Đurđev-Małkiewicz Gordana


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 217, tel. (71) 375 45 35

E-mail:

gordana.durdev-malkiewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-dr  Gordana Đurđev-Malkiewicz, starszy wykładowca (ur. 1965 r.)

2008 – doktorat z zakresu językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, praca doktorska pt. Sufiksalna derivacija imenica u srpskim tekstovima od XII-XV veka napisana pod kierownictwem prof. Wiesława Borysia.

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie, historia języka serbskiego, gramatyka historyczna języka serbskiego, translatoryka, badania nad językiem Polaków reemigrantów z Bośni i Hercegowiny obecnie mieszkających w Bolesławcu i okolicy.

Organizacja nauki:

- redaktor językowy czasopisma „Slavica Wratislaviensia”

- należę do Pracowni Macedonistyki przy IFS UWr.

Prace organizacyjne:

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Serbistów, które organizuje konferencje studencko-doktoranckie, spotkania z dyplomatami z krajów byłej Jugosławii, cyklicznie wydarzenia artystyczne, przyjazdy i wykłady gości z byłej Jugosławii.

Tłumaczę teksty naukowe i literackie, m.in. razem ze studentami przetłumaczyliśmy na język polski książkę chorwackiego autora Zorana Fericia Pułapka na myszy Walta Disneya (Fundacja Pogranicze, 2007). Łączę swoją potrzebę propagowania kultury krajów byłej Jugosławii z pasją do kina, teatru i muzyki w aktywnej działalności Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Bałkańskiej KOLO.Artykuły:

1. Inicijalna grupa v- sa poluglasnikom u Miroslavljevom jevanđelju, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 32, 1995, s.145–151. 

2. O nekim sufiksima kojima se grade nomina agentis u srpskim srednjovekovnim spomenicima, „Studia Slawistyczne. Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 17 - Z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie, 1998, s. 57-62. 

3. Wojwodina i jej dążenia do autonomii [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów byłej Jugosławii po 1991 roku, pod red. E. Szcześniak-Kajzar, Kraków 1999, s. 103-130. 

4. Film krajów byłej Jugosławii po 1991 roku [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów byłej Jugosławii po 1991 roku, pod red. E. Szcześniak-Kajzar, Kraków 1999, s. 275-287. 

5. Srpski, hrvatski i bošnjački jezik, „Socjolingwistyka” XVI, 1999, s. 19-25. 

6. Imenički sufiks –je u srpskim srednjovekovnim spomenicima [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 31-39.

7. Širenje semantičkih funkcija sufiksa u srpskom jeziku (na primeru kategorije Nomina agentis) [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane 38/1, tytuł książki: Razvojni procesi i inovacije, Beograd 2009, s. 381-392.

8. Nomina attributiva u srpskim srednjovekovnim spomenicima, "Rocznik Slawistyczny" t. LVIII, Warszawa 2009, s. 37-46

9. Jugosławia we wspomnieniach polskich przesiedleńców z Bośni i Hercegowiny po II wojnie śwaitowej [w:] Polska i Jugoslawija po II wojnie światowej, pod red. Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji, Andrzeja Zaćmińskiego, Bydgoszcz 2016, s. 184-198

10. Polski reemigranci z Bośni - Polacy czy Bośniacy? [w:] Folklor, Folkloryzm, Folk, pod red. Malgorzaty Kowalik i Bogdana Matławskiego, Szczecin 2016, s. 85-93