Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

 

p.o. kierownika: dr Marcin Borowski, adiunkt

 

 

 

O Zakładzie

 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej to zespół znanych i cenionych w krajowych oraz zagranicznych ośrodkach akademickich pracowników naukowo-dydaktycznych (profesorów i adiunktów). Sześcioro spośród siedmiorga pracowników ZLiKR to absolwenci Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pracownicy ZLiKR są autorami kilkuset publikacji, wśród których szczególne miejsce zajmują monografie nagrodzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Tadeusz Klimowicz: 1980 – Dmitrij Mamin-Sibiriak i problemy naturalizmu w literaturze rosyjskiej, 1989 - Motywy twórczości Walerija Briusowa, 1997 – Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), 2006 - Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach) oraz Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, książki tłumaczone na inne języki (Tadeusz Klimowicz, Тайны великих, 2015).
Zainteresowania naukowe pracowników ZLiKR obejmują literaturę rosyjską w jej aspekcie historycznym, interdyscyplinarnym i genderowym. Podejmowane problemy badawcze dotyczą, między innymi, modernizmu i postmodernizmu rosyjskiego, literatury emigracyjnej, awangardy rosyjskiej, polsko-rosyjskich związków kulturowych, recepcji literatury rosyjskiej. Naukowemu oglądowi poddawane są zarówno utwory wchodzące w skład kanonu literatury rosyjskiej, jak i teksty najnowsze, literatura fikcjonalna oraz literatura dokumentu osobistego.
Dla studentów studiów licencjackich i magisterskich pracownicy ZKiLR prowadzą obligatoryjne oraz fakultatywne wykłady, konwersatoria i seminaria. W ofercie dydaktycznej ZLIKR znajdują się, między innymi, następujące zajęcia: elementy prawa dla filologów, historia literatury rosyjskiej, historia Rosji, komunikacja międzykulturowa, literatura i kultura rosyjska XXI wieku, literatura powszechna, modernizm europejski w literaturze, sztuce i filozofii, najnowsza literatura rosyjska, semiotyka codzienności radzieckiej, wstęp do literaturoznawstwa.

 

Działalność Zakładu

 

Konferencje
ZKiLR jest organizatorem (lub współorganizatorem) międzynarodowych slawistycznych konferencji literaturoznawczych z cyklu "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich". Konferencje te odbywają się w cyklu dwuletnim. Do 2019 roku odbyło się 13 edycji. Tematem ostatniego sympozjum (16-17 maja 2019 roku) była PAMIĘĆ.

 

Spotkania z ludźmi kultury

Ważne miejsce w działalności ZLiKR zajmują spotkania z ludźmi kultury rosyjskiej, będące okazją do zadawania pytań, poznania osobowości twórcy czy zdobycia autografu. Naszymi gośćmi byli między innymi: zespół moskiewskiego Teatru na Tagance i jego reżyser Jurij Lubimow; bard, poeta i prozaik Bułat Okudżawa; pisarz i dziennikarz Witalij Szentalinski; gwiazda postmodernizmu rosyjskiego Wiktor Jerofiejew; laureatka wielu prestiżowych nagród literackich Ludmiła Pietruszewska; autorka Głuptaski Swietłana Wasilenko; dysydentka, poetka i tłumaczka Natalia Gorbaniewska; poeta i eseista Dmitrij Kuźmin; laureatka rosyjskiego Bookera Jelena Czyżowa; prozaik i scenarzysta Andriej Dmitrijew i Oleg Pawłow, laureat Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.


Wydarzenia cykliczne
"Slawistyczne Spotkania Literackie"
W ramach cyklu odbyło się dotychczas 66 spotkań. Ich celem jest prezentacja wyników najnowszych badań w zakresie literaturoznawstwa słowiańskiego oraz popularyzowanie literatury. W spotkaniach uczestniczą przede wszystkim pracownicy i doktoranci IFS, ale także zaproszeni goście: naukowcy z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich oraz współcześni pisarze z obszaru Słowiańszczyzny Wschodniej, Zachodniej i Południowej.


„Konkurs Jednej Powieści” (organizator dr Marcin Maksymilian Borowski)
Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja literatury rosyjskiej i innych literatur słowiańskich wśród społeczności studenckiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 2020 roku odbyły się 4 edycje konkursu.
Patronami tego wydarzenia są obecnie: Rektor UWr, Dziekan Wydziału Filologicznego, miesięcznik „Odra” i Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.


Współpraca z uczelniami zagranicznymi i polskimi
ZLiKR współpracuje na podstawie umów bilateralnych z uniwersytetami rosyjskimi (Sankt Petersburg, Kaliningrad, Tomsk) oraz uczelniami polskimi, na których jest obecna rusycystyka.
W ramach współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu opublikowany został w 2018 roku tom Русская литература: проблемы, феномены константы (red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowska-Kasprzak), a w roku 2019 numer specjalny czasopisma „Slavica Wratislaviensia” (red. E. Komisaruk, A. Babanov).
Prężnie rozwija się współpraca międzynarodowa w ramach programu ERSMUS+. Pracownicy ZLiKR prowadzili zajęcia na uniwersytetach między innymi w Brnie, Ostrawie, Tallinie, Weronie, Wilnie, Dreźnie, Ołomuńcu, Tartu, Sofii, Stambule, Zagrzebiu, Zadarze, Barcelonie, Preszowie, Hradcu Kralove, Rużomberku, Kownie.


Koła naukowe
Pod opieką dra Marcina Maksymiliana Borowskiego z naszego Zakładu działa obecnie Doktoranckie Koło Naukowe Slawistów.

 

https://www.facebook.com/Zakład-Literatury-i-Kultury-Rosyjskiej-IFS-UWr-287865341324932/