Jasińska-Okulewicz Monika


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 316, tel. (71) 375-45-63

E-mail:

monika.jasinska-okulewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-1999 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Русская минеоалогическая термино-логия.

Zainteresowania naukowe: gramatyka funkcjonalna, fonetyka, leksykologia, metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

Organizacja nauki, nagrody:

  • Przewodnicząca Instytutowego Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia (2015-2016);
  • Medal srebrny za długoletnią służbę (Prezydent RP 2014);
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2018).

A prywatnie…„jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję”.Monografie:

1. Haзвания минералов в русском языке, Wrocław 2005, ss. 118.


Skrypty:

1. Metodyka nauczania języka obcego. Program. Literatura. Testy, Wrocław 1995, ss. 35. Współautorka: K. Sikora. 

2. Samodzielnie i w szkole poznawaj i ćwicz język rosyjski. Materiały pomocnicze dla uczniów szkół średnich, Wrocław 1997, ss. 160. Współautorki: K. Sikora, M. Pietrzykowska.


Artykuły:

1. О словообразовательной модели (антропоним + суффикс -ит) в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 99-108. 

2. Минералогические термины греческого происхождения, „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 139-144. 

3. Об одной словообразовательной модели в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 73-80. 

4. Минералогические термины латинского происхождения [w:] Проблемы современной русистики, под ред. А. Маркунаса, Poznań 1995, s. 212-216. 

5. О происхождении русских минералогических терминов, „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 85-89. 

6. О словообразовании русских минералогических терминов, „Slavica Wratislaviensia” C, 1998, s. 41-45. 

7. Об одной мотивирующей основе в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 95-98. 

8. Cловосочетания в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 133-139.