Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Języka Rosyjskiego
gab. 113, tel. (71) 375 45 32

E-mail:

wlodzimierz.wysoczanski [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny mianowany

Funkcje:

Zastępca dyrektora ds. programowych i organizacyjnych


_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:


1. Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków, Slavica Wratislaviensia CXXX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, 398 s. ISBN 83-229-2599-9; wyd. II. poprawione i uzupełnione, Wrocław 2006, 402 s. ISBN 83-229-2728-2

Recenzje:
1. В.М. Мокиенко, rec.: W. Wysoczański. Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 2888). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2006. 402 s.), „Вопросы Языкознания” 2008, nr 4, s. 126-131.

2. Л. Воборил, rec.: Włodzimierz Wysoczański: Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków. Wrocław 2006, 402 s., „Rossica Olomucensia” 2008, vol. XLVII, nr 1, s. 88-89.

3. Д.С. Беляев, rec.: Высочаньски В., Языковая картина мира в лексикализованых сравнениях на материале ряда языков. Wysoczański W. Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków. – Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2006. – 402 s. – Bibiliogr.: s. 369-374., „Социальные и гуманитарные науки отечественная и зарубежная литература. Серия 6 Языкознание. Реферативный Журнал”, 2009, 2, s. 147-153.2. Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, 872 s. ISBN 978-83-229-3335-0

Recenzje:
1. R. Kulmiński, rec.: Włodzimierz Wysoczański, Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, 872 ss., „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 48, 2013, s. 271-274.

2. U. Rędziniak, rec.: Włodzimierz Wysoczański, Umieranie i śmierć – wielowymiarowość językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 872, „Ex Nihilo. Periodyk Młodych Religioznawców” 2 (8), 2012, s. 129-135.3. J. Wierzchowska, rec.: Włodzimierz Wysoczański, Umieranie i śmierć – wielowymiarowość językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 872, „Poradnik Językowy” 7, 2014, s. 118-123.


Monografie współautorskie:

1. Н. Корина, Б. Норман, Н. Алефиренко, В. Высочаньский, Я. Соколова, Языковая картина мира и когнитивные приоритеты языка, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2014, 203 s. ISBN 978-80-558-0702-7 [Категоризация действительности в реконструкции фразеопаремической картины мира, s. 45–68 (В. Высочаньский)]

 


Rozdziały w monografiach:

1. Rozdział 11. Wyrazy „dusza” i „ciało”. Kolokacyjność słów i kontekstowa aktualizacja znaczenia DUSZA (Włodzimierz Wysoczański), [w:] Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 1. Dusza w oczach świata. Pod red. E. Masłowskiej, D. Pazio-Wlazłowskiej, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 137‒153.


 

Artykuły:


1. Sposoby wyrażania prośby w języku rosyjskim i polskim, „Studia Linguistica” XV, 1992, s. 63-79.

2. O sytuacji językowej mniejszości etnicznych w byłym Związku Radzieckim, „Studia Linguistica” XVI. Z zagadnień ekologii języka, 1993, s. 87-100.

3. Ekologia języka ukraińskiego w Polsce, „Studia Linguistica” XVII. Heteronomie języka, 1996, s. 57-79.

4. The Ukrainian Language in Poland: The Socio-Cultural Context [w:] Language Minorities and Minority Languages in the Changing Europe. Proceedings of the 6th International Conference on Minority Languages, Gdańsk, 1-5 July, 1996, edited by B. Synak and T. Wicherkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 337-345.

5. Językowa kategoryzacja rzeczywistości we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych. Analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich, „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXIII, 1997, s. 23-39.

6. Parametr eksplicytności/implicytności konstrukcji porównawczej jako eksponent stopnia metaforyzacji wyrażenia [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i I. Łuczków, Wrocław 1998, s. 205-213. Współautor: A. Skrzypiec.

7. Językowy obraz śmierci w kulturach europejskich [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. II, Wrocław 1998, s. 309-315.

8. Pogranicza etnojęzykowe w Polsce w ujęciu typologicznym [w:] Studia nad językami i kulturami europejskimi. Prace Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu, pod red. A. Furdala, Wrocław 1998, s. 75-83.

9. Sposoby postrzegania świata pozajęzykowego we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych. Analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich, „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXIV, 1998, s. 49-59.

10. Comparative Phrasemes X as Y in Polish and Other European Languages [w:] Topics in Phraseology: Theory and Practice, P. Kakietek (ed.), vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, s. 120-136.

11. Zasadnicze perspektywy badawcze ekologicznych uwarunkowań języków mniejszościowych Europy [w:] Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały 21. konferencji językoznawczej zorganizowanej w Trzcinicy k. Jasła w dniach 27-29 maja 1998 roku, pod red. B. Greszczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 243-251.

12. O niektórych zależnościach między językiem a kulturą, „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXV, 1999, s. 89-96. Współautor: A. Skrzypiec.

13. Słowa odnoszące się do śmierci w wybranych religiach i mitologiach [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. III, Wrocław 1999, s. 27-40.

14. Endo- i egzoetnonimy na polsko-słowiańskich pograniczach językowo-kulturowych [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład. IV, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000, s. 231-238.

15. Ekologia języka jako dyscyplina heterogenicznego opisu języka, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” zesz. LV, 2000, s. 63-76.

16. Relacje między etnicznością, kulturą i etnolektem, „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXVI, 2000, s. 101-111.

17. Chrematonimy kolejowe. Kontrastywna analiza językowo-kulturowa nazw pociągów [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesor Marii Malec. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz – Pieczyska, pod red. M. Czachorowskiej i Ł. Marii Szewczyk, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, s. 245-263.

18. Kulturowo-językowe wymiary “swojskości” i “obcości” na obszarach kontaktowych. Dwudzielność etniczno-językowa, stereotypów etnicznych i etnonimów [w:] Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, red. I. Bogoczová, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, Ostrava 2001, s. 201-212.

19. Opis uwarunkowań zewnętrznych etnolektów (na przykładzie obecnej sytuacji językowo-etnicznej w Polsce), „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 103-132.

20. Konteksty wyrazu śmierć na polskojęzycznych stronach internetowych [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. V, Wrocław 2001, s. 417-424.

21. Semantyczno-kulturowa interpretacja nazw roślin (niektóre aspekty pogranicza chrześcijańsko-pogańskiego), „Język a kultura” 16 - Świat roślin w języku i kulturze, 2001, s. 71-81.

22. Języki mniej używane w Rosji Zauralskiej, „Studia Linguistica” XXI, 2002, s. 129-146.

23. Znaki językowo-kulturowe. Specyficznojęzykowe wyznaczniki tożsamości etniczno-kulturowej, „Rozprawy Komisji Językowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XXVIII, 2002, s. 43-71.

24. Nagłówki prasowe z wyrazem śmierć. Analiza formalnoznaczeniowa [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. VI, Wrocław 2002, s. 419-430.

25. Kategoria symilatywności w językach słowiańskich w ujęciu typologicznym [w:] Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia, pod red. J. Zarka, Katowice 2002, s. 371-376.

26. Koncept ‘umieranie’ w ujęciu językowo-kulturowym [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. VII, Wrocław 2003, s. 547-560.

27. Opozycja homo – animal z perspektywy reguł postępowania (na materiale frazemów wybranych języków), [w:] Język a kultura, t. 15, pod red. Anny Dąbrowskiej, Wrocław 2003, s. 81-95.

28. Porównania niegradacyjne. Klasyfikacja wykładników, „Studia Linguistica” XXII, 2003, s. 107-125.

29. Lingwonimy – wyznaczniki tożsamości w nazwach własnego i obcego etnolektu [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, red. nauk. Z. Abramowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 469-482.

30. Generalne odniesienia między państwem a językiem, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XI (XXXI), 2004, s. 227-250.

31. Nazwy miejscowe Polski od apelatywnych nazw określających tereny zalesione [w:] Las w kulturze polskiej III. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Las w kulturze polskiej”, Orzechowo koło Ustki 16-18 października 2003, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2004, s. 53-65.

32. Das sprachliche Weltbild am Beispiel der deutschen und polnischen Wie Vergleiche mit Tierbezeichnungen im Komponentenbestand, „Studia Linguistica” XXIII, 2004, s. 87-143. Współautor: J. Szczęk.

33. `Skon´ – profile językowe w uwarunkowaniach religijnych i kulturowo-społecznych, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, pod red. J. Kolbuszewskiego, t. VIII, Wrocław 2004, s. 555-567.

34. Formy elatywu w ujęciu typologicznym, [w:] De lingua et litteris. Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka, Edited by D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner and C. Klaus, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 141-150.

35. Post mortem – językowo-kulturowe zobrazowanie okoliczności pośmiertnych (I), [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. IX, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2005, s. 351-36.

36. Nazwy zawodów i zajęć w porównaniach (na materiale frazeologii i paremiologii), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 5. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s. 443–452.

37. Struktura semantyczna jednostek leksykalnych z komponentem góra (w wybranych językach), [w:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin, pod red. W. Dynaka, M. Ursela, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 744–755.

38. «Zrobić coś dla czyjegoś dobra». Analiza formalnoznaczeniowa i kulturowa na materiale polskim i rosyjskim, [w:] Język a kultura, t. 17 – Życzliwość i agresja w języku i kulturze, pod red. A. Dąbrowskiej i A. Nowakowskiej, Wrocław 2005, s. 23-38.

39. Profilowanie pojęcia «miód» w języku polskim i serbsko/chorwackim, „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXXIII, 2006, s. 115-122.

40. Typologiczne ujęcie dezintensyfikacyjnych formacji gradacyjnych, [w:] W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia poświęcone pamięci prof. Alberta Bartoszewicza w piątą rocznicę Jego śmierci, red. nauk.: N. Kasparek, A. Koseski, W. Piłat, J. Sobczak, Warszawa 2006, s. 25-42.

41. Post mortem – językowo-kulturowe zobrazowanie okoliczności pośmiertnych (II), [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, T. X, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2006, s. 211-226.

42. Nazwy własne w porównaniach. Studium konfrontatywne frazeologii i paremii wybranych języków (I), „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXXII, 2006, s. 67-95.

43. Wielojęzykowość i wielokulturowość pograniczy (w kontekście polskim), [w:] Język a kultura, t. 18 – Wielokulturowość w języku, pod red. A. Dąbrowskiej i A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, Wrocław 2006, s. 9-32.

44. Siatka pojęciowa migracji w ujęciu językowym, [w:] Migracje: dzieje, typologia, definicje, pod red. A. Furdala i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2006, s. 124-147.
45. Odniesienia międzyjęzykowe w świetle nazw miejscowych pogranicza polsko-ruskiego, „Acta Polono-Ruthenica” XI, 2006, s. 307-329.

46. Etnolekty w liturgii w warunkach wielowyznaniowości, wielokulturowości i wielojęzykowości Europy, [w:] Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, M. Stebler, A. Woźniak, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 197-212.

47. Das sprachliche Weltbild am Beispiel polnischer und deutscher Wie-Vergleiche mit Pflanzenbezeichnungen, „Roczniki Naukowe” XII – Języki Obce 3, 2007, s. 73-104. Współautor: Joanna Szczęk.

48. Kreowanie obrazu rzeczywistości w porównaniach slangu młodzieżowego, [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. nauk. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 349-356.

49. Сравнения в художественном тексте. Вопросы комплексного лингвистического описания (на основе польских и русских литературных произведений), [w:] Текст и языковая личность. Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием (Томск 26-27 октября 2007 года), под. редакцией проф. Н.С. Болотновой, Издательство ФГУ «Томский ЦНТИ», Томск 2007, s. 19-25.

50. Zadanie człowiekowi śmierci. Językowe utrwalenie zjawiska, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, T. XI, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2007, s. 457-471.

51. Językowo-kulturowe profile dobra w paremiologii, [w:] Język. Człowiek. Dyskurs. Księga dedykowana prof. zw. dr hab. Michaiłowi Aleksiejence z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin, red. nauk. M. Hordy, W. Mokijenko, H. Walter, Szczecin 2007, s. 217-230.

52. Nazwy własne w porównaniach. Studium konfrontatywne frazeologii i paremii wybranych języków (II), „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXXIV, 2007, s. 15-35.

53. Фразеологическая картина мира: ценностно-смысловая интерпретация действительности во фразеологических сравнениях, [w:] Фразеология и когнитивистика. Материалы 1-й Международной научной конференции (Белгород, 4-6 мая 2008 года) в двух томах, том 1: Идиоматика и познание, отв. ред. проф. Н.Ф. Алефиренко, Издательство БелГУ, Белгород 2008, s. 134-138.

54. Położyć kres swemu życiu. Językowe przedstawienie czynu samounicestwienia, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, T. XII, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2008, s. 411-416.

55. Językowy obraz człowieka w porównaniach frazeologicznych języka rosyjskiego i polskiego, [w:] Słowo. Tekst. Czas. IX. Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu, pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2008, s. 279-288.

56. Prototypy znaczeń antyfrastycznych w porównawczych paremiach i frazeologizmach języka rosyjskiego, „Acta Polono-Ruthenica” XIII, 2008, s. 507-519.

57. Językowo-kulturowy obraz modlitwy w paremiologii i frazeologii polskiej i rosyjskiej, [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, t. 18, Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2009, s. 77-86.

58. Małość – wielość w aspekcie aksjologicznym. Analiza jednostek słownikowych języka polskiego, chorwackiego i serbskiego, [w:] Ilość – wielkość – wartość, red. E. Umińska-Tytoń, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2010, s. 535-549.

59. Implikowanie znaczeń przeciwstawnych i sprzecznych w porównaniach frazeologicznych, „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXXVII, 2010, s. 157-164.

60. Migracja: uchodźstwo, imigracyjność – aspekt językowy, [w:] Uchodźcy w Polsce i Europie: stan prawny i rzeczywistość, red. nauk. T. Gardocka, J. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 224-243.

61. Śmierć w socjolektach, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, T. XVI, red. A. Furdal, Wrocław 2012, s. 211-232.

62. Aksjologia śmierci w nominacji frazeologicznej (na tle zakresowym paremiologicznym i terminologicznym, [w:] Słowo. Tekst. Czas XI, Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym, pod red. M. Hordy, W. Mokijenki, T. Szutkowskiego i H. Waltera, Szczecin – Greifswald 2012, s. 318-325.

63. Kresy jako problem badawczy lingwisty, [w:] Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą, pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak i J. Kamienieckiego, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012, s. 25-43.

64. Językowy obraz baby. Profile frazeologiczne, [w:] Sapentia ars vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej, pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej i A. Libury, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013, s. 65-76.

65. Zespalanie pojęć z wyrazem woda we frazeologii oraz w paremiologii polskiej i słowackiej, [w:] «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии. A víz szláv frazeológiában és paremiológiában. Water in Slavonic phraseology and paremiology, t. 1, научные редакторы А. Золтан, О. Федосов, С. Янурик, Tinta Könyvkiadó, Budapest 2013, s. 219-226.

66. Uczucia z grupy ‘radość’ w wybranych odmianach substandardowych języka, [w:] Od dźwięku do słowa i jeszcze dalej, pod red. K. Wojan i E. Konefał, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 185-196.

67. Językoznawstwo otwarte na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane dziedziny, „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XL, 2013, s. 3-38.

68. Aspekty prawdy w języku (na materiale leksyki i frazeologii języka polskiego i słowackiego), [w:] Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku, pod red. nauk. A. Kiklewicza i E. Starzyńskiej-Kościuszko, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 213-234.

69. Nowe (na tle dawniejszych) zestawienia i niektóre połączenia wyrazowe z komponentem-nazwą barwy białej, [w:] Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, t. I. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej, pod red. nauk. D. Dziadosz, A. Krzanowskiej i A. Szlachty, Volumina.pl. Daniel Krzanowski, Szczecin 2014, s. 567-585.

70. Znaczenie ‘przeciw komu, czemu’ w słownictwie i frazeologii języka polskiego i rosyjskiego przełomu wieków XX i XXI. Formacje z anty /анти i przeciw /против , „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu” 3, 2014, s. 304–323.

