Rada Dyscyplin

 

Sprawami naukowymi na Wydziale Filologicznym zajmuje się odpowiednia Rada Dyscypliny Naukowej. Do jej określonych w Statucie UWr kompetencji należy: 

- nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie;

- nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;

- współpraca z dziekanami w zakresie dążenia do najwyższej jakości badań naukowych  w danej dyscyplinie;

- współpraca z dziekanami w zakresie ewaluacji działalności naukowej w danej dyscyplinie;

- proponowanie kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie;

- proponowanie kryteriów oceny naukowej nauczycieli akademickich danej dyscypliny w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;

- proponowanie strategii rozwoju dyscypliny w Uniwersytecie;

- czuwanie nad kształceniem doktorantów w szkole doktorskiej w zakresie danej dyscypliny, w tym: a) proponowanie kryteriów rekrutacyjnych, b) proponowanie programów kształcenia, c) dbałość o wypełnianie przez kolegium wymogów ewaluacji szkół doktorskich

- powoływanie komisji dla dokonywania niektórych czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;

- podejmowanie decyzji i innych czynności w sprawach dotyczących postępowań habilitacyjnych, w tym wskazywanie kandydatów do komisji habilitacyjnych;

- opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie;

- wyrażanie opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych;

- wskazywanie kandydata do komisji konkursowej, o której mowa w § 172 Statutu.

 

Rada Dyscypliny Językoznawstwo 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo

 

ZESPÓŁ DORADCZO-PUBLIKACYJNY

Pod patronatem Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo został powołany zespół doradczo-publikacyjny.

 

 

Rada Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach 

 

Procedurę postępowań prowadzonych przez rady dyscyplin w zakresie stopniu naukowych określa Uchwała Senatu UWr. nr 131/2019