Kusal Krzysztof

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

emerytowany profesor UWr
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Воспроизведение и восприятие русских звукотипов в иностранной аудитории, „Slavica Wratislaviensia” XCIX, Wrocław 1998, ss. 89.

2. Русско-польская межъязыковая омонимия как лексикографическая проблема, СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006, ss. 183.

Słownik:

1. Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wrocław 2002, ss. 190.

2. Rosyjsko-niemiecko-polski słownik aktywnych przysłów (z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami, Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014, ss. 433. Współautorzy: Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska.

Podręczniki:

1. Rosyjski język biznesu w 30 dni, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2003, ss. 304. Współautorka: I. Kabyszewa.

2. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2004, ss. 206. Współautorzy: I. Kabyszewa, H. Orschel, E. Wedel.

3. Korepetycje domowe. Język rosyjski, Langenscheidt, Warszawa 2009, ss. 319; Współautorka: I. Kabyszewa.

4. Rozmówki planszowe polsko-rosyjskie, Red Point Publishing Sp. z o.o., Wrocław 2010, ss. 319; Współautorka: I. Kabyszewa.

5. Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami. Nowa edycja, Langenscheidt, Berlin-Monachium-Warszawa-Wiedeń-Zurych-Nowy Jork 2009, ss. 208; współautorka: I. Kabyszewa

6. Korepetycje. Język rosyjski, Buchmann, Warszawa 2010, ss. 319; współautorka: I. Kabyszewa

Autoreferat:

1. Воспроизведение и восприятие русских звукотипов в иностранной аудитории, Ленинград 1986, ss. 21.

2. Русско-польская межъязыковая омонимия и паронимия, С.-Петербург 2006, ss. 49.

Artykuły:

1. К вопросу о семантической структуре и грамматической характеристике названий цветов в современном русском и польском языках, „Slavica Wratislaviensia” IV, 1974, s. 131-138.

2. Fonologiczna interpretacja niektórych spółgłosek w języku polskim i rosyjskim, „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 65-68.

3. Восприятие русских безударных гласных польскими учащимися [w:] Развитие современного русского языка, под ред. В. Ивановой, Ленинград 1987.

4. К вопросу об установлении состава фонем в современном польском литературном языке [w:] Динамика русского слова, ред. кол. В. Мокиенко, С. Аверина, С. Богданов, А. Кривоносов, Д. Демидов, Санкт-Петербург 1994, s. 31-34.

5. Особенности восприятия русских безударных гласных носителями польского языка, „Вестник СПбГУ”, сер. 2, вып. 3 (№ 16), 1995, s. 65-72.

6. Эвфемизмы в современном польском языке, „Вестник СПбГУ”, сер. 2, вып. 3, (№ 16), 1997, s. 63-66.

7. Жаргонные пословицы и поговорки – традиционное и новаторское, „Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti” 17, 1999, s.199-204.

8. Семантический анализ русских жаргонных пословиц и поговорок, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 147-152.

9. Фразеология в русско-польском словаре межъязыковых омонимов [w:] Frazeografia słowiańska, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2001, s. 373-377.

10. Принципы построения русско-польского словаря межъязыковых омонимов [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 3. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, J. Sokołowski, Wrocław 2002, s. 163-169.

11. О работе над словарем русско-польских омонимов [w:] Материалы ХХХ Межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, отв. pед. В. Мокиенко, С.-Петербург 2001, с. 50-53.

12. Фразеология и межъязыковая омогимия [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowa frazeologia w nowej Europie” (Szczecin 6-7 września 2001 r., Greifswald 8-9 września 2001 r..), pod red. M. Aleksiejenki, W. Mokijenki, H. Waltera, Szczecin-Greifswald 2002, s. 394-399.

13. Межъязыковая омонимия как лексикографическая проблема. (Содержание и принципы построения русско-польского словаря межъязыковых омонимов) [w:] Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí, red. J. Gazda, Brno 2002, s. 144-155.

14.Русско-польская межъязыковая омонимия в сфере фразеологии, „Žmogus ir žodis” - Svetimosios kalbos. darbai, 2004, t. 6, nr 3, s. 15-20.

15. Русско-польская субстандартная лексика как источник межъязыковой омонимии, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 5. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s.155-160.

16. Лексикографическое описание как метод изучения межъязыковой омонимии, [w:] Материалы XXXIV Международной филологической конференции, выпуск 18, Славянское языкознание, 14-19 марта 2005 г., С.-Петербург 2005, с.19-29.

17. Типы семантических отношений в сфере русско-польской межъязыковой омонимии, „Žmogus ir žodis“ 7. Svetimosios kalbos. Mokslo darbai, 2005, t. 7, nr 3, s. 48-55.

18. Cубстандартная межъязыковая омонимия как объект лексикографирования, [w:] Слово в словаре и в дискурсе, Сб. научных статей к 50-летию Харри Вальтера, Москва 2006, s. 638-642.

19. О соотношении формальных признаков внутриязыковых и межъязыковых омонимов (на материале русского и польского языков), [w:] Nomen set omen. Zeichen und An-Zeichen in den slawischen Sprachen. Festschrift für Manfred Niemeyer zum 60. Geburstag, Greifswald 2007, s. 90-95.

20. Субстандартная фразеологшия как источник русско-польской межъязыковой омонимии, Русистика и компаративистика, вып. IV, Вильнюс-Москва 2009, с. 159-166.

21. Словообразовательные характеристики русско-польских межъязыковых омонимов в лингводидактическом аспекте [w:] Русская речь в современных парадигмах лингвистики: Материалы Международной научной конференции (Псков, 22-24 апреля 2010 года). Т. I / Под ред. Н.В. Большаковой, Л.Я. Костючук, Т.Г. Никити-ной, Л.М. Попковой. – Псков: ПГПУ, 2010. – 276 с.

22. Русско-польская межъязыковая омонимия в жаргонной фразеологии, [w:] Фразеология, познание и культура: сб. докл. 2-й Междунар. науч. конф. Ф 82 (Белгород, 7-9 сентября 2010 года): в 2 т. / отв. ред. проф. Н.Ф. Алефиренко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – Т. 2. Дискурсивные и дидактические проблемы фразеологии, с. 236-240.

23. Глагольные русско-польские паронимы: структурные типы. [w:] Современная филология в международном пространстве языка и культуры: Материалы Международной научно-практической интернет-конференции (Астраханский государственный университет, 21 сентября 2010 г. – 20 января 2011 г.) / Сост. М. Л. Хохлина, Астрахань 2011б с. 171-173.

24. Русско-польские семантические сближения в сфере субстандартной фразеологии [w:] AN UARI DE FILOLOGIA. LLENGÜES I LITERATURES MODERNES (Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod.) 2/2012, Barcelona 2012, s. 37-43, ISSN: 2014-1394.

25. Rosyjsko-polska homonimia międzyjęzykowa jako problem leksykograficzny, [ w:] AN UARI DE FILOLOGIA. LLENGÜES I LITERATURES MODERNES (Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod.) 4/2014, Barcelona 2014, s. 53-66. Współautor: K. Bałaban

Komunikaty:

1. Фразеология и межъязыковая омонимия [w:] Słowo. Tekst. Czas, VI. Tezy konferencji „Nowa frazeologia w nowej Europie”. Szczecin 6-7 września 2001 r., red. H. Walter, Szczecin 2001, s.146-147.