71. Frazeologizmy związane z muzyką w wybranych językach słowiańskich. Paralelizmy frazeologiczne, [w:] Frazeologické Štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii, edit. M. Dobríkova, Univerzita Komenského v Bratislave. Bratislava 2014, s. 348–361.

72. Frazeologiczno-paremiologiczne ujęcie kłamania i kłamstwa oraz osób kłamiących i okłamywanych (na materiale polskim i słowackim), [w:] Słowo. Tekst. Czas. XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki, tom 2, pod red. M. Aleksiejenki, H. Bilowus, M. Hordy, W. Mokijenki i H. Waltera, Volumina.pl. Daniel Krzanowski, Szczecin – Greifswald 2014, s. 186–199.

73. Ложь и лжецы в польской и русской фразеологии, [w:] Фразеология и культура, red. L. Stěpanova a kol., Rossica Olomucensia, Vol. LIII, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014, s. 83–90.

74. Современная польская паремиография. Некоторые общие проблемы, [w:] Die slawische Phraseographie und Parömiographie. Славянская фразеография и паремиография. Научные редакторы Х. Вальтер, В.М. Мокиенко, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald – Sankt Petersburg 2014, s. 33–43.

75. Zbiory i opisanie przysłów z poszczególnych regionów Polski, [w:] Parémie národů slovanských VII, red. E. Mrhačová, U. Kolberová, J. Muryc, Universitas Ostraviensis, Ostrava 2014, s. 95–106.

76. Паремиологическая картина осуществления правды, неполной правды, отсутствия правды и неправды, [w:] Язык. Культура. Социум: реалии, категории и механизмы взаимодействия. Сборник научных трудов по итогам международного научно-практического семинара по вопросам филологического образования и межкультурной коммуникации (октябрь 2013 г.), ответственный за выпуск Н.Н. Семененко, Издательство «Роса», Старооскольский филиал НИУ «БелГУ», Старый Оскол 2014, s. 52–62.

77. Językowe odzwierciedlenie rozrywki, [w:] Kulturowy obraz rozrywki, pod red. J. Bujak-Lechowicz. Volumina.pl. Daniel Krzanowski, Szczecin 2015, s. 39-56.

78. Frazeologiczne ujęcie oszukiwania w wybranych językach słowiańskich, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. V. Frazeologizmy, red. nauk. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 218–229.

79. Znaczenie ‘pozytywny, przychylny, stosunek do czegoś’ w słownictwie języka polskiego i rosyjskiego ostatnich pięćdziesięciu lat. Formacje z pro i z про , [w:] Rosja w dialogu kultur, t. 1, pod red. K. Dembskiej i M. Głuszkowskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 347–359.

80. Фразеопаремическая картина старости человека в славянских языках, [w:] Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы III Международной научной конференции Екатеринбург, 7–11 сентября 2015 г. Отв. ред. Е. Л. Березович, Издательство Уральского университета, Екатеринбург 2015, s. 71–73.

81. Frazeologia we współczesnej prasie katolickiej (na przykładzie tygodnika „Przewodnik Katolicki”), [w:] Dialog z Tradycją, t. III: Język – komunikacja – kultura, red. nauk. R. Dźwigoł, I. Steczko, Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 155–169.

82. Verbal Objectification of the Concept of Death in the Polish and Russian, “Mediterranean Journal of Social Sciences” Vol 6 No 5 S4, October 2015, MCSER Publishing, Rome-Italy, s. 423–429. Współautor: Olga Alexandrovna Meshcheryakova.

83. Nomina priopria i derywaty odonimiczne w wybranych socjolektach, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. nauk. I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, Poznań 2015, s. 753‒769.

84. Materiały językowe w Kolbergowskim przekazie źródłowym, [w:] Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, pod red. E. Antyborzec. Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2015, s. 107‒124.

85. Integralność we współczesnych badaniach frazeologicznych, [w:] Linguo-Cultural Research on Phraseology, volume three, Editors J. Szerszunowicz, B. Nowowiejski & P. Ishida, K. Yagi. University of Bialystok Publishing House, Białystok 2015, s. 37‒63.

86. Obraz sprawiedliwości w wybranych językach słowiańskich, [w:] Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości, tom IV, Wartości w świecie słowiańskim, pod red. E. Golachowskiej i D. Pazio-Wlazłowskiej, Instytut Slawistyki PAN. Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2015, s. 235‒254.

