Szkolenie biblioteczne – najważniejsze informacje

 1. Proszę zapoznać się z prezentacją pt. „Jak korzystać z katalogu kartkowego Biblioteki IFS” dostępną na stronie biblioteki.
 2. Szkolenie polega na sprawdzeniu praktycznych umiejętności wyszukiwania w katalogu. Studenci wypisują z katalogu alfabetycznego i rzeczowego książki na zadany temat, zaznajamiają się także z katalogiem czasopism.
 3. Szkolenie odbywa się w godzinach pracy biblioteki, w uzgodnionym wcześniej terminie. Osoby nie obeznane z katalogami kartkowymi powinny zarezerwować sobie około 45 minut, osoby, które z takich katalogów już korzystały, zwykle kończą zadanie szybciej.

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki IFS w czasie epidemii

Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki IFS w czasie epidemii

Biblioteka IFS

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej
im. Profesora Franciszka Sielickiego

 

ADRES

ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
pok. 102
tel. (71) 375 45 52
e-mail: biblioteka.ifs [na] uwr.edu.pl

Biblioteka nie przyjmuje żadnych darów bez wcześniejszego uzgodnienia z kierownikiem.


Godziny pracy Biblioteki IFS

 

Godziny pracy Biblioteki IFS w okresie wakacyjnym

17.06 – 31.07 poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

01.08 – 31.08 NIECZYNNE

02.09 – 30.09 poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

 

Poniedziałek - czwartek 8.00 – 18.00
Piątek 8:00 – 15:00
Przerwa 12.00 – 12.20

W bibliotece obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia oraz prowadzenia rozmów telefonicznych!


PROFIL ZBIORÓW

Literatura piękna; literaturoznawstwo i językoznawstwo słowiańskie (białoruskie, chorwackie, czeskie, rosyjskie, serbskie, ukraińskie); słowianoznawstwo - sztuka, kultura, historia, społeczeństwo; podręczniki do nauki języków obcych, literatura z zakresu metodyki nauczania języków obcych; encyklopedie, słowniki; zbiory multimedialne (filmy, kasety CD, płyty DVD). Do najcenniejszych zbiorów należą publikacje z przełomu XIX i XX w. oraz część księgozbioru znanego literaturoznawcy i tłumacza literatury rosyjskiej Pana Seweryna Pollaka.
Ogółem:
vol. książek - około 60513, vol. czasopism - około 15186.


CZYTELNIA

24 miejsca, księgozbiór podręczny liczy ok. 1000 woluminów.
Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowani księgozbiorem biblioteki.
Warunkiem korzystania jest okazanie legitymacji studenckiej, uczniowskiej lub innego dokumentu tożsamości oraz wpisanie się do księgi odwiedzin. Otrzymane ze zbiorów biblioteki materiały wpisane do księgi (czasopisma, książki, nadbitki, kserokopie, multimedia i in.) należy oddać w tym samym dniu.
Na terenie czytelni można korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej.


WYPOŻYCZALNIA

Prawo do korzystania z wypożyczalni mają pracownicy instytutu, doktoranci i studenci – po uprzednim zapisaniu się. Aby się zapisać, należy zgłosić się do biblioteki z kartą zobowiązań.
Terminy wypożyczeń:
Podręczniki, skrypty – 1 semestr
Lektury – 1 tydzień
Pozostałe – 1 miesiąc
W razie potrzeby możliwa jest prolongata wypożyczonych zbiorów, o ile w międzyczasie nie zamówił ich inny czytelnik.
Nie wypożycza się na zewnątrz: słowników, encyklopedii, czasopism, albumów, dzieł cennych i rzadkich, dzieł wydanych do 1945 r.
W kwestiach spornych głos rozstrzygający ma dyżurny bibliotekarz.


ZAMÓWIENIA

Obowiązuje wypełnianie tradycyjnych rewersów, które są realizowane dwukrotnie w ciągu dnia. Zamówienia złożone do godz. 12.00 można odbierać po godz. 14.00. Zamówienia złożone po godz. 12.00 można odbierać następnego dnia po godz. 10.00.
Nieodebrane książki są po 7 dniach zwracane do magazynu.


KATALOGI I KATOTEKI

•    alfabetyczny
•    rzeczowy
•    czasopism
•    multimediów
•    publikacji pracowników IFS
•    rzeczowy prac magisterskich (dostępnych w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego)


KATALOG ONLINE

Najnowsze zbiory biblioteki są widoczne w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (sygnatury z oznaczeniem FSl). Systematycznie prowadzona jest retrokonwersja zbiorów – do bazy BUWr włączane są starsze nabytki. W chwili obecnej nie ma możliwości zamawiania książek poprzez katalog komputerowy.


KATALOGI KARTKOWE

Szczegółowe zasady korzystania z katalogów tradycyjnych podano poniżej w prezentacji „Jak korzystać z katalogów kartkowych Biblioteki IFS”.


BAZA DANYCH

Brak


PRACOWNICY

dr Aleksandra Łamasz - kustosz (Kierownik Biblioteki IFS)

mgr Elżbieta Saks - starszy bibliotekarz

lic. Aleksandra Duda - bibliotekarz

 

Nowości Biblioteki

Nowości Biblioteki (PDF)

Czasopisma

Wykaz czasopism Biblioteki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Zobacz (plik PDF)

LINKI

Rosja

 

 

  • www.gramota.ru - informacyjny portal o j. ros. m.in. słownik ortogr., tolkovyj)

 

 

  • magazines.russ.ru - elektroniczne wersje niektórych czasopism lit.
   (m.in. Znamja, Novyj Mir)

 

 

 

 

 

  • www.rsl.ru - Rosyjska Biblioteka Państwowa (Moskwa)

 

  • www.nlr.ru - Rosyjska Biblioteka Narodowa (Petersburg)

 

 

  • www.russ.ru - Russkij Žurnal (informacje o kulturze, społeczeństwie, polityce)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • www.lib.ru - biblioteka Moszkowa (lit.piekna,filozofia i in.)

 

 

 

 

 

 

  • www.gramma.ru - portal dotyczący języka rosyjskiego (m.in. słowniki, testy)

 

Ukraina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwa b.Jugosławii

 

 

 

 

 

 

 

 

  • www.rastko.rs - internetowa biblioteka kultury serbskiej
   (na tej stronie m.in. Deretić)

 

 

 

 

 

 

 

Bohemistyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • www.ucl.cas.cz/ - Ustav pro Českou lit. AV ČR (katalogi i bibliografie)

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne przydatne linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • dir.icm.edu.pl - zdigitalizowane wybrane książki z zakresu humanistyki

 

 

  • www.nauka-polska.pl - źródło wiedzy o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych

 

 • karo.umk.pl - wirtualna wyszukiwarka pozycji bibliotecznych z katalogów kilkudziesięciu bibliotek naukowych w Polsce

Regulamin

Regulamin Biblioteki Instytutu Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 28/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. ( z późniejszymi zmianami)Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1


Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej (zwana dalej Biblioteką IFS) wraz z Biblioteką Uniwersytecką oraz bibliotekami innych jednostek organizacyjnych tworzą system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 2


Do podstawowych zadań Biblioteki IFS należy:
1) organizowanie warsztatu naukowo-dydaktycznego przez dobór, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z ustalonym profilem gromadzenia,
2) udostępnianie zbiorów własnych oraz uczestniczenie w wypożyczeniach międzybibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej i prac bibliograficznych,
4) prowadzenie prac dokumentacyjnych i rejestracji publikacji naukowych jednostki organizacyjnej, jeśli kierownik jednostki organizacyjnej nie zleci tego zadania innej komórce,
5) prowadzenie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, w tym przysposobienia bibliotecznego oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego swoich pracowników,
6) współpraca z bibliotekami innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział II. Organizacja Biblioteki IFS

§ 3


Biblioteka IFS wchodzi w skład Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 4


Zakres specjalizacji Biblioteki IFS określa Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej.

§ 5


Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej podejmuje decyzje i realizuje zadania w zakresie::
1) przydzielania pomieszczeń na cele biblioteczne i zapewnienia pracownikom Biblioteki odpowiednich warunków pracy,
2) ustalania wspólnie z kierownikiem Biblioteki IFS kierunków działalności Biblioteki,
3) wnioskowania o zmianę struktury organizacyjnej Biblioteki IFS,
4) przydzielania środków finansowych na działalność Biblioteki IFS i współdecydowania z kierownikiem Biblioteki o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
5) przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach zatrudnienia, awansów i odwołania pracowników Biblioteki IFS – w porozumieniu z jej kierownikiem,
6) przedkładania Rektorowi wniosków w sprawach nagród i wyróżnień oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki IFS – w porozumieniu z jej kierownikiem,
7) wnioskowania o nagrody i wyróżnienia dla kierownika Biblioteki IFS,
8) ustalania zakresu obowiązków kierownika Biblioteki IFS w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej,
9) zatwierdzania karty stanowiska pracy bibliotekarzy,
10) odpowiedzialności - wraz z kierownikiem Biblioteki IFS - za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki,
11) zatwierdzania regulaminu Biblioteki IFS uzgodnionego wcześniej z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej – zgodnie z § 58 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 6


1. W Bibliotece IFS może działać powołana przez Dyrektora Instytutu komisja biblioteczna, funkcjonująca jako organ opiniodawczy kierownika.
2. W skład komisji wchodzą pracownicy jednostki, zaakceptowani przez Radę Instytutu, oraz kierownik Biblioteki.
3. Kadencja komisji bibliotecznej pokrywa się z ustawową kadencją Dyrektora Instytutu.
4. Do kompetencji komisji bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania Biblioteki:
1) zgłaszanie propozycji i opiniowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania Biblioteki,
2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem Biblioteki,
3) wyrażanie opinii w sprawie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
4) opiniowanie projektów regulaminów bibliotecznych.

§ 7


Biblioteką zarządza Kierownik Biblioteki IFS, który jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników w niej zatrudnionych.

§ 8


Kierownika Biblioteki IFS powołuje rektor na wniosek Dyrektora Instytutu, po uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 9


Kierownik Biblioteki IFS jest odpowiedzialny za realizację zadań bezpośrednio przed Dyrektorem Instytutu.

§ 10


Do zadań i uprawnień Kierownika Biblioteki IFS należy:
1) właściwa organizacja pracy podległego personelu,
2) informowanie Dyrektora Instytutu o problemach dotyczących Biblioteki oraz przedkładanie propozycji rozwiązań tych problemów,
3) współdecydowanie razem z Dyrektorem Instytutu o bieżących sprawach finansowych Biblioteki,
4) przygotowywanie planów działalności bibliotecznej oraz trybów ich realizacji,
5) składanie rocznych sprawozdań ze stanu Biblioteki Dyrektorowi Instytutu i Oddziałowi Informacji Naukowej,
6) udział w zebraniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką dotyczących istotnych spraw związanych z rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni i obsługą użytkowników,
7) współodpowiedzialność wraz z Dyrektorem Instytutu za bezpieczeństwo i ochronę mienia Biblioteki, za właściwe jej zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,
8) współpraca z administracją Instytutu Filologii Słowiańskiej w sprawach dotyczących zabezpieczenia zbiorów,
9) przedkładanie Dyrektorowi Instytutu wniosków w sprawach zatrudnienia, i awansów pracowników Biblioteki, wnioskowanie o odwołanie pracownika,
10) dbałość o dyscyplinę pracy i pełne wykorzystanie czasu przez podległych pracowników,
11) określanie zakresów czynności pracowników,
12) dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i szkolenie pracowników,
13) przygotowywanie wniosków o nagrody i wyróżnienia oraz premii motywacyjnych dla pracowników Biblioteki,
14) opracowywanie planów urlopowych pracowników,
15) rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem.

§ 11


Kierownik Biblioteki IFS może brać udział w posiedzeniach Rady Instytutu z głosem doradczym.

