Pisarek Larysa

Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Języka Rosyjskiego

Stanowisko:

profesor zwyczajny

_________________________________________

Spis publikacji:
 
Monografie:

1. Алломорфичность современного русского языка, Wrocław 1975, ss. 102.

2. Местоименные вопросительные предложения в русском и польском языках, Wrocław 1981, ss. 200.

3. Речевые действия и их реализация в русском языке в сопоставлении с польским  (экспрессивы), Wrocław 1995, ss. 173.

Artykuły:

1. Относительно категории залога в русском языке, „Język Rosyjski” 1968, nr 4, s.10-14.

2. Корневые глагольные алломорфы в современном русском языке (на материале глаголов движения), „Studia Rossica Posnaniensia” I, 1970, s. 159-172.

3. Состав согласных фонем в современном русском языке, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VIII, 1970, s. 231-233.

4. Кoрневые алломорфы имен прилагательных в современном русском языке (на материале качественных прилагательных), „Slavica Wratislaviensia” II, 1971, s. 101-109.

5. Инвентарь гласных фонем русского языка, „Slavica Wratislaviensia” III, 1972, s. 75-86.

6. Алломорфичность и структура морфемы, „Slavica Wratislaviensia  IV, 1974, s. 101-106.

7. О правилах выделения фонем, „Slavica Wratislaviensia” VI, 1976, s. 47-58.

8. Фонологическая структура простых предлогов в русском и польском языках, „Z polskich studiów slawistycznych” V, 1978, s. 413-419.

9. Badania fonologiczne w językoznawstwie radzieckim [w:] Radziecka metodologia badań filologicznych po roku 1945, t. 2 - Językoznawstwo i metodyka, red. L. Schneider, Katowice 1978, s. 18-25.

10. Морфонология простых предлогов в русском языке, „Studia Rossica Posnaniensia” X, 1979, s. 181-186.

11. О средствах выражения вопросительности в предложениях с местоименными словами, „Slavia Orientalis” 1979, nr 2, s. 265-272.

12. Вопросительные предложения в русском и польском языках, „Болгарская русистика”, 1979, nr 5, s. 71-75.

13. Интонация в вопросительном предложении, „Slavia Orientalis” 1980, nr 1-2, s. 217-221.

14. Konkretyzacja niewiadomej w pytaniach atrybutywno-predykatywnych, „Slavica Wratislaviensia” XX, 1980, s.115-123.

15. Konfrontacja rosyjskich i polskich wypowiedzeń pytajnych, „Studia i Materiały” XI, Filologia Rosyjska - I, 1983, s. 151-160.

16. Конкретизация неизвестного в местоименных вопросительных предложениях в русском и польском  языках, „Z polskich studiów  slawistycznych” VI, 1983, s. 273-278.

17. Об основе сопоставления русских и польских вопросительных предложений, „Przegląd Rusycystyczny” 1983, z. 3-4 (23-24), s. 160-166.

18. Типы вопросительных предложений в русском и польском языках [w:] Problemy lingwistyki porównawczej, red. M. Bobran, Rzeszów 1984, s. 107-113.

19. Роль лексических средств в формировании коммуникативного значения высказывания в русском и польском языках [w:] Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, red. M. Łesiów, Lublin 1987, s.145-151.

20. Синтаксическая синонимия вопросительных высказываний в русском и польском языках, „Przegląd Rusycystyczny” 1986, z. 3-4 (35-36), s. 59-63.

21. О функционировании вопросительных предложений (на материале белорусского и польского языков), „Z polskich studiów slawistycznych” VII, 1988, s. 325-334.

22. К вопросу об актуальном членении вопросительных высказываний в русском языке, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” – „Prace językoznawcze”14, 1988, s. 72-84.

23. О вторичных функциях вопросительных предложений,  „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” 17 - Z problemów ewolucji współczesnych języków słowiańskich w aspekcie socjolingwistycznym,  1989, s. 53-63.

