Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 108, tel. tel. (71) 375 45 83

E-mail:

dorota.zygadlo-czopnik [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

p.o. kierownika Zakładu Bohemistyki

Zainteresowania naukowe:

Śledzenie przemian w mysleniu o literaturze i kulturze w Czechach po Aksamitnej Rewolucji roku 1989. Badanie rozwoju nowoczesnej czeskiej myśli teoretycznej (ze szczegolnym uwzględnieniem dorobku czeskiej teorii literatury i teatrologii).

  • Członek  Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami
  • Członek Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. „W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolsobe jako teoretyk teatru i musicalu”, Wrocław 2009, ss.171.

Rec.: M. Lichaj, Słów kilka o znaku, Teatralia (internetowy magazyn teatralny), 11.02.2010, www.teatralia.com.pl

 

Rozdział w monografii:

1. „Tyle hałasu o starą babę”. Wizerunek starej kobiety w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej, [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. A. Matusiak, Poznań - Wrocław 2016, s. 287-312.


 
Artykuły:

1. Poszukiwanie tożsamości w języku Věry Linhartovej [w:] Ponowoczesność a tożsamość, red. B. Tokarz, S. Piskor, Katowice 1997, s. 220-226.

2. Tendencje postmodernistyczne w czeskiej prozie powojennej [w:] W kręgu kultury Słowian, red. E. Tokarz, Katowice 1999, s. 169-174.

3. Model w koncepcji teatralnej Ivo Osolsobě [w:] Z zagadnień literatury, kultury i języka, red. B. Tokarz, Katowice 2002, s. 185-191.

4. Angelus Silesius znany w Czechach [w:] Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu. Literatura-kultura-język, red. Z. Tarajło-Lipowska, J. Malicki, Wrocław 2003, s. 76-80.

5. Poeta et doctus – teoria literatury i literatura w ujęciu dialogowym [w:] Český jazyk a literatura ve 20. století, red. M. Balowski, Wałbrzych 2004, s. 443-452.

6. W świecie popkultury Michala Hvoreckiego. Kilka uwag o polskim przekładzie tomu „W misji idealnej czystości” [w:] Kultura popularna a przekład, red. P. Fast, Katowice 2005, s. 227-235.

7. Czeski (praski) strukturalizm – zmierzch metodologii czy „zmiana paradygmatu”? [w:] Wielkie tematy kultury, pod red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2005, s. 171-180.

8. Poziomy komunikacyjne w powieści „Siostra” Jáchyma Topola. [w:] Przekład jako komunikat, red. P. Fast, W.M. Osadnik, Katowice-Warszawa-Częstochowa 2006, s. 227-238

9. Miejsce teatru w kulturze współczesnej (na przykładzie teatru czeskiego), [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXV, 2006, s. 93-107.

10. O „semiotyce jutra” w badaniach teoretycznych Iva Osolsobe. [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXIX, 2006, s. 87-97.

11. Magia fortuny w Obsługiwałem angielskiego króla Bohumila Hrabala [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz, red. zespół redakcyjny, t.8, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 313-318.

12. Śladami literatury polskiej w twórczości Jachyma Topola [w:] Literatura polska w świecie, t.3, Obecności, red. R. Cudak, Katowice 2010, s. 115-121.

13. "Niby-miejsca" na mapie wędrówek współczesnych nomadów [w:] Od banity do nomady, red. J. Czaplińska, S. Giergiel, Opole 2010, s. 85-91.

14. Jaroslava Rudiša wariacje na temat pewnego miasta, Slavica Wratislaviensia, CLVII, 2013, s.107-115.

15. "Mapy czasem kłamią". Ksenofobia i otwartość kulturowa w powieści Jaroslava Rudisa "Niebo pod Berlinem" [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, red.W. Supa, Białystok 2013, s. 309-321.

16. "Ważne, aby nie znikła radość". O duchowym patronie czeskiego undergroundu Ivanie Martinie Jirousie [w:] Unisono w wielogłosie (4). Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2013, s. 178-187.

17. „Jesteśmy blisko i coraz więcej o sobie wiemy”. Komentarz do bibliografii za lata 2007-2013, [w:] Przekłady literatur słowiańskich, T. 5, Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) + płyta CD, red. B. Tokarz, Katowice 2014, s. 91-108.

18. "Refrakcje" literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty [w:] Przekłady literatur słowiańskich. T.5. Cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką, red. B. Tokarz, Katowice 2014, s. 149-159.

19. "Palimpsesty alkoholowe" ostrawskiego outsidera Jana Balabana [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11, Zmysły, t. 2, red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, A. Paszkiewicz, J. Skowron, Wrocław 2015, s. 313-320.

20. Nieustanna filiacja czy „damnatio memoriae”. Formy pamięci w powieści Magdalény Platzovej „Aaronův skok”, Studia Slavica XIX/2, 2015, s. 83-92.

21. Filmové dobrodružství Poláků s Hrabalem  [w:] Česká literatúra a film II, red. Š. Timko, Nitra 2015, s. 21-30.

22. „Ważne, aby nie znikła radość”. O duchowym patronie czeskiego undergroundu Ivanie Martinie Jirousie, [w:] Unisono w wielogłosie (5). W stronę typologii i terminologii rocka, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2014, s. 192-201.

23. „Wolność kontrolowana” – o (nie)zależności tłumacza. Uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej "Umělohmotný třípokoj” [w:] Przekłady literatur słowiańskich, T. 6, Cz. 1: Wolność tłumacza w świetle imperatywu tekstu, red. B. Tokarz, Katowice 2015, s. 105-119.

24. O przekładach literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w 2014 roku, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 6, Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014) + płyta CD, red. B. Tokarz, Katowice 2015, s. 89-108.

25. Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2016, nr 4: POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, s. 37-47.

26. „O czym rzeczą rzeczy”, czyli wspomnienia rodzinne w powieści Zaziemie Jany Šrámkovej [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, pod. red. W. Supy, I. Zdanowicz, Białystok 2016, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, tom 2, s. 197-210.

27. „Powrót do przeszłości”. Dyskurs pamięci w powieści Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkovej  [w:] Doświadczenie komunizmu - pamięć i język, red.  P. Zemszał, R. Halili, M. Głuszkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s.115-129.

28. Starość - (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, red. M. Borowski, M. Bukwalt, E. Komisaruk, K. Woźniak, S. Wójtowicz, R. Zmĕlík, "Slavica Wratislaviensia"  t. 12, CLXIII/ 2016, s.611-622.

29. Rozkosz poza zasadą przyjemności. Michal Viewegh wobec jouissance czasów współczesnych. Próba opisu [w:] Tożsamość, Kultura, Nowoczesność, t. 1, red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Kurkiewicz, I. Szczukowski, Bydgoszcz 2017, s. 178-191.

30. Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila „Uprostřed nocí zpĕv” i Magdaleny Tulli "Włoskie szpilki" [w:] Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, red. D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" nr 6/2017, s. 245-256.

31. Nieznośny ciężar ciała. „K moři” Petry Soukupovej, [w:] Choroba – ciało- dusza w literaturze i kulturze, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 177-184.

32. Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku, [w:] „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.9, Cz. 1: Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu, red. K. Majdzik, Katowice 2018, s. 221-247.


 

Recenzje:

1. Powieść-życie Danieli Hodrovej. A. Car O prozie Danieli Hodrovej, Przestrzenie Teorii 2005/ nr 5, s. 323-327.

2. M. Maciołek, Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII w, Bohemistyka nr 2/2013, s. 153-156.

3. Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, Pamiętnik Słowiański T. LXIII, z. 1-2/2013, s. 115-119.

4. P. Gierowski, Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce, Bohemistyka nr 1/2015, s. 84-88.

5. P. Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989-2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2015, nr 3: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, s. 234-238.
6. Książka o czeskim roku 1968, "Archiwum Emigracji. Studia-Szkice-Dokumenty", 2015 [2017], z. 1-2 (22-23), s. 271-276.


 
Prace redakcyjne:

Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w jezyku, literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 (wspólnie z Jarosławem Lipowskim), ss. 424.


 
Komunikaty:

1. Anetta Balájková [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I. Warszawa 1999.

2. Miroslav Červenka [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I. Warszawa 1999.

3. Květoslav Chvatík [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I. Warszawa 1999.

4. Lubomir Doležel [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I. Warszawa 1999.

5. Bedřich Fučík [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. I. Warszawa 1999.

6. Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, Jugowice, 17-19 kwietnia 2008 r., Bohemistyka nr 1-4/2008, s. 441-446. (współautor Jarosław Lipowski)


 
Tłumaczenia:

1. Przekład poezji czeskiej: wiersze K. J. Čapka (s. 98-99), S. Fischerovej (s. 128-129), FA-art. nr 1-2/1998

2. Artykuł: D. Hodrová, Miasto. Miasto w powieści, tłum. A. Car, D. Żygadło, Pamiętnik Słowiański L, 2000, s. 39-58.

3. Artykuł: L. Martinek, Pavol Winczer i jego książka o Środkowoeuropejskiej awangardzie, tłum. D. Żygadło, Slavia Occidentalis, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, T. 60, 2003, s. 107-112.

4. Przekład poezji czeskiej: wiersze K. J. Čapka (we współpracy z J. Malickim) [w:] Antologii młodszej poezji czeskiej ostatnich lat, wybór i opracowanie D. Dobiáš, Wydawca Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2005, s. 93-114.


 
Redaktor naukowa rocznika:

1. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2015, nr 3: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Wrocław, Wydaw. UWr, ss. 257.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, T.13, Tanatos 2, red. E. Tyszkowska Kasprzak, G. Durdev-Małkiewicz, M. Świetlicki, D. Żygadło-Czopnik, "Slavica Wratislaviensia" CLXVIII, Wrocław 2019, ss. 640.


 

Wstępy, opracowania, posłowia:

1. Niechaj powstaną elity! Wybrane aspekty refleksji nad elitami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2015, nr 3: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, s. 9-23.


 

Udział w projektach badawczych:

1. MNiSW, NPRH, Moduł 1.2. Nr 12H 12 0046 81. Temat: Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX i początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych.

Wydział Filologiczny