № 3 (36). (współautor: Natalia Siemionowa)


 
Recenzje:

1. N. Iwanowa, Toczka zrienija. O prozie poslednich let, Moskwa 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 105-108.

2. A. Skotnicka-Maj, Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953-1978, Katowice 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s.129-130.

3. Muza na wygnaniu. Rosyjska poezja emigracyjna. Antologia, t. I – 1920-1940, wybór tekstów, wstęp i opracowanie B. Kodzis i A. Wieczorek, Opole 1994 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 118-119.

4. И. С. Заярная, Барокко и русская поэзия XX столетия: типология и преемственность художественных форм, Киев 2004, 405 ss., „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, Wrocław 2008, s. 152-154.


 

Prace redakcyjne:

1. Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, W. Zybury, Wrocław 2010, 456 ss.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zmysły, „Slavica Wratislaviensia” nr 158, pod red. I. Malej i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2014, 358 ss. (tom dedykowany prof. Krystynie Galon-Kurkowej)

3. Русская литература: проблемы, феномены, константы, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Kraków: Scriptum 2018, 285 s.

4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos 1, „Slavica Wratislaviensia” nr 167, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak, współpraca S. Kamińska-Maciąg, Wrocław 2018, 639 s.

5. Od „Zapisu” do … zapisu historii, pod red. B. Bakuły, A. Matusiak, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław: KEW 2018, 598 s.

6. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, „Slavica Wratislaviensia” nr 168, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak we współpracy z G. Durdev-Małkiewicz, M. Świetlickim, D. Żygadło-Czopnik, Wrocław 2019, 643 s.

7. Ностальгия: воспоминание – потребление – реконструкция, ред. Н. Семенова и Э. Тышковска-Каспшак.. «Международный журнал исследований культуры» 2019, № 3 (36).

8. „Slavica Wratislaviensia” nr 170, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2019,  220 s.


 
Noty:

1. Konferencja naukowa „Literatury słowiańskie a folklor” we Wrocławiu, „Slavica Wratislaviensia” LXIX, Wrocław 1992, s. 146-147.

2. Konferencja naukowa „Motyw biesiady w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, Wrocław 1993, s. 139-141.

Wydział Filologiczny