Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Serbistyki
gab. 209, tel. (71) 375 45 60

E-mail:

milicasem [na] o2.pl

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe:

Głowna oś zainteresowań to literatura serbska i chorwacka XIX i XX wieku oraz czasów najnowszych i stosunki literackie polsko-serbskie. Poza tym - folklorystyka słowiańska, a także teoria i krytyka przekładu artystycznego.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa, Wrocław 1975, ss. 171.

2. S. Subotin [w:] Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига XXIV/2 за 1976, s. 371-374.

3. Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby romantyzmu, Wrocław 1991, ss. 307.


 
Opracowania, wstępy, posłowia:

1. O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 59/III - Słowiańszczyzna południowa, wstęp, opracowanie filologiczne pieśni i przysłów M. Jakóbiec-Semkowowa, Poznań 2001, ss. 325. Współautorka wstępu: E. Millerowa.

2. Marian Jakóbiec, Z daleka i z bliska. Wspomnienia i pamiętniki w biografię zebrane i uporządkowane przez córkę Milicę Jakóbiec-Semkowową. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss.355.


 
Skrypty:

1. Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej dla Zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa. Przewodnik metodyczny do nauki przedmiotu, Wrocław 1976 (wyd. II - 1977), ss. 19.

2. Antologia tekstów poetyckich. Materiały pomocnicze do nauki przedmiotu „Wybrane zagadnienia literatury powszechnej” dla studentów Zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa, Wrocław 1978, ss. 99.

3. Literatura powszechna dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Przewodnik metodyczny do nauki przedmiotu, Wrocław 1984, ss. 21.

4. Literatura serbska i chorwacka. Antologia tekstów, cz. I,. teksty zestawiła M. Jakóbiec-Semkowowa, Wrocław 1994, ss. 172.


 
Artykuły:

1. Próba nowego odczytania „Poganki” Narcyzy Żmichowskiej, „Prace Literackie” V, 1963, s. 67-83. Współautorka: A. Zamorska.

2. Roman Zmorski jako znawca i tłumacz ludowej poezji serbskiej, „Prace Literackie” VII, 1965, s. 61-97.

3. Przodkowie i potomkowie Ostapa Bondarczuka (Problem chłopa - inteligenta w literaturze polskiej okresu romantyzmu), „Prace Literackie” X, 1968, s. 81-109. Współautor: M. Ingot.

4. Życie kulturalne studentów Uniwersytetu Wrocławskiego [w:] Uniwersytet Wrocławski 1945-1970, red. W. Floryan, Wrocław 1970, s. 367-389.

5. Kazimierz Brodziński - pionier folklorystyki słowiańskiej w Polsce, „Prace Literackie” XV, 1973, s. 39-53.

6. O przekładach epiki południowosłowiańskiej w Polsce w dobie romantyzmu. Próba ustalenia metod, „Slavica Wratislaviensia” XIV, 1978, s. 65-84.

7. Nieznany przekład Lermontowa, „Slavica Wratislaviensia” XVI, 1979, s. 61-70.

8. Teorija i praksa prevoda srpske narodne pesme u Poljskoj u doba romantizma [w:] 11. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1982, s. 167-176.

9. Srpska narodna balada u poljskim prevodima u doba romantizma [w:] 12. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1983, s. 193-203.

10. Dalmatyńskie echo odsieczy wiedeńskiej, „Slavica Wratislaviensia” XXXIX, 1986, s. 75-87.

11. Aspekte der Übertragung serbischer Volksdichtung ins Polnisch in der Romantik, „Zeitschrift für Slavistik” 1988, Band 33, s. 670-680.

12. Pitanje poetike prevoda srpskih narodnih lirskih pesama u Poljskoj u doba romantizma [w:] 17. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1988, s. 463-473.

13. O romantycznym przekładzie i parafrazie pieśni ludowej (Józef Bohdan Zaleski), „„Slavica Wratislaviensia”“ XLIX, 1990, s. 81-91.

14. Pitanje poljskih prevoda „Gorskog vijenca” P. P. Njegoša [w:] 18. medjunarodni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1990, s. 329-336.

15. O przekładach wschodniosłowiańskich pieśni ludowych w Polsce w dobie romantyzmu [w:] Dziesięć wieków związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu, red. J. Borsukiewicz, Lublin 1990, s. 147-161.

16. Poljski odjeci kosovskog boja [w:] Kosovski boj u književnom i kulturnom nasleđu. 19. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1991, s. 523-531.

17. Z zagadnień poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej, „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1991, s. 81-92.

18. Tragovi srpskih seoba i izgnanstva u poljskoj književnosti [w:] Seobe i izgnanstva u jugoslovenskim književnostima. 20. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1991, s. 283-288.

19. Z dziejów ukraińskiej ballady ludowej w Polsce („Oj, ne chody, Hryciu...” –przekłady i prześpiewy) [w:] IX Musica Antiqua Europae Orientalis. Słowiańskie Bałkany oraz Słowiańszczyzna Wschodnia wobec tradycji kulturowej Europy Zachodniej (Spotkanie Wschodu i Zachodu), red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 1991 [„Acta Slavica” IX, vol. 2], s. 169-181.

20. Ekwiwalencja przekładu wobec kontekstu historycznego, religijnego i obyczajowego oryginału. Polskie przekłady „Górskiego wieńca” Petara Njegoša, „Slavica Wratislaviensia” LXIX, 1992, s. 81-87.

21. Kocoвcкa биmкa y пoљcкoj књижeвнocти [w:] Kocoвcки бoj y eвpoпcкoj књижeвнocти, Бeoгpaд 1994, s. 173-181.

22. Literackie portrety kobiet w opowiadaniach Ivo Andricia, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 43-51.

23. O pesmama u prozi Jovana Dučića [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 24/2, Beograd 1995, s. 143-149.

24. Šta su Poljaci pre sto godina znali o srpskoj književnosti [w:] Sto godina polonistike u Srbiji. Zbornik radova, red. G. Jovanović, Beograd 1996, s. 169-175.

25. Kształt artystyczny prozy poetyckiej Jovana Dučicia, „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 75-83.

26. Бoг и ђaвo y пecмaмa Joвaнa Дyчићa [w:] Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe данe, 26/1, Бeoгpaд 1997, s. 439 - 447.

27. Узypпaтop нa cцeни (Димитpиje Caмoзвaнaц и Шћeпaн Maли), „Pиjeч. Чacoпиc зa нayкy o jeзикy и књижeвнocти” III/1, 1997, s.11-18. Zob. też: Uzurpator na scenie (Dymitr Samozwaniec i Szczepan Mały), „Pamiętnik Słowiański” XLVII/XLVIII, 1997/1998, s. 71-84.

28. Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego [w:] 50 lat nauki we Wrocławiu, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71. Współautorzy: K. Galon–Kurkowa, T. Klimowicz, Ł. Kusiak–Skotnicka, T. Poźniak, M. Ściepuro, J. Wołczuk.

29. Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa Šantić), „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 59-71. Zob. też: Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa Šantić), „Zbornik Matice Srpske za slavistiku” 52, 1997, s. 237-247.

30. Pesnički program Jovana Dučića - podražavanje ili samostalnost [w:] Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe дaнe, 30/2, Бeoгpaд 2002, s. 397-405.

31. Pejzaż liryczny Jovana Dučicia, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 117-124.

32. Portret w tradycyjnych ramach. Kobiety w opowiadaniach Lazy Lazarevicia [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. A. Paszkiewicz i Ł. Kusiak-Skotnickiej, Wrocław 2003, s.155-161. Zob. też: Лазаревићеви портрети жена [w:] Научни састанак слависта у Вукове дане, 31/2, Београд 2003, s.129-135.

33. Poeci serbskiego modernizmu w poszukiwaniu sacrum [w:] Musica Antiqua Europae Orientalis. Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2003 [„Acta Slavica” XIII, vol. 2], s. 133-146.

34. Дучићев сонет [w:] Прожимање жанрова у српској књижевности. Књижевно дело Милоша Црњанског и поетичке промене у савременој српској књижевности, red. З. Бојовић, Зборник МСЦ, 33/2, Београд 2004, s.171-177.

