Gasek Bogumił


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
gab. 404, tel. (71) 375 45 62

E-mail:

bogumil.gasek@uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:
  • p.o. kierownika Zakładu Języka Rosyjskiego
  • członek Komisji Przekładoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
  • członek Rady Dyscypliny „Językoznawstwo” Wydziału Filologicznego UWr. i zespołu ds. parametryzacji
  • kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych2010 – doktorat z zakresu translatoryki: Interferencja leksykalno-semantyczna w procesie przekładu (na materiale języków rosyjskiego i polskiego).

Zainteresowania naukowe: Przekładoznawstwo, leksykografia, bilingwizm, leksyka bezekwiwalentowa, homonimia międzyjęzykowa, współczesny język rosyjski, interferencja leksykalno-semantyczna, dydaktyka przekładu, język sportu, lingwistyka medialna, nauczanie języka rosyjskiego jako obcego, komunikacja międzykulturowa, lingworealioznawstwo, rosjoznawstwo, akcentologia.

 Organizacja nauki:

- członek Komisji Przekładoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w kadencji 2018-2023;

- członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej;

- p.o. Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego;

- kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych;

- członek (z głosem doradczym) Rady Dyscypliny „Językoznawstwo” Wydziału Filologicznego UWr. i zespołu ds. parametryzacji;

- nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za indywidualne osiągnięcia naukowe w 2017 roku;

- tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

A po pracy… literatura faktu, film, leśne i górskie wędrówki.Monografie:

1. Лексико-семантическая интерференция в процессе перевода (на материале русского и польского языков), Wrocław 2012, s. 201.

Recenzja:
Дубичинский В.В., Рецензия на монографию Богумила Гасека «Лексико-семантическая интерференция в процессе перевода (на материале русского и польского языков». Вроцлав : Изд-во Вроцлав. ун-та, 2012. 201 с. (Серия «Acta Universitatis Wratislaviensis». No 3379), [w:] Язык и культура 2018. № 43, s. 317–321 [http://journals.tsu.ru/language/&journal_page=archive&id=1804&article_id=39896]

Prace redakcyjne:

1. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 9. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. W. Wysoczańskiego i B. Gaska, Slavica Wratislaviensia CLXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

2. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, red. naukowa Bogumił Gasek, Bartosz Juszczak, Siedlce: IKR[i]BL Wydawnictwo Naukowe, 2019.

3. Slavica Wratislaviensia CLXXI. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, pod. red. Michała Sarnowskiego we współpracy z Bogumiłem Gaskiem i Bartoszem Juszczakiem.


Rozdziały w monografiach:

1. Przygotowanie  ̶  Wiedza, [w:] Dydaktyka tłumaczenia ustnego, pod red. A. Chmiel, P. Janikowskiego, Katowice 2015, s. 60-80. 


Artykuły:

1. Потенциальные положительные интерференты в процессе устного перевода (на материале польского и русского языков), [w:] Наука о переводе сегодня. Материалы Международной конференции / Под общей редакцией Н.К. Гарбовского. - М.: Изд-во Моск. yн-та, Высшая школа перевода МГУ 2007, s. 96 – 100. 

2. Концепт в русском языке (на примере слова «тоска»), Wyraz i zdanie w językach słowiańskich.VIII. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego. Wrocław 2008, s. 101 – 109. 

3. Лексико-семантическая интерференция в процессе устного перевода: значение потенциальных положительных интерферентов (на материале польского и русского языков), «Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода», №1 2008, s. 144 – 150. 

4. Специфика лексико-семантической интерференции при переводе на родной язык (на материале русского и польского языков), Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода», №1 2010, s. 75 – 84. 

5. Лексические интерференционные ошибки на занятиях по практике перевода в польской аудитории, [w:] Преподавание русского и польского языков с использованием технологии диалога культур. Томский государственный педагогический университет 2011, s. 118 – 123. 

6. Межъязыковая симметрия и асимметрия в переводе (польский и русский языки), [w:] Материалы международной заочной научно-практической конференции «Актуальные вопросы филологии и культурологии» Новосибирск 2011, s. 46 – 54. http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/176-2011-03-11-11-29-04 

7. Польско-русские фраземные соответствия в переводе, [w:] Лингвистика: традиции и современность: материалы 2-й Международной научной конференции. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ 2011, s. 33 – 36. 

8. Фраземы в польско-русском переводе, [w:] Язык, коммуникация, перевод: контрасты и параллели. Red. Н.В. Иванов. Москва 2011, s. 594 – 601. 

9. Некоторые замечания о крылатых словах и выражениях в русско-польском переводе, [w:] Иностранный язык в системе среднего и высшего образования: материалы международной научно-практической конференции, 1-2 октября 2011 года. Пенза 2011, s. 47 – 52. http://sociosphera.com/publication/conference/2011/91/nekotorye_zamechaniya_o_krylatyh_slovah_ 
i_vyrazheniyah_v_russkopolskom_perevode/ 

10. Фразема как единица эквивалентности (польский и русский язык), [w:] Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ 2011, s. 78 – 81. 

11. Przegląd trudności w nauczaniu przekładu ustnego studentów rusycystyki, [w:] Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego. Red. P. Janikowski. Częstochowa: Wydawnictwo WSL 2011, s. 75 – 87. 

12. Прагматические аспекты русско-польского перевода, Вестник Кемеровского государственного университета, № 4 (52) 2012, Т. 3, s. 114 – 118. 

