Pytel-Pandey Danuta

 


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
gab. 211, tel. (71) 375 45 83

E-mail:

danuta.pytel-pandey [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:


1992 – mgr filologii rosyjskiej

1994 – mgr filologii germańskiej

2000doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, temat rozprawy: System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego. Konfrontacja socjolingwistyczna (promotor prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek)

Zainteresowania naukowe: socjo- i pragmalingwistyka, językoznawstwo konfrontatywne, badania w zakresie aktów mowy, (nie)grzeczność językowa, agresja werbalna, współczesna komunikacja międzyludzka, glottodydaktyka.

Organizacja nauki:

wydziałowy egzaminator z jęz. rosyjskiego w postępowaniach doktorskich,

członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – egzaminator

Nagrody i odznaczenia

2014 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę;

2018 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

2020 - Nagroda JM Rektora UWr za działalność naukową

2020 - Nagroda JM Rektora UWr za działalność dydaktyczną

2022 - Nagroda JM Rektora UWr za działalność dydaktyczną

2023 - Nagroda JM Rektora UWr za działalność organizacyjnąMonografie:

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy w języku rosyjskim i niemieckim w świetle współczesnej komunikacji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, 237 s.

D. Pytel-Pandey, System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego. Konfrontacja socjolingwistyczna, Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2003, 254 s.

                  Recenzja: B. Račinska, Orbis Linguarum, vol. 27., Wrocław 2004, s. 428-430.

 

 


Skrypt (współautorstwo):

Skrypt z języka niemieckiego, red. naukowy M. Adamska-Poszwa, Wydawnictwo Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław 2002, 184 s.


Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach naukowych:

D. Pytel-Pandey, Языковые формы выражения в русском языке страха перед коронавирусом (на примере текстов портала рамблер.pу), „Opera Slavica. Slavistické rozhledy” XXXIII, 2/2023, 57–70.

D. Pytel-Pandey, Formy adresatywne w języku współczesnej polityki, [w:] Język – Polityka – Ideologia, (e-book) t.2., red. U. Patocka-Sigłowy, M. Noińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2023, s.84–98.

D. Pytel-Pandey, Uczucia i emocje komunikowane w memach o koronawirusie, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, Literatura, Kultura. Monografia ze studiów slawistycznych V, pod red. A. Kołodziej, M. Ślawskiej, A. Ursulenko, B. Juszczaka, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2022, s. 151–165.

Д. Пытэль-Пандэй, Опыт преподавания русского языка как иностранного во Вроцлавском университете, [в:] Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования (Электронный ресурс). Материалы Международной научно-методической конференции (Республика Узбекистан, г. Ташкент, 9–11 дек. 2021 г.), редкол.: А. Ю. Маслова (отв. ред.) и др., Издательство Мордовского университета, Саранск 2021, с. 55–59.

D. Pytel-Pandey, Agresja językowa wyrażona dyrektywnymi aktami mowy (żądania), [w:]  „Slavica Wratislaviensia” CLXXIV, pod red. H. Jaroszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, s. 151–161.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy w języku współczesnej polityki, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, Literatura, Kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko, wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2020, s. 181–191.

 D. Pytel-Pandey, Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca – odbiorca, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXXI, pod red. M. Sarnowskiego we współpr. z B. Gaskiem i B. Juszczakiem, Wrocław 2020, s. 111–120.

D. Pytel-Pandey, "Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali"  – o zasadach współczesnej komunikacji językowej, [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, Tom jubileuszowy pod red. Ewy Komisaruk i Izabelli Malej, Wrocław 2019, s. 289–300.

D. Pytel-Pandey, Źródła niepowodzeń współczesnej komunikacji językowej, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXIX, pod red. Ewy Komisaruk i Andreya Babanova, Wrocław 2019, s. 167–184.

D. Pytel-Pandey, Obraz współczesnej Rosji i Rosjan (na podstawie informacji dla turystów podawanych przez zachodnie biura podróży), [w:] Słowianie. Kultura. Język. Wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich, pod red. Doroty Dziadosz i Agnieszki Krzanowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 176–187.

D. Pytel-Pandey, Taktyki agresji językowej na przykładzie języków rosyjskiego i polskiego, [w:] Słowa i ludzie – ludzie i słowa. Językowe aspekty komunikacji międzyludzkiej, pod red. Katarzyny Kondzioły-Pich i Anny Pięcińskiej, Szczecin 2018, s. 137–147.

