Nasza oferta:

Barabasz-Rewak Olga


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 305, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

olga.barabasz-rewak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-2009 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах.

Zainteresowania naukowe:  językoznawstwo słowiańskie (zwłaszcza gramatyka porównawcza), etnolingwistyka, językowe obrazy świata i stereotypy językowe (współdziałanie zjawisk językowych i pozajęzykowych, ujawnienie narodowej specyfiki odczuwania świata), dydaktyka szczegółowa (w zakresie języków obcych).

Po pracy uwielbiam piesze wędrówki górskie, dobrą książkę oraz ciszę.Monografie:
 1. Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах, Львів, ЛА „Піраміда”, 2013, ss. 364.

Artykuły w czasopismach:
 1. Вибрані атрибутиви Бога у світлі українського перекладу псалтиря Івана Огієнка, w: Roczniki Humanistyczne, vol. 70, nr 7, 2022, s. 169-183.
 2. Нариси мовного образу праведного в українських текстах Псалтиря (переклад Івана Огієнка), w: Studia Linguistica, XL, 2021, s. 7-19.
 3. Мовні означення грішника у відображенні вибраних псалмів перекладу Івана Оігєнка, w:  STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. IX/1: 2021, s. 21–33.
 4. Візуалізація мислення у процесі викладання УМІ: ментальні мапи, w: Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, t. 6, nr 16, s. 117-136.
 5. Мовний образ деяких викликів української сучасності в дискурсі УГКЦ 2016-2019 років, w: Українське слово в гуманітарних дискурсах деіндустріальної епохи, ред. О. Белей, 2020, c. 11-25.
 6. Практичний курс УМІ та формування навичок роботи з професійними текстами, w: Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2019, t. V, nr XIV, s. 225-234.
 7. "Краще сім раз горіти, ніж один раз вдовіти": поняття 'вдівство' у мовній свідомості українців, w: Slavica Wratislaviensia, № 170, Wrocław, 2019, s. 109 — 123.
 8. Долі й ролі овдовілих осіб у мовному світі українських казок, w: Вісник Львівського університету. Серія філологічна, № 68, Львів 2018, с. 261 — 269.
 9. Мова – соціум – культура: з історії досліджень взаємозв’язку, w: Актуальні проблеми сучасної філології: мовознавчі студії, Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету, Г. Вокальчук (red.), Рівне, 2013, wypusk 21 (3), s. 139-144.
 10. Аксіосфера чуже як основне місце дії парубка в українській мовній картині світу, w: Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк, 2013, seria Nauki filologiczne. Językoznawstwo, nr 25 (274), s. 4 — 9.
 11. Діяльність жіночих організацій у Галичині кінця ХІХ–початку ХХ століття, w: Вісник гуманітарних наук Львівського національного аграрного університету, Дубляни, 2011, nr 3-4, s. 137-146. Współautor: H. Barabasz.
 12. Жіночий рух у Галичині кінця ХІХ–початку ХХ століття, w: Українознавець, 2011, wypusk ХІ, s.42 – 45. Współautor: H. Barabasz.
 13. Проблематика мовної картини світу в поглядах сучасних польських лінгвістів, w: Мова і культура, П. Алексєєв (red.), Київ, 2008, t. VI (106), wypusk 10, s. 244 – 249.
 14. Формування мовного образу об’єкта – атрибути і їхня оцінка, w: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського, seria Filologia, Н. Іваницька (red.), Вінниця, 2008, t. 10, cz. 2, s. 80 – 85.
 15. Деякі питання аналізу семантичного поля крізь призму когнітивізму, w: Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, seria Filologia, В. Матвіїшин (red.), Івано-Франківськ, 2007, t. XV – XVIII, s. 491 – 493.
 16. Лексичний склад мови як відображення картини світу народу, w: Вісник Львівського університету, seria Filologia, Я. Гарасим (red.), Львів, 2006, t. 38. cz.2, s. 116 – 121.
 17. Лексико-семантичне поле „фізично зрілий” як компонент мовного образу парубка, w: Вісник Львівського університету, seria Filologia, Т. Салига (red.), Львів, 2004, t. 34. cz.1, s. 286 – 289.
 18. Мовний образ парубка в українській народній культурі, w: Вісник Львівського університету, seria Filologia, Т. Салига (red.), Львів, 2003, t. 30, s. 172 – 176.

Artykuły w monografiach:
 1. Мовний образ деяких викликів української сучасності в дискурсі УГКЦ 2016-2019 років, w: Українське слово в гуманітарних дискурсах деіндустріальної епохи, O. Beley (red.), Siedlce, 2020, s. 11 – 25.
 2. Біля витоків української чоловічої ідентичності: образ парубка в традиційному мовнокультурному просторі, w: Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура й література ХІХ-ХХІ століть, А. Матусяк (red.), Київ, 2014, s. 69 – 87.

Recenzje:
 1. Рецензія-огляд монографії А. Урсуленко „Роль фольклору у формуванні української національно-культурної ідентичності (на матеріалі суспільно-культурної публіцистики 1991-2004 рр.)”, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, tom 2 (2014), 393 — 398.
 2. Рецензія на монографію І. Ігнатенко „Жіноче тіло у традиційній культурі українців”, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, tom 1 (2013), s. 342 – 345.
 3. Рецензія на “Наукові записки НаУКМА”, том 137, філологічні науки (мовознавство), Київ, 2012, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, tom 1 (2013), s. 331 – 336.

Inne (publikacje dydaktyczne):
 1. Індивідуальні завдання з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної та заочної форм навчання, Львів, 2012, ss,18. Współautor: H. Barabasz.
 2. Вправи та завдання для контрольних робіт з української мови за професійним спрямуванням, Львів, 2012, ss. 23. Współautor: H. Barabasz.
 3. Програма практичної підготовки студентів економічного факультету та методичні рекомендації до виконання завдань з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням", Львів, 2012, ss. 12.  Współautor: H. Barabasz.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації та дидактичний матеріал до самостійного вивчення дисципліни, Львів, 2011, ss. 49. Współautor: H. Barabasz.
 5. Мова та стиль наукових і науково-методичних праць, Львів, 2011, ss. 13. Współautor: H. Barabasz.
 6. Культура спілкування: навчальний матеріал до вивчення дисциплін "Українська мова за професійним спрямуванням", "Культура мовлення", "Українське ділове мовлення" (за кредитно-модульною системою), Львів, 2006, ss. 75. Współautor: H. Barabasz.
 7. Українська мова: історичні періоди, сучасний стан і перспективи: лекції і тести (за кредитно-модульною системою), Львів,  2005, ss. 63. Współautor: H. Barabasz, I. Tarasiuk.
 8. Особливості вивчення термінологічної лексики на заняттях з культури мовлення, w: Матеріали науково-методичної конференції "Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців", Львів, 2005, s, 117-119. Współautor: H. Barabasz.
 9. Основи культури мовлення: Методичні рекомендації та дидактичний матеріал до вивчення дисциплін "Культура мовлення" й "Українська мова (за професійним спрямуванням)", Львів, 2004, ss. 65. Współautor: H. Barabasz.
 10. Методика роботи з фаховими лексикографічними працями на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), w: Матеріали навчально-методичної конференції "Інтеграція вищої аграрної школи в загальноєвропейську систему вищої освіти: проблеми і перспективи", Львів, 2004, s. 223 – 226. Współautor: H. Barabasz.

Referaty wygłoszone na konferencjach (2018-2020)
 1. Мовне осмислення вибраних атрибутів Бога у Псалтирі перекладу Івана Огієнка (V Міжнародна наукова конференція "Україністика вчора, сьогодні, завтра", Poznań, 2020). 
 2. Робота над спеціальними текстами в процесі вивчення УМІ: практичні зауваги (“Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, Lwów, 2019).
 3. Українська як іноземна: деякі аспекти інтенсивного курсу вивчення мови (”Взаємодія етнічних і планових мов та культур у контексті європейської інтеграції”,  Łuck, 2018).

 

Inne:

Koordynator etapu eliminacji studentów wrocławskiej ukrainistyki do V Międzynarodowego Konkursu Ortograficznego Jezyka Ukrainskiego,  organizowanego przez Zakład Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wrocław, 2019).    

Opiekun naukowy grupy studentów uczestniczących w wyjeździe naukowym do Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki (umowa bilateralna, 2019).

Beley Oleh


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 114, tel. (71) 375 45 69

E-mail:

oleh.beley [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor UWr

Funkcje:

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej1. Dr hab. Oleh Beley, prof. UWr (ur. 1975), 2008 – habilitacja z zakresu językoznawstwa, praca pt. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов’янському тлі.

2. Zainteresowanie naukowe: leksykologia, współczesna onomastyka słowiańska, historia języka ukraińskiego (ze szczególnym uwzględnieniem wariantów literackich XVIII – XX st.), leksykografia, ekolingwistyka.

3. Pełnione funkcje na Uczelni oraz w organizacjach naukowych:

- kierownik Zakładu Ukrainistyki IFS;

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów UWr;

- członek Rady Redakcyjnej czasopisma Дивослово: Українська мова та література в навчальних закладах (Ukraina);

- członek Rady Redakcyjnej czasopisma Językoznawstwo. Współczesne badania, problemy, analizy językoznawcze ( Łódź);

- członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Slavica Wratislavensia;

- członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Slavica: Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae (Węgry).Monografie:

1. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття, Видавництво Ужгородського державного університету, Ужгород 1999, ss. 111.

2. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на  загальнословянському тлі, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 246.

3. Правові аспекти функціонування пропріальної лексики: від теорії до практики, Наук. ред. і передмова Олег Белей, Видавництво Ужгородського університету, Ужгород 2013, ss. 176. We współautorstwie: L. Nużdak, M. Romaniuk.


Autoreferat:

Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств  Закарпатської області, Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів 2000, ss. 17.


Słownik:

1. Старослов'янсько-український словник, “Свічадо”, Львів 2001, ss. 333. Współautor: L. Belej.


Podręczniki:

1. Українська мова: Практичний курс для поляків, Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, Львів 2003, ss. 71.

2. Чуєш, брате мій! (Підручник сучасної української літературної мови), Савез Русина и Украjинаца Србиjе и Црне Горе, Нови Сад 2005,  ss. 207.

3. Розмовляєте українською? (Підручник української мови), Wydawnictwo Uniwersytetu  Wrocławskiego, Wrocław 2006, ss. 187.

4. Ділова поїздка до Угорщини: українсько-угорський тематичний мінімум. Частина І., Ужгород: Видавництво Ужгородського університету 2011, ss. 91. Współautorka Marija Romaniuk.

5. Slovensko-ukrajinská konverzačná priručka : futbal, turizmus, Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, ss. 130. (Acta Facultatis Philosophicae Universitas Prešoviensis. Vysokoškolská učebnica ; 47) / współautorka Mária Čižmárová.


Skrypt dydaktyczno-metodyczny:

1. Ділова українська мова: посібник-практикум (для студентів нефілологічних спеціальностей), Видавництво Ужгородського державного університету, Ужгород 2001, ss. 22.


Redakcja czasopism:

1. Zeszyty naukowo-publicystyczne ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr.1, Język i kultura Ukraińców na wschodniej Słowacji oraz Zakarpaciu, Użhorod –Wrocław – Svidnik, 2016, ss. 87.

2. Zeszyty naukowo-publicystyczne ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr.2, Język i kultura Ukraińców Marmoroszu: kultura kontaktów, Użhorod –Wrocław– Syhot Marmacej, 2017, ss. 84.

3. Zeszyty naukowo-publicystyczne ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr.3, W poszukiwaniu Atlantydy: ukraińsko-węgierskie pogranicze oczyma slawisty, Wrocław – Użhorod, 2018, ss.74.

4. Slavica Wratislaviensia / red. naukowa Oleh Beley. - [T.] 164 (2017) Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, ss. 194.


Artykuły naukowe:

1. Українська ергоніміка у контексті розвитку сучасного українського мовознавства [w:] Гуманітарна освіта: досвід і проблеми, Ужгород 1998, s. 570-574.

2. Ергоніми-абревіатури Закарпаття [w:] Українська ономастика, Київ 1998, s. 24-27.

3. Проблеми культури мови у сучасній фірмонімії Закарпаття [w:] Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку, Тернопіль 1999, s. 263-266.

4. Джерельна база сучасної фірмонімії Закарпаття [w:] Проблеми слов'янської ономастики. Матеріали VIII Всеукраїнської ономастичної конференції, Ужгород 1999, s. 12-19.

5. Термін та поняття фірмонім у термінологічно-поняттєвій системі української ергоніміки, „Мова та історія” 55-56, Київ 1999, s. 80-84.

6. До питання про функції власних назв підприємств, „Вісник Донецького університету. Гуманітарні науки”, Донецьк 2000, № 1, s. 84-88.

7. Наскільки українськими є новочасні українські фірмоніми? „Дивослово” Київ 2000,   Nr 2, s. 12-13.

8. Про функції фірмонімів українських фірмонімів [w:] Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства, Ужгород 2000, s. 10-14.                                                                          

9. Питання культури мови у сфері української ергонімії, „Культура слова” 53/54, Київ 2000, s. 134-137.

10. Сучасні фірмоніми Закарпатської області у призмі соціально-політичних змін 90-х років  ХХст. Carpatica – Карпатика  - 12, „Проблеми вітчизняної та зарубіжної історії”, Ужгород  2001, s.182-188.

11. Лінгвістичні дослідження югославських русинів як явище українського мовознавства ХХст. [w:] Історія української лінгвістики. Збірник наукових праць,  Київ – Ніжин, 2001, s. 130-134.

12. Скажи, як ти назвав свою фірму, і я скажу, хто ти (Індивідуальне та соціальне у власних назвах підприємств), „Урок Української”, Київ 2001, № 3, s. 16-18. 

13. Про способи творення сучасних українських фірмонімів [w:] Актуальні проблеми українського словотвору, Івано-Франківськ 2002, s. 555-561.

14. Про статус фірмоніма у сучасних слов’янських мовах [w:] Slavica Wratislaviensia CXXVII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich IV, Wrocław 2004, s. 9-14.

15. Власні назви з погляду ідеологічних пріоритетів ХХІ ст. (на матеріалі слов’янських мов) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXIII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich V, Wrocław 2005, s. 47-52.

16. Українська вища школа посттоталітарної доби: виклики, перспективи [w:] Законодавче  забезпечення прав і свобод національних меншин в Україні та його відповідність міжнародним правовим нормам. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 6 – 7 лютого 2006, Ужгород 2006, s. 66 – 76.

17. Українська теонімія пострадянської доби, “Екзиль” Науково-мистецький часопис,  2007, Nr 10-12, s. 40 – 42

18. Власні назви готелів словянських столиць як дзеркало пострадянської епохи, [w:]   “Україністичний вісник” Мовознавство, Випуск 1, Ужгород 2007, s. 28 – 34

19. Глобалізація як одна з тенденцій розвитку національного ономастикону.
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład. 6 / pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego.  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - (Slavica Wratislaviensia ; 147). - S. 41-49.

20. Статус українських сакронімів та принципи їх класифікації [w:] Сучасні проблеми мвознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. Вип. 19 - Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. - S. 12-16.

21. Инновационные процессы в украинской урбонимии на фоне посттоталитарной Центрально-Восточной Европы, Anuari de Filologia : llengües i literatures modernes. 2014, nr 4, s. 91-109.

22. Пропріальний код поетичних текстів Тараса Шевченка [w:]Тарас Шевченко: апостол правди і науки, Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. - S. 516-524. Współautor: L. Belej.

23. Język wojwodińskich Rusinów w kontekście rozwoju wariantów literackiego języka ukraińskiego koń. XVIII - pocz. XX wieków, Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Svetimosios kalbos. - T. 17, nr 3 (2015), s. 6-18.

24. Місце українських сакронімів у національній онімній системі, Slavica Wratislaviensia. - [T.] 162 (2016), s. 81-90.

25. Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика, Slavica Wratislaviensia. - [T.] 165 (2017), s. 36-48.

26. Ojkonimia ukraińska w kontekście procesów dekomunizacyjnych Europy środkowo-wschodniej końca XX–początku XXI wieku. Onomastica, 62 (2018), S. 259–272. (Współautor: Helena Sojka-Masztalerz).

27. Вивчення статусу мови українців ареалу словацько-українсько-польського пограниччя у дискурсі сучасної гуманітаристики Польщі [w:] „Українці Східної Словаччини: культура на межі...”, Науково-публіцистичний збірник україністики Вроцлавського університету. Ужгород – Вроцлав, 2019, Nr 4, s. 3–13.


Komunikaty:

1. Принципи номінації недержавних підприємств м. Ужгорода [w:] Матеріали VII Всеукраїнської ономастичної конференції, Дніпропетровськ 1997, s.16.

2. «Земелька ся була латинська...». А ми – троянці й гості в ній? (Про латинографічні варіанти  українських фірмонімів), „Урок Української”, Київ 2000, № 7, s. 58-59.


Recenzje:

1. Ad fontis українського театрознавства (Дмитро Антонович. Триста років українського театру    1619 – 1919, Передмова до перевидання Б. Козака, Львів, 2001. -  272 с.), [w:] Carpatica – Карпатика – 14 “Історія та культура України ХХ ст.”, Ужгород 2002, s. 304 – 307.

2. Jaroslav Lipowski, Ewolucja nazwisk południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich. Analiza słowotwórczo-statystyczna i graficzna, Wrocław 2008 :

3. Rec.: Belej Oleh // Slavica Wratislaviensia. - [T.] 152 (2010), s. 152-153.

4. Підручник української для словаків: Rec. pracy: Українська мова для словаків / M. Čižmarova. Prešov, 2011// Дивослово. - 2012, nr 2, s. 64.

5. Книга про літературу чесько-польського пограниччя, або що таке Тєшинська область, Екзиль: Науково-мистецький часпис, 2018, nr. 1, s. 35- 37.  


Tłumaczenie tekstów literackich

1. Ґуляш з турула / Krzysztof Varga; [tłum. z jęz. pol.] Kиїв: Tempora, 2010, ss. 174.Konferencje (2015-2020):

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład” Wrocław, 13-14. 05. 2016.  Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.

Referat: Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика.  

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Ареалогія й ономастика». Użhorod, 13-14.10.2016. Organizator: Katedra Języka Ukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Użhorodzie.

Referat: Функціонування українських урбононімів в періоді після революції Гідності.

 

Międzynarodowa konferencja ukrainistów w Pradze Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література)” 24 – 26 listopada 2017 r., Praga (Republika Czeska).Organizator:  Uniwersytet Karola w Pradze.

Referat: Трансформаційні процеси в українському урбоніміконі після Революції гідності 2013-2014 років на тлі сучасної Центральної та Східної Європи. 

 

ІХ Międzynarodowy Kongres Ukrainistów, 25 – 27.06.2018, Kijów, Organizator: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy.

Referat: Українська топонімія в контексті декомунізації Центрально-Східної Європи посттоталітарної доби.     

Bezuglaya Anastasia


  


 Stopień/tytuł naukowy: 

doktor 

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 317, tel. (71) 375 45 54

E-mail:

anastasia.bezuglaya [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

asystent

Funkcje:

-


2018 – doktorat w zakresie językoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt.: Образ провинциального театра и его лингвокультурологическая специфика в российских и польских средствах массовой информации.

2010-2012 – studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, kierunek filologia rosyjska (specjalizacja – językoznawstwo).

2010-2012 – studia magisterskie na Wydziale Historyczno-Filologicznym Tomskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (Tomsk, Rosja), kierunek filologia rosyjska (specjalizacja – lingwistyka kulturowa). 

2005-2010 – jednolite studia magisterskie w Instytucie Kultury Tomskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w zakresie (Tomsk, Rosja), kierunek kulturoznawstwo (specjalizacja – komunikacja międzykulturowa).  

Zainteresowania naukowe: nauczanie języka rosyjskiego jako obcego, glottodydaktyka, blended learning i e-learning, lingwistyka mediów, lingwistyka kulturowa.

A po pracy… spędzam czas z rodziną i uwielbiam nasze rodzinne wyprawy w góry, jestem miłośniczką kawy i czekolady… nie mam prawa jazdy i nadal nie umiem jeździć na rowerze :) 
Monografie:

1. Безуглая Анастасия, Концепт «провинция» и медийный образ нестоличного театра в русской лингвокультуре, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020, 276 s.

2.  Дудина Анастасия, Образ провинциального театра в дискурсивном пространстве российских и польских средств массовой информации, Wydawnictwo „Quaestio” (Scientiarum Primitiae – Series Philologica), Wrocław 2015, 170 s.


Artykuły w czasopiśmach:

1. Безуглая Анастасия, Языковое сознание русского народа на примере фразеологизмов с компонентами ‘жизнь’ и ‘жить’: идеографический анализ, Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językowe, nr 12, Łódź 2018, s. 123-132.

2. Безуглая Анастасия, Лингвокультурологический анализ концепта „дружба” в русском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты, „Slavica Wratislaviensia” CLXIV, Wrocław 2017, s. 161-175.

 

Artykuły / rozdziały w monografiach:

1. Anastasia Bezuglaya,  Медийный портрет вроцлавского театра, [w:] Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, s. 380-395. 

2. Anastasia Bezuglaya, Роль и значение ассоциативных словарей и ассоциативных экспериментов в лингвокультурологических исследованиях (на примере концепта „провинция” в русской лингвокультуре), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, Siedlce 2019, s. 197-214.

3. Безуглая Анастасия, К вопросу о роли фразеологии в отражении национальной специфики языковых картин мира (на примере русской фразеологической картины мира): лингвокультурологический подход, [w:] „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – 3: monografia ze studiów slawistycznych, Červený Kostelec 2017, s. 17-35. 4.

4. Дудина А.Н., Концепт «провинция» и феномен провинциальности в русской лингвокультуре, [w:] Pražská rusistika 2014, Praha 2014, s. 133-144.

5. Дудина А.Н., Театральный дискурс и образ российского провинциального театра, [w:] Pražská rusistika 2013, Praha 2013, s. 39-47.

6. Дудина А.Н., Феномен провинциальности и образ провинциального театра в отображении СМИ  (на материале русского и польского языков), [в:] Русский язык и литература в поликультурном коммуникативном пространстве. Материалы Международной научной конференции: в 2-х частях. Часть 2, Псков 2012, с. 241-246.

7. Дудина А.Н., Социокультурные причины трансформации института семьи в современном обществе, [в:] Наука и образование: материалы XIII Всерос. конф. студ., асп. и молодых ученых (20-24 апр. 2009 г.), Т. 5. Философия. Социальные науки. Культурология, Томск 2009, с. 167-172.

8. Дудина А.Н., Сказка как источник изучения мировоззрения древних славян, [в:] Наука и образование: материалы XII Всерос. конф. студ., асп. и молодых ученых (21-25 апр. 2008 г.), Т. 5. Философия, культурология, социальные науки, Томск 2009, с. 308-311.

9. Дудина А.Н. Любовь как основание культуры, [в:] Наука и образование: материалы XII Всерос. конф. студ., асп. и молодых ученых (21-25 апр. 2008 г.), Т.5. Философия, культурология, социальные науки, Томск 2009, с. 302-308.

 

 

 

 


Tezy, komunikaty:

1. Феномен провинциальности и образ провинциального театра в дискурсивном пространстве средств массовой информации в России и Польше, [в:] Молодёжь – науке 2012. Материалы молодежных научно-практических конференций Псковского государственного университета по итогам научно-исследовательской работы в 2011/2012  учебном году. Т. 4., Псков 2012, с. 19-21.

2. Лингвокультурологический и когнитивно-дискурсивный подходы в преподавании русского языка как иностранного. Значение этнокультурной лексики, [в:] Культура русской речи в условиях многоязычия: материалы Международной научно-практической конференции (Махачкала, 21–22 мая 2013 г.), Махачкала 2013, c. 97-98.Wygłoszone referaty na konferencjach:

· Referat pt. „Медийный портрет вроцлавского театра”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych typach dyskursu”, Gdańsk 2021. 

· Referat pt. „Сходства и различия в русской и польской языковых картинах мира на примере анализа концепта провинция”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej”, Rzeszów 2019.

· Referat pt. „Театр как социокультурный и лингвокультурологический феномен (на примере российского нестоличного театра)”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – 4”, Wrocław 2019.

· Referat pt. „Роль и значение ассоциативных словарей и ассоциативных экспериментов в лингвокультурологических исследованиях”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, Wrocław 2018.

· Referat pt. „К вопросу о роли фразеологии в отражении национальной специфики языковых картин мира (на примере русской фразеологической картины мира): лингвокультурологический подход”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – 3”, Wrocław 2017.

· Referat pt. „Языковое сознание русского народа на примере фразеологизмов с компонентами «жизнь» и «жить»: семантика и функционирование”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Olomoucké dny rusistů”, Ołomuniec 2017.

· Referat pt. "Obraz teatru prowincjonalnego w przestrzeni dyskursywnej rosyjskich środków masowego przekazu"  w ramach IX Wschodniej Szkoły Zimowej, która się odbyła w dniach 1-10 marca 2012 roku we Wrocławiu (Sekcja „Kultura. Literatura. Społeczeństwo”). 

 

 Szkolenia oraz wyjazdy dydaktyczne:

 Wyjazdy dydaktyczne:

15-18 kwietnia 2019 - Wyjazd dydaktyczny w ramach programu “Erasmus+” na Wydział Filozoficzny (filologia rosyjska) Uniwersytetu Ostrawskiego, Czechy.

 

Szkolenia:

5-7 lutego 2019 - Szkolenie „Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi w Uczelni”, Biuro Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Dobra kadra”

4 stycznia 2019 - Warsztaty „Innowacyjne technologie edukacyjne”, Biuro Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Dobra kadra”

27 czerwca 2018 - Szkolenie „Dobre obyczaje akademickie w Uniwersytecie Wrocławskim – kształtowanie pozytywnych postaw i praktyk w procesie dydaktycznym na uczelni wyższej”, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

26 marca 2018 - Warsztaty z technik aktywizacji Studentów, Centrum Kształcenia na odległość Uniwersytetu Wrocławskiego

21 lutego 2018 - Warsztaty z zakresu tworzenia efektów kształcenia w oparciu o taksonomię Blooma, Centrum Kształcenia na odległość Uniwersytetu Wrocławskiego

23-24 listopada 2017 - Konferencja Dydaktyczna zorganizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Boginskaya Anna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 317, tel. (71) 375 45 54

E-mail:

anna.boginskaya [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-2019 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Dyskurs miłosny w prozie polskiej i rosyjskiej lat 70. XX wieku (Любовный дискурс в польской и русской прозе 70-х годов ХХ века);

2010 – Polonijne Centrum Kształcenia Choreograficzno-Etnograficznego w Rzeszowie, 4-letnie polonijne Studium Choreograficzne dla Instruktorów–Choreografów), Polska, Rzeszów;

2008 – studia magisterskie na Syberyjskim Uniwersytcie Państwowym, Wydział Filologii i Dziennikarstwa, kierunek filologia (z uprawnieniem pedagogicznym), Rosja, Krasnojarsk.

Zainteresowania naukowe: komparatystyka literacka, badanie dyskursu, glottodydaktyka, teorie przyswajania L2, film studies.

Od października 2017 r. do chwili obecnej pracuję na stanowisku asystenta w Zakładzie Dydaktyki. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach. Prowadzę zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego, z uwzględnieniem czterech aspektów – fonetyki, stylistyki funkcjonalnej, konwersacji, języka rosyjskiego w administracji i biznesie, leksyki. Na zajęciach stosuję innowacyjne metody z zakresu dydaktyki języka rosyjskiego, między innymi zajęcia na platformie online.

