Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka:

Zakład Serbistyki i Kroatystyki.
gab. 209, tel. (71) 375 45 60

E-mail:

henryk.jaroszewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Kierownik Zakład Serbistyki i Kroatystyki.


_________________________________________

Spis publikacji:

 

MONOGRAFIE:


2012, Prilozi istoriji srpskohrvatskog jezika. Jugoslovenski sporovi o statusu SHJ u periodu 1901-1991, Izdavačka kuća Alma, Beograd

2006, Jugosłowiańskie spory o status języka serbsko-chorwackiego w latach 1901-1991, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

2004, Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole

ROZDZIAŁY:


2014, Główne kierunki chorwackiej polityki językowej po 1991 r. W: Republika Chorwacji : polityka wewnętrzna i międzynarodowa / pod red. Anny Jagiełło-Szostak, Wrocław, 2014., pp. 113-136.

2012, Socjolingwistyczne tło standaryzacji języka czarnogórskiego, Poznać Bałkany. Historia - polityka - kultura - język, red. K. Taczyńska i A. Twardowska, Toruń, pp. 481-496,

2005, Główne tendencje rozwojowe bośniackiej, chorwackiej i serbskiej normy leksykalnej po rozpadzie języka serbsko-chorwackiego, Slavica Wratislaviensia. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich V, red. M. Sarnowski i W. Wysoczański, pp. 101-106

ARTYKUŁY:

2013, Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej, Slavica Wratislaviensia, nr CLVII, pp. 141-157

2013, Dlaczego rozmowa jest tak trudna?, Fabryka Silesia, nr 2 (4), pp. 28-31,

2012, Varijantnost frazeoloških jedinica u srpskom i poljskom jeziku, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, ured. D. Mršević-Radović, Beograd, vol. 41/1, pp. 507-518,

2012, Najnowsze tendencje kodyfikacyjne w języku czarnogórskim (2006-2010), Socjolingwistyka, nr XXVI, pp. 57-87,

2012, Między prawdą a fałszem. Status języka serbsko-chorwackiego po rozpadzie II Jugosławii, Rocznik Slawistyczny, nr LXI, pp. 39-57,

2011, Vojislava Nikčevicia koncepcje rekonstrukcji języka czarnogórskiego, Socjolingwistyka, nr XXIV-XXV, pp. 91-110,

2011, Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna, Slavica Vratislaviensia, vol. CLIV, pp. 101-120,

2007, Serbokroatystyka, serbistyka i kroatystyka a językoznawstwo dzisiaj, Socjolingwistyka, nr XXI, pp. 23-28,

2006, Demokratyzacja czy nacjonalizm językowy? Główne tendencje chorwackiej i serbskiej polityki językowej po rozpadzie II Jugosławii, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura, nr 3, pp. 21-27,

2005, Rozwój i socjolingwistyczne tło serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej w latach 1941-1945 - Nezavisna Država Hrvatska, okupowana Serbia, obszary pod kontrolą partyzantki Tity, Socjolingwistyka, nr XIX, pp. 83-94,

2005, Kryzys serbsko-chorwackiej wspólnoty państwowo-językowej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, Socjolingwistyka, nr XIX, pp. 31-62,

2004, Od ankety Vedy do Razlika između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika Krsticia i Guberiny. Rozwój i socjolingwistyczne tło serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej w latach 1901-1941, Socjolingwistyka, nr XVIII, pp. 123-154,

2004, Komparacja normy standardowych języków bośniackiego, chorwackiego i serbskiego. Możliwe tendencje dalszego rozwoju języków postserbsko-chorwackich, Socjolingwistyka, nr XVIII, pp. 11-42,

2003, Współczesna społeczność bośniacka i jej język, Socjolingwistyka, nr XVII, pp. 49-66,

2003, Polityka językowa a nacjonalizm językowy. Próba systematyzacji pojęć, Socjolingwistyka, nr XVII, pp. 27-36,

2003, Główne tendencje w przemianach języka chorwackiego i chorwacka polityka językowa w latach 1990-1996, Rocznik Slawistyczny, nr LIII, pp. 49-66,

2001, Socjologiczne podłoże rozpadu języka serbsko-chorwackiego, Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. W. Lubaś i M. Balowski, pp. 83-89,

2001, Oficiální konec jazyka srbochorvatského, Literární noviny, vol. XII, nr 40, pp. 6-7,

2000, Literacki język serbsko-chorwacki i bośniacki. Cele powstania, spełniane funkcje społeczne, sposoby istnienia, Socjolingwistyka, nr XVI, pp. 27-40,

RECENZJE:


2012, [rec] Snjezana Kordić, Jezik i nacionalizam, Socjolingwistyka, nr XXVI, pp. 251-259,

2011, [rec] Władysław Lubaś, Polityka językowa, Slavica Vratislaviensia, nr CLIV, pp. 187-191,

2011, [rec] Przemysław Brom, Czarnogórski standard wobec różnicowania językowego południowej Słowiańszczyzny, Socjolingwistyka, nr XXIV-XXV, pp. 179-191

2009, [rec] Liliana Miodońska, Język Serbów i Chorwatów w latach 1929-1945 (z problematyki ortoepicznej), Socjolingwistyka, nr XXII-XXIII, pp. 163-170

2007, [rec] Milan Šipka, Jezik i politika. Sociolingvističke analize., Socjolingwistyka, nr XXI, pp. 169-174,

2007, [rec] Maciej Czerwiński : Język - ideologia - naród : polityka językowa w Chorwacji a język mediów, Socjolingwistyka, nr XXI, pp. 161-168

2006, [rec] Predrag Piper, Srpski između malih i velikih jezika, Socjolingwistyka, nr XX, pp. 135-142,

2006, [rec] Maria Cichońska, Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich, Socjolingwistyka, nr XX, pp. 141-146,

2004, [rec] Ranko Bugarski, Lica jezika i Nova lica jezika, Socjolingwistyka, nr XVIII, pp. 177-190,

2004, [rec] Dubravko Škiljan, Govor nacije, Socjolingwistyka, nr XVIII, pp. 199-204,

2003, [rec] Agnieszka Hofman-Pianka, Socjolingwistyczne aspekty współczesnego języka bośniackiego, Socjolingwistyka, nr XVII, pp. 177-188,

KOMUNIKATY:


2011, Varijantnost frazeoloških jedinica u srpskom i poljskom jeziku, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, ured. D. Mršević-Radović, Beograd, vol. 41/1, pp. 33-34,

2000, Socjolingwistyczne aspekty kształtowania się i normalizacji języka bośniackiego, Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów, Toruń.

Wydział Filologiczny