Pracownia Interdyscyplinarnych Studiów Nad Posttotalitaryzmami

 

Kierownik: dr hab. Agnieszka Matusiak, prof. UWr

 

   • prof. zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz
    (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
   • dr hab. Łarysa Leszczenko
    (Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych UWr)
   • dr Helena Giebień
    (Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych UWr)
   • dr Anna Jagiełło-Szostak
    (Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych UWr)
   • dr Jadwiga Skowron
    (Zakład Ukrainistyki Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
   • dr Tomasz Szyszlak
    (Zakład Badań Wschodnich Instytut Studiów Międzynarodowych UWr)
   • dr Mateusz Świetlicki
    (Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej, Instytut Filologii Angielskiej UWr)
   • dr Anna Ursulenko
    (Zakład Ukrainistyki Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)
   • dr Dorota Żygadło-Czopnik
    (Zakład Bohemistyki Instytut Filologii Słowiańskiej UWr)

 

O Pracowni

 

Pracownia Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami powstała w 2013 roku z inicjatywy Agnieszki Matusiak. Powołaniu Pracowni przyświecała idea integracji slawistycznych środowisk naukowych z postsocjalistycznych krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz dążenie do wzmocnienia efektu synergii tak w płaszczyźnie wymiany myśli teoretycznej, jak i najlepszych praktyk badawczych na miarę wyzwań globalizacyjnych i glokalizacyjnych XXI wieku. W swej istocie Pracownia stanowi propozycję kognitywnej struktury badawczej, łączącej optykę nauk humanistycznych i społecznych, którą określają cztery obszry refleksji naukowej: teoretyczno-metodologiczny, historyczno-polityczny, kulturowo-społeczny oraz typologiczno-antropologiczny.

Działania naukowo-badawcze Pracowni koncentrują się przede wszystkim wokół studiów nad:

• postkolonialno-posttotalitarnymi dziejami krajów Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Słowiańszczyzny;

• wyłonieniem fundamentalnych mechanizmów i procesów kształtowania się świadomości pokoleniowej w różnych historycznych okresach badanego obszaru geokulturowego;

• symboliczną siatką pojęć i mitów, za pomocą których i poprzez które generowana jest posttotalitarna świadomość czy też mentalność społeczno-polityczna badanego regionu;

• kulturami, literaturami, językami, społeczeństwami i polityką pamięci krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej;

• nacjonalizmami w dobie tranzycji ustrojowej po 1989/1991 r.;

• nową wielokulturowością jako skutkiem transformacji ustrojowo-gospodarczej byłego bloku wschodniego;

• posttotalitarną podmiotowością i tożsamością narodową, społeczną, genderową w obliczu ponowoczesnych procesów cywilizacyjnych, globalizacji i glokalizacji.

Próbie namysłu nad tak szeroko wytyczonym obszarem badawczym, który w żadnej mierze nie stanowi systemu zakniętego, lecz otwarty jest i na inne propozycje tematyczne, mają sprzyjać realizacje konkretnych programów i projektów badawczych, opartych o transfer myśli naukowej pod postacią organizacji okrągłych stołów, paneli dyskusyjnych, seminariów, wykładów oraz konferencji naukowych, jak też publikacji naukowych, mających na celu promowanie wiedzy o kulturze, nauce, historii, polityce, społeczeństwie postsocjalistycznych krajów Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Słowiańszczyzny.