Giej Maria


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawstwo  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 316, tel. (71) 375-45-63

E-mail:

maria.giej [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-2007 – doktorat z zakresu  literaturoznawstwa, praca pt. «...Я видел мир таким». Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова (Takim widziałem świat”. Koncepcja rzeczywistości w twórczości Gajto Gazdanowa)

Zainteresowania naukowe:  Rosyjska literatura emigracyjna (proza I fali emigracji), egzystencjalizm w literaturze, twórczość Gajto Gazdanowa, antropologia literatury, kobieta w literaturze i kulturze rosyjskiej, problemy tanatologii w literaturze,  rosyjska literatura masońska

Organizacja nauki:

 - 2014-2015 - Sekretarz Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów

- 2008 -2015 r. – sekretarz i redaktor techniczny czasopisma naukowego „Studia i Szkice Slawistyczne”

- opracowanie redakcyjne czasopisma naukowego "Stylistyka" (2014-2020).

- sekretarz komitetu organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej "Słowianie na emigracji: literatura - kultura - język" (2014, 2009 - dostała nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za najlepszą konferencję naukową)

- 2009 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukowo-badawczą oraz zaangażowanie i aktywność na rzecz rozwoju Instytutu,

- 2016 - Medal "Mickiewicz - Puszkin" 2016 Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód  za działalność organizacyjną, naukową i edytorską literatury, kultury i języka Słowian na emigracji

A po pracy… lubię czytać, interesuję się psychologią, działaniem ludzkiego mózgu, sztuczną inteligencją, czasem relaksuję się malującMonografie:

1. «...Я видел мир таким». Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова, Opole 2008, ss. 186.


Redakcje:

1. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – kultura - język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, red. M. Giej, B. Kodzis, Opole 2010, 493 ss.

2. Na pograniczu nauk i kultur, “Studia i Szkice Slawistyczne” XI, red. M. Giej, T. Wielg, Opole 2011, 349 ss.

3. "Studia i Szkice Slawistyczne" XII, red. M. Giej, Opole 2013, 154 ss.

4. Słowianie na emigracji: literatura - kultura - język, red. M. Giej, B. Kodzis, Opole-Racibórz 2015, 574 ss.

5. Российско-польский центр диалога и согласия", отв. ред. В.Т. Захарова, Нижний Новгород 2019, 250 сс.


Artykuły:

1. Бродячий философ. Образ Христа в романе М. Булгакова „Мастер и Маргарита”, [w:] Studia i szkice slawistyczneJęzyk. Kultura, red. B. Kodzis, Opole 2000, ss. 85-103.

2.Masmera min hazluv” – длинные гвозди креста. (Образ Христа в романе Ю. Домбровского „Факультет ненужных вещей”), "Studia i Szkice Slawistyczne. Kultura. Języknr 1, Opole 2002, ss. 87-99.

3. «Как? И больше ничего?» Векторы экзистенциального сознания в романе Гайто Газданова «Вечер у Клэр», "Studia i Szkice Slawistyczne"  nr 7, Opole 2006, ss. 83-101.

4. W. Bariatinskij i Konstanty Arabażin przed Sądem Honorowym Związku Wzajemnej Pomocy Pisarzy Rosyjskich. Konflikt pomiędzy Erazmem Piltzem a redaktorami „Sieviernogo Kuriera” w Petersburgu w świetle materiałów redakcyjnych, [w:] Trudne sąsiedztwo, Toruń 2007, ss. 181-224. (współautorstwo: A. Szczepaniak)

5. «Беззвучная симфония мира». Музыка в произведениях Гайто Газданова, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, Slavica Wratislaviensia CXLIII, t. 1, Wrocław 2007, ss. 213-220.

6. Концепция жизни как путешествия к смерти (на примере творчества Гайто Газданова), [w:] Dialog kultur IV, Hradec Králové 23.-24.1.2007, Ústí nad Orlicí 2007, ss.317-322.

7. Интуитивный способ познания как оппозиция к научному (на примере творчества Г. Газданова), [w:] XIXOlomouckie Dny Rusistu08.-01.09.2007, Rossica Olomucensia XLVI-II, Olomouc 2008, ss. 451-454.

8. Евангелие от компьютера. Образ Христа в романе Владимира Тендрякова «Покушение на миражи», "Studia Slavica" XII, Opole 2008, ss. 47-56.

9. Добро пожаловать, новый Христос! Образ Авдия Каллистратова как уподобление Христу в романе Чингиза Айтматова «Плаха», "Studia i Szkice Slawistyczne" IX, Opole 2008, ss. 54-63.

10. „...Takim widziałem świat”. Koncepcja rzeczywistości w twórczości Gajto Gazdanowa (Autoreferat), "Studia i Szkice Slawistyczne" IX, Opole 2008, ss. 173-178.

11. Проблема экзистенциального «пробуждения» в творчестве ГГазданова, [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2008, ss.109-117.

12. Природа в творчестве Гайто Газданова, [w:] История и современность в русской литературе V, red. K. Prusa, Rzeszów 2009, ss. 117-129

13. Прага в жизни и творчестве белорусской поэтессы Ларисы Гениюш, [w:] Dialog kultur V, Hradec Králové 2009, ss.

14. Socjalne „dno” paryskie w powieści Gajto Gazdanowa „Nocne drogi”, [w:] Eurolingua & Eurolitteraria 2009, Ústí nad Orlicí, Liberec 2009, ss. 341-347.

15. Роль женщин в жизни газдановских героев, [w:] XX Olomouckie Dny Rusistu 02.09.-04.09.2009, "Rossica Olomucensia" XLVIII, Olomouc 2009, ss. 353-356.

