W dniach 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) – 4 maja 2018 r. (piątek)

oraz 17 i 31 maja 2018 r. (czwartki) nie ma zajęć i konsultacji.

 

ŚWIĘTA:

- 1 maja 2018 r. (wtorek);

- 3 maja 2018 r. (czwartek);

- 31 maja 2018 r. (czwartek) – Boże Ciało.

 

Dni rektorskie:

- 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek);

- 2 maja 2018 r. (środa);

- 4 maja 2018 r. (piątek);

- Juwenalia - ZMIANA DATY – z 10 maja na 17 maja 2018 r. (czwartek).

 

16 maja 2018 r. (środa) zostaną przeprowadzone zajęcia i konsultacje czwartkowe (przeniesione z 4 kwietnia 2018 r.).

Szanowni Państwo,

proszę zapoznać się z instrukcją logowania na szkolenie bhp i ppoż dla studentów i doktorantów I roku w roku akademickim 2017/2018 (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich), którzy nie brali udziału w szkoleniu w terminie 16.10.2017-30.1.2018r. oraz dla naboru międzysemestralnego.

Instrukcja (w języku polskim)

Instrukcja (w języku angielskim) ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2017/2018

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

Od nowego semestru obowiązują zmiany w zasadach studiowania według indywidualnej organizacji studiów (IOS) (dopuszczalne są maksymalnie 3 przedmioty w semestrze, wymagana jest konieczność przygotowania przez Studenta i wypełnionego w całości (!) podania pobranego ze strony www Wydz. Filologicznego). Przypominam, że podania złożone po upływie dwóch tygodni semestru letniego nie będą rozpatrywane (podania wg starego wzoru nie będą honorowane przez dziekanat!)

Z wyrazami szacunku
dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, bardzo proszę o sprawdzenie w systemie USOS punktacji wszystkich odbywanych zajęć (obowiązkowych dla danego semestru oraz wybranych) i porównanie ich z punktacją widniejącą w programie studiów na dany rok oraz punktacją z oferty zajęć opcyjnych ( patrz: zakłada na stronie internetowej IFS Studia). W sprawie niezgodności w zapisie punktacji oraz wątpliwości w tej sprawie proszę zwracać się do dyrektora ds. dydaktycznych IFS.

 

Przypominam, że suma punktów niezbędnych do zaliczenia semestru wynosi 30 ECTS. Zgodnie z regulaminem osoby posiadające deficyt z poprzednich semestrów powinny uzupełnić niedobór punktów ECTS w możliwie najbliższym czasie.

 

Uwaga: Studenci ostatniego etapu studiów (sem. VI studiów I stopnia i IV studiów II stopnia) mogą zaliczać brakujące przedmioty (nie więcej niż dwa) w trybie eksternistycznym. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej IFS (Studia-Wzory podań).

dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

 Przypominam studentom IFS o terminowym uiszczaniu opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wszystkich pozostałych opłat za świadczone usługi edukacyjne. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie w najbliższym czasie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia. W przypadku uporczywego nieuiszczania w obowiązującym terminie opłat/rat student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.

 Rezygnacja ze studiów nie zwalnia z zaległych opłat, za które również będą naliczane ustawowe odsetki!

 Pełny tekst zawierający informacje dotyczące zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr, w tym nieprzekraczalnych terminów, znajdziecie Państwo w załączniku.

 Opłaty za studia

 Z wyrazami szacunku

Dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

Wydział Filologiczny