TRWA REKRUTACJA STUDENTÓW IFS
NA STYPENDIUM ERASMUS+ 2018/2019
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ U KOORDYNATORA INSTYTUTOWEGO W POKOJU 211
do 14 lutego 2018 r.
 LISTA DOKUMENTÓW I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: http://ifs.uni.wroc.pl/erasmus

dr Joanna Kula
Instytutowy Koordynator Erasmus+
dr Lenka Ptak
Instytutowy Koordynator Erasmus+

Lektorat języka obcego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności na kierunku FILOLOGIA studia stacjonarne II stopnia specjalności: filologie: czeska, rosyjska, ukraińska, serbska i chorwacka

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2II lub B2+ (poziom maksymalny).

  1. Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr zdali egzamin na poziomie B2II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, powinni zapisać się na lektorat na poziomie B2+.

Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 15.01.2018 do 25.01.2018 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

więcej...

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo,

przypominam,że studenci III roku mają obowiązek zakończyć praktyki zawodowe do końca V semestru,a więc do 31.01.2018 roku. Na dokumenty dotyczące praktyk czekam zatem maksymalnie do 02.02.2018 r.

Z poważaniem,

dr Kamila Woźniak
Koordynator Praktyk Zawodowych

Ukazało się ZARZĄDZENIE Nr 117/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  26 października 2017 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. W tekście zamieszczonym niżej wyróżniono miejsca pokazujące istotną zmianę w zakresie uzyskanych efektów kształcenia - poziomu biegłości językowej, studentów studiujących równolegle dwa kierunki studiów oraz regulacje dotyczące realizacji lektoratu na studiach niestacjonarnych.

Lektoraty_od 2017 r.

dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Szanowni Państwo,

proszę zapoznać się z instrukcją logowania na szkolenie bhp i ppoż dla studentów i doktorantów I roku w roku akademickim 2017/2018 (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich).

Instrukcja (w języku polskim)

Instrukcja (w języku angielskim) ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2017/2018

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

W załącznikach znajdują się informatory dotyczące przedmiotu ogólnowydziałowego „rynek pracy” organizowanego w semestrze zimowym 2017/2018 dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Informacje można również znaleźć na stronie Wydziału Filologicznego (www.wfil.uni.wroc.pl; zakładka: dla studentów / rynek pracy/ przedsiębiorczość. praca-biznes-kariera). Wydrukowane informatory będą dostępne dla studentów w dziekanacie.

Gdyby pojawiły się pytania, proszę o kontakt z panem mgr. Kiliamem Kaimerem, wydziałowym koordynatorem ds.
przedsiębiorczości (przeds.wfil@uwr.edu.pl).

Informatory

Studia stacjonarne I stopnia, II rok

Studia stacjonarne I stopnia, III rok

Studia niestacjonarne II stopnia, II i III rok

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych

Szanowni Państwo, bardzo proszę o sprawdzenie w systemie USOS punktacji wszystkich odbywanych zajęć (obowiązkowych dla danego semestru oraz wybranych) i porównanie ich z punktacją widniejącą w programie studiów na dany rok oraz punktacją z oferty zajęć opcyjnych ( patrz: zakłada na stronie internetowej IFS Studia). W sprawie niezgodności w zapisie punktacji oraz wątpliwości w tej sprawie proszę zwracać się do dyrektora ds. dydaktycznych IFS.

 

Przypominam, że suma punktów niezbędnych do zaliczenia semestru wynosi 30 ECTS. Zgodnie z regulaminem osoby posiadające deficyt z poprzednich semestrów powinny uzupełnić niedobór punktów ECTS w możliwie najbliższym czasie.

 

Uwaga: Studenci ostatniego etapu studiów (sem. VI studiów I stopnia i IV studiów II stopnia) mogą zaliczać brakujące przedmioty (nie więcej niż dwa) w trybie eksternistycznym. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej IFS (Studia-Wzory podań).

dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

 Przypominam studentom IFS o terminowym uiszczaniu opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wszystkich pozostałych opłat za świadczone usługi edukacyjne. W przypadku nieuiszczenia opłaty/raty w obowiązującym terminie w najbliższym czasie naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienia. W przypadku uporczywego nieuiszczania w obowiązującym terminie opłat/rat student/doktorant może być skreślony z listy studentów/doktorantów.

 Rezygnacja ze studiów nie zwalnia z zaległych opłat, za które również będą naliczane ustawowe odsetki!

 Pełny tekst zawierający informacje dotyczące zasad opłat za świadczone usługi edukacyjne w UWr, w tym nieprzekraczalnych terminów, znajdziecie Państwo w załączniku.

 Opłaty za studia

 Z wyrazami szacunku

Dr Sylwia Wójtowicz

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych IFS

Wydział Filologiczny