Łuczków Iwona


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
gab. 212, tel. (71) 375 45 53

E-mail:

iwona.luczkow [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

p.o. kierownika Pracowni Macedonistyki

Monografie:

1. Wyrażanie imperatywności w języku rosyjskim i polskim, Wrocław 1997, ss. 141.


Prace redakcyjne:

1. „Slawistyczny Biuletyn Informacyjny” 1, 1995, ss. 47. 

2. „Slawistyczny Biuletyn Informacyjny” 2, 1996, ss. 94. 

3. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i I. Łuczków, Wrocław 1998, ss. 243. 

4. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2002, ss. 346. 

5. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, ss. 325. 

6. (red.) I. Łuczków, M. Sarnowski, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578; „Slavica Wratislaviensia” 159], 508 s.


Artykuły:

1. Problemy polsko-rosyjskiego językoznawstwa konfrontatywnego w pracach Jana Baudouina de Courtenay, „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1991, s. 93-101. 

2. Próba funkcjonalnego opisu wypowiedzeń żądających w języku rosyjskim, „Studia Linguistica” XV, 1992, s. 51-61. 

3. Wypowiedzenia żądające typu Poszli! Pojechali! Wziali! w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim, „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 103-111. 

4. Formy inkluzywne trybu rozkazującego czasownika w rosyjskich wypowiedzeniach żądających i ich odpowiedniki w języku polskim, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” 49, Filologia Rosyjska - Jednostki językowe - ich powiązania i ewolucja, 1993, s. 203- 213. 

5. Funkcjonowanie negacji w rosyjskich i polskich zdaniach imperatywnych. Konstrukcje prohibicyjne, „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 131-137. 

6. O pewnym typie konstrukcji prewencyjnych (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego), „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Studia i Materiały” 59 - Polsko- wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. 2. Językoznawstwo i translatoryka, 1995, s. 189-194. 

7. Некоторые замечания о функционировании императивных высказываний в текстах рекламных объявлений, „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 57-64. 

8. Функционально-семантическое поле адресативности в русском языке [w:] Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 24-26 września 1996 r., t. II, red. B. Kodzis, S. Kochman, I. Danecka, Opole 1997, s. 187-190. 

9. Функционально-семантическое поле адресативности в русском и польском языках [w:] Лингвистические и культурологические аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Доклады международной конференции. 11-14 октября 1996 г., Пловдив 1997, с. 84-87. 

10. Местоименные формы в системе средств выражения направленности речи адресату в русском языке [w:] Słowo. Tekst. Czas. IV. Materiały Międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 21-22 października 1999 r.), red. M. Aleksiejenko, Szczecin 2000, s. 178-181. 

11. Категория адресатности в плане сопоставительного изучения русского и польского языков [w:] Русистика и современность. Языкознание 2, pod red. M. Bobrana, Rzeszów 2001, s. 202-207. 

12. Господин i товарищ. Z historii ewolucji rosyjskich form adresatywnych, „Przegląd Rusycystyczny” 2001, nr 4, s. 24-29. 

13. Ян Бодуэн де Куртенэ как основоположник сопоставительного изучения форм обращений в русском и польском языках [w:] Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, ред. Я. Генцель, Л. Йохым-Кушликова, Ф. Листван, Kraków 2001, s. 306-310. 

14. Czas względny a taxis (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), „Acta Polono-Ruthenica” VII, 2002, s. 99-108. 

15. O taxis zależnym (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) [w:] Dialog w literaturach i kulturach słowiańskich, t. 2 – Językoznawstwo, red. S. Kochman, Cz. Lachur, Opole 2003, s. 127-133. 

16. Z badań nad wyrażaniem względnej lokalizacji temporalnej zdarzeń w języku polskim i rosyjskim [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 165-174. 

17. Вiдображення В. Сирокомлею нацiонального украïнського колориту в перекладi „Кобзаря” Т. Шевченка на польську мову, [w:] Lietuva–Ukraina: istorija, politologija, kultūrologija: 1993 m. rugs. 28–30 d. įvykusios Vilniuje tarptautinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995, s. 182-183. Przedruk w: Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: До 200-ліття Ніжинської вищої школи. Вип. 3 (Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя), ред. В.П. Яковець (гол. ред.) та ін., Ніжин 2005, с. 5-7. 

18. Все двигатели проходят испытания, перед тем как быть установленными в автомобиль. O pewnym typie rosyjskich konstrukcji wyrażających następczość zdarzeń, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 5. Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, („Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2747. Slavica Wratislaviensia CXXXVIII), Wrocław 2005, s. 189-196. 

19. Польская лингвистическая литература XIX-нач. XX вв. в цифровом формате. На пути к созданию библиографии польской лингвистики в фондах интернет-библиотек, Лексикографiчний бюлетень, вип. 13, Київ 2006, s. 76-80. 

20. O badaniach nad wyrażaniem uprzedniości / następstwa zdarzeń w czasie w pracach polonistycznych i rusycystycznych (na przykładzie zdań złożonych czasowych), „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2915. Slavica Wratislaviensia CXXXIX, Wrocław 2006, s. 99 112. 

21. O rosyjskich konstrukcjach temporalnych ze spójnikiem пока i ich ekwiwalentach w języku polskim, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2007, s. 211-220. 

22. Polskie PRZY i ZA oraz rosyjskie ПРИ i ЗА jako wykładniki wrażania równoczesności zdarzeń, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii słowiańskiej, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń 2007, s. 197-205. 

23. Интернет как источник языкового материала для синтаксических исследований (на примере таксисных конструкций в русском и польском языках), „Rossica Olomucensia” XLVI, t. II: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů – 30.08. – 01.09. 2007, Olomouc 2008, s. 87-92 [wersja internetowa online: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/01RosOloXLVI_II_-_cely_sbornik1.pdf]. 

24. Общая характеристика конструкций валентностного таксиса в польском и русском языках, [w:] Грамматика (Русско-славянский цикл). Материалы секции XXXVII Международной конференции, 11-15 марта 2008 г., Санкт-Петербург, ред. Г.Н. Акимова, Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств СПбГу, 2008, с. 102-111. 

25. О маркировании границ временного контакта ситуаций в таксисных конструкциях (на примере выражения предшествования в польском и русском языках), [w:] Изучавање словенских jезика, књижевности и култура као инословенских и страних. Зборник реферата, приређиваћ Б. Станковић, Београд 2008, с. 236-242. 

26. Таксисные конструкции контактного предшествования в польском языке (на примере сложных предложений), [w:] Структурно-семантические параметры единиц языка и речи, отв. ред. О.М. Чупашева, Мурманск 2009, с. 70-75. 

27. Rosyjskie i polskie konstrukcje taktyczne z rzeczownikami бытность/bytność, [w:] Świat ukryty w znaczeniu czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. I. Generowicz, E. Kaczmarska, I. M. Doliński, Warszawa 2009, s. 247-261. 

28. Polska klasyka lingwistyczna w wirtualnym świecie Internetu, „Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, seria AB 9 (60), Wrocław 2010, s. 151-154. 

29. Semantyka taxis a sygnalizowanie granic czasowych sytuacji taktycznych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria XII: Językoznawstwo (tom na Kongres Slawistów w Mińsku, 2013), Warszawa 2012, s. 113-120. 

30. O semantyce taxis (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), „Studia Linguistica Polono-(Meridiano)Slavica”, 14–15 (2013), s. 91–105. 

31. O czekaniu słów kilka. Konstrukcje taktyczne fundowane na predykacie czekać, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 231-244. 

32. Uwagi o ekwiwalencji słów kluczowych w systemie informacyjnym iSybislaw (na przykładzie wybranych terminów gramatycznych), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 49 (2014), s. 203-218. Dostępny w: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/article/view/sfps.2014.019/545.


Recenzje:

1. E. Bryzgunowa, Emocyonalno-stilisticzeskije razliczija russkoj zwuczaszczej rieczi, Moskwa 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 100-103. 

2. В. Храковский, А. Володин, Семантика и типология императива. Русский императив, Ленинград 1986 [w:] „Slavia Orientalis” 1991, nr 1-2, s. 207-210. 

3. T. Rott-Żebrowski, Kijewskij Missał. Lingwisticzeskoje issledowanije, Lublin 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia”” LVI, 1991, s. 140. 

4. T. Rott-Żebrowski, Historia pisma ruskiego, Lublin 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1991, s. 140-141. 

5. „Rossica Stetinensia” 1991, z. 2 i z. 3 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 88-92. Współautorka: Ł. Kusiak-Skotnicka. 

6. „Acta Polono-Ruthenica” II, 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 143-145. 

7. „Acta Polono-Ruthenica” IV, 1999 [w:] „Slavia Orientalis” 2000, nr 1, s. 143-146.


Opracowania, wstępy:

1. Wstęp [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i I. Łuczków, Wrocław 1998, s. 7. Współautorka wstępu: L. Pisarek. 

2. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2002, s. 7. Współautor wstępu: J. Sokołowski. 

3. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 8. Współautor wstępu: J. Sokołowski. 


4. Bibliografia prac naukowych Profesora Jana Sokołowskiego, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 23-32. 

5. Słowo o Jubilacie, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 9-16. 

6. Słowo wstępne, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 7-8 [współautor: M. Sarnowski].


Komunikaty, tezy:

1. Ogólnopolska konferencja językoznawcza we Wrocławiu, „Przegląd Rusycystyczny” 1987, z. 3-4, s. 251-254. 

2. I Ogólnopolska konferencja młodych naukowców-rusycystów (Warszawa 11-12. 01. 1985 r.), „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 109-111. 

3. Międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, IV (opis, konfrontacja, przekład)”, „Acta Polono-Ruthenica” IV, 1999, s. 417-418. 

4. Dialog polsko-wschodniosłowiański wczoraj i dziś. Międzynarodowa konferencja naukowa w Iławie (17-18. 09. 1999), „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, 
s. 190-191. 

5. O sposobach nominacji adresata w języku potocznym (na materiale języka rosyjskiego) [w:] Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów. Toruń 20-21 września 2000 r. Tezy wystąpień, Toruń 2000, s. 50-51. 

6. Z badań nad wyrażaniem względnej lokalizacji temporalnej zdarzeń. Streszczenie, „Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 4 (55), Wrocław 2005, s 47-50. 

7. Таксис следования. Временные предложения с формой БЫТЬ + participium perfecti assivi в придаточной части, [w:] Русский язык: исторические судьбы и современность. III Международный конгресс исследователей русского языка. 20-23 марта 2007 года. Труды и материалы. Составители М.Л. Ремнёва, А.А. Поликарпов, Москва 2007, s. 249-250 [wersja internetowa online: www.philol.msu.ru/~rlc2007/pdf/9.pdf]. 

8. О маркировании границ временного контакта ситуаций в таксисных конструкциях (на материале польского и русского языков), [w:] Изучавање словенских jезика, књижевности и култура као инословенских и страних. Зборник теза и резимеа, Београд 2008, s. 93. 

9. Semantyka taxis a sygnalizowanie granic czasowych sytuacji taktycznych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), [w:] XV Мiжнародны з’езд славiстаў (Мiнск, Белорусь, 20-27 жнiўня 2013 г.). Тэзiсы дакладаў у двух томах, т. 1: Мовазнаўства, Мiнск 2013, с. 111. 

10. Problem ekwiwalencji terminologii językoznawczej w świetle tradycji opisu języków słowiańskich (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego), [w:] XV Мiжнародны з’езд славiстаў (Мiнск, Белорусь, 20-27 жнiўня 2013 г.). Тэзiсы дакладаў у двух томах, т. 1: Мовазнаўства, Мiнск 2013, с. 339-340. 

11. Таксисная конструкция с деепричастием (не)дожидаясь, [w:] Русский язык: конструкционные и лексико-семантические подходы. Тезисы докладов. Constructional and Lexical Semantic Approaches to Russian. Abstracts, Санкт-Петербург 2013, c. 29, [tezy: http://iling.spb.ru/confs/rusconstr2013/pdf/abstracts.pdf; prezentacja: http://iling.spb.ru/confs/rusconstr2013/pdf/handouts/luchkov.pdf]. 

12. Ekwiwalencja terminologii językoznawczej w systemie informacyjnym iSybislaw a tradycja opisu języków słowiańskich, tezy referatu opublikowane online: http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/36 

13. Okiem studenta ... i nie tylko, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 19-21.


Tłumaczenia:

1. Stepan Puszyk, Stanisław Vincenz i proza "folklorystyczna" współczesnych pisarzy ukraińskich, [w:] Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971), red. J.A. Choroszy, J. Kolbuszewski, Wrocław 1992, s. 99-103 [tłum. z języka ukraińskiego]. 

2. З оссолінськоï колекціï. Адам Міцкевич. Каталог виставки. Z ossolińskiej kolekcji. Katalog wystawy. Adam Mickiewicz, Lwów Wrocław, październik 1998, Wrocław 1998, s. 1-16 [tłum. z języka polskiego]. 

3. Olga Ciwkacz, Korespondencja Rościsława Romana Jendyka i Stanisława Vincenza, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, z. 22 (2011), s. 79-100 [tłum. z języka ukraińskiego].