Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Języka Rosyjskiego
Gabinet 212, tel. (71) 375 45 53

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

"Fałszywi przyjaciele tłumacza", pozorna ekwiwalencja międzyjęzykowa, leksyka internacjonalna i pseudointernacjonalna w języku polskim i rosyjskim.

Spis publikacji
 1. Особенности интерпретации заимствованных неологизмов со значением лица в условиях двуязычия [w:] Slavica Wratislaviensia CLVI, pod red. K. Kusala. Wrocław, 2012, s. 77 – 84.
 2. Лексико-семантический анализ интернационализмов со значением лица как источника русско-польских мнимых эквивалентов [w:] Pražská rusistika. Praha, 2013, s. 88 – 96.
 3. Проба классификации русско-польских мнимых эквивалентов со значением лица (на примере интернационализмов)  [w:] Llengües i Literatures
  Modernes. Barcelona, 2013, s. 101 – 109.
 4. Семантические реляции русско-польских омонимов на примере интернационализмов [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i M. Sarnowskiego. Wrocław, 2014, s. 77 – 83.
 5. К вопросу о межъязыковых омонимах и межъязыковых паронимах на примере интернационализмов польского и русского языков [w:] Pražská rusistika. Praha, 2014, s. 41 – 54.

Komunikaty i tezy wystąpień

 1. Русско-польские интернациональные омопары: особенности функционирования в современной речи [w:] Русский язык и литература в поликультурном коммуникативном пространстве. Материалы международной научной конференции. Псков, 2012, s. 240 – 245.
 2. Особенности словоупотребления русско-польских омопар на примере интернационализмов [w:] Молодежь – науке 2012. Псков, 2012, s.16-18.
 3. К вопросу о тематической классификации интернационализмов как источника русско-польской межъязыковой омонимии [w:] Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2012». Астана, 2012, s. 80 - 82.
  4. Внутриязыковая омонимия как источник межъязыковой омонимии (на примере русско-польских интернационализмов) [w:] Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2013»; Астана, 2013, s. 96 – 98.

Wydział Filologiczny