35. Приповетке Лазе Лазаревића у пољским преводилачким радионицама. [w:] Научни састанак слависта у Вукове дане. T. 34/2, Београд 2005, s.141-150.

36. Приповетке Лазе Лазаревића у пољским преводилачким радионицама, [w:] Научни састанак слависта у Вукове дане, T. 34/2, Red. zbiorowa, Београд 2005, s. 141-150.

37. Поезија Десанке Максимовић у Пољској, [w:] 110 година полонистике у Србији. Зборник радова (red. P. Bunjak), Београд 2006, s. 155-164.

38. Rytm prozy i inne wyzwania translatorskie w polskich tłumaczeniach opowiadań Lazy Lazarevicia, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 47-56.

39. Врсте хумора у Лазаревићевим приповеткама, [w:] Научни састанак слависта у Вукове дане, T. 35/2, Red. zbiorowa, Београд 2006, s. 213-220.

40. Współczesna proza serbska w poszukiwaniu wartości. Powieści Ljiljany Habjanović-Djurović: od radykalnego feminizmu do hagiografii i apokryfu, „XIV Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica“, Red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2006, s. 325-336.

41. Отаџбина у песмама Јована Дучића – од Косова до „Личких мученика“. [w:] Научни састанак слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T. 36/2, Београд 2007, s.287-295

42. Starość w poetyckim zwierciadle Desanki Maksimović (współautorstwo: Jerzy Semków) [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7 cz.2, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII [Red. zbiorowa], Wrocław 2007 s.119-128

43. Wielokulturowość i asymilacja. O sarajewskich Sefardytach według powieści Gordany Kuić [w:] Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, redakcja naukowa B.Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s.169-179.

44. Стварна и нестварна жена у Дучићевим песмама [w:] Књижевност и стварност. Научни састанак слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T.37/2, Београд 2008, s.289-298.

45. Послератни Београд у успоменама пољског слависте Марјана Јакубјеца. Wspomnienia i dzienniki zebrane i uporzadkowane przez córkę. „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор“ књ. LXXIII, Београд 2008, s.169-178.

46. Weltschmerz po serbsku. Musica Antiqua Europae Orientalis XV ACTA SLAVICA « Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego », Bydgoszcz2009, s.253-262.

47. Атомизација света и/или форме?(О „Разликама“Горана Петровића) [w:] Научни састанак слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T. 38/2, Београд 2009, s.361-368.

48. Czy bohaterowie jugosłowiańskiej epiki rycerskiej mogli być bogaci? [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 8 Pieniądz „Slavica Wratislaviensia” CXLIX [Red.K.Chrobak, M.Filipek, M.Jakóbiec-Semkowowa, A.Matusiak, Ł.Skotnicka], Wrocław 2009 s.333-342.

49. Aksiološke dileme Ljiljane Habjanović-Đurović,[w] Studia in honorem. U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova, priredili Dejan Ajdačić, Persida Lazarević Di Djakomo, Beograd SlovoSlavia 2010, s. 501-514

50. Забавна, магична, смртоносна. Слика и фукција књиге у савременом српском роману. Књижевност и култура. Научни састанак слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T.39/2, Београд 2010, s.627-633.

51.Stosunki międzykulturowe z perspektywy bośniackich Sefardyjczyków w zwierciadle literatury pięknej, [w:] Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język. Literatura. Kultura. BAŁKANY, 2010, nr 7, s.79-92.

52.Czy Królewicz Marko i jego pobratymcy byli bohaterami z krwi i kości?, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało. „Slavica Wratislaviensia” CLIII, red. A.Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J.Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011, s. 83-94.

53. „Кроз пустињу и ...“ Колико има Сјенкјевича у српској прози последних дана [w:] Научни састанак слависта у Вукове дане. T. 40/2, Београд 2011, s. 507-513.

54. Piękne nic. [w:] Nie tylko o pocztówkach: szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi, red. S. Bednarek, J. Jackowski, Warszawa: Wydaw. "Korporacja Polonia", 2011, s. 114-117.

55. Poeci serbskiego modernizmu w drodze na Parnas, [w:] Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka: prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013, red. L. Suchanek i K. Wrocławski, Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN, 2012. (Z Polskich Studiów Slawistycznych ser. 12), s. 45-52.

