Kołodziej Agnieszka


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 113, tel. (71) 375 45 32

E-mail:

agnieszka.kolodziej [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Zastępca dyrektora IFS ds. organizacyjnych i programowych

Kierownik Pracowni Onomastyki Słowiańskiejdr Agnieszka Kołodziej (rocznik orwellowski), absolwentka polonistyki i slawistyki

2016 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Formalna i semantyczna analiza imion zwierząt domowych w wybranych językach słowiańskich

Zainteresowania naukowe: onomastyka słowiańska, ze szczególnym uwzględnieniem zoonomastyki, antroponomastyki oraz chrematonomastyki języków zachodnio- i południowosłowiańskich, językoznawstwo konfrontatywne, frazeologia, lingwistyka korpusowa, zagadnienia polityki językowej.

Organizacja nauki:

- pomysłodawczyni i przewodnicząca komitetu organizacyjnego cyklu międzynarodowych konferencji naukowych „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” (2011, 2012, 2017, 2019, 2021);

- recenzent wydawniczy w czasopismach: „Acta onomastica” (Praga, Czechy), „Didaktické studie” (Praga, Czechy), "Onoma" (Uppsala, Szwecja), "Roczniki Humanistyczne" (Lublin), „Kwartalnik Językoznawczy” (Poznań);

- członek rady naukowej czasopisma  „Didaktické studie“ (Praga, Czechy);

- współpraca w zakresie parametryzacji Wydziału Filologicznego (2017);

- organizacja wyjazdu na konferencję naukową do Pragi dla studentów filologii rosyjskiej i czeskiej (04/2017);

- organizacja wykładów otwartych doc. Milana Harvalíka (Ústav pro jazyk český AČR, v. v. i., Praha) oraz doc. Juraja Hladkiego (Trnavská univerzita v Trnave) (03/2017);

A po pracy… wielbicielka ciężkiego brzmienia, instrumentów strunowych szarpanych, dalekich podróży, serów pleśniowych i żelek HariboMonografie

1. A. Kołodziej, W kręgu urbozoonimii słowiańskiej. Studium porównawcze nazewnictwa zwierząt pokojowych w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2019, ss. 347.


Redakcje książek:

1. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych V, pod red. A. Kołodziej, M. Ślawskiej, A. Ursulenko, B. Juszczaka, Atut, Wrocław 2022, w przygotowaniu.

2. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko przy współpracy M. Strzyszewskiej, A. Oleckiej, Atut, Wrocław 2020, ISBN: 978-83-7977-519-4, ss. 492.

3. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III, pod red. A. Kołodziej przy współpracy T. Piaseckiego, Červený Kostelec 2017, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-322-3, ss. 550.

4. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, M. Budzińska, Červený Kostelec 2015, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-130-4, ss. 199.

5. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Červený Kostelec 2013, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-082-6, ss. 464. 


Artykuły w czasopismach:

1. A. Kołodziej, The double life of a packet of sugar. The noise(lessness) of communication of the items of everyday use, "Poznańskie Studia Slawistyczne", (23) 2022, s. 341-349.

2. A. Kołodziej, Kilka uwag o współczesnej kynonimii zachodniosłowiańskiej, "Poznańskie Studia Slawistyczne", (23) 2022, s 273-293.

3. A. Kołodziej, Onomastická procházka záhřebskou a bělehradskou zoologickou zahradou, „Acta onomastica” LXIII (1) 2022, s. 157-169.

4. A. Kołodziej, Onomastyczny spacer ścieżkami belgradzkiego ogrodu zoologicznego, „Slavica Wratislaviensia” (170) 2019, s. 159–170.

5. A. Kołodziej, Terminologia zoonomastyczna – chaos czy ład, "Bohemistyka" (1) 2018, s. 46–60.

6. A. Kołodziej, Vývoj polské, české a slovenské zoonomastiky, „Acta onomastica“ (LIII) 2012, s. 169–186.

7. A. Kołodziej, Діахронічний і синхронічний аспект зоонімічних досліджень, „Вісник“ но.56, Серiя фiлологiчна, Львiв 2012, ISSN: 2078-5534, s. 257–263.


Artykuły w monografiach:

1. A. Kołodziej, Grobo-kop, Game Over, Dobra Nowina – czyli kilka uwag o nazewnictwie zakładów pogrzebowych, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, red.
B. Gasek, B. Juszczak, IKR[i]BL Wydawnictwo Naukowe: Siedlce 2019, s. 71–82.

2. A. Kołodziej Nazewnictwo zwierząt ogrodów zoologicznych, [w:] Propria apelativa — aktuální otázky. Proper Names and Common Nouns, ed. Ladislav Janovec, Univerzita Karlova: Praha 2019, s. 57–66.