87. Культурная обусловленность фразеологии. Общие замечания, [w:] Устойчивые фразы в парадигмах науки. Материалы Международной научной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения Владимира Леонидовича Архангельского 8–11 июня 2015 года, Издательско-полиграфическое объединение С-принт, Тула 2015, s. 357–365.

88. Словарь социолектных сравнений. Концепция и основные положения, [w:] Устойчивые сравнения в системе фразеологии, отв. ред. В. М. Мокиенко, редакторы: Т. В. Володина, И. В. Кузнецова, А. В. Савченко, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald; Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет, Санкт-Петербург ‒ Грайфсвальд 2016, s. 209‒218.

89. Religijność w świetle paremiologii i frazeologii dawnej polszczyzny, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. I, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 179‒196.

90. Przedstawienie pracy i pracowania w gwarach śląskich, [w:] Lingua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Miodkowi, pod red. M. Zaśko-Zielińskiej, M. Misiak, J. Kamienieckiego, T. Piekota. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2016, s. 147‒155.

91. Rzemiosło i rzemieślnik we frazeologii i w paremiologii słowiańskiej, [w:] Dialog z Tradycją, t. V: Językowe dziedzictwo kultury materialnej, pod red. nauk. E. Młynarczyk i E. Horyń, Collegium Columbinum, Kraków 2016, s. 407–421.

92. Образ будущности в славянской фразеологии и паремиологии, [w:] V Селищевские чтения. Международный сборник научных трудов, посвящённый 130-летию со дня рождения Афанасия Матвеевича Селищева, Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, Елец 2016, s. 166‒174.

93. Фразеологические инновации в контексте стилизации в художественной прозе, [w:] Фразеологизм и слово в художественном, публицистическом и народно-разговорном дискурсах. Материалы международной научно-практической конференции 18–23 марта 2016 года, под науч. ред. И.Ю. Третьяковой, КГУ им. Н.А. Некрасова, Кострома 2016, s. 34‒38.

94. Nazwy specjalistów w leksyce języka rosyjskiego drugiej połowy XX wieku, [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, pod red. H. Chodurskiej i A. Kotkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 331‒344.

95. Фразеология в газетной интерпретации действительности, [w:] Die slawische Phraseologie in den modernen Massenkommunikationsmitteln (Publizistischer Diskurs). Kollektivmonografie. Славянская фразеология в современных СМИ (публицистический дискурс). Коллективная монография. Отв. редакторы Х. Вальтер, В.М. Мокиенко, Ж. Финк. Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Грайфсвальд ‒ Санкт-Петербург ‒ Загреб 2017, s. 37‒44.

96. Wyrazy złożone w leksyce rosyjskiej 2. połowy XX wieku ze znaczeniem ‘małej i bardzo małej oraz dużej i bardzo dużej wielkości i skali czegoś’, [w:] Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami. Pod red. K. Dembskiej i D. Paśko-Koneczniak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 179‒194.

97. Wyrazy ze znaczeniem ‘przeznaczony, odnoszący się do określonych zadań, celów’, „Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes” 7/2017, s. 83–96. ISSN: 2014-1394.


 

Recenzje:1. „Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis” 158, Linguistica 2, 1996 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 160-162.

2. Bronisław Piłsudski i aborygeni Sachalinu – „Известия Института наследия Бронислава Пилсудского” 1998: 1, 1999: 2, 1999: 3 [w:] „Literatura Ludowa” 1999, nr 4-5, s. 192-194.

3. Holistyczne ujęcie odniesień polsko-syberyjskich – Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998 [w:] „Literatura Ludowa” 1999, nr 4-5, s. 189-191. Recenzja sygnowana pseudonimem: Michał Dobrzański.

4. Słownik B. Dybowskiego dla dzisiejszych Itelmenów – Словарь ительменского языка, из собраний профессора Бенедикта Дыбовского, обработан Игнацом Радлинским, русский текст Тьян Заочной, редакция Казимира Фелешко, Warszawa 1998 [w:] „Literatura Ludowa” 4-5, 1999, s. 202-205.

