Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 9 listopada 2017 zmarła  Pani Profesor dr hab. Janina Sałajczykowa, wybitny naukowiec, którego pasją stało się zgłębianie meandrów literatury rosyjskiej.

Profesor Janina Sałajczykowa karierę naukową związała z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu i Uniwersytetem Gdańskim. Była autorką licznych rozpraw naukowych, zwłaszcza z zakresu emigrantologii oraz opracowań monograficznych o Izaaku Bablu, Lwie Łuncu, Leonidzie Leonowie, Eugeniuszu Zamiatinie, literaturze o tematyce wiejskiej i marynistycznej, czy o prozie najnowszej.

W naszej pamięci pozostanie zawsze Mistrzynią wielu pokoleń rusycystów, wytrawną znawczynią prozy rosyjskiej XX wieku, której sekrety odsłaniała z godnym podziwu talentem i energią. Szczególnie bliskie relacje łączyły z Panią Profesor nas, rusycystów wrocławskich, którym zawsze służyła dobrą radą i nieocenionym wsparciem w pracy naukowej oraz autorytetem przy recenzjach. Wszyscyśmy wyszli spod Jej szynela jako koledzy, podopieczni, czytelnicy prac naukowych.

W osobie Profesor dr hab. Janiny Sałajczykowej straciliśmy wielką Mentorkę, oddaną Przyjaciółkę i pięknego Człowieka.

 

                                                                                                          Hołd Jej pamięci składają

                                                                                                    Dyrekcja, Pracownicy i Studenci

                                                                                                      Instytutu Filologii Słowiańskiej

                                                                                                        Uniwersytetu Wrocławskiego

Szanowni Państwo,

przypominam,że studenci III roku mają obowiązek zakończyć praktyki zawodowe do końca V semestru,a więc do 31.01.2018 roku. Na dokumenty dotyczące praktyk czekam zatem maksymalnie do 02.02.2018 r.

Z poważaniem,

dr Kamila Woźniak
Koordynator Praktyk Zawodowych

Ukazało się ZARZĄDZENIE Nr 117/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  26 października 2017 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. W tekście zamieszczonym niżej wyróżniono miejsca pokazujące istotną zmianę w zakresie uzyskanych efektów kształcenia - poziomu biegłości językowej, studentów studiujących równolegle dwa kierunki studiów oraz regulacje dotyczące realizacji lektoratu na studiach niestacjonarnych.

Lektoraty_od 2017 r.

dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

proszę zapoznać się z instrukcją logowania na szkolenie bhp i ppoż dla studentów i doktorantów I roku w roku akademickim 2017/2018 (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich).

Instrukcja (w języku polskim)

Instrukcja (w języku angielskim) ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2017/2018

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Dni rektorskie:

- 15 listopada 2017 r. (środa) - Święto Uniwersytetu

- 24 listopada 2017 r. (piątek) - Giełda Kół Naukowych

 W tych dniach nie ma zajęć i konsultacji.

W załącznikach znajdują się informatory dotyczące przedmiotu ogólnowydziałowego „rynek pracy” organizowanego w semestrze zimowym 2017/2018 dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Informacje można również znaleźć na stronie Wydziału Filologicznego (www.wfil.uni.wroc.pl; zakładka: dla studentów / rynek pracy/ przedsiębiorczość. praca-biznes-kariera). Wydrukowane informatory będą dostępne dla studentów w dziekanacie.

Gdyby pojawiły się pytania, proszę o kontakt z panem mgr. Kiliamem Kaimerem, wydziałowym koordynatorem ds.
przedsiębiorczości (przeds.wfil@uwr.edu.pl).

Informatory

Studia stacjonarne I stopnia, II rok

Studia stacjonarne I stopnia, III rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II i III rok

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

tradycyjnie przystępujemy do procesu ewaluacji zajęć po semestrze letnim r. akad. 2016/2017.  Przypominam, że udział w ewaluacji procesu dydaktycznego jest obowiązkiem każdego Studenta wpisanym w Regulamin studiów w UWr (&5, pkt.9).   

Proszę też pamiętać, że wypełniona ankieta jest „głosem” Studenta, który może realnie wpływać na podniesienie jakości kształcenia w IFS. Jest platformą opinii pozytywnych i krytycznych dotyczących nie tylko zajęć, ale i pracy sekretariatu dydaktycznego, biblioteki czy dziekanatu. Wypełniając ankietę, można zabrać głos nt. nurtującego problemu dydaktyczno-organizacyjnego w IFS, wyrazić podziękowania, prośby, oczekiwania, niezadowolenie czy też obawy.

O szczegółach wypełniania ankiet informuje list prodziekana Wydziału Filologicznego dr hab. Igora Borkowskiego. Zachęcam do jego lektury!

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem

Szczegóły

dr Sylwia Wójtowicz

Szanowni Państwo, bardzo proszę o sprawdzenie w systemie USOS punktacji wszystkich odbywanych zajęć (obowiązkowych dla danego semestru oraz wybranych) i porównanie ich z punktacją widniejącą w programie studiów na dany rok oraz punktacją z oferty zajęć opcyjnych ( patrz: zakłada na stronie internetowej IFS Studia). W sprawie niezgodności w zapisie punktacji oraz wątpliwości w tej sprawie proszę zwracać się do dyrektora ds. dydaktycznych IFS.

 

Przypominam, że suma punktów niezbędnych do zaliczenia semestru wynosi 30 ECTS. Zgodnie z regulaminem osoby posiadające deficyt z poprzednich semestrów powinny uzupełnić niedobór punktów ECTS w możliwie najbliższym czasie.

 

Uwaga: Studenci ostatniego etapu studiów (sem. VI studiów I stopnia i IV studiów II stopnia) mogą zaliczać brakujące przedmioty (nie więcej niż dwa) w trybie eksternistycznym. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej IFS (Studia-Wzory podań).

dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

 Przypominam studentom IFS o terminowym uiszczaniu opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wszystkich pozostałych opłat za świadczone usługi edukacyjne. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie w najbliższym czasie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia. W przypadku uporczywego nieuiszczania w obowiązującym terminie opłat/rat student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.

 Rezygnacja ze studiów nie zwalnia z zaległych opłat, za które również będą naliczane ustawowe odsetki!

 Pełny tekst zawierający informacje dotyczące zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr, w tym nieprzekraczalnych terminów, znajdziecie Państwo w załączniku.

 Opłaty za studia

 Z wyrazami szacunku

Dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

Wydział Filologiczny