Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje od p. Dziekana Borkowskiego dotyczące ewaluacji zajęć po semestrze letnim r. akad. 2017/2018. Szczegóły w załączniku.

dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pkt 8. i 9.)

Studenci zobowiązani są do:

a) sprawdzania stanu indywidualnego konta w USOS i niezwłocznego zgłaszania do sekretariatów dydaktycznych dostrzeżonych błędów w zakresie realizowanych w danym semestrze przedmiotów,
b) zgłaszania nieprawidłowości dotyczących wpisanych ocen: podczas sesji egzaminacyjnej i poprawkowej - prowadzącym zajęcia, po zamknięciu protokołów zaliczeń i egzaminów - do dziekanatu Wydziału Filologicznego.

Przedmiot/moduł, na który zarejestrował się student, staje się dla niego przedmiotem obowiązkowym.

Zmiana rejestracji na przedmiot lub jej anulowanie są możliwe w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia semestru, po złożeniu podania we właściwym sekretariacie dydaktycznym. Procedura ta dotyczy również rejestracji na przedmioty fakultatywne.

Przedmioty, z których student nie wyrejestrował się w ciągu 3 tygodni od początku semestru i nie uzyskał zaliczenia, podlegają powtarzaniu za opłatą, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora UWr.

Uchwała

dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

proszę zapoznać się z instrukcją logowania na szkolenie bhp i ppoż dla studentów i doktorantów I roku w roku akademickim 2017/2018 (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich), którzy nie brali udziału w szkoleniu w terminie 16.10.2017-30.1.2018r. oraz dla naboru międzysemestralnego.

Instrukcja (w języku polskim)

Instrukcja (w języku angielskim) ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2017/2018

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się końcem semestru oraz sesją egzaminacyjną i poprawkową uprzejmie informuję, że:

- Studenci zobowiązani są do kontroli kont w USOS oraz jak najszybszego (najpóźniej do końca semestru!) wyjaśnienia wszelkich niezgodności. Brak zaliczenia z przedmiotu, na który Student został zapisany i w odpowiednim terminie nie anulował zapisu skutkuje pełną odpłatnością.

 - zaliczenia Studenci uzyskują do końca semestru. W sytuacjach umotywowanych  dyrektor ds. dydaktycznych może wyrazić zgodę na zaliczanie przedmiotu w trakcie sesji (student składa podanie z podpisem prowadzącego, świadczącym o poparciu prośby studenta, prowadzący może wpisać terminarz zaliczenia).

 - Studenci mają obowiązek uzupełniania na bieżąco wpisów ocen do USOS (brak oceny w systemie w wyznaczonych terminach skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu i skierowaniem na jego powtarzanie). W sytuacji braku wpisu (przy zdobytym zaliczeniu/zdanym egzaminie) proszę w pierwszej kolejności o kontakt z prowadzącym zajęcia. W sytuacjach budzących wątpliwość  proszę o kontakt z dyrektorem ds. dydaktycznych. Dotyczy to też możliwości wpisania oceny po zamknięciu systemu USOS.

- Studenci I roku muszą po ukończeniu semestru I uzyskać wszystkie wymagane w programie zaliczenia i egzaminy, uzyskując 30 pkt ECTS. Studentom pozostałych lat przysługuje płatny deficyt 6 pkt ECTS w semestrze.

- po sesji poprawkowej możliwe będą przedłużenia terminów zaliczeń i egzaminów tylko w uzasadnionych przypadkach (np. zwolnienia lekarskie), po złożeniu przez studenta we właściwym dziekanacie pisemnego podania. Zgodę na takie przedłużenie wydają prodziekani. Każde podanie jest opiniowane przez dyrektora ds. dydaktycznych.

- każde podanie kierowane do władz dziekańskich w sprawach dydaktycznych musi być zaopiniowane przez dyrektora ds. dydaktycznych dr Sylwię Wójtowicz. Padania proszę pobierać ze strony internetowej:

http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/

Z wyrazami szacunku i życzeniami sukcesów w trakcie zbliżającej się sesji
dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

Od nowego semestru obowiązują zmiany w zasadach studiowania według indywidualnej organizacji studiów (IOS) (dopuszczalne są maksymalnie 3 przedmioty w semestrze, wymagana jest konieczność przygotowania przez Studenta i wypełnionego w całości (!) podania pobranego ze strony www Wydz. Filologicznego). Przypominam, że podania złożone po upływie dwóch tygodni semestru letniego nie będą rozpatrywane (podania wg starego wzoru nie będą honorowane przez dziekanat!)

Z wyrazami szacunku
dr Sylwia Wójtowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo, bardzo proszę o sprawdzenie w systemie USOS punktacji wszystkich odbywanych zajęć (obowiązkowych dla danego semestru oraz wybranych) i porównanie ich z punktacją widniejącą w programie studiów na dany rok oraz punktacją z oferty zajęć opcyjnych ( patrz: zakłada na stronie internetowej IFS Studia). W sprawie niezgodności w zapisie punktacji oraz wątpliwości w tej sprawie proszę zwracać się do dyrektora ds. dydaktycznych IFS.

 

Przypominam, że suma punktów niezbędnych do zaliczenia semestru wynosi 30 ECTS. Zgodnie z regulaminem osoby posiadające deficyt z poprzednich semestrów powinny uzupełnić niedobór punktów ECTS w możliwie najbliższym czasie.

 

Uwaga: Studenci ostatniego etapu studiów (sem. VI studiów I stopnia i IV studiów II stopnia) mogą zaliczać brakujące przedmioty (nie więcej niż dwa) w trybie eksternistycznym. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej IFS (Studia-Wzory podań).

dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

 Przypominam studentom IFS o terminowym uiszczaniu opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wszystkich pozostałych opłat za świadczone usługi edukacyjne. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie w najbliższym czasie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia. W przypadku uporczywego nieuiszczania w obowiązującym terminie opłat/rat student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.

 Rezygnacja ze studiów nie zwalnia z zaległych opłat, za które również będą naliczane ustawowe odsetki!

 Pełny tekst zawierający informacje dotyczące zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr, w tym nieprzekraczalnych terminów, znajdziecie Państwo w załączniku.

 Opłaty za studia

 Z wyrazami szacunku

Dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

Wydział Filologiczny