D. Pytel-Pandey, Współczesne rosyjskie reguły zachowania językowego w świetle zachodnioeuropejskich reguł grzecznościowych, [w:] W dialogu języków i kultur, t. 6, red. A. Jaroch, J.F. Nosowicz, Warszawa 2017, s. 347–358.

D. Pytel-Pandey, Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXV, Wrocław 2017, s. 329–338.

D. Pytel-Pandey, Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego), [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLXIV, Wrocław 2017, s. 131–142.

D. Pytel-Pandey, Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLXII, Wrocław 2016, s. 103 – 110.

D. Pytel-Pandey, Realizacja kategorii grzeczności w dyrektywnych aktach mowy języka rosyjskiego, [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka IV, pod red. E. Komorowskiej i K. Kondzioły-Pich, Szczecin 2016, s. 308–317.

D. Pytel-Pandey, Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i groźby, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLIX, Wrocław 2014, s. 357–366.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy w Nowym Testamencie, [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie”, tom 13, rok 2013, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 95–104.

D. Pytel- Pandey, Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVII, Wrocław 2013, s. 117–125.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie, [w] „Slavica Wratislaviensia”, CLVI, Wrocław 2012, s. 150–158.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy – klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, Wrocław 2011, s. 149–158.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, [w:]  „Slavica Wratislaviensia” CL, Wrocław 2009, s. 227–232.

Д. Пытел-Пандей, Социолингвистический анализ адресатных форм семейной титулятуры, употребляемых в современном немецком, польском и русском языках, [в:] Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных. Сборник докладов, ред. Боголюб Станкевич, МАПРЯЛ Международный Симпозиум посвященный 130-летию Кафедры русского языка и литературы и 60-летию Славистического общества Сербии, Белград 3-5 июня 2008, Белград 2008, с. 298–304.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywy języka niemieckiego i rosyjskiego – rodzaje żądań, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6, Opis, konfrontacja, przekład, „Slavica Wratislaviensia” CXLVII, Wrocław 2008, s. 353–358.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5, Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 311–317.

D. Pytel-Pandey, Pronominalne bezdystansowe formy adresatywne języka rosyjskiego i niemieckiego, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 4, Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, „Slavica Wralislaviensia”, CXXVII, Wrocław 2004, s. 225–231.

D. Pytel-Pandey, Klasyfikacja i reguły użycia form adresatywnych współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, Wrocław 2004, s. 119–128.

 D. Pytel-Pandey, 2002: Wpływ przemian społeczno – politycznych na tworzenie i funkcjonowanie form adresatywnych w XX wieku na przykładzie języka rosyjskiego i niemieckiego, [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 20, Wrocław – Legnica, s.195–206.


Recenzje:

Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012, ss. 271, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLX, Wrocław 2015, s. 138–140.

Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego Część III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 217 [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVII, Wrocław 2013, s. 161–162.

Albina Gołubiewa, Walentyna Czeczuga, Paulina Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 536, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVII, Wrocław 2013, s. 159–160.

Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 253, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVI, Wrocław 2012, s. 220–221.

Beata Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 251., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVI, Wrocław 2012, s. 218–220.

Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Oficyna Wyd. ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, ss. 297, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, Wrocław 2011, s.184 –187.

Maria Kossakowska- Maras, Magdalena Mierzwa, Знакомимся с Россией, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, ss. 179, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, Wrocław 2011, s. 183–184.

Irina Kabyszewa, Krzysztof Kusal, Korepetycje domowe. Język rosyjski, Langenscheidt, Warszawa 2009, 319 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 36, Hrsg. von E. Białek, E. Tomiczek, W. Ucherek, Dresden  – Wrocław 2010, s. 458–461.

Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 214 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXLVIII, Wrocław 2009, s. 201–203.

B. Chlebda, I. Danecka, T. Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, 256 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXLVIII, Wrocław 2009, s. 200–201.

Natalia Kowalska, Dora Sławicz, Repetytorium z języka rosyjskiego, Wyd. Skrypt, Warszawa 2005, 270 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXXXIX, pod  red. Ł. Kusiak-Skotnickiej, Wrocław 2006, s. 139–140.

Roman Gawarkiewicz, Akty mowy a kompetencja językowo – komunikacyjna uczniów polskich w języku rosyjskim i niemieckim, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, 397 (CDLXXI), Szczecin 2001, 201 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXXXI, Wrocław 2004, s. 139–140.

