Chaszczewicz-Rydel Marta


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 215, tel. (071) 375 45 65

E-mail:

marta.chaszczewicz-rydel [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-dr Marta Chaszczewicz-Rydel, slawistka i polonistka, komparatystyczny doktorat z zakresu literaturoznawstwa - Bałkany w literaturze polskiej lat 1991-2007. Obrazy, mity, stereotypy (2012). Zainteresowania naukowe skoncentrowane przede wszystkim na imagologii, współczesnych teoriach kultury, wiedzy o kulturze, historii rozwoju cywilizacji na Bałkanach, historii literatury, kulturowej teorii literatury. Z przekonania: dialogiczka. Z zamiłowania: turystka kulturowa, melo(wo)man, nordic walker, amatorka botaniki stosowanej. Mama. Żona z powołaniaMonografie:

1. Chaszczewicz-Rydel, Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia, Wrocław 2013, ss. 340.


Artykuły w czasopismach:

1. (Nie)śmiertelność wyobrażona w artefaktach synkretycznej epoki konstantyńskiej (na podstawie powieści Zlatno doba Silvany Hadži-Đokić), “Slavica Wratislaviensia” CLXVIII, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 13, Tanatos 2, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 581-594.

2. O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej (Matija Bećković, Biljana Srbljanović), “Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 12, Starość, red. M. Borowski [i in], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 581-594.

3. Serbska cerkiew w sułtanacie, meczet w Serbii, „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, 2011, nr 9, s. 207-224.

4. Pierwiastki osmańskie w architekturze miast południowej Serbii, “Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura. Bałkany”, 2010, nr 7, s. 253-264.

5. Kolonizator współczesności. „Czytanie wzbronione” Dubravki Ugrešić w kontekście najnowszej krytyki kultury, /w:/ Slavica Wratislaviensia. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. „Pieniądz”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 455-465.

6. Struktura narracyjna modernistycznego tomu opowiadań >Ispovesti< Milicy Janković, „Pamiętnik Słowiański”, tom LVII, 2007, nr 1, s. 17-33.


Artykuły w monografiach:

1. Srpska kultura kao predmet na poljskim univerzitetima – između antropologije i turizma, /w:/ Referati i saopštenja, Srpski jezik u nastavi u inostranstvu – kao materni, kao nasledni i kao strani. Srpski jezik, književnost i kultura na stranim univerzitetima – aktuelno stanje i perspektive, Naučni sastanak slavista u Vukove dane (48, 2018), Filološki fakultet, Međunarodni slavistički centar, Beograd 2018, s. 117-126.

2. Serbskie średniowiecze a współczesna literatura serbska. Modele prozy historycznej, /w:/ Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III, red. A. Kołodziej, Nakladatelství Pavel Merevart, Červeny Kostelec 2017, s. 335-349.

3. Nova strujanja u teoriji, nova pitanja u akademskoj praksi, /w:/ Književna tradicija i srpska književnost 20. veka. Književnoteorijsko znanje i izazovi novog milenijuma (nacionalni, regionalni, kontinentalni kontekst), red. Ljiljana Georgievska [i in.], Naučni sastanak slavista u Vukove dane (45, 2015), Međunarodni slavistički cenatar, Beograd 2016, s. 431-438.

4. „Między wierzchołkami trójkąta bałkańskiego” – o porządkowaniu wojennej rzeczywistości przez polskich reportażystów, /w:/ Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Seria Obrazy kultury polskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 339-350.

5. „Na wschód od Zachodu, na zachód od Wschodu”, czyli o utraconej tożsamości słowiańskiej /w:/ Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Ročník IV Konference mladých slavistů ve dnech 22. a 23. října 2008 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ed. H. Vaňková, M.Příhoda, Praha 2009, s. 265-271.

6. Pierwiastki osmańskie w architekturze miast południowej Serbii, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura. Bałkany nr 7, Łódź 2010, s. 253-264.

7. Dezorientacja w orientalizmie. Bałkany w polskiej literaturze współczesnej, /w:/ Slovanské jazyky a literatury: slovansỳ areál a Evropa. Ročník V Konference mladých slavistů ve dnech 4 a 5 října 2009 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ed. H. Vaňková, M. Příhoda, Praha 2010, s. 95-105.


Recenzje:

1. Kobieta czterdziestoilośtamletnia. Wprowadzenie do monodramu Krystyny Jandy wg prozy V. Rudan, Ucho, gardło, nóż. „Nieregularnik Teatralny” 2007, nr 18, s. 2-3, [wspólnie z M. Lechamn].


Sprawozdania:

1. Slawiści o pieniądzu. Nota pokonferencyjna, „Przegląd Uniwersytecki” 2008, nr 1, s. 20

2. Marta Chaszczewicz-Rydel, Olga Siemońska, Mateusz Świetlicki, Anna Świetlik, Katarzyna Uczkiewicz, Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Literaturoznawczej “Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć” (Wrocław, 16-17 V 2019), Przegląd Rusycystyczny, t. 169, nr 1 (2020), s 202-208.


Dyskusje:

2013 - Dyskusja z p. Patrykiem Osuchem na temat monografii Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia - Akademickie Radio ‘Luz ‘Konferencje (2015-2020):

- XIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, Wrocław, 16-17 V 2019, referat: Pamięć w przestrzeni publicznej Belgradu i jej literackie transformacje – Svetlana Velmar Janković

- IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura”, Wrocław, 4-5 IV 2019, referat: Południowa Słowiańszczyzna pod piórem polskich pisarzy. Obrazy w literaturze XX i XXI wieku

- 48 Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane, Srpski jezik, književnost i kultura na stranim univerzitetima - aktuelno stanje i perspektive, Belgrad, 13-16 IX 2018, referat: Srpska kultura kao predmet na poljskim univerzitetima – između antropologije i turizma

-Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Zrozumieć Bałkany”, Wrocław, 12 XII 2018, referat: Od Salony do Lateranu. Słowo o wczesnym chrześcijaństwie na terenie dzisiejszej Dalmacji

 - III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura”, Wrocław, 16-17 III 2017, referat: Serbskie średniowiecze a współczesna literatura serbska. Modele prozy historycznej

 - XII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Śmierć”, Wrocław, 14-15 V 2017, referat: (Nie)śmiertelność wyobrażona w artefaktach synkretycznej epoki konstantyńskiej (na podstawie powieści Zlatno doba Silvany Hadži-Đokić)

-XI Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza “Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość”, Wrocław, 14-15 V 2015, referat: O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej (Matija Bećković, Biljana Srbljanović)


Wykłady (2015-2020):

2017 - Slawistyczne Spotkania Literackie (Wrocław, 17 X) – referat: Serbia wobec spuścizny antyku. Perspektywa turystyki kulturowej

2016 – II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu (19 IV) - referat: Antyk na obszarze Chorwacji. Zabytki kultury materialnej


Granty naukowe:

2014 - grant wydziałowy uzyskany w ramach IV Konkursu Projektów Badawczych Wydziału Filologicznego UWr.

tytuł projektu: Świadectwa zmian kulturowych na obszarze dzisiejszej Serbii - dyfuzja wzorców, hybrydalne artefakty, miasta-palimpsesty

2013 - grant wydziałowy uzyskany w III Konkursie Projektów Badawczych Wydziału Filologicznego UWr.

tytuł projektu: Bałkany w literaturze polskiej lat 1991-2007. Monografia komparatystyczna

2009 – 2012 - grant promotorski MNiSzW (od 2011 - NCN) o numerze NN 103 221 736

tytuł projektu: Bałkany w literaturze polskiej lat 1991-2007. Obrazy, mity, stereotypy


Stypendia, staże, wyjazdy:

2008 - kwerenda w Nowym Sadzie

2009 – kwerenda w bibliotekach uniwersyteckich w Niszu i Belgradzie

2014 - kwerenda w Belgradzie

2014 - uczestnictwo w kursie języka serbskiego dla lektorów (poziom zaawansowany), organizator: Międzynarodowe Centrum Slawistyczne przy Uniwersytecie w Belgradzie