16. Концепция времени в творчестве Гайто Газданова, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, Opole 2010, ss. 233-240.

17. Образ Христа в романе Чингиза Айтматова «Плаха», [w:] PŮŽA Miroslav; KONEČNÝ Jakub (eds.), DIALOG KULTUR VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. - 19. ledna 2011 v Hradci Králové. První vydání. Brno: Tribun EU, 2011, 730 s. ISBN 978-80-7399-199-9.

18. Женские образы в произведениях Гайто Газданова, [w:] Na pograniczu nauk i kultur, „Studia i Szkice Slawistyczne” XI, Opole 2011, ss.103-110.

19. Проблема одиночества в творчестве Гайто Газданова, [w:] Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji (Вернуться в Россию стихами и прозой. Литература русского зарубежья), red. Г. Нефагинa, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2012, ss.148-155.

20. "Мир меняется и мы меняемся вместе с ним". Проблема становления человеческой личности в творчестве Гайто Газданова, [w:] W kręgu problemów antropologii literaturyW stronę antropologii niezwykłości, pod red. Wandy Supy, Białystok 2013, ss. 177-187.

21. Поиск своего места на земле в жизни и творчестве Гайто Газданова, [w:] Dialog kultur VIIDodatek, Hradec Králové 2013, ss. 20-25.

22. Тема старости в романе Гайто Газданова "Ночные дороги", „Slavica Wratislaviensia CLXIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich Starość”, nr 163/2016, pod red. E. Komisaruk, M. Borowskiego, M. Bukwalta, K. Woźniak, S. Wójtowicz i R. Zmĕlíka, Wrocław 2016, ss. 203-212.

23. Танатологическая проблематика в повести "Злая вечность" Георгия Пескова, „Slavica Wratislaviensia” CLXVII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, nr 167/2018, pod red. E. Tyszkowska-Kasprzak, Wrocław 2018, ss. 285-300.

24. Преподавание русского языка в Польше: проблемы, поиски, перспективы, [в:] Образование на русском языке: проблемы, поиски, перспективы, отв. ред. Е. М. Дзюба, Нижний Новгород 2020, с. 31-37. ISBN: 978-5-93530-530-7


Recenzje:

1. T. Wielg, Poetyka prozy Wasila Bykawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, 102 ss., "Studia Slavica" VIII, Opole 2004, ss. 349-352.

2. K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 297 ss., "Studia i Szkice Slawistyczne nr 6, Opole 2005, ss. 235-239

 

Tłumaczenie:

Anna Petríková, Nabozenský diskurz. Recové stratégie a taktiky v homíliách, Presov: Filozofická fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2019, 231 s. [w:] "Stylistyka" XXIX, Opole 2020, s. 457-461.  


 Opracowanie redakcyjne:

- "Stylistyka" XXIII 2014

- "Stylistyka" XXIV 2015

- "Stylistyka" XXV 2016

- "Stylistyka" XXVI  2017

- "Stylistyka" XXIX 2020


Recenzja wydawnicza:

"Literatura russkoj emigracii", pod red. Z. Pechala (Olomouc 2016, s. 224, ISBN 978-80-244-4973-9)Udział w konferencjach międzynarodowych:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich - 6 (Wrocław, 24-26.11.2005).

2. Dialog kultur IV (Hradec Králové? 23-24.01.2007).

3. Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego (Zielona Góra, 30-31.05.2007).

4. XIX Оломоуцкие Дни русистов (Jlomouc, 30.08-01.09.2007).

5. Русистика и современность XI (Rzeszów 26-27.09.2008).

6. Dialog kultur V (Hradec Králové? 20-21.01.2009).

7. XX Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 02-04.09.2009).

8. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura - język - kultura (Opole, 22-23.09.2009).

9. Eurolingua & Eurolitteraria 2009. Neprípustnost, nepatricnost a zákzay v jazykové a literární komunikaci (Liberec, 24-26.09.2009).

10. Tabu w oku szeroko otwartym (Poznań 8-10.12.2009).

11. Dialog kultur VI (Hradec Králové, 18-19.01.2011).

12. Родина, вера, любовь в литературе эмиграции (Słupsk, 28-29.06.2012).

13. W kręgu problemów antropologii literatury ("Świat człowieka w literaturze" metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej) (Białystok, 20-23.09.2012).

14. Dialog kultur VII (Hradec Králové, 22-23.01.2013).

15. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Wrocław, 14-15.05.2015).

16. Wschód-Zachów. Dialog języków i kultur X (Słupsk, 18-19.06.2015).

17. XXIII Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 10-11.09.2015).

18. Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. KUlturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie (Lublin, 25-26.05.2017).

19. Wschód-Zachów. Dialog języków i kultur (Słupsk, 18-19.09.2017).

20. Rosja - dialog kultur II. Literatura, język, kultura (Toruń, 17-18.11.2017).

21. Русское зарубежье - литературное и культурное наследие (Wrocław 9-10.09.2020).

22. Образование на русском языке: проблемы, поиски, перспективы (Нижний Новгород, 15-16.12.2020).

Udział w projektach:

- „Opolskie kwitnące muzycznie III” co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme of the Opolskie Voivodeship for 2007-2013. 
- "Interdisciplinary Innovation of Culture Studies Teaching at Palacký University in Olomouc". Registry number: CZ.1.07/2.2.00/28.0137. Olomouc 8-12.2015.


Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:

- Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukowo-badawczą oraz zaangażowanie i aktywność na rzecz rozwoju Instytutu, data przyznania 2009-08-25
- Medal "Mickiewicz - Puszkin" 2016 Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód  za działalność organizacyjną, naukową i edytorską literatury, kultury i języka Słowian na emigracji, 02.06.2016