§ 12


1. Przekazywanie funkcji kierownika Biblioteki IFS odbywa się protokolarnie, z udziałem komisji zdawczo-odbiorczej, powołanej przez Dyrektora Instytutu.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy winien zawierać:
- protokół z przeprowadzonego skontrum, zgodnie z Regulaminem kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych UWr.,
- wykaz spraw załatwionych i niezałatwionych,
- wykaz spraw bieżących,
3. Dyrektor Instytutu przekazuje nowo powołanemu kierownikowi dokumentację dotyczącą działalności Biblioteki oraz jej pieczęcie.

§ 13


Pomieszczenia biblioteczne powinny:
1) odpowiadać warunkom bezpiecznego przechowywania zbiorów i posiadać rezerwę,
2) umożliwiać zorganizowanie czytelni i wypożyczalni oraz ich właściwe wyposażenie a przez to zapewniać sprawną obsługę informacyjną użytkowników.

§ 14


Przydzielone Bibliotece IFS środki budżetowe winny zabezpieczać:
1) uzupełnianie zbiorów gwarantujące zaspokajanie potrzeb naukowych i dydaktycznych w zakresie specjalizacji Biblioteki,
2) pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Biblioteki i jej wyposażeniem,
3) konserwację zbiorów.

§ 15


Materiały biurowe, meble, sprzęt biblioteczny i urządzenia techniczne są dostarczane Bibliotece IFS przez służby administracyjne Instytutu Filologii Słowiańskiej w porozumieniu z kierownikiem Biblioteki.

§ 16


Druki biblioteczne kupuje Biblioteka IFS ze środków finansowych przyznanych przez Dyrektora Instytutu.

Rozdział III. Współpraca bibliotek w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego

§ 17


Biblioteki specjalistyczne ściśle współpracują ze sobą i z Biblioteką Uniwersytecką w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów oraz działalności informacyjnej. Współpracę bibliotek jednostek organizacyjnych organizuje Biblioteka Uniwersytecka za pośrednictwem Oddziału Informacji Naukowej.

§ 18


Biblioteka IFS jest zobowiązana do:
1) przekazywania rocznych sprawozdań i planów pracy Oddziałowi Informacji Naukowej,
2) regularnego uzupełniania bazy publikacji pracowników Filologii Słowiańskiej,
3) uzupełniania centralnego katalogu książek i czasopism,
4) przekazywania aktualnych informacji na stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej,
5) promowania działań Biblioteki Uniwersyteckiej w Bibliotece Filologii Słowiańskiej,
6) przekazywania protokołów skontrum i selekcji do akceptacji dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
7) uczestniczenia w szkoleniach i pokazach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką.

§ 19


Bibliotece IFS przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 20


Bibliotece Uniwersyteckiej przysługuje pierwszeństwo w otrzymywaniu dubletów i druków zbędnych z Biblioteki IFS.

Rozdział IV. Gromadzenie zbiorów

§ 21


Biblioteka IFS gromadzi materiały biblioteczne niezbędne do pracy naukowej i dydaktycznej w ścisłej współpracy z pracownikami Instytutu Filologii Słowiańskiej mającymi w tym zakresie głos doradczy.

§ 22


Biblioteka IFS prowadzi na bieżąco ewidencję dezyderatów i zamówień oraz akcesję wpływów.

§ 23


Biblioteka IFS nie gromadzi starych druków i rękopisów.

§ 24


Biblioteka IFS prowadzi selekcję swych zbiorów:
1) wyłączane są materiały zdezaktualizowane, zniszczone i nie odpowiadające zakresowi gromadzenia zbiorów oraz dublety,
2) protokoły materiałów wyselekcjonowanych zatwierdza Rektor na wniosek działającej w Bibliotece Uniwersyteckiej Komisji do spraw Selekcji Zbiorów, po aprobacie dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
3) druki zbędne, mogące służyć jako materiał do wymiany, przekazywane są do Biblioteki Uniwersyteckiej.

Rozdział V. Opracowanie zbiorów

§ 25


Opracowanie zbiorów Biblioteki IFS obejmuje następujące czynności:
1) katalogowanie tradycyjne,
2) ewidencję wpływów i ubytków,
3) opracowanie techniczne,
4) opracowanie rzeczowe tradycyjne ,
5) włączanie kart do katalogu alfabetycznego i rzeczowego Biblioteki IFS,
6) melioracje katalogów.

§ 26


Wpływające do Biblioteki IFS materiały są opracowywane na bieżąco.

§ 27


Biblioteka IFS uczestniczy w centralnym opracowaniu zbiorów organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką.

§ 28


Biblioteka IFS
1) sporządza dodatkowo kartę główną do katalogu centralnego bibliotek specjalistycznych,
2) przekazuje karty na bieżąco do Biblioteki Uniwersyteckiej.

Rozdział VI. Udostępnianie zbiorów

§ 29


Prawo do korzystania z usług Biblioteki IFS posiadają:
1) użytkownicy indywidualni,
2) biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 30


Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnionych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.

§ 31


Godziny pracy Biblioteki IFS podaje się do wiadomości czytelników poprzez wywieszenie odpowiedniego harmonogramu oraz podanie informacji na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdorazowa zmiana godzin pracy wymaga osobnego zawiadomienia czytelników w formie pisemnego ogłoszenia przez kierownika Biblioteki, za zgodą Dyrektora Instytutu.

§ 32


Zbiory Biblioteki IFS udostępnia się:
1) w czytelni,
2) poprzez wypożyczanie indywidualne poza Bibliotekę,
3) poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.


CZYTELNIA

 

§ 33


1) Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki IFS.
2) Biblioteka ma prawo odmówić obsługi czytelnika, który swoim zachowaniem łamie zapisy Regulaminu IFS lub narusza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.

§ 34


Warunkiem korzystania z czytelni jest posiadanie karty bibliotecznej lub ważnego dokumentu tożsamości oraz wpisanie się do księgi odwiedzin.

§ 35


W czytelni udostępnia się zbiory własne Biblioteki IFS.

§ 36


Zbiory własne udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w Bibliotece IFS formalności (np. złożenie zamówienia, wpis w księdze wypożyczeń, wręczenie karty książki dyżurnemu bibliotekarzowi).

§ 37


Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni poza Bibliotekę IFS jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.

§ 38


Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 39


Użytkowników Biblioteki IFS obowiązuje pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, pokrowców na laptopy i inne urządzenia elektroniczne itp., zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i napojów, wyłączenie telefonów komórkowych.


WYPOŻYCZANIE

 

§ 40


Wypożyczanie jest prowadzone dla:
1) studentów i doktorantów Instytutu Filologii Słowiańskiej,
a. studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają prawo do indywidualnych warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki IFS:
- wydłużony okres wypożyczenia
- zwiększenie liczby wypożyczonych książek
- wypożyczenie do domu niektórych publikacji z księgozbioru podręcznego oraz czasopism.
2) pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej.

§ 41


1) Podstawą wypożyczenia jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej dla pracowników lub innego dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów.
2) student ze stwierdzoną niepełnosprawnością ma prawo wyznaczyć pełnomocnika do podpisywania rewersów oraz wypożyczania i prolongowania książek. Pełnomocnictwo jest ważne w danym roku akademickim (od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

§ 42


Uprawnienie do wypożyczania zbiorów jest ważne na dany rok akademicki.

§ 43


Prolongata uprawnień na kolejny rok akademicki następuje po dokonaniu rozliczeń z ubiegłego roku oraz okazaniu dokumentów potwierdzających wpis na aktualny rok akademicki (indeks lub legitymacja).

§ 44


Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę IFS o każdej zmianie danych osobowych.

§ 45


Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:
1) studenci - po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub niedopełnieniu formalności wymaganych przy prolongacie uprawnień,
2) pracownicy - po ustaniu stosunku pracy, z wyjątkiem emerytowanych pracowników naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej
3) użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu Biblioteki.

