Praktyki zawodowe

 

Procedura dotycząca odbywania praktyk studenckich 

Zrealizowanie praktyk zawodowych zgodnie z planem i programem nauczania jest niezbędne do ukończenia studiów I stopnia. Praktyki zawodowe są integralną częścią studiów. 

Studenci są zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej trwającej 60 godzin. Praktykę można odbywać w dowolnym momencie studiów, jednak nie później niż do końca V semestru. Moment odbywania praktyki nie może kolidować z obowiązkami studenta, tzn. nie stanowi podstawy do zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach w trakcie roku akademickiego. Praktyki powinny być odbywane w czasie wolnym od zajęć akademickich. Zaliczenie następuje w sesji zimowej V semestru nawet jeśli praktyka została odbyta w semestrze wcześniejszym lub w okresie wakacyjnym. Zakres obowiązków, które wchodzą w skład praktyki zawodowej, musi być zgodny z kierunkiem studiów (najlepiej z wykorzystaniem języka kierunkowego). Praktyka premiowana jest 2 punktami ECTS.  

Student samodzielnie znajduje miejsce odbywania praktyki, kontaktuje się z pracodawcą, ustala warunki odbywania praktyki we własnym zakresie i pośredniczy w zawarciu umowy między Uczelnią a pracodawcą. Uczelnia poprzez opiekuna studenckich praktyk zawodowych jedynie wspomaga studenta, informując o potencjalnych miejscach odbywania praktyk czy przedstawiając napływające do Instytutu oferty praktyk. 

Na czas trwania praktyki student musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) (paragraf 9 punkt 2 Zarządzenia Rektora 31/2021). 

 

Przed rozpoczęciem praktyki student wypełnia i przedstawia opiekunowi praktyk do zatwierdzenia następujące dokumenty: 

(W razie wątpliwości opiekun praktyk świadczy pomoc w wypełnieniu dokumentów) 

1) deklaracja studenta dotycząca odbywania praktyk wraz z oświadczeniem o ubezpieczeniu się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania praktyki zawodowej ‒ Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora 31/2021 (w dwóch egzemplarzach), 

2) kserokopia w/w ubezpieczenia i oryginał do wglądu (oryginał przynosimy jedynie do wglądu – opiekun praktyk nie włączy go do całości dokumentacji, do tego niezbędna jest kserokopia – 1 egzemplarz), 

3) skierowanie na praktykę zawodową – Załącznik nr 4 Zarządzenia Rektora 31/2021 (1 egzemplarz), 

4) umowa o organizacji praktyk (zawierana pomiędzy UWr a zakładem pracy) – Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora 31/2021 wraz z programem praktyk (w dwóch egzemplarzach). 

 

Program praktyk jest ustalany przez studenta i zakład pracy, następnie zatwierdzany przez opiekuna studenckich praktyk zawodowych, przy czym powinien spełniać wymogi dotyczące praktyk studenckich odpowiednie dla danego kierunku studiów. 

W przygotowaniu programu praktyk należy zwrócić uwagę na cele przedmiotu zawarte w sylabusie, czyli:  

- łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą studentowi w praktyce wykorzystać znajomość studiowanego języka obcego;  

- kształcenie umiejętności pracy w zespole, przygotowanie do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji;  

- zapoznanie się z działalnością organizacyjną zakładu/instytucji, będącą miejscem odbywania praktyk: z organizacją zakładu pracy i stanowiska pracy, narzędziami pracy, dokumentacją prowadzoną przez zakład pracy; 

- kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje;  

- weryfikacja wiedzy zdobytej w czasie studiów oraz doskonalenie nabytych umiejętności językowych. 

 

Po zakończeniu praktyki zawodowej student jest zobowiązany:  

- wysłać do opiekuna praktyk wiadomość e-mail ze skanem Zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej – Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora 31/2021.  

 

Plik ze skanem należy nazwać swoim nazwiskiem i imieniem (w tej kolejności). W treści maila należy umieścić następujące informacje mimo tego, że niektóre widnieją też na skanie (w tej kolejności):   

Imię nazwisko:   

Numer albumu:   

Filologia:  

Semestr:   

Nazwa firmy:   

Adres firmy (z ulicą, numerem budynku, miastem i kodem pocztowym):   

NIP (jeśli firma nie ma NIP-u, to proszę to wyraźnie napisać):   

Czas odbywania praktyki (od kiedy do kiedy, przykładowo: 20.01.2020-20.03.2020):   

- dostarczyć opiekunowi oryginał Zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej.  

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożenia w odpowiednim terminie wszystkich wymaganych dokumentów. 

 

Załączniki – wzory dokumentów i przepisy prawne dotyczące praktyk studenckich: 

1) Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 31/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. 

2) Umowa o organizacji praktyk wraz z programem praktyk – Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora 31/2021. 

3) Skierowanie na praktykę – Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora 31/2021. 

4) Deklaracja – Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora 31/2021. 

5) Zaświadczenie o odbyciu praktyki – Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora 31/2021.  

 


Opiekun studenckich praktyk zawodowych 

dr Marcin Maksymilian Borowski, gab. 408,

e-mail: marcin.borowski@uwr.edu.pl