Bezuglaya Anastasia


  


 Stopień/tytuł naukowy: 

doktor 

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 317, tel. (71) 375 45 54

E-mail:

anastasia.bezuglaya [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

asystent

Funkcje:

-


2018 – doktorat w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt.: Образ провинциального театра и его лингвокультурологическая специфика в российских и польских средствах массовой информации.

2010-2012 – studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, kierunek filologia rosyjska (specjalizacja – językoznawstwo).

2010-2012 – studia magisterskie na Wydziale Historyczno-Filologicznym Tomskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (Tomsk, Rosja), kierunek filologia rosyjska (specjalizacja – lingwistyka kulturowa). 

2005-2010 – jednolite studia magisterskie w Instytucie Kultury Tomskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w zakresie (Tomsk, Rosja), kierunek kulturoznawstwo (specjalizacja – komunikacja międzykulturowa).  

Zainteresowania naukowe: nauczanie języka rosyjskiego jako obcego, glottodydaktyka, blended learning i e-learning, lingwistyka mediów, lingwistyka kulturowa.

A po pracy… spędzam czas z rodziną i uwielbiam nasze rodzinne wyprawy w góry, jestem miłośniczką kawy i czekolady… nie mam prawa jazdy i nadal nie umiem jeździć na rowerze :) 
Monografie:

1. Безуглая Анастасия, Концепт «провинция» и медийный образ нестоличного театра в русской лингвокультуре, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020, 276 s.

2.  Дудина Анастасия, Образ провинциального театра в дискурсивном пространстве российских и польских средств массовой информации, Wydawnictwo „Quaestio” (Scientiarum Primitiae – Series Philologica), Wrocław 2015, 170 s.


Artykuły w czasopiśmach:

1. Безуглая Анастасия, Языковое сознание русского народа на примере фразеологизмов с компонентами ‘жизнь’ и ‘жить’: идеографический анализ, Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językowe, nr 12, Łódź 2018, s. 123-132.

2. Безуглая Анастасия, Лингвокультурологический анализ концепта „дружба” в русском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты, „Slavica Wratislaviensia” CLXIV, Wrocław 2017, s. 161-175.

 

Artykuły / rozdziały w monografiach:

1. Anastasia Bezuglaya,  Медийный портрет вроцлавского театра, [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, s. 380-395. 

2. Anastasia Bezuglaya, Роль и значение ассоциативных словарей и ассоциативных экспериментов в лингвокультурологических исследованиях (на примере концепта „провинция” в русской лингвокультуре), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, Siedlce 2019, s. 197-214.

3. Безуглая Анастасия, К вопросу о роли фразеологии в отражении национальной специфики языковых картин мира (на примере русской фразеологической картины мира): лингвокультурологический подход, [w:] „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – 3: monografia ze studiów slawistycznych, Červený Kostelec 2017, s. 17-35. 4.

4. Дудина А.Н., Концепт «провинция» и феномен провинциальности в русской лингвокультуре, [w:] Pražská rusistika 2014, Praha 2014, s. 133-144.

5. Дудина А.Н., Театральный дискурс и образ российского провинциального театра, [w:] Pražská rusistika 2013, Praha 2013, s. 39-47.

6. Дудина А.Н., Феномен провинциальности и образ провинциального театра в отображении СМИ  (на материале русского и польского языков), [в:] Русский язык и литература в поликультурном коммуникативном пространстве. Материалы Международной научной конференции: в 2-х частях. Часть 2, Псков 2012, с. 241-246.

7. Дудина А.Н., Социокультурные причины трансформации института семьи в современном обществе, [в:] Наука и образование: материалы XIII Всерос. конф. студ., асп. и молодых ученых (20-24 апр. 2009 г.), Т. 5. Философия. Социальные науки. Культурология, Томск 2009, с. 167-172.

8. Дудина А.Н., Сказка как источник изучения мировоззрения древних славян, [в:] Наука и образование: материалы XII Всерос. конф. студ., асп. и молодых ученых (21-25 апр. 2008 г.), Т. 5. Философия, культурология, социальные науки, Томск 2009, с. 308-311.

9. Дудина А.Н. Любовь как основание культуры, [в:] Наука и образование: материалы XII Всерос. конф. студ., асп. и молодых ученых (21-25 апр. 2008 г.), Т.5. Философия, культурология, социальные науки, Томск 2009, с. 302-308.

 

 

 

 


Tezy, komunikaty:

1. Феномен провинциальности и образ провинциального театра в дискурсивном пространстве средств массовой информации в России и Польше, [в:] Молодёжь – науке 2012. Материалы молодежных научно-практических конференций Псковского государственного университета по итогам научно-исследовательской работы в 2011/2012  учебном году. Т. 4., Псков 2012, с. 19-21.

2. Лингвокультурологический и когнитивно-дискурсивный подходы в преподавании русского языка как иностранного. Значение этнокультурной лексики, [в:] Культура русской речи в условиях многоязычия: материалы Международной научно-практической конференции (Махачкала, 21–22 мая 2013 г.), Махачкала 2013, c. 97-98.Wygłoszone referaty na konferencjach:

· Referat pt. „Медийный портрет вроцлавского театра”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych typach dyskursu”, Gdańsk 2021. 

· Referat pt. „Сходства и различия в русской и польской языковых картинах мира на примере анализа концепта провинция”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej”, Rzeszów 2019.

· Referat pt. „Театр как социокультурный и лингвокультурологический феномен (на примере российского нестоличного театра)”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – 4”, Wrocław 2019.

· Referat pt. „Роль и значение ассоциативных словарей и ассоциативных экспериментов в лингвокультурологических исследованиях”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, Wrocław 2018.

· Referat pt. „К вопросу о роли фразеологии в отражении национальной специфики языковых картин мира (на примере русской фразеологической картины мира): лингвокультурологический подход”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – 3”, Wrocław 2017.

· Referat pt. „Языковое сознание русского народа на примере фразеологизмов с компонентами «жизнь» и «жить»: семантика и функционирование”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Olomoucké dny rusistů”, Ołomuniec 2017.

· Referat pt. "Obraz teatru prowincjonalnego w przestrzeni dyskursywnej rosyjskich środków masowego przekazu"  w ramach IX Wschodniej Szkoły Zimowej, która się odbyła w dniach 1-10 marca 2012 roku we Wrocławiu (Sekcja „Kultura. Literatura. Społeczeństwo”). 

 

 Szkolenia oraz wyjazdy dydaktyczne:

 Wyjazdy dydaktyczne:

15-18 kwietnia 2019 - Wyjazd dydaktyczny w ramach programu “Erasmus+” na Wydział Filozoficzny (filologia rosyjska) Uniwersytetu Ostrawskiego, Czechy.

 

Szkolenia:

5-7 lutego 2019 - Szkolenie „Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi w Uczelni”, Biuro Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Dobra kadra”

4 stycznia 2019 - Warsztaty „Innowacyjne technologie edukacyjne”, Biuro Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Dobra kadra”

27 czerwca 2018 - Szkolenie „Dobre obyczaje akademickie w Uniwersytecie Wrocławskim – kształtowanie pozytywnych postaw i praktyk w procesie dydaktycznym na uczelni wyższej”, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

26 marca 2018 - Warsztaty z technik aktywizacji Studentów, Centrum Kształcenia na odległość Uniwersytetu Wrocławskiego

21 lutego 2018 - Warsztaty z zakresu tworzenia efektów kształcenia w oparciu o taksonomię Blooma, Centrum Kształcenia na odległość Uniwersytetu Wrocławskiego

23-24 listopada 2017 - Konferencja Dydaktyczna zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego