Wójtowicz-Marszał Sylwia

 


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 113, tel. (71) 375 45 58

E-mail:

sylwia.wojtowicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Zastępca dyrektora IFS ds. dydaktycznych2004 r. – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny wartości kulturowych.

Zainteresowania naukowe: literatura ukraińska epoki modernizmu, historia i kultura Ukrainy końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, polsko-ukraińskie interferencje kulturowe oraz polsko-ukraińskie relacje polityczne wskazanego czasu w świetle literatury niefikcjonalnej (m.in. publicystyka oraz ego-dokumenty w postaci literatury wspomnieniowej, korespondencji), zagadnienia teoretyczne z zakresu ego-dokumentu.    Monografie:

1. Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych, Wrocław 2008, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 202.

Recenzje:

І. Набитович, Культурологічний вимір драматургії Лесі Українки [Текст] / І. Набитович // Слово і час : Науковий журнал інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та національної спілки письменників України. - 2011. - N5. - С. 111-113. . - ISSN 0236-1477; Рубрики: Рецензія--Письменники українські, ХІХ-ХХ ст. 

Аннотация: "Драматургія Лесі Українки. Аксіологічний горизонт бачення культури", виданої Вроцлавським університетом, Сильвія Вуйтович декларує свою працю як виконану в "антропологічному, чи радще антропологічно-персоналістичному напрямку досліджень над сферою культури, багатовимірну креацію якої створила у своїй драматургії Леся Українка.


Artykuły:

1. I духом незлобним, умом благородним. Культурі спасенній служімо... (погляд Пантелеймона Куліша на історію та культуру України), "Slavica Wratislaviensia", Wrocław 2002, t. CXVI, s. 107-116. 

2. Elementy modernizmu w dramatach Łesi Ukrainki (Rekonesans), [w:] Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich, "Slavica Wratislaviensia", Wrocław 2003, t.CXXII, s. 149-151. 

3. Jubileusz siedemdziesięciolecia Profesora Telesfora Poźniaka, "Slavica Wratislaviensia", Wrocław 2004, t.CXXVI, s. 7-9. 

4. Kategoria sacrum w dramacie "Orgia" Łesi Ukrainki, [w:] Sacrum i biblia w literaturze ukraińskiej, red. I. Nabytowycz, Lublin 2008, s. 183-193. 

5. Ciało nie jest ważne? : modernistyczne eksperymenty ze sferą "soma" w dramacie Ołeksandra Ołesia "W drodze do Baśni" / Sylwia Wójtowicz // W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 9, Ciało / red. Agnieszka Matusiak, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Julia Rysicz, Anna Ursulenko. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Slavica Wratislaviensia ; 153). - S. 555-564. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. 

6. Mitropolit Andrij Šeptic'kij i Vroclav / Sylwia Wójtowicz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seriâ Űridična. - Vip. 55 (2012), s. 55-66. - Poprawiona i uzupeniona wersja tekstu ukazała się pt. "Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego" w czasopiśmie : Slavica Wratislaviensia. - [T.] 156 (2012), s. 51-63. 

7. Wrocławskimi śladami metropolity Andrzeja Szeptyckiego / Sylwia Wójtowicz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Slavica Wratislaviensia. - [T.] 156 (2012) [wyd. 2013], s. 51-63. - Tekst jest poprawioną i uzupenioną wersją artykułu pt. "Mitropolit Andrij Šeptic'kij i Vroclav", zamieszczonego w czasopiśmie : Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seriâ Űridična. - Vip. 55 (2012), s. 55-66. 

8. Bohaterowie drugiego planu polsko-ukraińskiego dialogu politycznego w okresie międzywojennym : z korespondencji prywatnej polskiego dyplomaty hr. St. Łosia z ukraińskim duchownym prałatem Tytusem Wojnarowskim / Sylwia Wójtowicz // W: Aktual'ni pitannâ reformuvannâ pravovoï sistemi Ukraïni : zbirnik naukovih statej za materialami X Mižnarodnoï naukovo-prakticnoï konferencji, m. Luc'k, 7-8 červnâ 2013 r. / red. kol. Kocan I.Â. - Luc'k : Shidnoęvropejs'kij nacional'nij universitet imeni Lesi Ukraïnki, 2013. - S. 16-22. - Recenzenci: Oniŝenko N.M., Rogač O.Â. 

