Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

E-mail:

anna.zura [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:


Semantyka, uniwersalia językowe, nazwy barw w języku polskim i czeskim, językoznawstwo czeskie, językoznawstwo polskie, językoznawstwo konfrontatywne, stylistyka, język wystąpień Václava Havla, język poezji Jaroslava Seiferta. Język czeskich mediów.
Sekretarz czasopisma „Bohemistyka”: www.bohemistyka.pl
Kontakt: anna.zura@uwr.edu.pl


 
1. MONOGRAFIA:


Konceptualizacja nazw barw w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza i „Proti všem” Alojzego Jiráska, Ostravská univerzita v Ostravě – Filozofická fakulta, Ostrava 2006, ISBN 80-7368-205-2, ss. 241.

Rec. Katarzyna Chrobak, „Bohemistyka” 2007, nr 4, s. 309-312.
Rec. Alicja Nowakowska, „Poradnik Językowy” 2008, nr 4, s. 71-73.

 
2. SŁOWNIK:


Eva Mrhačová, Grażyna Balowska, Anna Zura, Příroda. Země – Vesmír – Život – Smrt – Barvy – Prostor – Čas v české a polské frazeologii a idiomatice, Ostrava, wyd. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, ISBN 978-80-7368-639-0, ss. 238.


 
3. ARTYKUŁY:


1. Literatura piękna czy literatura faktu? O poetyce »Cesarza« Ryszarda Kapuścińskiego, „Studenckie Prace Naukowe. Nauki Humanistyczne” (Wrocław) 2000, red. M. Balowski, ISSN 0239-815X, s. 34-38.

2. Koniec i początek w „Listach do Olgi” V. Havla, (w:) Konec a začátek v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference, red. Dobrava Moldanová, Ústí nad Labem 2001, ISBN 80-7044-370-7, s. 341-345.

3. „Życie w prawdzie” w pismach Václava Havla, (w:) Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. Władysław Lubaś i Mieczysław Balowski, Opole 2001, ISBN 83-88796-27-5, s. 71-75.

4. Publicystyka Václava Havla, „Bohemistyka” 2001, nr 2, ISSN 1642-9893, s. 116-136.

5. Rozważania filozoficzne w ”Listach do Olgi” Václava Havla, (w:) Roczniki Naukowe II. Język Polski, red. Arkadiusz Cieliński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wałbrzych 2003, ISBN 83-88425-80-3, s. 67-78.

6. (Nie)popularność powieści historycznej dziś (H. Sienkiewicz – A. Jirásek), (w:) Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti, red. Dominik Hrodek, Univerzita Karlova, Praha 2003, ISBN 80-7308-039-7, s. 63-67.

7. Centralne i peryferyjne znaczenia nazw barw w powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy, (w:) Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference, red. Dobrava Moldanová, Ústí nad Labem 2003, ISBN 80-7044-479-7, s. 102-107.

8. Prototypizacja i kategoryzacja w polu semantycznym barwy zielonej na przykładzie leksyki dziewiętnastowiecznej powieści historycznej polskiej i czeskiej, „Bohemistyka” 2004, nr 1, ISSN 1642-9893, s. 105-120.

9. Echa „Karty 77” w twórczości Václava Havla, (w:) Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej w XX wieku, red. Mieczysław Balowski i Jiří Svoboda, Wałbrzych-Ostrawa 2004, ISBN 83-911312-6-2, s. 451-460.

10. Obraz tożsamości kulturowej w języku, (w:) Pogranicze – kultura – religia, red. Jerzy Tutaj, Wałbrzych 2004, ISBN 83-920319-1-1, s. 136-142.

11. Pole semantyczne barwy czerwonej w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, (w:) 80 let české polonistiky, red. L. Štěpán, Brno 2004, ISBN 80-86735-04-4, s. 142-150.

12. Systemowe wyznaczniki perswazji w przemówieniach Václava Havla z roku 1997, (w:) Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2005, ISBN 80-7368-101-3, s. 231-237.

13. Językowy obraz barw fauny w Proti všem Alojzego Jiráska, (w:) Język i literatura czeska w interakcji. Český jazyk a literatura v interakci, red. M. Balowski i J. Svoboda, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2006, ISBN 83-920312-7-X, s. 191-197.

