Filipek Małgorzata


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

malgorzata.filipek [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-

Monografie:

 

1. Literatura serbska w Polsce międzywojennej, Wrocław 2003, ss. 150.

Recenzje:
1. A. Modelska, „Pamiętnik Słowiański”, t. LIV, zeszyt 1, (2004), ѕ. 128-132. 

2. Б. Стојановић, „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор", Прикази и критике, књ LХХ,  Филолошки факултет, Београд 2004, ѕ. 311-313;
3. Б. Стојановић, „Зборник Матице српске за славистику". Прикази, 67/2005, Нови Сад 2005, ѕ. 195-197.

Prace redakcyjne:

 

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz, ,,Slavica Wratislaviensia" CXLIX, AUW No 3114, pod red. Katarzyny Chrobak, Małgorzaty Filipek, Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Łucji Kusiak-Skotnickiej, Agnieszki Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

 

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, ,,Slavica Wratislaviensia" CLXI, AUW 3632, pod red. Małgorzaty Filipek, Ilony Gwóźdź-Szewczenko, Joanny Kuli, Anny Paszkiewicz, Jadwigi Skowron, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.


Artykuły:

 

 55. Federico García Lorca en un drama serbio, [en:] Estudios: Variación lingüistica e ideología, Estudios Hispánicos XXXI, ed. Aleksander Trojanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2023, pp. 117-127. 

 

54. Италија у путописима Радована Вучковића, [w:] I gigli nel campo. Studi in onore di Ljiljana Banjanin, a cura di Giulia Baselica, Persida Lazarević Di Giacomo e Olja Perišić, Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2023, s. 397-414.

 

53. Odjeci Drugog svetskog rata u romanu ,,Estoril" Dejana Tiaga-Stankovića, [u:] Antifašisistički diskurs i hronotop logora u (južno)slovenskim književnostima i kulturama. Kult Revolucije i strategije njegove izgradnje u umjetničkim i neumjetničkim tekstovima (južno)slovenskih autora. Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Jezičke i stilske osobenosti Njegoševih djela. Crnogorski jezik i drugi južnoslovenski jezici u sinhroniji i dijahroniji. Ideologija u jeziku. Njegoševi dani 8. Zbornik radova (Međunarodni naučni skup, Kotor, 4.09.-8.09. 2019. godine), ured. Tatjana Đurišić-Bečanović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić 2022, s. 95-104.

 

52. Jovan Dučić i su ,,Carta desde España", [en:] Mamorias disidentes en las literaturas y culturas hispánicas, Estudios Hispánicos XXIX, ed. Jorge Luis Peralta y Łukasz Smuga, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, pp. 185-194.

 

51. Hiszpania w dzienniku podróży Miodraga Popovicia, ,,Slavica Wratislaviensia" CLXVI, pod red. Ewy Komisaruk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 49-67. 

 

50. Карневализација рата у једночинки Ђорђа Милосављевића ,,Света Апокалипса или Обешене музе'', [y:] Карневализација у српској књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ 47/2, уред. Драгана Мршевић Радовић, Бошко Сувајџић, Београд 2018, с. 313-321.

 

49. Parateksty w polskich przekładach utworów Miloša Crnjanskiego, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 8, cz.1: Parateksty w odbiorze przekładu,  pod. redakcją Moniki Gawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 109-121. 

 

48. Лик Фрање Асишког у есејима Иве Андрића и Милоша Црњанског, [y:] Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности. Форме приповедања у српској књижевности. Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 46/2, уред. Драгана Мршевић Радовић, Бошко Сувајџић, Београд 2017, с. 81-89.

 

47. Шпанија у путописној прози Радована Вучковића, ,,Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду'', књ. XLII-1, уред. Едита Андрић, Дамир Смиљанић, Нови Сад 2017, c. 35-47.

 

46. Milki Lučić wrażenia z podróży do Hiszpanii, [w:] Słowianie w podróży. T. 2, Literatura/ pod red. Mašy Guštin i Natalii Wyszogrodzkiej-Liberadzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 213-228.

 

 45. Hiszpania w poezji Tanasija Mladenovicia, [w:] Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi, pod red. Magdaleny Bogusławskiej, Joanny Goszczyńskiej, Jasminy Šuler-Galos, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 237-251. 

 

44. Књижевно дело Милоша Црњанског у пољском културном простору, [у:] Упоредна истраживања 5. Српска књижевност 20. века: поетика превођења и интертекстуална истраживања, уред. Кринка Видаковић – Петров, Институт за књижевност и уметност, Београд 2016, с. 127-138. 

 

 43. Гордана Ћирјанић и дело Милоша Црњанског, [у:] Књижевна традиција и српска књижевност 20. века. књижевноисторијско знање и изазови новог миленијума (национални, регионални, континентални контекст), Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, уред. Љиљана Јухас Георгијевска и други, 45/2, Београд 2016, с. 311-321.

 

42. Komentarz do ,,Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku", [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 6, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014), pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 145-149.

 

41.  Obraz ojczyzny w polskich przekładach poezji Miloša Crnjanskiego, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T.6, cz.1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu, pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 120-132. 

 

40. Борбе с биковима у српској књижевности, ,,Serbian Studies Research'', No 1, vol.6, god.6, ured. Borislav Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća ,,Mala knjiga'', Novi Sad 2015, s. 137-150.

 

39. Przekład powieści Gordany Kuić ,,Zapach deszczu na Bałkanach" wobec oryginału, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 5, cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką, pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 184-199.

 

38. Stereotyp mężczyzny w przekładzie «Opowieści o mężczyznach» Miloša Crnjanskiego, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, сz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym, pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2013, s. 73-88. 

 

37. U zemlji belih kuća i crnih bikova: utisci iz Španije Miodraga Kujundžića, "Serbian Studies Research", vol.4, No 1, ured.  Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća ,,Mala knjiga'', Novi Sad 2013, s. 51-65. 

 

36. Слика Иберијског полуострва у делу Војислава Илића, [у:] Развојни токови српске поезије, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 42/ 2, уред. Злата Бојовић и други, Београд 2013, с. 229-239. 

 

35. Igre sa identitetom u pripoveci Gordane Ćirjanić ,,Put ka savršenstvu“, [u:] Književni tekst i identitet. Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njegoševo doba. (Re) standarizacijski procesi u crnogorskom jeziku i drugim južnoslovenskim jezicima. Crna Gora i velike sile u Njegoševo doba. Istoriografija o jugoslovenskim ratovima 1991-1995. godine, Njegoševi dani 4. Zbornik radova (Međunarodni naučni skup, Kotor 31. avgusta - 3 septembra 2011. godine), ured. Tatjana Bečanović, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2013, s. 279-288. 

 

 34. Гордане Ћирјанић поглед на Андалузију, [у:] Acqua Alta. Међународни зборник радова/Miscellanea internazionale. Медитерански пејзажu у модерној српској и италијанској књижевности/Paesaggi mediterranei nelle letterature italiana e serba del Novecento, уред. Светлана Шеатовић Димитријевић, Марија Рита Лето, Персида Лазаревић ди Ђакомо, Институт за књижевност и уметност, Београд 2013, с. 683-698. 

 

33. W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej, "Slavica Wratislaviensia" CLVI, pod red. Krzysztofa Kusala, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 7-24. 

 

32. Koloryt pogranicza serbsko-tureckiego w polskich przekładach prozy Borisava Stankovicia, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 2: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym, pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 215-233. 

 

31. Između ideologije i autobiografije. Španski građanski rat (1936-1939) u književnoj viziji Gordane Ćirjanić, [u:] Ideološki kodovi u književnom tekstu. Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njegoševo doba. Crnogorski jezik i drugi južnoslovenski jezici. Njegoš u istoriografiji. Istoriografija i politika, Međunarodni slavistički skup Njegoševi dani 3. Zbornik radova (Nikšić 1-3.09. 2010), ured. Tatjana Bečanović, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2011, s. 189-200. 

 

30. Hiszpania w powieściach Gordany Kuić, ,,Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор”, књ. LXXVI, уред. Злата Бојовић, Филолошки факултет, уред. Злата Бојовић, Београд 2010, с. 31-44.

 

29. Petar II Petrović Njegoš i Crna Gora u delu Miloša Crnjanskog, [u:] Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Modeli i inkarnacije dijaboličnog principa u književnim tekstovima i kulturama južnoslovenskih socijalnih zajednica. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njegoševo doba. Savremeni crnogorski jezik i drugi južnoslovenski jezici. Njegoševa politička misao i nacionalna ideologija. Balkanski nacionalizmi XX vijeka, Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 2 (Cetinje 27-29. avgust 2009),  ured. Tatjana Bečanović, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2010, s. 77-88. 

 

28. Шпанска култура у «Писмима из Шпаније» и «Новим писмима из Шпаније» Гордане Ћирјанић, [y:] Књижевност и култура, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 39/2, уред. Драгана Мршевић Радовић и други, Београд 2010, с. 635-648. 

 

27. Španija u prozi Gordane Ćirjanić, [u:] Studia in honorem. U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova, ured. Dejan Ajdačić, Persida Lazarević di Đakomo, SlovoSlavia, Beograd 2010, s. 515-532. 

 

26. Od pieniędzy…do nędzy, czyli dzieje rosyjskiego arystokraty w ,,Powieści o Londynie” Miloša Crnjanskiego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz, ,,Slavica Wratislaviensia” CXLIX, pod. red. Katarzyny Chrobak, Małgorzaty Filipek, Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Łucji Kusiak-Skotnickiej, Agnieszki Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, AUW No 3114, s. 407-417. 

 

25. Питање граница у приповеткама Гордане Ћирјанић, [у:] Место приповетке у српској књижевности. Доситеј Обрадовић и Европа, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 38/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2009, с. 329-340. 

 

24. Ivo Andrić i świat malarstwa Goi, ,,Slavica Wratislaviensia” CXLVIII, pod. red. Krystyny Galon-Kurkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, AUW No 3112 , s. 125-140. 

 

23. Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury. ,,Powieść o Londynie”, czyli obcość oryginału a obcość przekładu, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich. Wybory translatorskie 1990-2006, t.1, pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 165-180. 

 

22. Стварност и визија у «шпанским сонетима» Танасија Младеновића, [у:] Књижевност и стварност 2, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ,  37/2, уред. Злаза Бојовић, Београд 2008, с. 323-334. 

 

21. Српска књижевност на страницама пољског часописа ,,Kamena'' (1933-1993), [у:] Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословeнских и страних. Зборник реферата. Међународни симпозијум посвећен 130-годишњици Катедре за руски језик и књижевност и 60-годишњици Славистичког друштва Србије (Београд, 3-5 јун 2008), уред. Боривоје Станковић, Београд 2008, c. 341-347. 

 

20. Успомене на Шпанију у прози Јелене Димитријевић ,,Седам мора и три океана. Путем око света'', ,,Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор'', књ. 73, св.1-4, уред. Злата Бојовић, Београд 2008, с. 33- 44. 

 

19. Један поглед на српску стварност у роману «Сузни крокодил» Милоша Црњанског, [у:] Књижевност и стварност,  Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ 36/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2007, с. 423-433. 

 

 18. ,,Nox macrocosmica” albo Marka Risticia rozważania o sztuce, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 7, cz. 2, ,,Slavica Wratislaviensia" CXLIII, pod red. Miłosza Bukwalta, Tadeusza Klimowicza, Manueli Maciołek, Agnieszki Matusiak, Sylwii Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 129-142. 

 

17. Сремчев роман «Поп Ћира и поп Спира» код Пољака, [у:] Хумоpистичка и сатиричка традиција у српској књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 35/2, уред. Љиљана Суботић, Београд 2006, с. 235-244. 

 

16. Pomiędzy rzeczywistością a wizją. Hiszpańskie fascynacje Rastka Petrovicia, [w:] „Pamiętnik Słowiański” , t. LVI, zeszyt 1, pod red. Marii Dąbrowskiej-Partyki, Wydawnictwo Bohdan Grell i córka, Kraków 2006, s. 79-97. 

 

15. Андрићева слика Пољске, [у:] 110 година полонистике у Србији. Зборник радова, уред. Петар Буњак, Славистичко друштво Србије, Београд 2006, с. 147-154. 

 

14. Визија Шпаније у делу Растка Петровића, [у:] Развој нове српске књижевности. Српска књижевност и култура у Европи током 19. и 20. века. Српска књижевност и стране књижевности у светлу компаративистичких истраживања. Слика других култура у српској књижевности 19. и 20. века, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 34/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2005, с. 279-291. 

 

13. Pejzaż duchowy Hiszpanii w prozie Jovana Dučicia [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 5, ,,Slavica Wratislaviensia" CXXVIII, pod red. Izabelli Malej i Zofii Tarajło-Lipowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 163-171. 

 

12. Шпански грађански рат у репортажама Милоша Црњанског „У Шпанији 1937” , [у:] Прожимање жанрова у српској књижевности. Књижевно дело Милоша Црњанског и поетичке промене у савременој српској књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 33/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2004, с. 431-440. 


11. Српска књижевност у пољској периодици ХХ века, [у:] Српска књижевност и балканске књижевности. Историја и историчари српске књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник MСЦ, 32/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2004, с. 253-262. 

 

10. Hiszpańska wojna domowa w tekstach Miloša Crnjanskiego „U Španiji 1937“, „Slavica Wratislaviensia“ CXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 59-69. 

 

9. Српска приповетка у Пољској до Другог светског рата, [у:] Српска приповетка, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 31/2, уред. Љиљана Суботић, Београд 2003, с. 319-325. 

 

8. Impresje iberyjskie Iva Andricia, [w:] Wielkie tematy kultury 4, ,,Slavica Wratislaviensia'' CXXII, pod red. Anny Paszkiewicz, Łucji Kusiak-Skotnickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 217-222. 

 

7. Србија и српска књижевност у Пољској између два светска рата, „Филолошки преглед”, XXIX, 1, уред. Петар Буњак, Филозофски факултет универзитета у Београду, Београд 2002, с. 79-88. 

 


6. Powieść serbska w Polsce w okresie międzywojennym, „Slavica Wratislaviensia“ CXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 63-72. 

 

5. Poezja Jovana Dučicia w Polsce międzywojennej, „Slavica Wratislaviensia“ CIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 71-86. 

 

4. Problem samotności w świetle utworu Miodraga Bulatovicia „Płacz za przyjaciółmi”, „Slavica Wratislaviensia” CV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s.117-127. 

 

3. Шпанија у путописима Милоша Црњанског „У земљи тореадора и сунца”, [у:] Cрпска аутобиографска књижевност, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 27/1, уред. Злата Бојовић, Београд 1998, с. 345-352. 

 

 2. Ludzie i wojna w opowiadaniu Miodraga Bulatovicia „Największa tajemnica świata”, „Slavica Wratislaviensia” XCII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 99-108. 

 

1. Obraz stosunków rodzinnych w opowiadaniu Ivo Andricia „Portret rodzinny”, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 53-59. 


Recenzje:

1. Slobodan Ž. Marković, Poezija Desanke Maksimović, Beograd 1990, [w:] ,,Slavica Wratislaviensia" XCIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 154-156.

2. Miodrag Sibinović, Slovenski impulsi u srpskoj književnosti i kulturi, Beograd 1995 [w:] „Slavica Wratislaviensia“ XCVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiegi, Wrocław 1997, s. 119-122. 

3. Fernando Presa González, Historia de las literaturas eslavas, Madrid 1997 [w:] Мundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, red. Piotr Sawicki, Roberto Mansberger Amorós, „Estudios Hispanicos“ VIII, 2000, s. 160-165. Współautorka: B. Baczyńska. 

4. Krystyna Pieniążek, Twórczość poetycka A. B. Šimicia. Z problemów chorwackiego ekspresjonizmu, Poznań 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia“ CXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 145-148. 

5. Mirjana Polić-Bobić, Hrvatska-Španjolska. Kulturno-povijesne veze / Croacia-España. Relaciones históricas y culturales, Zagreb 2001 [w:] España en Europa. Historia, contactos, viajes, „Estudios Hispánicos” XI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247-252. 

6. Przekłady Literatur Słowiańskich, Tom 1, Część I. Wybory translatorskie 1990-2006, pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2009, [y:] ,,Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор'', књ. 75, Филолошки факултет универзизета у Београду, Београд 2010, с. 205-206.


Sprawozdania: 

1.II Międzynarodowa Konferencja ,,Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" (Wrocław 21-22 listopada 1997),  ,,Slavica Wratislaviensia", CV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 156-159.

2. XI Międzynarodowa konferencja ,,Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich (Wrocław 16-18 maja 2013), [współautorki A.B. Wilk, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Skowron], ,,Slavia Orientalis", R. 63, nr 1 (2014), s. 146-151.


Zestawienia:

1. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w roku 2013, [w:] Przekłady literatur słowiańskich. T. 1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2014, s. 286- 350. [Współautorka Katarzyna Majdzik].

 

2. Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w roku 2013, [w:] Przekłady literatur słowiańskich, T. 1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich ( 2013), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2014, s. 259-283. [Współautorka Katarzyna Majdzik].

 

3. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 1990-2006, [w:] Przekłady literatur słowiańskich. T. 1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2012, s. 286- 350 (współautorka Katarzyna Majdzik).4. Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 1990-2006, [w:] Przekłady literatur słowiańskich, T. 1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2012, s. 259-283 (współautorka Katarzyna Majdzik).  Konferencje:

2023

- Uniwersytet Wrocławski (IFS), Wrocławskie Spotkania Macedonistyczne. Język. Literatura. Kultura;

- Uniwersytet Wrocławski (IFS), Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna;

- Uniwersytet w Czarnogórze (Budwa, Czarnogóra) - Kult Przywódcy w  literaturach i kulturach południowosłowiańskich;

2022

- Instytut Literatury i Sztuki (Belgrad) - Serbsko-polskie związki kulturalne; 

2019

- Uniwersytet Belgradzki -  Arcybiskupstwo serbskie św. Sawy (1219-2019). Osiemset lat rozwoju serbskiego piśmiennictwa i duchowości; 

- Uniwersytet w Czarnogórze (Kotor, Czarnogóra) - Dyskurs antyfaszystowski i chronotop obozu w literaturach i kulturach (południowo)słowiańskich. Kult Rewolucji i strategie jego  tworzenia w artystycznych i nieartystycznych tekstach autorów (południowo)słowiańskich;

2017

- Uniwersytet Belgradzki - Karnawalizacja w literaturze serbskiej; 

 - Uniwersytet Wrocławski, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich. Tanatos; 

2016

- Uniwersytet Belgradzki - Esej, eseiści i eseizacja w literaturze serbskiej;  

2015

- Uniwersytet Belgradzki - Tradycja literacka i literatura serbska XX wieku;

2012

- Uniwersytet Belgradzki - Kierunki rozwoju poezji serbskiej;

2011

- Uniwersytet w Czarnogórze (Kotor, Czarnogóra) - Tekst literacki i tożsamość;

2010

- Uniwersytet w Czarnogórze (Nikšić, Czarnogóra) - Kody ideologiczne w tekście literackim;

2009

- Uniwersytet w Czarnogórze (Cetinje, Czarnogóra) - Njegoš i interkulturowa komunikacja z jego twórczością;

 -  Uniwersytet Belgradzki - Literatura i kultura;

2008

- Uniwersytet Belgradzki - Miejsce opowiadania w literaturze serbskiej;

 - Uniwersytet Belgradzki - Sympozjum poświęcone obchodom 130. rocznicy Katedry rusycystyki  oraz 60.  rocznicy Serbskiego Towarzystwa Slawistycznego na Uniwersytecie Belgradzkim;

2007

- Uniwersytet Wrocławski - Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz;

 - Uniwersytet Belgradzki - Literatura i rzeczywistość 2;

2006

- Uniwersytet Belgradzki - Literatura i rzeczywistość;

- Uniwersytet Belgradzki - Sympozjum poświęcone 110 rocznicy założenia Katedry Polonistyki na Uniwersytecie Belgradzkim;

2005

- Uniwersytet Belgradzki - Humor i satyra w literaturze serbskiej;

-  Uniwersytet Wrocławski -  Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VII;

2004

- Uniwersytet Belgradzki - Obraz obcej kultury w literaturze serbskiej;

2003

- Uniwersytet Belgradzki - Twórczość Miloša Crnjanskiego i przemiany w poetyce współczesnej literatury serbskiej;

 - Uniwersytet Wrocławski - Wielkie tematy kultury w literaturze serbskiej V;

2002

- Uniwersytet Belgradzki - Literatura serbska i literatury bałkańskie;

2001

- Uniwersytet Belgradzki - Opowiadanie serbskie;   

- Uniwersytet Wrocławski - Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich IV; 

2000

- Centrum języka i kultury serbskiej ,,Azbukum" (Nowy Sad, Serbia) - Serbowie i inni;

1997

- Uniwersytet Belgradzki - Serbska literatura autobiograficzna;


Wyjazdy zagraniczne:

2016 - wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Nowym Sadzie (Serbia); 

2013 - wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Sofii (Bułgaria);

2012 - wykłady w ramach programu Erasmus w Turynie (Włochy); 

2004 - wykłady w ramach programu Erasmus w Turynie (Włochy);

2001 - pobyt w ramach umowy dwustronnej na Uniwersytecie Lwowskim (Ukraina);

2000 - Kurs języka i kultury serbskiej w Centrum Języka i Kultury Serbskiej ,,Azbukum" w Nowym Sadzie (Serbia); 

1998 - kwerenda w Macierzy Serbskiej w Nowym Sadzie (Serbia);

1997 - kurs języka i kultury serbskiej w Centrum Języka i Kultury Serbskiej ,,Azbukum" w Nowym Sadzie (Serbia);

1996 - pobyt w ramach umowy dwustronnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie (Litwa);

 - kurs języka i kultury serbskiej w Międzynarodowym Centrum Slawistycznym w Belgradzie (Serbia);

1994-1995 - nauczanie jęz. rosyjskiego i jęz. polskiego na Uniwersytecie w Valladolid (Hiszpania);