5. Endoetnonimy Sacha – A. A. Borisow, Jakutskije ułusy w epochu Tygyna, Jakuck 1997 [w:] „Literatura Ludowa” 6, 2000, s. 97-98.

6. Lingwistyczne aspekty etnogenezy Sacha – A. I. Gogolew, Jakuty (problemy etnogeneza i formirowanija kultury), Jakuck 1993 [w:] „Literatura Ludowa” 6, 2000, s. 99-102.

7. Dane spisowe A. Czechowa (Sachalin 1890 r.) ‒ «Быть может, пригодятся и мои цифры...». Материалы сахалинской переписи А.П. Чехова. 1890 год, главный редактор А.И. Костанов, Издательство «Рубеж», Южно-Сахалинск 2005, ss. 599., [w:] „Wrocławskie Studia Wschodnie” 10, Wrocław 2006, s. 337-341.

8. Ежи Бартминьский, Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике, Издательство «Индрик», Москва 2005, ss. 527, [w:] „Slavia Orientalis” t. LVI, nr 1, 2007, s. 134-139.
9. Wsparcie ginącego języka uiltyńskiego. Людмила Ивановна Миссонова, Лексика уйльта как историко-этнографический источник, ответственный редактор С.А. Арутюнов. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва: Наука, 2013, s. 334, [w:] „Literatura Ludowa” 1 (59), Wrocław 2015, s. 53–57.


 

Komunikaty, tezy:1. Sytuacja językowa mniejszości etnicznych w Związku Radzieckim, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 44/45, 1989/1990, Seria A, 1992, s. 44-46.

2. O pewnym typie porównań leksykalnych w stałych związkach frazeologicznych, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 46, 1991, Seria A, 1992, s. 37-39.

3. Sytuacja socjolingwistyczna języka ukraińskiego w Polsce, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 50, 1995, Seria A, 1996, s. 31-35.

4. The Ukrainian Language in Poland: The Socio-Cultural Context, [w:] Sixth International Conference on Minority Languages. Abstracts, 30 June – 5 July, Gdańsk 1996, s. 79.

5. Językowy obraz świata w wybranym typie porównań frazeologicznych i paremiologicznych, „Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” Tom 1 (52), 1997-1998, Seria A, 1999, s. 76-84.

6. Kulturowo-językowe wymiary “swojskości” i “obcości” na obszarach kontaktowych. Dwudzielność etniczno-językowa, stereotypów narodowych i etnonimów / Kulturní a jazykové rozměry “domáckosti” a “cizosti” na kontaktovém území. Dichotomie etnicity a jazyka, národních stereotypů a etnonym, [w:] Vědecká Konference Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci (teze příspěvků), 20. a 21 září 2000, Ostrawa 2000, s. 10.

7. Aksjologia śmierci w nominacji frazeologicznej (na tle zakresowym paremiologicznym i terminologicznym, [w:] "Word-Text-Zeit": die slawische Phraseologie in onomasiologischer, linguokultureller und phraseographischer Sicht, red. H. Walter; hrsg. von M. Niemeyer, Greifswald 2011, s. 104-105.

8. Znaczenie ‘pozytywny, przychylny, stosunek do czegoś’ w słownictwie języka polskiego i rosyjskiego ostatniego półwiecza. Formacje z pro i z про , [w:] Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee. Россия в диалоге культур. Литература. Язык. Фольклор. Идеи. Abstrakty wystąpień na międzynarodowej konferencji naukowej 19-20 września 2013. Тезисы докладов Международной конференции 19-20 сентября 2013 г., Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 18.

9. Frazeologiczno-paremiologiczne ujęcie kłamania i kłamstwa oraz osób okłamywanych i kłamiących. Analiza kontrastywna polsko-słowacka, [w:] Word-Text-Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der Slawischen Sprachen. Zum 200. Geburstag Raras Grigorevič Ševčenko. Szczecin – Greifswald, 14.–17.1.2013, red. H. Walter i M. Hordy, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Greifswald 2013, s. 107-108.


 

Opracowania bibliograficzne:1. Bibliografia prac Profesor Larysy Pisarek, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 5. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s. 17-24.

2. Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 7. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2009, s. 11-18.