§ 46


Zamówienia na książki realizowane są na podstawie czytelnie wypełnionego rewersu tradycyjnego. Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie.

§ 47


Nie wypożycza się poza Bibliotekę IFS :
1) zbiorów specjalnych,
2) dzieł wydanych do roku 1945,
3) czasopism,
4) słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych,
5) dzieł rzadkich i cennych,
6) albumów i dzieł bogato ilustrowanych,
7) dzieł z księgozbioru czytelni,
8) dzieł wymagających konserwacji,
9) dzieł sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
10) egzemplarzy specjalnie oznaczonych z przeznaczeniem do korzystania na miejscu.

§ 48


Biblioteka IFS wypożycza:
1) studentom IFS - 15 woluminów na okres maksymalnie 1 roku akademickiego
2) pracownikom IFS - 20 woluminów na okres maksymalnie 1 roku akademickiego
W uzasadnionych przypadkach ilość woluminów niezbędna do pracy naukowej i dydaktycznej może zostać zwiększona, a termin zwrotu prolongowany.

§ 49


Biblioteka IFS nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych studentom na okres dłuższy niż czas trwania semestru.

§ 50


W uzasadnionych przypadkach Biblioteka IFS ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub skrócić czas wypożyczenia.

§ 51


W razie potrzeby czytelnik może uzyskać jednorazową prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go bibliotekarzowi pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika.

§ 52


W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego regulaminem Biblioteka stosuje następujące sankcje:
1) blokowanie konta czytelnika,
2) upomnienie indywidualne.
3) upomnienie zbiorowe – przekazanie do dziekanatów listy studentów zalegających ze zwrotem książek,
4) jeśli zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych nie nastąpi w pierwszym tygodniu po określonym terminie, nalicza się karę 0,50 zł za każdy dzień i każdą książkę, od pierwszego dnia zwłoki. Czytelnik zobowiązany jest do przekazania na rzecz biblioteki książki wskazanej przez bibliotekarza, o wartości nie niższej niż wysokość naliczonej kary.

§ 53


W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła czytelnik jest obowiązany odkupić je w takim samym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli zagubione (uszkodzone) dzieło taką posiadało. Dodatkowo przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem komputerowym dzieła, koszt pasków kodowych, superekslibrisu, zabezpieczeń w wysokości ustalonej przez kierownika Biblioteki IFS w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu (na podstawie cennika Biblioteki Uniwersyteckiej).

§ 54


Jeśli odkupienie dzieła nie jest możliwe Biblioteka IFS ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika w jednej z wymienionych form:
1) odkupienie dzieła w innym wydaniu,
2) odkupienie innej wskazanej książki będącej wielokrotną wartością książki zagubionej.

§ 55


Jeśli zagubiony został tom z dzieła wielotomowego i odkupienie dzieła w takim samym wydaniu jest niemożliwe, czytelnik winien dostarczyć całość wydania wielotomowego.Rozdział VII. Działalność informacyjna

§ 56


Biblioteka IFS udziela informacji biblioteczno-bibliograficznych w oparciu o zbiory własne, a także pośredniczy w uzyskiwaniu informacji od innych bibliotek i ośrodków naukowych.

§ 57


Warsztat informacyjny Biblioteki IFS obejmuje:
1) aktualny, specjalistyczny księgozbiór informacyjny,
2) kartoteki/bazy adresów bibliotek specjalistycznych i ośrodków informacji krajowych i zagranicznych,
3) inne kartoteki/bazy niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej.

§ 58


Biblioteka IFS prowadzi rejestrację zakończonych prac naukowo-badawczych pracowników własnej jednostki organizacyjnej oraz sukcesywnie przekazuje informacje do Biblioteki Uniwersyteckiej.

§ 59


Do obowiązków Biblioteki IFS należy prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego oraz informacji naukowej dla studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 60


Zaopiniowany przez Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej projekt regulaminu Biblioteki IFS zatwierdza Dyrektor Instytutu.

§ 61


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.