14. Obraz rycerza kreowany barwami w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza, (w:) Henryk Sienkiewicz.Tradice-současnost-recepce, red. M. Balowski i J. Raclavská, wyd. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2006, ISBN 80-7368-171-4, s. 261-270.

15. Językowo-kulturowy obraz wodnika w literaturze czeskiej, (w:) Świat Słowian w języku i kulturze VII. Kulturoznawstwo. Historia, red. E. Komorowska i D. Dziadosz, wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, ISBN: 978-83-60903-15-5, s. 35-38 [współautorka: Katarzyna Chrobak].

16. Rzeczywistość średniowiecza kreowana nazwami barw w Nagich ostrzach Kazimierza Korkozowicza, (w:) Obraz minulosti v současné české a polské literatuře. Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, wyd. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta filozoficko-přírodovědecká, Ústav bohemistiky a knihovnictví, wyd. „Śląsk”, Katowice – Opava 2006, ISBN 978-83-7164-523-5, ISBN 807248-393-5, s. 35-43.

17. Językowy obraz przestrzeni Czech w zbiorze Jaroslava Vrchlickiego Česká krajina, (w:) Co všechno slovo znamená, red. D.Moldanová, M. Balowski, wyd. Pedagogická fakulta Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2007, ISBN 978-80-7044-901-1, s. 375-382.

18. Nazewnictwo barw w powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza i Proti všem Alojzego Jiráska, (w:) Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscyplinarnych, red. W. Chłopicki, Język a Komunikacja 19, Tertium, Kraków 2007, ISBN 978-83-925728-1-7, s. 215-224.

19. Kreacja idiostylu Jaroslava Seiferta poprzez nazwy barw w jego twórczości poetyckiej, (w:) Eurolitteraria & Eurolingua 2007. Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, red. O. Uličný, wyd. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2008, ISBN 978-80-7372-292-0, s. 141-147.

20. Językowy obraz barwy czerwonej w Proti všem Alojzego Jiráska (w:) Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład. Slavica Wratislaviensia CXLVII, red. M. Sarnowski i W. Wysoczański, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ISSN 0239-6661, ISSN 0137-1150, ISBN 978-83-229-2925-4, s. 585-590.

21. Czas europejskich doświadczeń wojennych zapisany w poezji Jaroslava Seiferta, (w:) Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu, red. M. Balowski i J. Svoboda, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2008, ISBN 978-83-60730-15-7, s. 251-260.

22. Nominální proces tvoření opozice my a oni v projevech Václava Havla jako metoda politické persvaze, (w:) Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, tom 1, wyd. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, ISBN 978-80-7414-131-7, s. 48-52.

23. Jakie są granice bieli w języku czeskim (w oparciu o Tezaurus jazyka českého, 2007), (w:) Podzwonne dla granic. Polskie-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. Jaroslav Lipowski, Dorota Żygadło-Czopnik, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ISSN 0239-6661, s. 317-326.

24. Anna Zura, Jakim językiem pisał Václav Havel? Fenomen »Listów do Olgi«, (w:) Václav Havel. Człowiek – Pisarz – Filozof – Polityk, red. Mieczysław Balowski i Bogusław Bakuła, Poznań 2014, wydawnictwo „Pro”, ISBN 978-83-63090-48-7, ss. 235-244.

25. Presupozycje pytajne w dialogu medialnym na przykładzie programu »Otázky Václava Moravce«, „Bohemistyka” 2014, nr 3, rocznik XIV, ISSN 1642-9893, ss. 253-270.

26. Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych, (w:) Perswazja przez styl i stylizację, red. Anna Dąbrowska, „Język a Kultura“ 2014, tom 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISSN 0239-6661, ISSN 1232-9657, ISBN 978-83-229-3441-8, s. 53-68.

27. Dialog konwersacyjny w komunikacji na forach internetowych. Prowadzenie sporów, (w:) Języki słowiańskie w procesie przemian, red. Gabriela Olchowa i Mieczysław Balowski, Banska Bystrica 2015, wydawca: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISBN 978-80-557-1056-3, s. 217-229.


 

4. RECENZJE:


1. Svoboda J., Z obzoru tvorby, Ostrava 1999, „Bohemistyka” 2001, nr 1, ISSN 1642-9893, s. 78-81.

2. Literární věda osudem i volbou. K 70. narozeninám Jiřího Svobody, red. Svatava Urbanová, Ostrava 2000, „Bohemistyka” 2001, nr 1, ISSN 1642-9893, s. 81-84.

3. Adam Mickiewicz. Texty a kontexty, red. M. Sobotková, J. Fiala, Olomouc 1999, (w:) Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. Władysław Lubaś i Mieczysław Balowski, Opole 2001, ISBN 83-88796-27-5, s. 155-157.

4. Marie Sobotková, Od Mickiewicza do Miłosza. Część I (1822-1918), Olomouc 2000, (w:) Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. Władysław Lubaś i Mieczysław Balowski, Opole 2001, ISBN 83-88796-27-5, s. 157-158.

5. Pavera L., »Od středověku k romantismu. Úvahy o starší literatuře«, Editio Universitatis Silesianae Opaviensis, »Litteraria«, tomus I, Opava 2000, 225 s., “Bohemistyka” 2001, nr 3, ISSN 1642-9893, s. 246-249.

6. Włodarz K., Zachwyt dla cudowności życia. Witalistyczna poezja Jána Smreka, Fráni Šrámka i Jana Lajnerta, Katowice 2000, 239 s., „Bohemistyka” 2002, nr 4, ISSN 1642-9893, s. 308-310.

7. Neil Bermel, Register variation and language standards in Czech, Lincom Europa, Muenchen 2000, 132 s., “Bohemistyka” 2003, nr 1, ISSN 1642-9893, s.66-67.

8. Vladimír Just, Slovník floskulí. Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy.AKADEMIA, nakladatelství AV ČR, Praha 2003 (dodruk 2004), 216 s., “Bohemistyka” 2005, nr 3, ISSN 1642-9893, s. 224-226.

9. Svatava Urbanová, Iva Málková, Souřadnice míst, Ostravská univerzita, Ústav pro regionální studia, Nakladatelství Tilia, Ostrava 2003, 191 s., “Bohemistyka” 2005, nr 4, ISSN 1642-9893, s. 288-290.

10. Pocta Evě Mrhačové. K životnímu jubileu doc.PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Filozofická fakulta, red. J. Raclavská, M. Balowski, Ostravská univerzita, Ostrava 2006, 400 s., “Bohemistyka” 2006, nr 4, ISSN 1642-9893, s. 311-313.

11. Pisemné zkoušky z cizího jazyka a Společný evropský referenční rámec, red. M. Hádková, G. Balowska, wyd. Univerzita Karlova v Praze, Státní Vysoká odborná škola v Ratiboři, Praha-Ratiboř 2007 (recenzja wydawnicza).

12. Svatava Machová, Milena Švehlová, Sémantika & pragmatická lingvistika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2001, 160 s., “Studia Filologiczne”, t. II, Racibórz 2008, ISSN 1689-4657, s. 228-230.


 
5. KOMUNIKATY:


1. Jubileusz 70 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Svobody, „Bohemistyka” 2001, nr 3, ISSN 1642-9893, s. 253-254.

2. 80 rocznica urodzin Profesora Milana Jelínka, „Bohemistyka” 2003, nr 3, ISSN 1642-9893, s. 283-286.

3. Seminarium Dějiny nova české literatury w Českich Budějovicach, „Bohemistyka” 2006, nr 2, ISSN 1642-9893, s.159-160.

4. Sprawozdanie z konferencji: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu, Racibórz 3-4.09.2007 r., „Bohemistyka” 2008, nr 1-4, ISSN 1642-9893, s. 437-440.

5. Koncepcja kształcenia bohemistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, „Bohemistyka” 2008, nr 1-4, ISSN 1642-9893, s. 498-500.

6. Jubileusz prof. Dobravy Moldanovej, „Bohemistyka” 2011, nr 1, ISSN 1642 – 9893, s. 77-80.

Wydział Filologiczny