Boginskaya Anna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 317, tel. (71) 375 45 54

E-mail:

anna.boginskaya [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-2019 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Dyskurs miłosny w prozie polskiej i rosyjskiej lat 70. XX wieku (Любовный дискурс в польской и русской прозе 70-х годов ХХ века);

2010 – Polonijne Centrum Kształcenia Choreograficzno-Etnograficznego w Rzeszowie, 4-letnie polonijne Studium Choreograficzne dla Instruktorów–Choreografów), Polska, Rzeszów;

2008 – studia magisterskie na Syberyjskim Uniwersytcie Państwowym, Wydział Filologii i Dziennikarstwa, kierunek filologia (z uprawnieniem pedagogicznym), Rosja, Krasnojarsk.

Zainteresowania naukowe: komparatystyka literacka, badanie dyskursu, glottodydaktyka, teorie przyswajania L2, film studies.

Od października 2017 r. do chwili obecnej pracuję na stanowisku asystenta w Zakładzie Dydaktyki. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach. Prowadzę zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego, z uwzględnieniem czterech aspektów – fonetyki, stylistyki funkcjonalnej, konwersacji, języka rosyjskiego w administracji i biznesie, leksyki. Na zajęciach stosuję innowacyjne metody z zakresu dydaktyki języka rosyjskiego, między innymi zajęcia na platformie online.

A po pracy… podróżuję, uczę się języków obcych, jestem kinomanem i miłośniczką tańca klasycznego…Monografie:

А. Богинская, Три фрагмента о любви (любовный дискурс в польской и русской прозе 70-х годов ХХ века), Wrocław: Wydawnictwo ATUT, 2019, 295 str.


Artykuły w czasopismach:

1. A. Boginskaya, Боль памяти в повести Юрия Трифонова Другая жизнь, „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 3 (171).

2. A. Boginskaya, Мотив смерти в романтическом любовном дискурсе современной польской и русской прозы (В. Астафьев, „Пастух и пастушка”, Т. Конвицкий, „Хроника любовных происшествий”) „Slavica Wratislaviensia” CLXVII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

3. A. Boginskaya, Концепт «дом» в современной польской и русской литературе, [w:] „Синопсис: текст, контекст, медіа», № 2, Kijów, 2017.

4. A. Boginskaya, Старость в любовном дискурсе современной польской и русской литературы (Тадеуш Конвицки, Хроника любовных пpоисшествий; Виктор Астафьев, Пастух и пастушка), „Slawica Wratislavensia” nr 163. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016.

5. A. Boginskaya, Реализации мифа о Тристане и Изольде в польской и русской литературе (Т. Конвицкий «Хроника любовных происшествий» и В. Астафьев «Пастух и пастушка»), „Slavia Orientalis” 2015, nr 3.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. A. Boginskaya, Традиционный любовный дискурс в польской и русской «деревенской» прозе („А как будешь королем, а как будешь палачом” Тадеуша Новака, „Живи и помни” Валентина Распутина), [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константы, red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowska-Kasprzak, Wydawnictwo „scroptum”, Wrocław-Petersburg-Kraków, 2018.

2. A. Boginskaya, Dyskurs miłości małżeńskiej w literaturze polskiej i rosyjskiej lat 70. XX wieku (na materiale powieści Kazimierza Brandysa i Jurija Trifonowa), [w:] Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, Lublin: Wydawnictwo TYGIEL, 2017.

3. A. Boginskaya, Reinterpretacja przestrzeni idyllicznej mitu o Tristanie i Izoldzie we współczesnej powieści polskiej i rosyjskiej, [w:] Аксиология славянской культуры, Нижний Новгород: Poligraf 2015.

4. A. Богинская, А.А, Дар рассказчика, [w:] «Экология слова» Галины Шленской. Научное наследие и воспоминание современников: историко-публицистическое издательство, под ред. Н.А. Редько, Красноярск: Ситалл 2015.