9. Idea komunizmu w świetle nieznanych listów Mariana Zdziechowskiego do ukraińskiego metropolity Lwowa Andrzeja Szeptyckiego / Sylwia Wójtowicz. - Streszcz. w jęz. ang., ukr. // Slavica Wratislaviensia. - [T.] 157 (2013), s. 91-105. 

10. Polski portret metropolity Andrzeja Szeptyckiego : z materiałów archiwum historycznego we Lwowie / Sylwia Wójtowicz. - Streszcz. w jęz. ukr., ang. // Studia Ukrainica Posnaniensia. - Vol. 1 (2013), s. 315-323. 

11. Metropolita Andrzej Szeptycki w kręgu polskich artystów : z korespondencji prywatnej z Jackiem Malczewskim i Stanisławem Witkiewiczem / Sylwia Wójtowicz // W: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 3, Narracja i pamięć / pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2014. - S. 153-166. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzje wydawnicze: Jolanta Tambor, Anna Tyrpa.


Artykuły na stronach internetowych:

1. Істинність буття у драмі Лесі Українки "Лісова пісня", [w:] Дівчата райської яблуні-Dziewczęta rajskiej jabłoni-Grils of the Apple Tree of Paradise, http://divczata.org/istinnist-buttya-u-drami-lesi-ukrainki-lisova-pisnya1.html


Edycja źródłowa:

1. Sprawa ukraińska we wspomnieniach, korespondencji i publicystyce : wybór pism / Stanisław Łoś ; wyboru i redakcji naukowej dokonali, wstępem i przypisami opatrzyli Maciej Marszał i Sylwia Wójtowicz ; posłowie Marek Łoś. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012. - XXI, 410 s. : fot. - (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ; t.42). - S. [VII]-XXI : "Kwestia ukraińska" w myśli politycznej Jana Stanisława Łosia 1918-1939.


Redakcja czasopism:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 7, Cz. 1 / zespół red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wójtowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - 382 s. - (Slavica Wratislaviensia ; 143). - W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2970. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. w jęz. pol. rozdz. w jęz. ros. i streszcz. w jęz. ros. rozdz. w jęz. pol. 
2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 7, Cz. 2 / zespół red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wójtowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - 408 s. - (Slavica Wratislaviensia ; 143). - W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2970. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. w jęz. pol. rozdz. w jęz. ros. i streszcz. w jęz. ros. rozdz. w jęz. pol. 

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 10, Sen / red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Ewa Komisaruk, Manuela Maciołek, Sylwia Wójtowicz. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - 430 s. : fot. - (Slavica Wratislaviensia ; 155). - W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3436. - Streszcz. w jęz. ang. - Tom ofiarowany Prof. Milicy Semków w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Rec.: Lech Miodyński, Włodzimierz Wilczyński, Józef Zarek 

4. Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Űridičnij Zbìrnik / red. Andrìj Mihajlovič Bojko/Andrij Bojko, Maciej Marszał / Macęj Maršal ; [red. tomu Maciej Marszał / Macęj Maršal (red. nacz.), Iryna Procyk / Irina Procik, Witalij Semkiw / Vìtalìj Semkìv, Sylwia Wójtowicz / Sil'vìâ Vujtovìč] - Nr 3 (2012). - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - 458 s. : fot., tab. - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. ang. - Teksty w jęz. pol. i ukr. 

