Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
Gabinet 316, tel. (71) 375-45-63

E-mail:

jakub.walczak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Adiunkt

Zainteresowania naukowe:

dydaktyka języka rosyjskiego jako obcego, przekładoznawstwo, historia literatury i kultury rosyjskiej XIX w., semiotyka kultury, komparatystyka literacka


_________________________________________

Prace opublikowane:

 

Monografie:


Kiedy literatura staje się muzyką. Puszkinowska klasyka w kompozycjach Piotra Czajkowskiego, Kraków: Universitas, 2015, ISBN: 97883-242-2685-6, ss. 268.

 


Podręczniki:

1. Ну, ладно! Minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średniozaawansowanego, (współautor: D. Drużyłowska), Kraków: Universitas, 2017, ISBN: 97883-242-3118-8, ss. 296. 

 2. Fonetyka rosyjska. Praktyczny przewodnik po wymowie i intonacji z ćwiczeniami, Warszawa: PWN, 2018, ISBN: 978-83-01-19872-5 , ss. 150.

 


Artykuły:


1. Specyfika tłumaczeń tekstów pieśni w kontekście związków słowno-muzycznych, Slavica Wratislaviensia CXLVIII, Wrocław 2009, s. 61-77.

2. Ile jest z Rosjanina w „Onieginie”? (Puszkin i Czajkowski), [w:] Musica Antiqua XV, Acta Slavica: Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, Bydgoszcz 2009, s. 243-251.

3. Piotra Czajkowskiego kobiety (nie)dotykanie. Przypadek Tatiany, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, red. A. Matusiak, M. Koch, E. Komisaruk (et. al.), Wrocław 2011, s. 481-486.

4. Ile jest „Oniegina” w „Onieginie”? Libretto opery Piotra Czajkowskiego a tekst poematu Aleksandra Puszkina, Slavica Wratislaviensia CLIV, Wrocław 2011, s. 73-85.

5. Puszkinowskie gry (literackie) z Damą pikową, „Polilog. Studia Neofilologiczne” nr 3 (2013), s. 5-11.

6. Libretto jako (u)twór. Zagadnienia genologiczne i metodologiczne – zarys problematyki [The libretto as a genre: problems and approaches], „Przestrzenie Teorii” 22, Poznań 2014, s. 89–100.

7. Trzy pokolenia petersburskich szaleńców: bohaterowie A. Puszkina, P. Czajkowskiego, A. Biełego i ich rozchwiane zmysły, Slavica Wratislaviensia CLXI, Wrocław 2015, s. 29-35.

8. Dlaczego Oniegin śpiewa barytonem? O etosie głosu barytonowego w operze XIX wieku, [w:] Nowa muzykologia, pod. red. M. Jabłońskiego, M. Gamrat, Poznań 2016, s. 135-146.

9. Wpadki z przypadkiem. O dylematach związanych z doborem dopełniacza i biernika wśród uczących się języka rosyjskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole” 2017, nr 1, s. 58-64.

10. Minimum leksykalne dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody TBLT (współautor: D. Drużyłowska), „Przegląd Rusycystyczny” 2017, nr 3, s. 143-152.

11. Religia i religijność w przestrzeni tabloidowej na przykładzie wybranych mediów polskich i rosyjskich, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” 2017, t. XIII, s. 199-210.

12. O autonomizowaniu aspektów w praktycznej nauce języka. Jak niwelować podziały, by uczyć skuteczniej?, „Językoznawstwo” 2018, nr 1 (12), s. 195-207. http://www.jezykoznawstwo.ahe.lodz.pl/archiwum/43

13. Живые трупы. Неизбежность смерти в судьбах героев Александра Пушкина и Даниила Хармса, „SLAVIA ORIENTALIS” 2019, t. LXVIII, nr 2, s. 281-292.

14. К вопросу о функциональной организации лексического минимума на основе метода коммуникативных задач (współautor: Dorota Drużyłowska), „Studia Rossica Posnaniensia” 2019, nr XLIV/2, s. 371-377.


Recenzje:


1. Raz jeszcze o literaturze i muzyce, „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29, s. 359-364.


Publikacje popularnonaukowe:

1. Zrozumieć Oniegina, w: P. Czajkowski. Eugeniusz Oniegin. Teatr Wielki w Łodzi, Łódź 2016, s. 17-23.

Wydział Filologiczny