5. А. Богинская, Своеобразие звучания темы любви в повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка», [w:] «LITTERATERRA: проблемы поэтики русской и зарубежной литературы», Екатеринбург: Издательство Уральского ГПУ 2008.

6. А. Богинская, Из творческой лаборатории В.П. Астафьева (по материалам архива писателя в с. Овсянка), [w:] «Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика», Красноярск: Издательство СФУ 2007, s. 231-239. (współautorzy: А. Кузубова, Е. Шлома).

7. А. Богинская, Символы любви в рассказе В.П. Астафьева «Ода русскому огороду», [w:] «Сборник научных статей, посвящященных 25-летию Факультета филологии и журналистики КрасГУ», Красноярск: Издательство КрасГУ 2006.


Tłumaczenia:

1. Магдалена Слявска, Какой вкус у ностальгии, или Югославия на тарелке, „Ностальгия: Воспоминание – Потребление – Реконструкция”, № 3 (39), 2019, str. 88-99.Konferencje (2015-2020):

Zastosowanie metody blended learning w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego referat wygłoszony w ramach II konferencji naukowo-dydaktycznej „Nowe wyzwania w akademickim nauczaniu języków słowiańskich jako obcych” zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 28-29 listopada 2019 r.)

Боль памяти в повести „Другая жизнь” Юрия Трифонова referat wygłoszony w ramach XIII Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Literaturoznawczej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich Pamięć” zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocłąwskiego (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 16-17 maja 2019 r.)

Erotyk ludowy w polskiej i rosyjskiej prozie wiejskiej referat wygłoszony w ramach IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocłąwskiego (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 4-5 kwietnia 2019 r.)

Motyw domu w powieści Rondo Kazimierza Brandysa referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Doświadczenia 100-lecie niepodległości. Historia i perspektywy” zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 26-28 listopada 2018 r.).

Фольклорные мотивы в традиционном любовном дискурсе (на материале польской и русской «деревенской» прозы) referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych” zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Katedrę Filologii Słowiańskiej oraz Instytut Języka, Literatury i Historii, Centrum Naukowe Komi Rosyjskiej Akademii Nauk, Pracownię Folkloru (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Toruń, 28-29 maja 2018 r.).

Pisanie w stylu naukowym: od szablonu do kreatywności referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zrozumieć Wielojęzyczność” zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 9-10 czerwca 2018 r.).

Изменения традиционного содержания концепта «дом» в городской прозе 70-х годов (на материале польской и русской литературы). - Zmiany tradycyjnej zawartości konceptu „dom” w miejskiej literaturze polskiej i rosyjskiej; referat wygłoszony w ramach VIII Międzynarodowej konferencji naukowej „Лiтературний процесс: трансгресii революцiй” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Kijowski uniwersytet im. Borisa Griczenko (Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Kijowski uniwersytet im. Borisa Griczenko, Kijów, Ukraina 7-8 kwietnia 2017 r.).

Романтический любовный дискурс в современной польской и русской литературе – Romantyczny dyskurs miłosny we współczesnej literaturze polskiej i rosyjskiej; referat wygłoszony w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian wschodnich” zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Neofilologii UP w Krakowie, Kraków, 20-21 kwietnia 2017 r.).

Wyobrażenia o polskości a polska rzeczywistość. Studium przypadku repatriantów z Kazachstanu we Wrocłąwiu – referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Historia – Pamięć – Świadomość” zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej (Instytut Pamięci Narodowej, oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocłąwiu, Wrocłąw, 29-30 listopada 2017 r.).

Старость в любовном дискурсе современной польской и русской литературы – Starość w dyskursie miłosnym w literaturze polskiej a rosyjskiej; referat wygłoszony na XII Międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość” zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filologii Słowiańskiej UWr, Wrocław, 11-15 maja 2015 r.).


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:  

Wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019. Uczelnia przyjmująca: Universidade de Lisboa (Lisbona, Portugalia). 23.09.2019-27.09.2019. Liczba godzin dydaktycznych: 8.