5. Vroclavs'ko-L'vìvskij Űridičnij Zbìrnik = Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze / red. Andrìj Bojko / Andrij Bojko, Mačęj Marŝal / Maciej Marszał ; [red. tomu: Andrij Bojko / (red. nacz.), Maciej Marszał / Mačęj Marŝal, Witalij Semkiw / Vìtalìj Semkìv, Sylwia Wójtowicz / Sil'vìâ Vujtovìč] - Nr 4 (2013).. - L'vìv : L'vìvskij nacìonal'nij unìvęrsitęt ìmęnì Ìvana Franka, 2013. - 368 s. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Teksty w jęz. pol. i ukr. - W tytule podano kolejność równoległych nazw czasopisma wg zapisu na str.tyt. czasopisma.


Redakcja językowa publikacji w języku ukraińskim:

1. Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku / pod red. nauk. Anny Haratyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. - 300, [1] s. : il., fot. - S. 9-11 : Wstęp / Anna Haratyk. - Bibliogr. przy rozdz. - Teksty w jęz. pol i ukr. - Streszcz. rozdz. aut. polskich w jęz. ang. i ukr., aut. ukraińskich w jęz. ang. i ukr. - Recenzent: dr hab. Jerzy Potoczny. 

2. .Transformacja w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol'ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. - 743 s. : il. - S. 9-10 : Wstęp. - Prace w jęz. pol. i ukr. ; tł. z jęz. ukr. lub pol. - Recenzenci naukowi: dr hab. Walenty Baluk, dr hab. Jacek Wojnicki.


Recenzje:

1. B. Osadczuk, Ukraina, Polska, Świat. Wybór reportaży i artykułów, Sejny 2000, ss.322, "Slavia Orientalis", Kraków 2001, t. L, nr 4, s. 656-659. 

2. I. Betko, Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії XIX - початку XX століття, Zielona Góra - Kijów 1999, ss.160, "Slavica Wratislaviensia", Wrocław 2002, s. 149-151. 

3. J. Horoszczak, Słownik łemkowsko-polski, polsko-łemkowski, Warszawa 2004, ss. 403, "Orbis Linguarum", Wrocław 2005, vol. 29, s. 476-478. 

4. Ilona Gwóźdź-Szewczenko : Futuryzm w czeskim pejzażu literackim. Wrocław, 2009 : [recenzja]. - Rec.: Wójtowicz Sylwia // Slavica Wratislaviensia. - [T.] 156 (2012) [wyd.2013], s. 226-229.


Bibliografia:

1. Bibliografia prac profesora Telesfora Poźniaka / oprac. Sylwia Wójtowicz // W: Ukraïns'ki transgresiï XX-XXI stolittâ : zvìl'niti majbutnę vìd minulogo? zvìl'niti minule vìd majbutn'ogo? : kul'tura, ìstorìa, polìtika / nauk. red. i vstup. Agnęška Matusâk. - Vroclav ; L'vìv : LA "Pìramìda", 2012. - S. 99-116. - Recenzja: O.V. Pronkev-č. - Prace dedykowane panu profesorowi Telesforowi Poźniakowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin - Bibliografia jest uzupełnieniem spisu publikacji z l.1995-2002, zamieszczonego w jubileuszowym tomie : Wielkie tematy kultury w literaturach słowińskich. 4 / pod red. Anny Paszkiewicz i Łucji Kusiak-Skotnickiej. Wrocław, 2003. - S. 17-28.


Sprawozdania:

1. Sprawozdanie z czwartej Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich, "Slavica Wratislaviensia", Wrocław 2003, t.CXXIIi, s. 125-130.


Tłumaczenie z języka ukraińskiego na język polski:

1. T. Jaremenko, Szkolnictwo polskie na Ukrainie Radzieckiej (1921-1938), "Literatura ludowa", nr 4-5, Wrocław 1997, s. 29-41. 

2. T. Andrusiak, Jarosław Staruch (1910–1947) o tożsamości nazizmu i bolszewizmu, [w:] „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, nr 33, 2011, s.381-395. 

3. T. Andrusiak, Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej w społeczeństwie posttotalitarnym. Na przykładzie doświadczeń ukraińskich, [w:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski, Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014, s. 189-201.