Krzysztof Kusal, Rosyjsko – polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 190 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 27, Wrocław 2004, s. 430–432.

Jolanta Miturska – Bojanowska, Rosyjskie i polskie rzeczowniki polisemiczne w aspekcie kategorii liczby, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, 464 (DXXXVIII), Szczecin 2003, 185 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXXXI, Wrocław 2004, s. 137–138.

Irina Kabyszewa, Krzysztof Kusal, Rosyjski język biznesu w 30 dni, Wydawnictwo Langenscheidt, Berlin – Monachium –Warszawa – Wiedeń – Zurych – Nowy Jork 2003, 304 s., [w: ] „Orbis Linguarum”, Vol. 25, Wrocław 2004, s. 426–428.

Jan Sokołowski, Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej,  „Slavica Wratislaviensia”, CX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2000, 247 s. [w:]  „Orbis Linguarum”, Vol. 23., Wrocław, 2003, s. 343–345.

Renate Rathmayr, Pragmatik der Entschuldigungen. Vergleichende Untersuchung am Beispiel der russischen Sprache und Kultur, Köln – Weimar – Wien, 1996, 243 s., [w:] „Orbis Linguarum“, Vol. 12, Legnica, 1999, s. 302–305.

 H. Granatowska, I. Danecka, Как дела 1?, Warszawa – Wrocław, PWN, 1996, 232 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CI, Wrocław, 1998, s. 165–166.

Iwona Łuczków, Wyrażanie imperatywności w języku rosyjskim i polskim, „Slavica Wratislaviensia”, XCVI, Wrocław 1997, 140 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 11, Legnica, 1998, s. 257–259.

,,Convivium”, Germanistisches Jahrbuch. Polen 1996, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn, 1996, 422 s., [w:] „Orbis Linguarum“, Vol. 7, Legnica, 1997, s. 213–215.

Bronisława Konopielko, Русский язык делового общения. Коммерческая корреспонденция, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1996, 110 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 6, Legnica, 1997, s. 350–351.

Larysa Pisarek, Речевые действия и их реализация в русском языке в сопоставлении с польским (экспрессивы), „Slavica Wratislaviensia”, Vol. LXXXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1995, 173 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 5, Legnica, 1996, s. 345–347.


Tezy referatu:

D. Pytel-Pandey, Współczesne rosyjskie reguły zachowania językowego w świetle zachodnioeuropejskich reguł grzecznościowych, [w:] Księga streszczeń referatów zgłoszonych na VI Międzynarodową Konferencję Naukową „W kręgu języków i kultur” 1-2 czerwca 2017r. Warszawa, red. nauk. Jan F. Nosowicz i Anna Jaroch, Wydawnictwo Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, Warszawa 2017, s. 21.

 Д. Пытел – Пандей, Социолингвистический анализ адресатных форм семейной титулятуры, употребляемых в современном немецком, польском и русском языках, [ в:] Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных. Сборник тезисов и резюме. МАПРЯЛ Международный Симпозиум посвященный 130-летию Кафедры русского языка и литературы и 60-летию Славистического общества Сербии, Белград 3-5 июня 2008, с. 119–120.


Sprawozdania:

Pytel-Pandey, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ХХ Славистические чтения памяти проф. П.А. Дмитриева и проф. Г.И. Сафронова” zorganizowanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w dniach 12-14 września 2018 roku, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXIX, pod red. Ewy Komisaruk i Andreya Babanova, Wrocław 2019, s. 191–192.Konferencje (od 2015):

IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kontrastywna lingwistyka mediów, Wrocław 14-16.09.2023, Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Germańskiej; Tytuł referatu: Środki perswazji językowej w komunikatach dotyczących koronawirusa

VI MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA, Wrocław, 23-24.02.2023 r., organizowana przez: Uniwersytet Wrocławski; Tytuł referatu: Środki językowe używane w nagłówkach komunikatów o koronawirusie w polskich i rosyjskich portalach internetowych.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, 20-21 października 2022, Uniwersytet Wrocławski IFS; Tytuł referatu: Językowe środki wyrażania strachu we współczesnym języku rosyjskim i polskim.
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa V SOSNOWIECKIE FORUM JĘZYKOZNAWCZE Semantyka – gramatyka – stylistyka, 26-27 września 2022 roku, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Tytuł referatu: Czego boją się Polacy i Rosjanie oraz jak to wyrażają.
 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Język - Polityka - Ideologia, Uniwersytet Gdański Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich 19-20.05.2022; Tytuł referatu: Formy adresatywne w języku współczesnej polityki.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Ташкент 9-11 декабря 2021; Tytuł referatu: Опыт преподавания русского языка как иностранного во Вроцлавском университете.

V MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA, Wrocław, 21-22.10.2021; Tytuł referatu: Uczucia i emocje komunikowane w memach o koronawirusie.

 XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "RUSYCYSTYKA  EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ", Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań 20-22.09.2021; Tytuł referatu: Językowe formy wyrażania strachu przed koronawirusem w języku rosyjskim na przykładzie tekstów portalu rambler.ru)

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD, 15-16.10. 2020 UWr, Instytut Filologii Słowiańskiej; Tytuł referatu: Dlaczego nie wszystkie rady lubimy? O istocie rady internetowej.

IV MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ JĘZYK, LITERATURA, KULTURA, Wrocław 4-5.04.2019; Tytuł referatu: Dyrektywne akty mowy w języku współczesnej polityki

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA, „Trzydzieści lat konwersatorium Język a Kultura – próba bilansu i perspektywy”, Wrocław 25-27.10.2019, Tytuł referatu: Dyrektywne akty mowy, a agresywizacja współczesnej komunikacji

Konferencja Naukowa Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica? 18.-19.10.2018, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski, Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław ; Tytuł referatu:„Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali”  - o zasadach współczesnej komunikacji międzyludzkiej.  

Międzynarodowa Konferencja Naukowa «XX Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова» 12–14 сентября 2018 года в Санкт-Петербургском государственном университете (199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11); organizator Państwowy Uniwersytet w Petersburgu; Tytuł referatu: Językowe i pozajęzykowe determinanty udanych kontaktów językowych na przykładzie współczesnego języka polskiego

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD, 10-11.05 2018 UWr, Instytut Filologii Słowiańskiej; Tytuł referatu:  Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca – odbiorca.

XVII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze”, Pobierowo 20-22 kwietnia 2017. Konferencja organizowana przez Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego; Tytuł referatu: Obraz współczesnej Rosji i Rosjan (na podstawie informacji dla turystów podawanych przez zachodnie biura podróży)

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur”, Warszawa 1-2 czerwca 2017, organizowana przez Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie; Tytuł referatu: Współczesne rosyjskie reguły zachowania językowego w świetle zachodnioeuropejskich reguł grzecznościowych;

Pilska Międzynarodowa Konferencja Filologiczna „Komunikacja – Kultura – Przestrzeń – Tożsamość” II Edycja, Piła 17-18 października 2017, organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile. Tytuł referatu: Przyczyny niepowodzeń we współczesnej komunikacji językowej – próba analizy 

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład. 12-13.05.2016, organizowana przez IFS UWr., Tytuł referatu: Jak skutecznie obrazić współrozmówcę. Komunikacyjne Taktyki obrazy.

V Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna. Komunikacja Międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. Pobierowo, 21-23 kwietnia 2016 r.  Organizowana przez Uniwersytet Szczeciński, Tytuł referatu: Taktyki agresji językowej na przykładzie języków rosyjskiego i polskiego.


Wygłosiłam  wykłady: 

Universität Leipzig, Institut für Slavistik (2019) Temat: Aggression in der gegenwärtigen zwischenmenschlichen Kommunikation in Polen Temat:  Anrede- und Höflichkeitsnormen im Russischen und Polnischen im Vergleich zum Deutschen (Erasmus+); 

Johannes -Gutenberg Universität Mainz  „Mainzer Polonicum“– (maj 2018). Tytuły referatów: Jak skutecznie obrazić współrozmówcę; Formy grzecznościowe w języku polskim i niemieckim; Agresja językowa (Erasmus +) 

„Forschungskolloquium zur slavistischen Linguistik“ w Ruhr -  Universität Bochum (21.06.2018). Tytuł: Źródła niepowodzeń współczesnej komunikacji językowej. 

Ruhr-Uniwersität Bochum, Seminar für Slavistik- Lotman Institut für Russische Kultur (2016) Seminar: Polnische und russische Höflichkeit (Erasmus+)