Szkolenia grantowe w październiku 2021

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na szkolenia organizowane przez Biuro Obsługi Projektów oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej w październiku. Szkolenia będą się odbywały w Auli 2D im. W. Świdy (1 p.), WPAiE (bud. D)Na szkolenia nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Ø  Dnia 14 października br. w godzinach 15.00-16.30 zapraszamy na szkolenie dotyczące OPUS 22. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia br.

·      zaprezentujemy najważniejsze informacje o konkursie (kto może być kierownikiem, konsorcja naukowe, zespół projektowy, kwalifikowalność kosztów, planowanie budżetu, najczęstsze błędy, OA, procedura składania wniosków na UWr), odpowiemy również na pytania uczestników;

·     zaprezentujemy również założenia OPUS LAP – dotyczącego wniosków we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Ø  Dnia 22 października br. w godzinach 15.00-16.30 zapraszamy na szkolenie Mobilność w karierze akademickiej:

·     zaprezentujemy programy mobilnościowe NAWA (indywidualne i instytucjonalne);

·     mobilność w projektach Marii Skłodowskiej-Curie i Sieć EURAXESS;

·     program wyjazdów pracowników UWr do wiodących uczelni zagranicznych w ramach projektu IDUB.

Ø  Dnia 29 października br. w godzinach 15.00-16.30 zapraszamy na szkolenie dotyczące stypendium indywidualnego programu Marii Skłodowskiej Curie:

·       zaprezentujemy warunki uczestnictwa w programie;

·       porozmawiamy z byłymi stypendystami programu o ich doświadczenia i korzyściach z wyjazdu.

Bardzo serdecznie zapraszam.

Przypominam, że szkolenia odbywać się będą na WPAiE (bud. D) w Auli 2D im. W. Świdy (1 p.). Na szkolenia nie obowiązują wcześniejsze zapisy, proszę nie wysyłać zgłoszeń. 

Z wyrazami szacunku

Patrycja Matusz

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy Opus 21 i Preludium 20.

OPUS przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
  • bez udziału partnerów zagranicznych;

Szczegółowe informacje:

www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21

 

PRELUDIUM przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje:

www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2021 r.

Europejska Nagroda za wybitne osiągnięcia w dydaktyce w naukach społecznych i humanistycznych

Central European University ogłosiło dziesiątą edycję konkursu „Europejska Nagroda za wybitne osiągnięcia w dydaktyce w naukach społecznych i humanistycznych”. Nagroda przyznawana jest nauczycielom akademickim, którzy wykładają w instytucjach w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Nagroda w wysokości 5.000 EUR przyznawana jest na podstawie wybitnych osiągnięć w nauce kandydata oraz stosowania przez niego innowacyjnych metod nauczania, wykorzystania elementów badawczych w celu osiągnięcia doskonałości w nauczaniu, stosowania nauczania problemowego/orientowanego na problem oraz zaangażowania w dydaktykę.

Termin zgłoszeń kandydatów: 15.12.2020 r.

Więcej informacji: https://ctl.ceu.edu/call-applicationsnominations

Konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) program MONOGRAFIE

Trwa konkurs na finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy jedynie wgrać do bazy on-line wersję elektroniczną pracy oraz wysłać skan wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordynatorki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). 

Termin składania aplikacji: 07.12.2020

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło termin składania wniosków o finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w zakresie następujących modułów:

1. Moduł „Dziedzictwo narodowe” mający na celu edycję źródeł i dokumentów polskiego dziedzictwa kulturowego. Obejmuje on m.in. opracowanie edycji naukowej tekstów źródłowych lub specjalistycznych słowników i publikacji encyklopedycznych. Minister ustaliłpriorytetowe obszary badawcze, w które powinny wpisywać się projekty składane w 2020 r.: w ramach naboru pierwszego są to m.in. zesłania i deportacje od czasów nowożytnychspuścizna emigracji wojennej po roku 1939 oraz polska kultura cyfrowa, zaś w naborze drugim dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz przekłady literatury obcej w Polsce.

 

2. Moduł „Fundamenty” finansujący wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów zgodne z tematem ogłoszonym na dany rok przez Ministra. W roku 2020 tematami tymi są w naborze pierwszym walka o granice II Rzeczpospolitej w historiografii i świadectwach kultury, zaś w naborze drugim patriotyzm w świadectwach osobistych

 

3. Moduł „Uniwersalia 2.1.” mający na celutłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i rosyjski), wydanie i wprowadzenie do obiegu międzynarodowego najwybitniejszych monografii autorskich lub wieloautorskich polskiej humanistyki lub tematycznego numeru czasopisma (tu potrzebny list intencyjny od rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku wydawcy oraz skan dwóch opublikowanych recenzji naukowych polskiego wydania utworu).  

 

4. Program „Uniwersalia 2.2” mający na celuwprowadzenie do obiegu polskiej humanistyki (tłumaczenie, wydanie krytyczne, badania) najwybitniejszych dzieł kultury światowej. Przedmiotem badań mogą być dzieła literackie lub teksty źródłowe nietłumaczone dotąd na język polski albo wymagające nowych badań translatorskich.

Pierwszy nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.

Drugi nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

WIECEJ INFORMACJI:

https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_09/c396b3be4c4de4d9204236ec2658cfb2.pdf

 

Ogłoszenie konkursu SONATA 16

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 16 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16