Wołczuk Janina

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany, profesor nadzw. UWr

Jednostka:

Zakład Dydaktyki

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny mianowany

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografie:

1. Znajomość i nauczanie języka rosyjskiego w Polsce do roku 1832, Wrocław 1992, ss. 256.

2. Listy Sybiraków (1939-1955), Wrocław 1994, ss. 249.


Recenzje:
Z. S., „Nowe Książki” 1994, 11, s. 8.
F. Sielicki, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 4, s. 171-173.


3. Nauczyciele wyznania prawosławnego w szkołach Królestwa Polskiego (1833-1862), Wrocław 2004, ss. 57.

4. Rosja i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego 1833-1862. Szkice do obrazu, Wrocław 2005.


Recenzje:
1. T. Radzik, "Rosja i Rosjanie..." "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2007, nr 1-2, s. 221-225;
2. J. Smykowski, "Rosja i Rosjanie...", "Studia Theologica Varsoviensia" 2007, nr 2, s. 214-216.


5. Literatura na warsztacie młodych rusycystów. Z dziejów wrocławskiej dydaktyki uniwersyteckiej w XX wieku, Wrocław 2007, ss.127.


Recenzje:
Z. J. Wójcik, Literatura na warsztacie..., "AUW" No 3111 "Wrocławskie Studia Wschodnie" 12:2008, s.350-352.

 

Książka:

1. Konterfekty kresowiaków z ołtarzem i katedrą szkolną w tle. Z dziejów kontaktów kulturalnych polsko-rosyjskich w okresie międzypowstaniowym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.


Recenzja:
Konterfekty kresowiaków z ołtarzem i katedrą szkolną w tle. Z dziejów kontaktów kulturalnych polsko-rosyjskich w okresie międzypowstaniowym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

 

Skrypty:

1. Музыка. Танец. Materiały do ćwiczeń leksykalnych, Wrocław 1977, ss. 62.

2. Język rosyjski. Wybór tekstów literackich z ćwiczeniami, Wrocław 1980, ss. 212. Zob. też: wyd. II – zmienione, Wrocław 1990, ss. 225.

3. По страницам советской печати. Materiały uzupełniające do ćwiczeń leksykalnych dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1990, ss. 151. Zob. też: wyd. II – zmienione: По страницам печати, Wrocław 1993, ss. 153.

Opracowania, wstępy, posłowia:

1. „Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 1-83 (1969-1994), „Slavica Wratislaviensia” XCII, 1996, s. 1-45.

2. „Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 84-111 (1995-2000), „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 1-22.

3. Franciszek Sielicki. Wykaz recenzji i not (1991-2002), „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 183-187.

4. „Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 112-126 (2001-2004), „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, s. [1-17].

5. Srebrnickij (Srebrnicki, Serebnicki) Aleksander : [biogram] / Janina Wołczuk // W: Wieluński Słownik Biograficzny. T. 1 / pod red. Zbigniewa Szczerbika, Zdzisława Włodarczyka. - Wieluń : Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2012. - S. 117-118. - Rec.: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Stryjkowski.

Artykuły:

1. Nauczanie języka rosyjskiego w Uniwersytecie Wileńskim w latach 1803-1832, „Slavica Wratislaviensia” XXIII, 1982, s. 81-98.

2. Język „słowiański” (ruski) w szkołach polskich za czasów Komisji Edukacji Narodowej, „Przegląd Rusycystyczny” 1984, z. 4 (28), s. 15-32.

3. Nauczyciele języka rosyjskiego w szkołach średnich Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1803-1832, „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 43-76.

4. Начало преподавания русского языка в польских школах (конец XVIII в. – 1830 г.), „Przegląd Rusycystyczny” 1986, z. 1-2 (33-34), s. 251-259.

5. Literatura rosyjska w szkołach polskich przed powstaniem listopadowym, „Przegląd Rusycystyczny” 1987, z. 3-4 (39-40), s. 63-76.

6. Nauczanie języka rosyjskiego w Krzemieńcu. Z dziejów rusycystyki polskiej przed powstaniem listopadowym, „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 3-11.

7. Zakonnicy jako nauczyciele języka rosyjskiego w szkołach średnich Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1787-1832, „Roczniki Humanistyczne” t. XXXVI, 1988, z. 7, s. 93-114.

8. Tradycje nauczania języka rosyjskiego w szkołach polskich (stan badań i postulaty), „Slavica Wratislaviensia” L, 1989, s. 19-23.

