Daković Sybilla


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

sybilla.dakovic [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

p.o. kierownika Zakładu Kroatystyki i Serbistyki2003 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Interiekcje w języku polskim, serbskim/chorwackim i rosyjskim. Opis i konfrontacja

Zainteresowania naukowe: słowiańskie językoznawstwo konfrontatywne (przede wszystkim chorwacko – polskie i serbsko – polskie), leksykologia, leksykografia, semantyka, składnia, językoznawcze aspekty przekładu.

Organizacja nauki:

- wydziałowy egzaminator z jęz. chorwackiego (postępowania doktorskie),

- członek rady redakcyjnej czasopisma  Lahor – Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, Hrvatsko filološko društvo, Chorwacja,

- członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Wolny czas najchętniej spędza ze swoimi psami.Monografie: 

1. Interiekcje w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim. Opis i konfrontacja, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.


Artykuły w czasopismach:

1. Chorwacki przyimek "prema" w domenie przestrzeni fizycznej i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe, „Slavica Wratislaviensia”, 169 (2019), s. 121-135.

2. Hrvatski prijedlog „nasuprot” i njegovi poljski prijevodni ekvivalenti, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja”, 30, nr  2 (2018), s. 189-208.

3. Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka „unatoč”, „Slavica Wratislaviensia”, 165 (2017), s. 79-89.

4. Polskie ekwiwalenty abstrakcyjnych użyć chorwackiego przyimka „prema”, „Language and Literary Studies of Warsaw”  5 (2015), s. 91-105.

5. Izražavanje psihičkih stanja u hrvatskom i poljskom jeziku – strukture s dativnim argumentom, „Fluminensia : časopis za filološka istraživanja”  27, nr 2 (2015), s. 161-173.

6. Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim, „Slavica Wratislaviensia”,160 (2015), s. 113-124.

7. "Dativus possessivus" w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe, „Slavica Wratislaviensia”, 157 (2013), s. 127-140.

8. Słowniki tematyczne w Polsce, Serbii i Chorwacji. „Südslavistik online - zeitschrift für südslavische Sprachen und Literaturen”, 3 (2011), s. 33-52.
http://www.suedslavistik-online.de/03/ 

9. Koncepcja sfery wpływów w analizie celownika, „Slavica Wratislaviensia”,  154 (2011), s. 87-99.

10. Przyimki w gramatykach języka chorwackiego i serbskiego, „Slavica Wratislaviensia”, 149 (2009), s. 179-189. 

11. Uzvici u slavenskim jezicima i pitanje terminologije, „Filologija”, 46/47 (2006), s. 67-76. 

12. Semantyka interiekcji słowiańskich (w języku polskim, serbskim/chorwackim i rosyjskim), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład 5, red. M. Sarnowski i W. Wysoczański, Wrocław 2005, s. 81-87. 

13. Još o uzvicima, „Jezik Danas. Glasilo Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči”, 12 (2000), s. 3-9.

14. Onomatopeje i wykrzykniki w języku polskim i serbsko-chorwackim, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład 4, red. L. Pisarek i J. Sokołowski, Wrocław 2000, s. 145-151. 


Artykuły / rozdziały w monografiach:

1. Syntetyczny chorwacki celownik kierunku i jego polskie ekwiwalenty przekładowe, [w:] Nowoczesność i tradycja.50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, red.  E. Komisaruk i I. Malej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 177-188.

2. Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka "usprkos", [w:] Jednostki języka w systemie i w tekście 2, red. A. Charciarek, A. Zych i E.  Kapela,   Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 44-54.

3. Chorwacki przyimek "k(a)" i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe, [w:] Šesti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. Drugi svezak, red.  S. Botica [i 3 in.], Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2018, s. 1089-1101.

4. Chorwackie celownikowe konstrukcje z czasownikami przechodnimi: analiza kognitywno-lingwistyczna, [w]: W dialogu języków i kultur. T.6 , red. nauk. A. Jaroch, J. F. Nosowicz,  Warszawa: LingwistycznaSzkołaWyższawWarszawie, 2017. - S. 48-58.

