Walczak Jakub


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 316, tel. (71) 375-45-63

E-mail:

jakub.walczak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-Jakub Walczak rusycysta, doktor nauk humanistycznych, pracownik badawczo-dydaktyczny IFS, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Jego zainteresowania naukowe skupione są wokół komparatystyki literackiej, semiotyki kultury, przekładoznawstwa, a także glottodydaktyki. Swój warsztat kształcił na stażach na uniwersytetach w Petersburgu, Tomsku, Kaliningradzie. Autor książek pt. Kiedy literatura staje się muzyką oraz Ну, ладно! Minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średnio zaawansowanego (współautor D. Drużyłowska), a także Fonetyka rosyjska. Praktyczny przewodnik po wymowie i intonacji z ćwiczeniami. Publikował m.in. w czasopismach „Slavia Orientalis”, „Przestrzenie Teorii”, „Slavica Wratislaviensia”, „Języki Obce w Szkole”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Studia Rossica Posnaniensia”. 
Monografie:

1. Kiedy literatura staje się muzyką. Puszkinowska klasyka w kompozycjach Piotra Czajkowskiego, Kraków: Universitas, 2015, ss. 268.

2. Frazeologia w rosyjskim i polskim dyskursie społeczno-politycznym. Przegląd i konfrontacja (współautorki: N. Basko, D. Drużyłowska), Kraków: Universitas, 2021, ss. 240.

 

Podręczniki:

1. Fonetyka rosyjska. Praktyczny przewodnik po wymowie i intonacji z ćwiczeniami, Warszawa: PWN, 2018, ss. 150.

2. Ну, ладно! Minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średnio zaawansowanego (współautor: D. Drużyłowska), Kraków: Universitas, 2017, ss. 296. / wydanie drugie poprawione: 2022.

Recenzje:
Н.В. Баско, „Русистика без границ” 2019, nr 4, s. 108-111.
L. Moskovkin, „Językoznawstwo” 2019, nr 1(13), s. 235-240.


Artykuły w czasopismach:

1. Живые трупы. Неизбежность смерти в судьбах героев Александра Пушкина и Даниила Хармса, „SLAVIA ORIENTALIS” 2019, t. LXVIII, nr 2, s. 281-292.

2. К вопросу о функциональной организации лексического минимума на основе метода коммуникативных задач (współautor: D. Drużyłowska), „Studia Rossica Posnaniensia” 2019, nr XLIV/2, s. 371-377.

3. К вопросу о составлении учебного пособия по фонетике для польских студентов-русистов, „Acta Polono-Ruthenica” 2019, 2(XXIV), s. 115-124.

4. O autonomizowaniu aspektów w praktycznej nauce języka. Jak niwelować podziały, by uczyć skuteczniej?, „Językoznawstwo” 2018, nr 1 (12), s. 195-207.

5. Wpadki z przypadkiem. O dylematach związanych z doborem dopełniacza i biernika wśród uczących się języka rosyjskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole” 2017, nr 1, s. 58-64.

6. Minimum leksykalne dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody TBLT (współautor: D. Drużyłowska), „Przegląd Rusycystyczny” 2017, nr 3, s. 143-152.

7. Religia i religijność w przestrzeni tabloidowej na przykładzie wybranych mediów polskich i rosyjskich, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” 2017, t. XIII, s. 199-210.

8.Trzy pokolenia petersburskich szaleńców: bohaterowie A. Puszkina, P. Czajkowskiego, A. Biełego i ich rozchwiane zmysły, Slavica Wratislaviensia CLXI, Wrocław 2015, s. 29-35.

9. Libretto jako (u)twór. Zagadnienia genologiczne i metodologiczne – zarys problematyki, „Przestrzenie Teorii” 22, Poznań 2014, s. 89-100. 

10. Puszkinowskie gry (literackie) z Damą pikową, „Polilog. Studia Neofilologiczne” nr 3 (2013), s. 5-11. 

11. Ile jest „Oniegina” w „Onieginie”? Libretto opery Piotra Czajkowskiego a tekst poematu Aleksandra Puszkina, Slavica Wratislaviensia CLIV, Wrocław 2011, s. 73-85. 

12. Specyfika tłumaczeń tekstów pieśni w kontekście związków słowno-muzycznych, Slavica Wratislaviensia CXLVIII, Wrocław 2009, s. 61-77.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Dlaczego Oniegin śpiewa barytonem? O etosie głosu barytonowego w operze XIX wieku, [w:] Nowa muzykologia, pod. red. M. Jabłońskiego, M. Gamrat, Poznań 2016, s. 135-146.

2. Piotra Czajkowskiego kobiety (nie)dotykanie. Przypadek Tatiany, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, red. A. Matusiak, M. Koch, E. Komisaruk (et. al.), Wrocław 2011, s. 481-486. 