9. Radować się czy drżeć ze strachu, czyli o niepokornych cytatach biblijnych [w:] Tłumaczenie. Rzemiosło i sztuka, praca zbiorowa pod red. J. Snopka, Warszawa 1996, s. 155-159.

10. Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej [w:] 50 lat nauki we Wrocławiu, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71. Współautorzy: K. Galon-Kurkowa, T. Klimowicz, Ł. Kusiak-Skotnicka, T. Poźniak, M. Semkowowa, M.Ściepuro.

11. Jak Puszkin trafił pod strzechy. Z dziejów recepcji w Polsce, „Studia Rossica” VI, 1998, s. 125-134.

12. Wiedza o Syberii w szkołach Królestwa Polskiego okresu międzypowstaniowego, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s. 91-100. Zob. też: Знания о Сибири в школах Королевства Польского в период между восстаниями, пер. Н. Варгановой [w:] Сибирь в истории и культуре польского народа, ред. П. Романов, Москва 2002, с. 98-107.

13. „Kościuszek skacze do Elstery”. Czy dlatego Rosjanie nie mogli zrozumieć Polaków? [w:] Polacy a Rosjanie. Materiały z konferencji Polska-Rosja. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń. Warszawa-Płock, 14-17 maja 1998 r., pod red. naukową T. Epszteina, Warszawa 2000, s. 211-226.

14. Dramatopisarze rosyjscy w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym. Rekonesans badawczy [w:] Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Katowice 2000, s. 7-22.

15. Literatura rosyjska w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym. Wybrane materiały do zagadnienia, „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 7-21.

16. Rozprawki nauczycieli szkół Królestwa Polskiego jako element panoramy życia kulturalnego epoki paskiewiczowskiej [w:] Edukacja-państwo-naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX-XX w., pod red. A. Bilewicz, R. Gładkiewicza, S. Walasek, Wrocław 2002, s. 249-267.

17. Русская книга в школах Царства Польского (50-e годы XIX века) [w:] Книжное дело в России в XIX-начале XX века. Сборник научных трудов, вып. 12, Санкт-Петербург 2004, c.169-177.

18. Nie tylko arcydzieła. Z zagadnień popularyzacji literatury rosyjskiej wśród uczniów polskich w połowie XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, 2004, s.65-72.

19. Co powinni wiedzieć o Rosji i Rosjanach kandydaci na studia? (Na materiale egzaminów wstępnych), „Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej” 38, Seria: Konferencje, nr 5: Bogactwo kultur i cywilizacji europejskiej na lektoracie języka obcego, 2004, s. 276-280.

20. Gimnazjum w Łomży w ostatnich latach funkcjonowania. (W świetle raportów wizytatorów z r. 1847 i 1849), „Studia Łomżyńskie” t.16, 2005, s. 129-140.

21. Mieszkańcy Wilejszczyzny na wirażu historii (na materiale prac Profesora Franciszka Sielickiego), [w:] Polacy ‒ Białorusini ‒ Litwini ‒ Żydzi na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgu mitów i stereotypów, red. nauk. M. Gnatowski, D. Boćkowski, Białystok 2005, s. 203-210.

22. Русские учителя в школах Царства Польского (1832-1862), [w:] История и методика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением технологии диалога культур. Материалы региональной научной конференции «История и методика преподавания славянских языков и литератур в Сибирском регионе» (24-25 марта 2005 г.), под ред. В.А. Доманского. Вып. 2, Томск 2005, s.16-21.

23. Wiedza o Rosji czy rusyfikacja? (Uwagi o postrzeganiu Rosji przez Polaków edukujących się w epoce mikołajowsko-paskiewiczowskiej), [w:] Wśród swoich i obcych. Rola edukacji w społeczeństwach wielokulturowych Europy Środkowej (XVIII-XX wiek), pod red. S. Walasek, Kraków 2006, s. 59-72.

24. Obowiązki obywatela imperium rosyjskiego według „oświeconej monarchini” albo uwagi o popularnym podręczniku przełomu XVIII i XIX w., [w:] Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, red. Alicja Szerląg, Kraków 2007, s.15-25.

25. Wielki temat dla małych czytelników. „Istorija Rossii w rasskazach dla dietiej” Aleksandry Iszimowej, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, 2007, s.41-45.

