Praktyki zawodowe

 

Praktyki zawodowe są integralną częścią studiów, realizowaną zgodnie z planem i programem nauczania, a ich zrealizowanie jest niezbędne do ukończenia studiów I stopnia. 

Studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyki zawodowej trwającej 4 tygodnie lub ich równowartość, czyli 120 godzin (zaliczenie po V semestrze). Zakres obowiązków, które wchodzą w skład praktyki zawodowej, musi być zgodny z kierunkiem studiów (najlepiej z wykorzystaniem języka kierunkowego). Praktyka premiowana jest 2 punktami ECTS. 

Przed rozpoczęciem obowiązkowej praktyki zawodowej student jest zobowiązany do dostarczenia koordynatorowi praktyk następujących (podpisanych i wypełnionych) dokumentów: 

a) deklaracji dotyczącej odbywania praktyk ‒ Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 56/2010 z dnia 29.07.2010 

b) zaświadczenia o ubezpieczeniu się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas trwania praktyki zawodowej; 

Wspólnie z opiekunem praktyk (ale jeszcze przed ich rozpoczęciem!) student wypełnia następujące dokumenty: 

a) skierowanie na praktykę zawodową ‒ Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 56/2010 z dn. 29.07.2010 

b) umowę o organizacji praktyk zawodowych ‒ Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 56/2010 z dn. 29.07.2010 

c) program praktyk (w porozumieniu z pracodawcą oferującym możliwość odbycia praktyki) - Załącznik nr 1 do umowy; 

Po zakończeniu praktyki zawodowej student jest zobowiązany przedstawić Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej - Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 56/2010 z dn. 29.07.2010. 

Miejsce odbycia praktyki jest wybierane indywidualnie przez studenta. Student pośredniczy w zawarciu umowy (wzór znajduje się w zarządzeniu Rektora o organizacji praktyk) między instytucją, w której odbywa się praktyka a Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożenia w odpowiednim terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Zarządzenie Rektora nr 56/2010

 

Załączniki – wzory dokumentów

 

1. Załącznik_Nr_5_skierowanie.doc

 

2. Załącznik_Nr_4_umowa_z_zakładem-1.doc

 

3. Załącznik_Nr_6_deklaracja-2.doc

 

4. Załącznik_Nr_7_zaświadczenie.doc

 


Koordynator ds. praktyk zawodowych

dr Marcin M. Borowski, gab. 217,

e-mail: marcin.borowski@uwr.edu.pl

tel. (71) 375 45 35