24. Функционирование коммуникативных типов предложений как глоттодидактическая проблема, „Przegląd Rusycystyczny” 1989, z. 3-4 (47-48), s. 5-10.

25. O funkcjonowaniu zdań pytajnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego), „Anglica Wratislaviensia” XVII, 1991, s. 81-90.

26. Gratulacje jako akt mowy w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim, „Studia Neerlandica et Germanica”, 1992, s. 295-302.

27. Gratulacje w języku białoruskim, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 115-122.

28. Парадигма перформативного предложения в русском языке, [w:] Semantyka i pragmatyka w opisie języków słowiańskich, red. M. Blicharski i H. Fontański, Katowice 1993, s. 13-26.

29. К вопросу о  перформативных предложениях [w:] Literatura i słowo wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne, red. A. Semczuk, W. Zmarzer, Warszawa  1993, s. 170-176.

30. Парадигма перформативного предложения как языковая реализация речевого акта [w:] Jednostki językowe – ich powiązania i ewolucja, red. W. Piłat, Olsztyn 1993, s. 79-88.

31. К вопросу о парадигме перформативного предложения (на материале русского, белорусского и польского языков), „Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s.89-95.

32.  Пажаданне як моўны акт у польскай мове ў супастаўленнi з беларускай мовай, „Беларусiка. Albaruthenica” I,  1993, c. 134-140.

33. Сопоставительное изучение речевых актов, „Studia Rossica Posnaniensia” XXIV, 1993, s. 181-188.

34. Wykładniki płci żeńskiej w języku rosyjskim, „Język a kultura”, t. 9 - Płeć w języku, 1994, s.109-118.

35. Реализация акта речи в родственных языках и ее стилистическая маркированность [w:] Stylistyczne konfrontacje, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole 1994, s. 47-53.

36. Выражение извинения в польском языке по сравнению с русским [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. 2. Językoznawstwo i translatoryka, red. A. Bartoszewicz, Olsztyn 1995, s. 177-187.

36. Перформативное предложение как объект сопоставительного исследования, „Studia Rossica Posnaniensia” XXVI, 1995, s.199-205.

37. Этикетное речевое поведение героев комедии Янки Купалы „Паўлiнка” как отражение польско-белорусского культурного взаимодействия, „Acta Polono-Ruthenica” I, 1996, s. 291-300.

38. Miejsce podziękowania w strukturze dialogu rosyjskiego, „Romanica Wratislaviensia” XLI - Mèlanges de Langue et de Littérature offerts au Professuer Józef Heistein, 1996, s. 309-318.

39. Прагмалiнгвiстычная характарыстыка адрасатных форм у драматычных творах  Янкi Kупалы, „Веснiк  Беларускага дзяржаўнага універсiтэта” cерыя 4, 1996, №  3, с.  27-31.

40. Obraz domu w „Białej Gwardii” Michała Bułhakowa [w:] Dom w języku i kulturze,  red. G. Sawicka, Szczecin 1997, s. 409-416.

41. Беларускi  моўны этыкет на фоне рускага i польскага, „Беларусiка. Albaruthenica” 6 - Беларусь памiж Усходам i Захадам, частка 2, 1997, с. 123-126.

42. Адресатные формы в белорусском языке начала XX  века (модели общения), [w:] Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe, tom II, red. B. Kodzis , S. Kochman, I. Danecka, Opole 1997, s. 195-199.

43. Реализация речевых действий в русском языке в сопоставлении с польским. „Opera Slavica. Slavistické Rozhledy” VII, 1997, nr 4, s. 8-18.

44. Сiстэма адрасатных форм у беларускай мове другой паловы XX стагоддзя [w:] Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя, рэд. Л. Сямешка, М. Прыгодзiч, Мiнск 1998, с.33-35.

45. Развитие системы адресатных форм в белорусском литературном языке XX века [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, red. L. Pisarek, J. Sokołowski, Wrocław 2000, s. 85-90.

46. Теория речевых актов и проблема моделей предложения [w:] Z badań nad współczesnymi językami wschodniosłowiańskimi i polskim, red. B. Tichoniuk, Zielona Góra 2001, s. 29-32.

47. Беларускiя лексiкаграфiчныя выданнi 20-х гадоў як крынiца ведаў пра моўную дзейнасць чалавека, „Беларусiка. Albaruthenica” 19 - Беларуская мова: шляхi  развiцця, кантакты, перспектывы, 2001, с. 21-25.

48. Назвы гаворачай асобы ў двухмоўных слоўнiках Мiкалая Байкова i Сцяпана Некрашэвiча [w:] Пiсьменнiк – мова – стыль, рэд. М.Р.Прыгодзiч i iнш., Мiнск  2002, с. 11-15.

49. Еще раз о синтаксическом поле предложения (на примере перформативных предложений) [w:] Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. Сборник статей, посвященный юбилею Галины Александровны Золотовой, сост. Н. Онипенко, Москва 2002, с. 185-189.

50. „Беларуска-расiйскi  слоўнiк” Николая Байкова и Степана Некрашевича как источник сведений о речевой деятельности человека [w: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 3. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, J. Sokołowski, Wrocław 2002, s. 215-220.

51. Апазiцыя дом – свет у паэме Якуба Коласа „Новая зямля” [w:] Мова – лiтаратура – культура. Матэрыялы III Мiжнароднай навуковай канферэнцыi  (27-28. IX. 2002),  рэд. З. Бадзевiч i iнш., т. 2. Мiнск 2002, с. 60-66.

52. Приветствия и прощания в белорусском языке по сравнению с русским и польским, „Acta Polono-Ruthenica” VII, 2002, s. 81-88.

53. Слово в двуязычном словаре (из наблюдений над русско-белорусскими переводными соответствиями) [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, J. Sokołowski, Wrocław 2004, s. 219-224.

54. Заметки о языковом портрете Михаила Булгакова, „Acta Polono-Ruthenica” IX, Olsztyn 2004, s. 219-228.

55. Из наблюдений над фонетическим портретом А.С.Пушкина, (w:)  Ogród nauk filologicznych, red. Mieczysław Balowski, Wojciech Chlebda, Opole 2005, s.511 – 516.

56. O nieżyczliwych zachowaniach językowych (listy i liściki anonimowe),  (w:) Język a Kultura, t.17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. Anna Dąbrowska, Wrocław 2005, s.203 – 212.

Recenzje:

1. Д. Розенталь, Вопросы русского правописания, Москва 1962 [w:] „Język Rosyjski” 1964, nr 3, s. 46-48.

2. Д. Розенталь, Практическая стилистика русского языка, Москва 1965 [w:] „Język Rosyjski” 1966, nr 3, s. 45-47.

3. Л. Бурак, Далучэнне ў сучаснай беларускай мове, Мiнск 1975 [w:] „Slavia Orientalis” 1976, nr 3, s. 405-407.

4. Вопросы славянского языкознания и литературоведения. Материалы к VIII Международному съезду славистов (Любляна 1978). Сборник рефератов и обзоров, отв. ред. Ф. Березин, Е. Трущенко, Москва 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 125-129. Współautor: T. Klimowicz.  

5. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”, „Studia Filologiczne” 12, 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 144-148. Współautorka: Ł. Kusiak-Skotnicka.

6. O badaniach gramatycznych - Typy opisów gramatycznych języka. Materiały polsko-czeskiej sesji naukowej. Jabłonna, 15-17. XI. 1983, red. M. Basaj, Wrocław 1986 [w:] „Nowe Książki” 1987, nr 7-8, s. 104-105.

7. Z historii słowiańskiego językoznawstwa porównawczego - Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego  (do końca XVIII wieku), red. H. Orzechowska, M. Basaj, Wrocław 1987 [w:] „Nowe książki” 1989, nr 5, s.52-53.

8. М. Бiрыла, Нацiск назоўнiкаў у сучаснай беларускай мове, Мiнск 1986 [w:] „Slavia Orientalis” 1989, nr 1-2, s. 216-218.