26. "Uczniowie spokojni..." - w Gimnazjum Białostockim w czasach niespokojnych (rok 1862). Z dziejów edukacji szkolnej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, "Studia Slawistyczne" nr 7: Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe; Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok 24-25 X 2007, pod red. L.Dacewicz i B.E.Dworakowskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s.368-376.

27. Kartka z dziejów szkół lubelskich. Glosa do historiografii szkolnictwa pod zaborem rosyjskim [w:] Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, red. Anna Woźniak, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2008, s.309-320.

28. Obrona praw autorskich jako mimowolny sprzymierzeniec rusyfikacji. Z dziejów szkolnictwa polskiego na Kresach północno-wschodnich przed powstaniem styczniowym. "Slavica Wratislaviensia" CXLIX Wrocław 2009, s.51-58.

29. Pokorna elita Wileńszczyzny - niespełnione nadzieje cara Mikołaja I [w:] Wileńszczyzna małą ojczyzną pod red. Alicji Szerląg, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2010, s.287-297.

30. Sowietskije priepodawatieli w Institutie sławianskloj filologii Wrocławskogo uniwiersitieta [w:] Akadiemii nauk Polszi i Rossii, uniwiersitiety, wysszaja szkoła, naucznyje uczrieżdienija i obszczestwa: istorija polsko-rossijskich otnoszenij w sfierie nauki. Tezisy, wyd. Institut sławianowiedienija RAN, Moskwa 2010, s.85-91.

31. Nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego przez duchownych rzymskokatolickich na Kresach Wschodnich w okresie zaborów, AUW No 3159 "Slavica Wratislaviensia" CL Wyraz i zdanie w językach slowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, pod. red. M.Sarnowskiego i W.Wysoczańskiego, Wrocław 2009, s.293-302.

32. "Robotnik wielkiego żniwa" - nauczyciel gimnazjum w Szawlach i jego list do zwierzchnika (1865), "Acta Baltico-Slavica" XXXIII, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2009, s.229-240.

33. Wbrew rodzinie: obligatoryjne stancje uczniowskie w Wileńskim Okręgu Naukowym w okresie międzypowstaniowym [w:]
Wychowanie w rodzinie (Family upbringing), t.II Rodzina na przestrzeni wieków (The family throughout centuries). pod red. Stefanii Walasek i Leszka Albańskiego, Jelenia Góra 2011, s.273-287.

34. Wykładowcy radzieccy w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1967-1976), [w:] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki : polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII - XX w., pod red. L. Zasztowta, Warszawa 2013, s. 643-648.

35. Kapłani prawosławni w szkołach Białoruskiego (Wileńskiego) Okręgu Naukowego w okresie międzypowstaniowym (1832-1863), „Studia Wschodniosłowiańskie” T. 14 (2014), s. 361-376.

Recenzje:

1. O nowoczesną koncepcję książki dla ucznia i nauczyciela, wstęp i oprac. F. Filipowicz, Warszawa 1977 [w:] „Język Rosyjski” R. 31, 1978, nr 2, s. 90-92.

2. M. Kosman, Uniwersytet Wileński, Wrocław 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 105-106.

3. Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, red. R. Łużny, Lublin 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 87-88.

4. VIII Musica Antiqua Europae Orientalis. Kultura bizantyjska, jej późniejsze wcielenia i kontynuacje. Materiały sekcji bizantyno-słowianoznawczej, wyd. A. Szwalbe, A. Bezwiński, E. Arendarska, Bydgoszcz 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIX, 1992, s. 131-135.

5. IX Musica Antiqua Europae Orientalis. Słowiańskie Bałkany oraz Słowiańszczyzna Zachodnia wobec tradycji kulturowej Europy Zachodniej (spotkanie Wschodu i Zachodu), wyd. E. Arendarska, A. Bezwiński, Bydgoszcz 1991 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 130-135.

6. Nauczanie języków obcych w szkole wyższej. Materiały VIII konferencji naukowo-dydaktycznej 22 września 1995, „Prace Naukowe SNJO Politechniki Wrocławskiej” 31, seria – Konferencje 1, 1996 [w:] „Orbis Linquarum” vol. 6, 1997, s. 343-344. Współautorka: B. Pietkiewicz.

7. T. Szyszko, Mikołaj Leskow i jego związki z Polską, Warszawa 1996 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 155.

8. Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej („Perkoz” k. Olsztynka, 7-9 X 1993), t. I - Literatura i kultura, pod red. A. Bartoszewicza, Olsztyn 1994-1995 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 129-131.

9. Слов’янский свит. Мiжвiдомчий щорiчник 1, Киiв 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 147. Współautorka: K. Baczmańska.

10. Философский век. Альманах, вып. 6 - Россия в николаевское время: наука, политика, просвещение. К 275-летию Академии наук и 200-летию со дня рождения Николая I. отв. редакторы М. Хартанович, М. Микешин, Санкт-Петербург 1998 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 1 (89), s. 127-128.

11. Д. Королев, Очерки из истории издания и распрoстранения театральной книги в России XIX – начала XX веков, ред. В. Кельнер, Санкт-Петербург 1999 [w:] „Slavia Orientalis” 2000, nr 4, s. 609-611.

12. A. Markunas, T. Uczitiel, Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Лексикон христианства русско-польский и польско-русский, Poznań 1999 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2001, nr 1, s. 84-87.

13. Русский язык как иностранный: теория, исследования, практика, вып. VI, ред. И. Лысакова, Санкт-Петербург 2003 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 150-152.

14. Быт пушкинского Петербурга. Опыт энциклопедического словаря (...), т. 1-12, С. Петербург 2003-2005, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, 2006, s.131-133.

15. М.Ф.Хартанович, Гуманитарные научные учреждения Санкт-Петербурга 19 века. Исторические очерки, С.Петербург 2006, сс.229, „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, 2008, s.148-150.

Noty:

1. Sprawozdanie z konferencji: Polskie doświadczenie Syberii, „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 169-171.

2. Научно-популяризаторская деятельность преподавателей средних школ Царства Польского (1832-1862) [w:] Наука и техника: Вопросы истории и теории. Тезисы годичной конференции Санкт-Петербургского отделения Российского Национального Комитета по истории и философии науки и техники (23-28 ноября 1998 г.), отв. ред. Э. Колчинский, Санкт-Петербург 1998, сс. 149-150.

3. Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi, czyli o wzajemnym postrzeganiu Polaków i Rosjan. Sprawozdanie z konferencji: Polacy a Rosjanie. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń. Warszawa-Płock, 14-17 maja 1998 r., „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 159-161.

4. Profesor Marian Jakóbiec – dydaktyk, opiekun magistrantów i doktorantów, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 13-22.

5. Profesor Franciszek Sielicki – nasz nauczyciel, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 11-17. Współautorstwo: H. Suszko.

6. Sprawozdanie z konferencji: „Kultura Słowian wschodnich w perspektywie historii”, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s 153-154. Współautorstwo: A. Ursulenko.

7. Szorochow Walerian Osipowicz, [w:] Wieluński Słownik Biograficzny. T. 1, pod red. Z. Szczerbika, Z. Włodarczyka, Wieluń 2012, s. 121.

Tłumaczenia:

1. Franciszek Nowiński, Kazań w wosprijatii polskich ssylnych [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.68.

2. Bolesław Szostakowicz, Dzieje irkuckiej parafii rzymskokatolickiej do początków wieku XX (Na podstawie materiałów Archiwum Państwowego Obwodu Irkuckiego) [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.106-113

3. Jarosław Neja, Charaktieristika sriedy V Diwizii Polskich Striełkow w Sibiri [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.283-284.

4. Mariusz Korzeniowski, Centralnyj grażdanskij komitiet w Sibiri w gody 1915-1918 [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.300-301.

5. Marek Mądzik, Diejatielnost Polskogo obszczestwa pomoszczi żertwam wojny w Sibiri w gody I mirowoj wojny [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.310-311.

6. Roman Dzwonkowski SAC, Polskoje katoliczeskoje duchowienstwo riepriessirowannoje w Sibiri w gody 1920-1965 [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.333.

7. Piotr Żaroń, Deportacii i ssyłki polskogo nasielenija w Sibir w gody 1940-1941. Riepatriacija w gody 1945-1949 [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.374.

8. Jan Rzońca, Sibir w miemuarach lic dieportirowannych wo wriemia wtoroj mirowoj wojny [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.397.

9. Antoni Giza, Sudby polskich ssylnych w SSSR w 1939-1941 g. [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.403.

10. Albin Głowacki, Naczało puti na rodinu. Pieriesielenije czasti polskich ssylnych iz Wostocztoj Sibiri na Powołżje w 1944 g. [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.451.

11. Jerzy Supady, Tomasz Kamiński, Primiery priedannosti polakow, zakluczennych w Sowieteskoj Rossii, wieroispowiedaniju priedkow [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A.Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s.466.