5. "Dativus ethicus” w chorwackich tekstach literackich i ich polskich tłumaczeniach, [w:] W dialogu języków i kultur, red. K. Frodoński, Ł. Karpiński, Warszawa 2013.

6. Uzvici i njihova obrada u jednojezičnim rječnicima, [w:] Jezični varijeteti i nacionalni identiteti, red. L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić, Zagreb 2009, s. 377-388. 

7. Suvremeni pristupi analizi prijedloga na primjeru poljskoga i hrvatskoga jezika, [w:] Riječki filološki dani VII, red. I. Srdoč-Konestra, S. Vranić, Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008, s. 793-803. 

8. Interiekcje onomatopeiczne w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim, [w:] VARIA XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 2005), red. A. Gálisová, A. Chomová, Bratislava 2008. 

9. Sintaksa uzvika u hrvatskom i poljskom jeziku, [w:] Sintaktičke kategorije, red. B. Kuna, Osijek 2007, s. 67-76. 

10. Formalne karakteristike srpskih interjekcija u odnosu na poljske i ruske, [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 1: Reč – morfološki, sintaksički, semantički i formalni aspekti u srpskom jeziku, red. D. Mršević-Radović, Beograd: Međunarodni slavistički centar, 2006, s. 481-487.


Recenzje:

1. Barbara Popiołek, Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach, „Lingvističke aktuelnosti” VII, 14, 2006, http://www.public.asu.edu/~dsipka/LA141.HTM 

2. Edyta Koncewicz-Dziduch: Rzeczowniki motywowane wyrażeniem przyimkowym w językach serbskim i chorwackim. „Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor”, LXXII, 1-4 (2006), s. 206-207.

3. Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen, Rječnik sinonima hrvatskogo jezika. „Slavica Wratislaviensia”, 152 (2010), s. 153-155.


Sprawozdania:

1. VII Međunarodna Naučna Konferencija „Riječ i rečenica u slavenskim jezicima. Opis – konfrontacija – prijevod” 25.-27. XI. 2004. godine, Wroclaw, Poljska, „Lingvističke aktuelnosti” VII, 14, 2006, http://www.public.asu.edu/~dsipka/LA141.HTM


Hasła i komunikaty:

1. Chorwackie celownikowe konstrukcje z czasownikami przechodnimi na tle konstrukcji polskich [w:] Księga streszczeń referatów zgłoszonych na VI Międzynarodową Konferencję Naukową "W kręgu języków i kultur". (1-2 czerwca 2017 r., Warszawa), red. J. F. Nosowicz i A. Jaroch, Warszawa 2017, s. 3.


Autoreferat:

1. Onomatopeje i uzvici u srpskohrvatskom i poljskom jeziku – kontrastivna analiza, „Lingvističke Aktuelnosti” I, 3, 2000, wersja elektroniczna: http://www.sac.org.yu/komunikacija/casopisi/lingakt/I_3/d030/show_html?stdlang=gb.Konferencje (2015-2020):

Polskie ekwiwalenty abstrakcyjnych użyć chorwackiego przyimka „prema”. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur. Innowacje, dokonania i projekty”, Warszawa 17-18-19 czerwca 2015.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, 12-13 maja 2016, Wrocław. Organizator: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Słowiańskiej. Tytuł referatu: Polskie ekwiwalenty chorwackiego przyimka „unatoč" .

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „II Sosnowieckie Forum Językoznawcze”, 22-23 września 2016. Sosnowiec. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Tytuł referatu: Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka „usprkos”.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur”, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 1-2 czerwca 2017 roku, Warszawa. Tytuł referatu: Chorwackie celownikowe konstrukcje z czasownikami przechodnimi na tle konstrukcji polskich.

Zadarski filološki dani VII, Uniwersytet w Zadarze, 22 – 23 września 2017, Zadar. Tytuł referatu: Chorwacki przyimek „nasuprot” i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe.

Międzynarodowa konferencja „Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi”, 7-9 IV 2019, Uniwersytet Śląski, Katowice. Tytuł referatu: Chorwacki przyimek „protiv” i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe.