Najnowsze publikacje pracowników IFS (2016-2022)

 


Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (2021)


Tamte brzegi literatury i kultury rosyjskiej: idee, poetyka, konteksty (2021)


Językowo-kulturowy obraz przestrzeni miejskiej. Polsko-czesko-rosyjskie diachroniczne studium konfrontatywne (2021)


Frazeologia w rosyjskim i polskim dyskursie społeczno-politycznym. Przegląd i konfrontacja (2021)


Pamięć. Monografia (2021)


Slavica Wratislaviensia CLXXIII (2021)


Ukraińskie słowo. Monografia zbiorowa (2020)


Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II (2020)


Paweł Kubisz. Monografie (2020)


Концепт «провинция» и медийный образ нестоличного театра в русской лингвокультуре (Koncept "prowincja") (2020)


Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV (2020)


Slavica Wratislaviensia CLXXII (2020)


Slavica Wratislaviensia CLXXI (2020)


Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną (2020)


Dyrektywne akty mowy w języku rosyjskim i niemieckim w świetle współczesnej komunikacji werbalnej (2019)


W kręgu urbozoonimii słowiańskiej. Studium porównawcze nazewnictwa zwierząt pokojowych w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich (2019)


Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej (2019)


Slavica Wratislaviensia CLXIX (2019)


Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku (2019)


Три фрагмента о любви. Любовный дискурс в польской и русской прозе 70-х годов XX века (2019)


Русско-польские межъязыковые омонимы в сфере нтернациональной ексики (лексико-семантический анализ) (2019)


Doleżal, Aurzadniczek i Trnka, czyli elementy czeskiego zasobu antroponimicznego w nazwiskach Polaków pod koniec XX wieku (2019)

Libretto i sztuka jego przekazu. Czeska opera w Polsce - wybrane zagadnienia tekstu i języka (2019)

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I (2019)


Wilhelm Przeczek (2018)


Fonetyka rosyjska. Praktyczny przewodnik po wymowie i intonacji z ćwiczeniami, Warszawa: PWN, 2018, ISBN: 978-83-01-19872-5, ss. 150. (2018)


Slavica Wratislaviensia CLXVII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1 (2018)


Slavica Wratislaviensia CLXVIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2 (2019)


Od „Zapisu” do... zapisu historii (2018)


Русская литература: проблемы, феномены, константы (2018)


Slavica Wratislaviensia CLXVI (2018)


Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym (2018)


Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty (2018)


Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III (2017)


Tajemnice duszy. Michaił Wrubel i psychoanaliza (2017)


Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów (2017)


Lassko-evropsky basnik Ondra Łysohorsky. Monografie (2016)


Henryk Jasiczek. Monografie (2016)


Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. A. Matusiak, Poznań-Wrocław 2016, Wydawnictwo Bonami, ss. 398. ISBN 978-83-62298-85-3


Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim (2016)


Slavica Wratislaviensia CLXII


Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 4/2016: POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko