Wieczorek Diana

Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki

Stanowisko:

Profesor zwyczajny

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Релевантная функция порядка слов в современном русском языке, Wrocław 1976, ss. 69.

2. Несогласованные асимметричные русские предложения в сопоставлении с польскими, Wrocław 1982, ss. 271.

3. Украинский перфект на –но, -то на фоне польского перфекта, Wrocław 1994, ss. 115.

4. Украинский язык. Slavia Romana – Slavia Byzantina. Очерки по глагольности, Wrocław 1997, ss.132.


 

Artykuły:

1. O stylistycznej funkcji miejsca przydawki przymiotnej w języku polskim i rosyjskim (na przykładzie powieści A. I. Sołżenicyna „Один день Ивана Денисовича”), „Język Polski” 1966, nr 5, s. 385-359.

2. Корневые алломорфы имен существительных женского рода, „Studia Rossica Posnaniensia” I, 1970, s. 147-158.

3. Значение и обозначение, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VIII, 1970, s. 227-230.

4. Роль порядка слов в устранении синтаксической полисемии, „Slavica Wratislaviensia” VI, 1976, s. 127-131.

5. Badania w zakresie szyku wyrazów w językoznawstwie radzieckim [w:] Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945, t. 2 - Językoznawstwo i metodyka, red. L. Schneider, Katowice 1978, s. 76-82.

6. Rola zawartości leksykalnej w badaniach konfrontatywnych, „Z polskich studiów slawistycznych” V, 1978, s. 443-446.

7. К вопросу к структурной схеме Vf3s, „Studia Rossica Posnaniensia” X, 1979, s. 241-245.

8. О валентности на коммуникативном уровне, „Studia Rossica Posnaniensia” XII, 1980, s.171-176.

9. O kompetencji leksykalnej schematu Vf3sNinstr, „Slavia Orientalis” 1980, nr 1-2, s. 271-274.

10. O walencji predykatu werbalnego, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XII, 1981, s. 107-113.

11. O aspekcie nominatywnym zdania w ujęciu konfrontatywnym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 461, 1981, s. 97-104.

12. O walencji wieloznacznego czasownika, „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 81-84.

13. К вопросу о повторной номинации на уровне предложения [w:] Problemy nominacji językowej, pod red. M. Blicharskiego, t. 2, Katowice 1983, s. 89-93.

14. К вопросу о соотношении лексической семантики и синтаксиса [w:] Problemy semantyki leksykalnej, pod red. M. Blicharskiego, t. 1, Katowice 1986, s. 103-110.

15. О косвенном подлежащем в русском языке, „Przegląd Rusycystyczny” 1986, z. 1-2 (33-34), s. 163-166.

16. Актуализация инфинитива в русском предложении, „Prace Językoznawcze” t. 14, 1988, s. 40-46.

17. Синтаксемы на –но, -то в севернославянских литературных языках, „Z polskich studiów slawistycznych” VII, 1988, s. 477-483.

18. К вопросу о каузаторе [w:] Problemy semantyki leksykalnej, pod red. M. Blicharskiego, t. 2, Katowice 1988, s. 112-117.

19. Formy na –no, -to z instrumentalis agentis (subiecti) we współczesnej ukraińszczyźnie, „Slavia Orientalis”, 1987, nr 3-4, s. 551-559.

20. Конструкции типа «мною одержано листа» в современном украинском якыке, „Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej”, t. 17 - Z problemów ewolucji współczesnych języków słowiańskich w aspekcie socjolingwistycznym, 1989, s. 113-118.

21. К теории двусоставности предложения в практике преподавания, „Русский язык за рубежом” 1991, 5, s. 72-77.

22. Gradacyjne konstrukcje porównawcze we współczesnej ukraińszczyźnie, „Slavia Orientalis” 1991, nr 4, s. 503-511.

23. Czy istnieją w języku ukraińskim czasowniki gradacyjne?, „Slavia Orientalis” 1991, nr 3, s. 363-369.

24. Formy opisowe stopnia i ich potencje syntaktyczne we współczesnej ukraińszczyźnie, „Slavia Orientalis” 1992, nr 1, s. 115-121.

25. К вопросу о полипредикативности простого предложения (на материале поэтических текстов), „Studia Rossica Posnaniensia” XXIV, 1993, s. 189-193.

26. Pole semantyczne intensywności cechy w ukraińszczyźnie (na tle polszczyzny), „Studia Neerlandica et Germanica”, 1992, s. 551-558.

27. O pewnych ukraińskich wyrażeniach przeczących, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 111-114.

28. Zdania północnosłowiańskie z nie oznaczonym subiektem osobowym, „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 33-41. Współautorka: G. Zołotowa.

29. Dativus jako nastawienie propozycjonalne w ukraińszczyźnie, „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s.75-82.

30. Dativus a kontekst intensjonalny w polszczyźnie, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” XIX, 1993, s. 46-55.

31. Status propozycjonalny bezokolicznika samodzielnego (na materiale języka rosyjskiego,  ukraińskiego i polskiego), „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, 1993, s. 79-90.

32. Zdania inwolicjonalne (na materiale języka rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego), „Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s. 97-107. Współautorka: G. Zołotowa.

33. Я – установка в русском и других славянских языках, „Studia Rossica Posnaniensia” XXV, 1993, s. 217-224.

34. Aktionsart ukraińskich form na –no, -to w aspekcie niedokonanym [w:] W kręgu kultury ukraińskiej, red. A. Bartoszewicz, Olsztyn 1995, s. 205-211.

35. Język ukraiński i Slavia Romana, „Classica Wratislaviensia” XX, 1996, s. 187-191.

36. Функционирование глаголов esse и habere в украинском языке. Украинско-польско-русские параллели, „Slavia Orientalis” 1996, nr 2, s. 249-255.

37. Глагольность в украинском языке, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1626, Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich - t. 2, 1997, s. 86-99.

38. Syntetyczność języka ukraińskiego. Ukraińsko-polsko-rosyjskie paralele, „Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska”, Sectio FF, vol. XIV/XV, 1996-1997, s. 121-131.

39. Латино-славянская ориентация украинского синтаксиса, „Z polskich studiów slawistycznych” IX, Językoznawstwo, 1998, s. 283-288.

40. К проблемам украинской культуры в польском контексте, „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 129-135.

41. Об одном предложении российского славяноведения [w:] Избранные аспекты и значения русского языка и литературы, под ред. А. Маркунаса, Poznań 1998, s. 77-83.

42. Новационные процесcы в современном украинском языке, „Slavia Orientalis” 1999, nr 3, s. 435-441.

43. Украинская национальная самокритика, „Slavica Tarnopolensia” 6, 1999, s. 11-26.

44. Спор о Киевской Руси, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 115-122.

45. Украинская просвещенность и российская культура, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 89-97. Zob. też: Українська освіченість та російська культура, „Slavica Tarnopolensia” 7, 2000, s. 8-16.

46. К украинскому менталитету, „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 73-82.

47. К истории украинского языка и языкознания, „Slavica Wratislaviensia” CXVII, 2002, s. 311-316.

48. Ukraina wobec niemieckojęzycznych wpływów kulturowych [w:] Werte und Wertungen Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek, Herausgeben von J. Bartoszewicz,  M. Hałub und A. Jurasz, Wrocław 2004, s. 584-588.

49. Языки в политических стратегиях, „Slavica Wratislaviensia” CXXVII, 2004, s. 311-317.

50. Украинцы и евреи. Чужие и отчуждённые, „Slavica Wratislaviensia” CXXIX, 2004, s. 59-66.

51. Украина: мир нас не знает!, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 77-83.

52. Украинский язык в современности, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 145-151.

53. Бездомный и многодомный Н.В.Гоголь, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, s.7-14.


 

Recenzje:

1. Г. Воробьев, M. Панюшев, И. Толстой, Современный русский язык. Синтаксис, Москва 1975 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XVI, 1979, s.123-126.

2. В. Кононенко, Системно-синтаксические связи в синтаксисе русского и украинского языков, Киев 1976 [w:] „Slavia Orientalis”, 1979, nr 3, s. 358-361.

3. М. Кубик, Модели двусоставних глагольных предложений русского языка в сопоставлении с чешскими, Praha 1977 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XX, 1980, s. 139-141.

4. M. Кубик, Н. Кондрашов, Pусский язык глазами лингвиста-слависта, Praha 1977 [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, 1980, nr 2 (10), s. 95-96.

5. Г. Золотова, Коммуникативные аспекты русского синтаксиса, Москва 1982 [w:] „Slavia Orientalis”, 1984, nr 2, s. 243-246.

6. П. Адамец, Образование предложений из пропозиций в современном русском языке, Praha 1982 [w:] „Slavia Orientalis” 1985, nr 1-2, s. 170-173.

7. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”. Studia Filologiczne 13, 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s.112-116. Współautorka: K. Galon-Kurkowa.

8. Н. Арутинова, E. Ширяев, Русское предложение. Бытийный тип (Структура и значение), Москва 1983 [w:] „Slavia Orientalis” 1985, nr 3-4, s. 355-359.

9. Г. Золотова, Синтаксический словарь, Москва 1988 [w:] „Slavia Orientalis” 1991, nr 1-2, s. 210-212.

10. H. Spraul, Untersuchungen zur Satzsemantik russicher Satze mit freien Adverbialen, München 1986 [w:] „Slavia Orientalis”, 1991, nr 1-2, s. 213-215.

11. Д. Гринчишин, A. Капелюшний, O. Сербенська, З. Терлак, Словник-довідник з культури української мови, Львів 1996 [w:] „Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 136-138.


 

Komunikaty:

1. Функционирование глаголов esse и habere в украинском языке. Украинско-польско-русские паралели [w:] Глагол и его категории, Międzynarodowe seminarium w Twiarminne, Finlandia 1995, s. 4-5.