56. O czym śnili bohaterowie słowiańskiej ludowej epiki bohaterskiej, [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku / Українсь кі трансгресії XX-XXI століття, red. Matusiak, Wrocław – Lwów 2012, s. 72-80.

57.Дучић исти а време другачије, [w:] Развојни токови српске поезије. Научни састанак слависта у Вукове дане. T. 42/2, Београд 2013, s. 327-337.

58. Sarajevo’s Sephardim and Ashkenazim in a Literary Miror of Thair Own and Foreign Authors, [w:] Ashkenazim and Sephardim: a European Perspektive, red. A. Kupny, I. Olszewska, Peter Lang Edition,Frankfurt am Main 2013, s. 41-56.

59. Od misji do fascynacji. Relacje polskich jezuitów z bałkańskiego tygla kultur i Konfesji, [w: ] XVII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica. Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2014, s. 155-170.

60. Петар Петрович Његош у пољским уџбеницима и у универзитетској Настави, [w: ] Његош у своме времену и данас. Научни састанак слависта у Вукове дане, T. 43/2, Београд 2014, s. 47-54

61. Заборављени пријатељ или реч о Александру Јаблоновском, [w:] Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Књ. LXXX, 2014, s. 3-12.

62.Niespokojne noce romantyków bałkańskich, [w:] Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj, red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel, Kraków: UNIVERSITAS, 2015, s. 357-366.


 
Recenzje:

1. Romantyczna Julia - T. Gospodarek, Julia Molińska-Wojkowska, Wrocław 1962 [w:] „Odra” 1963, nr 1, s. 97-99.

2. E. Pieścikowski, Poeta-tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego, Poznań 1964 [w:] „Pamiętnik Literacki” 1966, z.2, s. 612-619.

3. Ukrajinśka narodna poetyczna tworczist’, red. M. Rylski, Kyjiw 1965 [w:] „Slavia Orientalis” 1968, nr 4, s. 520-525.

4. J. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1970 [w:] „Studia o Książce” II, 1970, s. 292-300.

5. H. Czajka, Bohaterska epika ludowa Słowian Południowych, Wrocław 1973 [w:] „Literatura Ludowa” 1975, nr 2, s. 49-51.

6. Pieśni ukraińskie - Ukraijinśki narodni pisni w zapysach Zoriana Dołengi Chodakowśkoho, uporiadkuwannja, tekstołohiczna interpretacija i komentari O. Deja, Kyjiw 1974 [w:] „Literatura Ludowa” 1976, nr 3, s. 59-64.

7. Slawistyczny zeszyt „Ruchu Literackiego” – „Ruch Literacki” 1988, z. 1-2 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LVII, 1991, s. 116-117.

8. Slawiści ukraińscy na Międzynarodowym Kongresie w Bratysławie - Mystectwo, etnohrafija i folklor slawjanśkych narodów, red. O. Fedoruk, Kyjiw 1993 [w:] „Literatura Ludowa”1994, nr 4-5, s. 128-130.

9. J. Kornhauser, Wątki polskie w literaturze serbskiej i chorwackiej (rekonesans), Kraków 1993 [w:] „Pamiętnik Słowiański” XLIII / 1993, 1995, s. 171-173.

10. (rec.: D.Gil, Prawosławie, historia, naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2004) „Pamiętnik Słowiański” LV, rok 2005, zeszyt 2, s.137-144

11. (rec.: Дмутро Дорошенко, Словянський світ у його минулому й сучасному) „Прилози за књижевност, историју, језик и фолклор“ књига седамдесет друга, свезка 1-4. Београд 2007, s. 205-206


 
Komunikaty:

1. Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1967, z.1, s. 311-317.

2. Świat słowiański Józefa Bohdana Zaleskiego, „Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk”. Sprawozdania nr 106 za lata 1989-1990. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1990, s. 11-12.


 
Prace redakcyjne:

1. „Slavica Wratislaviensia” XCVIII (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1952) Wrocław 1997

2. „Slavica Wratislaviensia” CIX (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2208) Wrocław 2000

Wydział Filologiczny