3. Ile jest z Rosjanina w „Onieginie”? (Puszkin i Czajkowski), [w:] Musica Antiqua XV, Acta Slavica: Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, Bydgoszcz 2009, s. 243-251.


Recenzje:

1. Raz jeszcze o literaturze i muzyce (rec. pracy: Literatura i muzyka. Wprowadzenie do problematyki / Libor Martinek, Małgorzata Gamrat, Opava 2017), „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29, s. 359-364.


Hasła / komunikaty / polemiki:

1. O wybranych czynnikach determinujących określenie minimum leksykalnego dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody Task-Based Language Teaching, [w:] Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje, red. I. Bojarska, A. Czura, E. Jankowska, M. Jedynak, Wrocław 2016, s. 22.

2. Błądzić jest rzeczą ludzką, Przegląd Rusycystyczny 2023, nr 2 (182), ss. 249-255.Konferencje (2015-2023):

 

Referat na konferencji: VIII Konferencja Naukowa "Komunikacja międzykulturowa w przekładzie" (20-21 kwietnia 2023, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Referat na konferencji: XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład" (20-21 października 2022, Uniwersytet Wrocławski).

Referat na konferencji: XVII Konferencja Międzynarodowa z cyklu „RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ” (20-22 września 2021, Poznań, UAM).

Referat na konferencji międzynarodowej: „JĘZYK ROSYJSKI: GLOTTODYDAKTYKA I DYDAKTYKA TŁUMACZENIA” (17-18 maja 2018 r., Uniwersytet Warszawski).

Referat na konferencji: Nauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia (23-24 listopada 2017 r., Uniwersytet Wrocławski).

Referat na konferencji: XV Konferencja Międzynarodowa z cyklu „RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ” (14-16 września 2017, Poznań).

Referat na konferencji: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wielkie tematy kultury w literaturach Słowiańskich" (11-12 maja 2017, Wrocław).

Referat na konferencji: Specyficzne Potrzeby Studentów Szkół Wyższych a Nauczanie Języków Obcych: Kierunki Rozwoju, Nowe Wyzwania, Rekomendacje (15-17 września 2016, Uniwersytet Wrocławski).

Referat na konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa: Słowianie – problemy geokultury (4-5 grudnia 2015, UJ i PAU Kraków).

 

 

 

 


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

Nazwa państwa

Nazwa uczelni albo instytucji naukowej, w której odbył się staż lub wizyta studyjna

Rodzaj pobytu

Okres pobytu

Opis realizowanych zadań

Federacja Rosyjska

Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny

staż naukowy

2019-09-13 -
2019-09-22

Udział w konferencji: ХХХ международная научная конференция «Язык и культура»; kwerenda biblioteczna; konsultacje z pracownikami naukowymi Wydziału Języków Obcych.

Federacja Rosyjska

Petersburski Uniwersytet Państwowy (Санкт-Петербургский государственный университет)

staż naukowy

2017-09-17 -
2017-09-24

Staż naukowy w Instytucie Języka Rosyjskiego i Kultury Rosyjskiej, kierownik stażu: prof. Leonid W. Moskovkin. Realizacja projektu badawczego: "Interferencja systemów fonetycznych języka polskiego i rosyjskiego w aspekcie komunikacyjnym" (Nr projektu 0420/2603/17).

Federacja Rosyjska

Petersburski Uniwersytet Państwowy (Санкт-Петербургский государственный университет)

staż naukowy

2016-09-04 -
2016-09-11

Staż naukowy w ramach realizacji projektu finansowanego przez Wydział Filologiczny UWr: "Określenie stanu badań nad twórczością rosyjskiej awangardowej grupy artystycznej OBERIU" (Nr projektu 0420/1773/16). Staż naukowy w Katedrze Historii Literatury Rosyjskiej na Wydziale Filologicznym. Opiekun stażu: prof. dr hab. Aleksandr A. Karpov.

Bułgaria

Wolny Uniwersytet Warneński

wizyta studyjna

2016-08-22 -
2016-08-26

Udział seminariach dla nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego (VIII Międzynarodowy Letni Kurs: Współczesne technologie pedagogiczne w nauczaniu języka rosyjskiego.

Federacja Rosyjska

Petersburski Uniwersytet Państwowy (Санкт-Петербургский государственный университет)

staż naukowy

IX 2014

Staż naukowy w Katedrze Historii Literatury Rosyjskiej, opiekun stażu: prof. Svetlana D. Titarenko

Federacja Rosyjska

Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie

wizyta studyjna

VII 2012

Staż w Katedrze Filologii Słowiańskiej i Rosyjskiej. Opiekun stażu: dr Olga Vertinskaya

Federacja Rosyjska

Petersburski Uniwersytet Państwowy (Санкт-Петербургский государственный университет)

staż naukowy

IX 2011

Staż w Katedrze Historii Literatury Rosyjskiej, opiekun stażu: prof. Svetlana D. Titarenko.