 

Noty:1. Międzynarodowa konferencja naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, „Przegląd Uniwersytecki” nr 1 (106), styczeń 2005, s. 5-6.

2. Ogólnopolska konferencja naukowa Migracje: dzieje, typologia, definicje, „Nauka Wrocławska. Biuletyn Informacyjny Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu” nr 5–6, maj – czerwiec 2005, s. 2-6.

3. Prof. Larysa Pisarek feiert ihren 70. Geburtstag, Akademisches Kaleidoskop, NR. 1 (13) Jg. IV, Januar-März 2006, s. 12-13.

4. Konferencja „Migracje: dzieje, typologia, definicje” we Wrocławiu, [w:] Migracje i kultura, Migracje i społeczeństwo 11, pod red. Jana E. Zamojskiego, Warszawa 2006, s. 321-325.


 

Redakcja naukowa, opracowania, wstępy:


1. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Slavica Wratislaviensia CXXXIII, Wrocław 2005, 459 s.

Słowo wstępne, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 5. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s. 11. Współautor: M. Sarnowski.

2. Rozprawy Komisji Językowej, t. XXXII, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2006, 192 s.

3. Rozprawy Komisji Językowej, t. XXXIII, red. W. Wysoczański, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2006, 306 s.

Z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin prof. Jana Miodka – Redaktora Rozpraw Komisji Językowej WTN i Jego dwudziestoletniej pracy redakcyjnej, „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXXIII, red. W. Wysoczański, 2006, s. 7-8.

4. Migracje: dzieje, typologia, definicje, pod red. A. Furdala i W. Wysoczańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, 228 s.

Słowo wstępne, [w:] Migracje: dzieje, typologia, definicje, pod red. A. Furdala i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2006, s. 7-9. Współautor: Antoni Furdal.

5. Rozprawy Komisji Językowej, t. XXXIV, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2007, 144 s.

6. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Slavica Wratislaviensia CXLVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, 584 s.

Słowo wstępne, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 6. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego, Wrocław 2008, s. 11. Współautor: M. Sarnowski.

7. Rozprawy Komisji Językowej, t. XXXV, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2008, 181 s.

8. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 7. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Slavica Wratislaviensia CL, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 321 s.

Słowo wstępne, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 7. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2009, s. 9. Współautor: Michał Sarnowski.

9. Rozprawy Komisji Językowej, t. XXXVI, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009, 116 s.

10. Rozprawy Komisji Językowej, t. XXXVII, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2010, ss. 165.

Z okazji jubileuszu prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, „Rozprawy Komisji Językowej” Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXXVII, 2010, s. 5-6. Współautor: Jan Miodek.

11. Rozprawy Komisji Językowej, t. XXXVIII, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2011, 155 s.

12. Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia, pod red. W. Wysoczańskiego, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2012, 95 s.

Słowo wprowadzające, [w:] Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia, pod red. W. Wysoczańskiego, Wrocław 2012, s. 5-8.

13. Rozprawy Komisji Językowej, t. XXXIX, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2012, 179 s.

14. Rozprawy Komisji Językowej, t. XL, pod red. J. Miodka i W. Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2013, 222 s.

15. Rozprawy Komisji Językowej, t. XLI, pod redakcją Jana Miodka i Włodzimierza Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2015, 151 s.

16. Slavica Wratislaviensia, t. CLXII, pod redakcją Włodzimierza Wysoczańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, 158 s.

17. Rozprawy Komisji Językowej, t. XLII, pod redakcją Jana Miodka i Włodzimierza Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2016, 120 s.

18. Rozprawy Komisji Językowej, t. XLIII, pod redakcją Jana Miodka i Włodzimierza Wysoczańskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2017, 81 s.

19. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 9. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. W. Wysoczańskiego i B. Gaska, Slavica Wratislaviensia CLXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, 477 s.


 

Przekłady z literatury naukowej


1. Władysław M. Łatyszew, Tatiana P. Roon, Zaginiony zeszyt Bronisława Piłsudskiego »Pieśni mi poświęcone«, „Literatura Ludowa” nr 4, 5, Wrocław 1999, s. 59-62.

 

Wydział Filologiczny