3. A. Kołodziej, Nazewnictwo urbozoonimiczne w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich, [w:] Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne, pod red. U. Bijak, H. Górny, M. Magdy-Czekaj, Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo FALL: Kraków 2018, ISBN: 978-83-64007-48-4, s. 233–250

4. A. Kołodziej, Nazwy o charakterze pragmatycznym jako źródło motywacji współczesnych urbozoonimów, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III, pod red. A. Kołodziej przy współpracy T. Piaseckiego, Nakladatelství Pavel Mervart: Červený Kostelec 2017, ISBN: 978-80-7465-322-3, s. 157–168.

5. A. Kołodziej, Zoonimy versus inne onimy, [w:] Varia. XXV. Zborník príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016), Ed. K. Gajdošová, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. : Bratislava 2017, ISBN 978-80-971690-2-2, s. 129–141.

6. A. Kołodziej, Urbozoonimiczny potencjał chrematonimów, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II, pod red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, M. Budzińska, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Marvart 2013, ISBN: 978-80-7465-082-6, s. 139–146.

7. A. Kołodziej, P. Fojtů, Leksykograficzne opracowanie jednostek urbozoonimicznych w językach słowiańskich: problematyka gromadzenia i próba systematyzacji materiału. Projekt słownika urbozoonimów słowiańskich, [w:] Chrematonimia jako fenomem wspołczesności, pod. red. M Biolik, J. Dumy, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011, ISBN: 978-83-7299-748-7, s. 259–269.

8. A. Kołodziej, Urbozoonyma versus antroponyma, [w:] Dialog Kultur VI Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. – 19. ledna 2011 v Hradci Králové, První vydání, Brno: Tribun EU 2011, ISBN 978-80-7399-199-9.

9. A. Kołodziej, Přípony k tvoření urbozoonymických jednotek v polštině a češtině, [w:] Areálová slavistika a dnešní svět : monografie z filologicko-areálových studií, Ed. I. Pospíšil, Brno: Tribun EU2010, ISBN: 978-80-7399-987-2, s. 147–156.

10. A. Kołodziej, Falsiekwiwalencja międzyjęzykowa, czyli kilka uwag o problemach translatorów (na materiale polskim, czeskim, serbskim i chorwackim), [w:] Wyznawania współczesnego edytorstwa, red. K. Burgund-Kisiel, Wrocław: Koło Naukowe Edytorów Koedycja 2010, ISBN: 978-83-61499-01-5, s. 169–176.


Recenzje:

1. A. Kołodziej, Słowacki system antroponimiczny na terenie Békéscsaby, "Didaktické studie", (13/2) 2021, s, 145-148.

2. A. Kołodziej, Г. Л. Аркушин: Словник зоонімів північно-західної України. A-Я, , „Acta onomastica” (LIX) 2018, s. 293-298. 

3. A. Kołodziej, Kolejarski żargon, "Bohemistyka” (1) 2018, ISSN: 1642-9893, s. 83–87.

4. A. Kołodziej, Henryk Jaroszewicz: Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, „Poradnik Językowy“ (1) 2018, , ISSN: 0551-5343, s. 94–97.

5. A. Kołodziej: Nowy słownik terminów literackich dla bohemistów, "Bohemistyka" (1) 2017, ISSN: 1642-9893, s. 79–82.

6. A. Kołodziej: Przemysław Fałowski: Sposoby wzbogacania leksyki potocznej w języku czeskim i chorwackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 179, „Poradnik Językowy“ (1) 2017, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA 2017, ISSN: 0551-5343, s. 98–101.

7. A. Kołodziej: Iveta Valentová (ed.): Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. Vydavat‘elstvo Slovenskej akademie vied. Bratislava 2011. 259 s., „Acta Onomastica“ (LIII) 2012, Praha: Ústav pro český jazyk AV ČR, s. 391–394.

8. A. Kołodziej: Ivana Vidović Bolt: Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji, Hrvatska Sveučilišna Naklada, Zagreb 2011, ss. 210, „Poradnik Językowy“ (2) 2013, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, ISSN: 0551-5343, s.119–121;


Sprawozdania:

1. A. Kołodziej, XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna >> Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne, Kraków 21-23 września 2016, "Bohemistyka" (1) 2017, ISSN: 1642-9893, s. 91–95.

2. A. Kołodziej, T. Piasecki, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Małe Języki Europy“, Wrocław 23 maja 2016, „Poradnik Językowy“ (10) 2016, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, ISSN: 0551-5343, s. 86–88.

3. A. Kołodziej, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Dialog kultur, Hradec Králové, 18–19.01.2011, Poradnik Językowy (10) 2011, Warszawa 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ISSN: 0551-5343, s. 90–92.

4. A. Kołodziej, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji СЛАВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, Lwów 26-28 października 2011, „Poradnik Językowy” (5) 2012, Warszawa 2012, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, ISSN: 0551-5343, s. 110–112.