9. Г. Арашонкава, В. Лемцюгова, Слоўнiк цяжкасцей беларускай мовы,  Мiнск 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 123-125.

10. C. Lachur, Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim, Opole 1999 [w:] „Acta Polono-Ruthenica” V, 2000, s. 340-342.

11. Беларуская мова, red. A. Łukašanec, M. Prygodzič, L. Sjameška, Opole 1998 [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 36, 2000, s. 285-290.

Komunikaty:

1. Обзор журнала „Szkoła Zawodowa” за 1958 год, „Среднее специальное образование” 1959, № 6, с. 59-60.

2. Alomorficzność współczesnego języka rosyjskiego. Streszczenie, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 27, 1973, s. 22-24.

3. Из oпыта преподавания фонетики и фонологии [w:] Третий Международный конгресс преподавателей русского языка  и литературы.  Варшава, 23-28 августа 1976 г. Тезисы докладов и сообщений, под ред. Л. Новикова и С. Сятковского, Warszawa 1976, s. 602-603.

4. Вопросительные предложения в русском и польском языках [w:] III Международный симпозиум на тему „Лингвистические и методологические проблемы интерференции”. Тезисы докладов и сообщений, под ред. П. Джамазова и др., В.Тырново 1979, с. 124-125.

5. Vuk Stefanović Karadžić i język literacki Serbów, ''Slavica Wratislaviensia'' LXI, 1991, s. 65-70.

6. Wykładniki niewiadomej predykatowej w rosyjskich i polskich wypowiedzeniach pytajnych (tezy referatu), „Biuletyn Rusycystyczny” 1985, nr 6, s. 65-70.

7. Zaimkowe wypowiedzenia pytajne w języku rosyjskim i polskim (tezy rozprawy habilitacyjnej), „Biuletyn Slawistyczny” 1986, z. 9, s. 116-118.

8. Синтаксическая синонимия вопросительных высказываний в русском и польском языках [w:] VI Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Секция 2. Современная лингвистическая теория и ее применение в практике обучения русскому языку. Сборник тезисов, Будапешт 1986, с. 154-155.

9. Функционирование коммуникативных типов предложений как глоттодидактическая проблема [w:] VII Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Русский язык и литература в общении народов мира:  проблемы функционирования и преподавания. Тезисы докладов и сообщений, ред. А. Абрамович и др., Москва 1990, с. 210.

10. W sprawie paradygmatu zdania performatywnego na przykładzie języka rosyjskiego i polskiego. Streszczenie, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 48, 1994, s. 34-35.

11. O formach białoruskiej etykiety językowej (na przykładzie komedii Janki Kupały „Paulinka”), „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 50 A, 1996, s. 36-41.

12. Прагмалiнгвiстычная характарыстыка адрасатных форм у драматычных творах Янкi Купалы [w:] Пiсьменнiк – мова – стыль. Тэзiсы дакладаў i паведамленняў мiжнароднай навуковай канферэнцыi,  прысвечанай 70-годдзю прафесара Л.М.Шакуна (17-19 верасня 1996 г.), рэд. М. Прыгодзiч i iнш., Мiнск 1996, с. 103-104.

13. Profesor Leszek Ossowski (1905-1996), „Slavica Wratislaviensia” XCIII, 1997, s. 145-146. 

14. Profesor Albert Bartoszewicz (2. VIII. 1942 r. – 28. VIII. 2001 r.), „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s.156-157.

15. Jezyk białoruski XX wieku, „Nauka Wrocławska”, Biuletyn informacyjny oddziału PAN we Wrocławiu, 2004, nr 1-2, s. 3-6.

16. Сопоставительное изучение славянских языков в Институте славянской филологии Вроцлавского университета, [w:] Материалы научных чтений памяти заслуженных профессоров МГУ им. М.В. Ломоносова Р.Р. Кузнецовой и А.Г. Широковой, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Филологический факультет. Кафедра славянской филологии, Москва 2004, s. 41-44.