13. Wielowyrazowe odtwarzalne jednostki języka w dydaktyce przekładu ustnego, [w:] Seria: "Tłumaczenie Ustne - Teoria, Praktyka, Dydaktyka", nr 2: "Stare problemy, nowe metody". Red. P. Janikowski, Częstochowa: Wydawnictwo WSL w Częstochowie 2012, s. 277 – 289. 

14. Асимметрия шахматной лексики и фразеологии в русском и польском языках как переводческая проблема, [w:] Kalba ir kontekstai. - Vol. 5 2013, s. 94-104. 

15. Odtwarzalne wielowyrazowce w rosyjsko-polskiej leksykografii przekładowej, [w:] Słowo, tekst, czas 12 : frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich : w 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. T. 1 / pod red. Michaiła Aleksiejenki [i in.]. - Szczecin ; Greifswald 2014, s. 244 – 253. 

16. Wielkie słowniki rosyjsko-polskie a dydaktyka przekładu, Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, Nr 11: 2014, s. 43–51. http://www.ls.uw.edu.pl/web/lingwistyka-stosowana/ls11 

17. Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny (na przykładzie tak zwanych putinizmów), Slavica Wratislaviensia CLIX, Wrocław 2014, s. 133 – 140.

18. Rosyjskie nazwy realiów w ujęciu leksykograficzno-przekładowym, Slavica Wratislaviensia CLXII, red. naukowa W. Wysoczański, Wrocław 2016, s. 111 – 122.

19. Informacja ortofoniczna w rosyjsko-polskim słowniku przekładowym, Slavia Orientalis, LXV, 2/2016, s. 377 – 393.

20. Wiedza akcentologiczna w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych, Lingwistyka Stosowana 19, 4/2016, 47–59. [ http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+19.pdf ]

21. O nowych rosyjskich skrzydlatych słowach w perspektywie leksykograficzno-przekładowej, Komunikacja Specjalistyczna, nr 11/2016, s. 123-134.

22. Prezentacja wariantów akcentuacyjnych w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym„Przegląd Rusycystyczny” 2017, nr 2 (158), s. 131 – 149.”

23. Polsko-rosyjska leksykografia par przekładowych: stan aktualny i perspektywy, Slavia Orientalis, LXVI, 1/2017, s. 139 – 169.

24. Polisemia jako problem w rosyjsko-polskiej leksykografii przekładowej, Slavica Wratislaviensia CLXIV, red. O. Beley, Wrocław 2017, s. 102 – 115.

25. Antroponimy w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym, Studia Rossica Posnaniensia XLII, red. J. Kaliszan, Poznań 2017, s. 133 – 141.

26. Средняя температура по больнице, czyli o pewnym typie skrzydlatych słów w kontekście leksykograficzno-translatorycznym, Acta Polono-Ruthenica XXII, Olsztyn 2017, 137 – 148.

27. Polsko-rosyjski słownik frazeologiczny Kiry Giułumianc jako źródło oryginalnych propozycji przekładowych, Komunikacja Specjalistyczna, red. Ł. Karpiński i P. Michałowski, nr 3/2017, s. 161 – 174.

28. Projekt słownika przekładowego rosyjskiej leksyki politycznej, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica 10 (2017), s. 188 – 198.

29. Новые фразеологизмы в контексте русско-польского перевода[w:] Индустрия перевода. Материалы Международной научной конференции, Пермь 2018, s. 87-97.

30. Ekwiwalent zerowy w polsko-rosyjskiej leksykografii par przekładowych : (na materiale 8. zeszytu „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”), Applied Linguistics Papers, T. 26, [nr] 1 (2019), s. 1-14. https://tinyurl.com/y3uqyq6l

31. Kilka uwag o pozornych ekwiwalentach frazeologicznych(na materiale współczesnego języka rosyjskiego i polskiego), Поволжский педагогический вестник, T. 7, nr 2 (2019), s. 13-19.

32.  Множественные соответствия в «Польско-русском словаре переводных пар»,  Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2020. – Т.19, No 2, s. 86–97.

33. Nowe tendencje w tematycznych słownikach polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich na przykładzie „Kieszonkowego słownika piłki nożnej” Yu. Fedorushkova // Studia Linguistica XXXIX, s. 11–25.


Komunikaty i tezy wystąpień:

1. Лексико-семантическая интерференция при переводе на родной язык (на материале польского и русского языков) [w:] Наука о переводе сегодня. Перевод и смысл. Материалы II международной научной конференции, под общей редакцией Н.К. Гарбовского, О.И. Костиковой, Москва 2009. s. 84 – 85. 

2. Ложные и верные друзья переводчика (польский и русский языки), [w:] Межкультурная коммуникация, современные методы преподавания иностранных языков, перевод (на материале романо-германских и восточных языков). VIII Степановские чтения: Материалы докладов т сообщений международной конференции (Москва, 26 – 27 апреля). – М.: РУДН 2011, s. 127 – 129. 

3. Narzędzia elektroniczne w pracy tłumacza języka rosyjskiego, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tłumacz a Komputer, 20 – 21 kwietnia 2012 r., Wrocław. Księga abstraktów / International Scientific Conference The Translator and the Computer, April 20 – 21, 2012, Wrocław. Book of abstracts, s. 23.

4. Имя собственное как объект лексикографирования (на материале Большого русско-польского словаря), [w:]  Слово и словарь: сборник научных материалов / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Института языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: И. Л. Копылов (гл. ред.) [и др.], Минск 2017, s. 218 – 220.