5. A. Kołodziej, Sprawozdanie z konferencji „Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata”, „Poradnik Językowy” (6) 2012, Warszawa 2012, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, ISSN: 0551-5343, s. 116–117.


Prace translatoryczne:

1. J. Sokołowski, Ke koncepcím srovnávacího popisu slovotvorných systémů slovanských jazyků, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Červený Kostelec, 2013, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-082-6, s. 13-24.Konferencje (2015-2020):

„Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, Wrocław 10/2020; referat: Onomastyczny spacer ścieżkami zagrzebskiego ogrodu zoologicznego;

21. slovenská onomastická konferencia „Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte”, Nitra 09/2019; referat: Nazewnictwo psów rasowych (na materiale z wrocławskiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce);

„Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura IV”, Wrocław 04/2019; referat: (Nie)typowość w tyronimii;

XXI MiOKO „Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo”, Kazimierz Dolny 10/2018; referat: Impluś, Młynarz Tumski, Ołbiniusz, Ossolinek, Pakerka and Pikselek – czyli kilka uwag o imionach wrocławskich krasnali;

„Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, Wrocław 05/2018; referat: Grobo-Kop, Game Over, Było minęło, Dobra nowina – czyli kilka uwag o nazewnictwie zakładów pogrzebowych;

20. slovenská onomastická konferencia „Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére”, Banská Bystrica 06/2017; referat: Świat roślin w polskich i czeskich nazwiskach;

„Propria a apelativa – aktuální otázky“, Praha 04/2017; referat: Nazewnictwo zwierząt ogrodów zoologicznych;

„Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III”, Wrocław 03/2017; referat: Nazwy pragmatyczne jako źródło motywacji współczesnych urbozoonimów;

„VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pociąg do Bałkanów „Pociąg do Bułgarii”, Wrocław 12/2016; referat: Bułgarystyka w Polsce, polonistyka w Bułgarii;

„Svět v obrazech a frazeologii”, Praha 11/2016; referat: Onomastika a frazeologie;

„XXV. kolokvium mladých jazykovedcov”, Častá-Papiernička 11/2016; referat: Zoonimy versus inne onimy;

„XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna”, Kraków-Przegorzały 09/2016; referat: Nazewnictwo urbozoonimiczne w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich; konferencja;


Organizacja konferencji:

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura IV; Wrocław, 21-22 października 2021 r.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura IV; Wrocław, 4-5 kwietnia 2019 r.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III; Wrocław, 16-17 marca 2017 r.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura II, Wrocław, 11-12 marca 2012 r. 

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura II, Wrocław, 10-12 marca 2011 r. 


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020)

Cykl wykładów na Uniwersytecie w Zagrzebiu w ramach programu Erasmus+, 04/2018 oraz 05/2019;


Granty naukowe:

Fauna i flora w antroponimii zachodniosłowiańskiej (na materiale języka polskiego, czeskiego i słowackiego), grant IDUB, 2022-2024, (kierownik projektu)

„Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych – kontynuacja serii”, grant: 2375/M/IFP/14 (kierownik projektu);

„Zoonimia ogrodów zoologicznych w Sarajewie i Podgoricy”, grant 279/M/IFP/13 (kierownik projektu);

„Imiona zwierząt ogrodów zoologicznych w Sofii, Skopju i Lublanie”, grant 2180/M/IFP/12 (kierownik projektu);

„Zoonimia ogrodów zoologicznych we Wrocławiu, w Pradze, w Bratysławie i w Zagrzebiu”, grant 1422/M/IFP/11 (kierownik projektu);

„Povaha česko-polského jazykového kontaktu v rámci polské komunity v Praze”; Úřad vlády ČR, Program dotacji: Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011; (wykonawca projektu)

“Urban zoonymy in Polish, Czech, Serbian and Croatian languages” w ramach grantu Scholarship International Visegrad Fund, grant d51000845;


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

Staż naukowy w Zakładzie Onomastyki Instytutu Języka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk na realizację projektu "Pojmenování pavoukovců a plazů ve srovnávací perspektivě (polsko-české)", lipiec 2022;

Staż naukowy w ramach programu LLP Erasmus; Czeska Akademia Nauk, Praga, 2011-2012;

Stypendium Wyszehradzkie, Uniwersytet Karola w Pradze, 2010-2011;

Wyjazd stypendialny w ramach programu Ceppus, Uniwersytet Karola w Pradze, 2009-2010;

Wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus, Uniwersytet Karola w Pradze, 2008-2009;

Stypendium w ramach projektu „Rozwój potencjału oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni”, Uniwersytet Wrocławski (III i IV edycja);

Kurs dla lektorów języka polskiego jako obcego pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, 2009;


Nagrody:

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne za rok 2021/2022;

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne za rok 2021/2022;

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe za rok 2019;

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne za rok 2018/2019;