Kordas-Shaginyan Katarzyna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 317, tel. (71) 375 45 54

E-mail:

katarzyna.kordas [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-doktor Katarzyna Kordas-Shaginyan

2018 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Problematyka prawnicza w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego i Lwa Tołstoja

Zainteresowania naukowe:

Klasyczna literatura rosyjska w ujęciu interdyscyplinarnym, rosyjska literatura XIX wieku, życie i twórczość Fiodora Dostojewskiego i Lwa Tołstoja.

Dydaktyka języków obcych.

Organizacja nauki:

- członek zespołu ds. modernizacji strony internetowej IFS UWr (2020 luty-marzec)

- sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2019)

- członek zespołu ds. korekty dokumentacji studiów na rok akademicki 2019-2020

- współorganizator ogólnouniwersyteckiego Konkursu Jednej Powieści (2017-2020)

- prezes i współzałożyciel Doktoranckiego Koła Naukowego SLAWISTÓW (2015-2017)

- współorganizator Drzwi Otwartych Instytutu Filologii Słowiańskiej (2015)

- członek Doktoranckiego Koła Naukowego TRANSLATIO (2015)

Prywatnie: miłośniczka sportu, kawy i czekolady.Artykuły w czasopismach:

1. Prawo karne z perspektywy literaturoznawcy. Problem kary w powieści „Zmartwychwstanie” L.N. Tołstoja, „Społeczeństwo, edukacja, język” III, 2015, s. 117-125.

2. Мотив сна в романе „Пруд” Алексея Ремизова, „Slavia Orientalis” 2015, nr 2, s. 303-314.

3. Поэтика снов в романе „Часы” Алексея Ремизова, „Альманах современной науки и образования” 2015, nr 8, s. 72-75.

4. Правовая проблематика в жизни и творчествие Л.Н. Толстого, „Время и право” 2014, nr 2, s. 42-46.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Сны и сновидения в романе „Крестовые сестры” Алексея Ремизова, [w:] Филологические науки в России и за рубежом: материалы III Междунар. науч. конф., red. Г.Д. Ахметова, Санкт-Петербург 2015, s. 39-42.

2. Уголовное право глазами филолога – преступник и преступление в трворчестве Ф.М. Достоевского, [w:] Девятые Всероссийские Державинские Чтения. Сборник статей в 7 книгах. Книга 7, red. А.А. Лебедевой, Москва 2014, s. 55-59.

3. Отношение к политике русской и польской интеллигенции, [w:] Рабочий класс и интеллигенция России на рубеже веков: XIX-XX и XX-XXI вв. Связь времен, Материалы Международной научно-практической конференции, приуроченной к 70-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 14-15 октября 2013 года, red. А.В. Кутузова, Санкт-Петербург 2014, s. 39-44.

4. Польский дневник о блокаде Ленинграда, [w:] Забвению не подлежит. Статьи. Воспоминания. Документы: Вып. 10: материалы международной научной конференции (28-29 апреля 2014 г.), red. А.В. Кутузова, Санкт-Петербург 2014, s. 211-217.

5. Механизмы принятых решений в структуре государственных органов Республики Польша и характеристика ответственности перед гражданами, [w:] Ильинские чтения. Актуальные вопросы формирования высокой профессиональной и социальной ответственности в деятельности органов и учреждений Минюста России, Материалы всероссийской научно-практической конференции (27 февраля 2014 г.), red. В.И. Горбенко, Санкт-Петербург 2014, s. 73-76, (współautor: J.Kosterska).

6. Женские образы в поэме А.С. Пушкина „Бахчисарайский фонтан”, [w:] XIV Всероссийская с международным участием конференция студентов, аспирантов и молодых ученых „Наука и образование” (19-23 апреля 2010 г.), red. Н.С. Болотнова et al., Томск 2010, s. 277-281, (współautor: С. В. Татаркина).


Tłumaczenia:

1. Tłumaczenie wierszy A. Szarapowej i J. Szewczuka, „Krytyka Literacka” 2016, nr 2, s. 46-47, (współautor tłumaczenia: M. Borowski).Konferencje (2015-2020):

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura”, Wrocław 4-5 kwietnia 2019, organizator IFS UWr., referat: Prawo i literatura rosyjska.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, Wrocław 16-17 maja 2019, organizator IFS UWr., referat: Wspomnienia Fiodora Dostojewskiego niepodlegające zapomnieniu.

Международная научная конференция - „Филологические науки в России и за рубежом”, Sankt-Petersburg 01 lipca 2015, organizator Издательство „Молодой ученый”, referat: Сны и сновидения в романе „Крестовые сестры” Алексея Ремизова.

I Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii z cyklu „Języki, Literatura, Językoznawstwo”, Płock 13-19 kwietnia 2015, organizator Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ, referat: Prawo karne z perspektywy literaturoznawcy. Problem kary w powieści „Zmartwychwstanie” L.N. Tołstoja.


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

2013-2014 Państwowy Uniwersytet Prawa w Sankt-Petersburgu (Всероссийский государственный университет Министерства юстиции Российской Федерации), stypendium Erasmus Mundus;

2012-2013 Państwowy Uniwersytet Prawa w Sankt-Petersburgu (Всероссийский государственный университет Министерства юстиции Российской Федерации), staż naukowy;

2011-2012 Państwowy Uniwersytet Prawa w Sankt-Petersburgu (Всероссийский государственный университет Министерства юстиции Российской Федерации), stypendium Erasmus Mundus;

2011 Uniwersytet Prawa Insubria w Como (Università degli Studi dell'Insubria) Włochy, letnia szkoła prawnicza w języku angielskim;

2010-2011 Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku (Томский Государственный Педагогический Университет) - wymiana międzyuczelniana,  stypendium naukowe w ramach umowy bilateralnej;

2009 Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku (Томский Государственный Педагогический Университет), III szkoła języka i kultury rosyjskiej;

2008 Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Российский Государственный Университет им. Имануила Канта) Wydział Filologii i Dziennikarstwa, letnia szkoła języka rosyjskiego.