Nasza oferta:

Egzamin dyplomowy

 

Egzamin licencjacki

 

Dla kierunków:

 • Filologia chorwacka z językiem serbskim,
 • Filologia czeska,
 • Filologia rosyjska,
 • Filologia ukraińska (specjalność: Ukrainistyka).

Egzamin z językoznawstwa

Zgodnie z Uchwałą nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego egzamin dyplomowy składa się z następujących elementów:

 1. odpowiedź na jedno pytanie dotyczące pracy i jej szeroko rozumianego kontekstu,
 2. odpowiedź na dwa pytania z wybranego wcześniej zestawu pytań:
  a) Gramatyka współczesnego języka kierunkowego oraz Wstęp do językoznawstwa
      LUB
  b) Gramatyka współczesnego języka kierunkowego oraz Wstęp do filologii słowiańskiej.

Student najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu powinien dokonać wyboru zakresu materiału określonego przez Radę Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Ocena z egzaminu z językoznawstwa jest średnią ocen z poszczególnych jego części.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego z zakresu językoznawstwa aktualizowane są na każdy rok akademicki oraz publikowane na stronie internetowej Instytutu Filologii Słowiańskiej w zakładce Dyplomowanie.

Egzamin z literaturoznawstwa

Zgodnie z Uchwałą nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego egzamin dyplomowy składa się z następujących elementów:

 1. odpowiedź na jedno pytanie dotyczące pracy i jej szeroko rozumianego kontekstu,
 2. odpowiedź na dwa pytania z wybranego wcześniej zestawu pytań:
  a) Historia literatury kierunkowej oraz Wstęp do literaturoznawstwa
      LUB
  b) Historia literatury kierunkowej oraz Wiedza o kulturze określonego kraju słowiańskiego.

Student najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu powinien dokonać wyboru zakresu materiału określonego przez Radę Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Ocena z egzaminu z literaturoznawstwa jest średnią ocen z poszczególnych jego części.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego z zakresu literaturoznawstwo aktualizowane są na każdy rok akademicki oraz publikowane na stronie internetowej Instytutu Filologii Słowiańskiej w zakładce Dyplomowanie.

 

Dla kierunku:

 • Filologia ukraińska (specjalność: Filologia ukraińska z językiem angielskim)

Egzamin z językoznawstwa

Zgodnie z Uchwałą nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego egzamin dyplomowy składa się z następujących elementów:

 1. odpowiedź na jedno pytanie dotyczące pracy i jej szeroko rozumianego kontekstu,
 2. odpowiedź na dwa pytania z zestawu pytań: Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego oraz Gramatyka współczesnego języka angielskiego.

Student najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu powinien dokonać wyboru zakresu materiału określonego przez Radę Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Ocena z egzaminu z językoznawstwa jest średnią ocen z poszczególnych jego części.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego z zakresu językoznawstwa aktualizowane są na każdy rok akademicki oraz publikowane na stronie internetowej Instytutu Filologii Słowiańskiej w zakładce Dyplomowanie.

Egzamin z literaturoznawstwa

Zgodnie z Uchwałą nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego egzamin dyplomowy składa się z następujących elementów:

 1. odpowiedź na jedno pytanie dotyczące pracy i jej szeroko rozumianego kontekstu,
 2. odpowiedź na dwa pytania z wybranego wcześniej zestawu pytań:
  a) Historia literatury ukraińskiej oraz  Literatura Wysp Brytyjskich
      LUB
  b) Historia literatury ukraińskiej oraz Historia literatury amerykańskiej.

Student najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu powinien dokonać wyboru zakresu materiału określonego przez Radę Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Ocena z egzaminu z literaturoznawstwa jest średnią ocen z poszczególnych jego części.

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego z zakresu literaturoznawstwa aktualizowane są na każdy rok akademicki oraz publikowane na stronie internetowej Instytutu Filologii Słowiańskiej w zakładce Dyplomowanie.

 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2022/2023

 

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

Literatura chorwacka i krajów regionu
Gramatyka opisowa współczesnego języka chorwackiego
Wiedza o kulturze Serbii i Chorwacji
Wstęp do literaturoznawstwa
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do filologii słowiańskiej


FILOLOGIA CZESKA

Historia literatury czeskiej
Wiedza o kulturze Czech
Wstęp do literaturoznawstwa
Gramatyka współczesnego języka czeskiego
Wstęp do językoznawstwa dla filologii czeskiej
Wstęp do filologii słowiańskiej


FILOLOGIA ROSYJSKA

Wiedza o kulturze Rosji
Historia literatury rosyjskiej
Wstęp do literaturoznawstwa
Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do filologii słowiańskiej


FILOLOGIA UKRAIŃSKA:

Specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego
Historia literatury amerykańskiej
Literatura Wysp Brytyjskich
Gramatyka współczesnego języka angielskiego

Specjalność UKRAINISTYKA

Wiedza o kulturze Ukrainy
Historia literatury ukraińskiej
Wstęp do literaturoznawstwa
Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do filologii słowiańskiej

 

Egzamin magisterski

 

Zakresy egzaminów magisterskich aktualizowane są na każdy rok akademicki i uwzględniają specyfikę dyscypliny, w ramach której student przygotowuje pracę.

Pytania do egzaminu magisterskiego opracowane są na podstawie wykazu literatury udostępnionego studentowi przez promotora. Członkowie komisji mają prawo zadawać pytania szczegółowe do odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi studenta oceniane są zgodnie ze skalą ocen określoną w § 47.1. Regulaminu studiów w UWr (Uchwała nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.). Ocena końcowa egzaminu magisterskiego jest średnią z ocen cząstkowych za odpowiedź na poszczególne pytania, zaokrągloną do skali ocen obowiązującej w UWr (zgodnie z aktualnym regulaminem studiów).


Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego.

Podstawą obliczenia wyników studiów są:
1.    średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen unieważnionych) – A;
2.    ocena pracy dyplomowej – B;
3.    ocena egzaminu dyplomowego - C.

Wynik studiów I stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8.
Wynik studiów II stopnia określa wzór A/2+(B+C)/4.