A po pracy… podróżuję, uczę się języków obcych, jestem kinomanem i miłośniczką tańca klasycznego…Monografie:

А. Богинская, Три фрагмента о любви (любовный дискурс в польской и русской прозе 70-х годов ХХ века), Wrocław: Wydawnictwo ATUT, 2019, 295 str.


Artykuły w czasopismach:

1. A. Boginskaya, Боль памяти в повести Юрия Трифонова Другая жизнь, „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 3 (171).

2. A. Boginskaya, Мотив смерти в романтическом любовном дискурсе современной польской и русской прозы (В. Астафьев, „Пастух и пастушка”, Т. Конвицкий, „Хроника любовных происшествий”) „Slavica Wratislaviensia” CLXVII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

3. A. Boginskaya, Концепт «дом» в современной польской и русской литературе, [w:] „Синопсис: текст, контекст, медіа», № 2, Kijów, 2017.

4. A. Boginskaya, Старость в любовном дискурсе современной польской и русской литературы (Тадеуш Конвицки, Хроника любовных пpоисшествий; Виктор Астафьев, Пастух и пастушка), „Slawica Wratislavensia” nr 163. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016.

5. A. Boginskaya, Реализации мифа о Тристане и Изольде в польской и русской литературе (Т. Конвицкий «Хроника любовных происшествий» и В. Астафьев «Пастух и пастушка»), „Slavia Orientalis” 2015, nr 3.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. A. Boginskaya, Традиционный любовный дискурс в польской и русской «деревенской» прозе („А как будешь королем, а как будешь палачом” Тадеуша Новака, „Живи и помни” Валентина Распутина), [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константы, red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowska-Kasprzak, Wydawnictwo „scroptum”, Wrocław-Petersburg-Kraków, 2018.

2. A. Boginskaya, Dyskurs miłości małżeńskiej w literaturze polskiej i rosyjskiej lat 70. XX wieku (na materiale powieści Kazimierza Brandysa i Jurija Trifonowa), [w:] Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, Lublin: Wydawnictwo TYGIEL, 2017.

3. A. Boginskaya, Reinterpretacja przestrzeni idyllicznej mitu o Tristanie i Izoldzie we współczesnej powieści polskiej i rosyjskiej, [w:] Аксиология славянской культуры, Нижний Новгород: Poligraf 2015.

4. A. Богинская, А.А, Дар рассказчика, [w:] «Экология слова» Галины Шленской. Научное наследие и воспоминание современников: историко-публицистическое издательство, под ред. Н.А. Редько, Красноярск: Ситалл 2015.

5. А. Богинская, Своеобразие звучания темы любви в повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка», [w:] «LITTERATERRA: проблемы поэтики русской и зарубежной литературы», Екатеринбург: Издательство Уральского ГПУ 2008.

6. А. Богинская, Из творческой лаборатории В.П. Астафьева (по материалам архива писателя в с. Овсянка), [w:] «Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика», Красноярск: Издательство СФУ 2007, s. 231-239. (współautorzy: А. Кузубова, Е. Шлома).

7. А. Богинская, Символы любви в рассказе В.П. Астафьева «Ода русскому огороду», [w:] «Сборник научных статей, посвящященных 25-летию Факультета филологии и журналистики КрасГУ», Красноярск: Издательство КрасГУ 2006.


Tłumaczenia:

1. Магдалена Слявска, Какой вкус у ностальгии, или Югославия на тарелке, „Ностальгия: Воспоминание – Потребление – Реконструкция”, № 3 (39), 2019, str. 88-99.Konferencje (2015-2020):

Zastosowanie metody blended learning w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego referat wygłoszony w ramach II konferencji naukowo-dydaktycznej „Nowe wyzwania w akademickim nauczaniu języków słowiańskich jako obcych” zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 28-29 listopada 2019 r.)

Боль памяти в повести „Другая жизнь” Юрия Трифонова referat wygłoszony w ramach XIII Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Literaturoznawczej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich Pamięć” zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocłąwskiego (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 16-17 maja 2019 r.)

Erotyk ludowy w polskiej i rosyjskiej prozie wiejskiej referat wygłoszony w ramach IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocłąwskiego (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 4-5 kwietnia 2019 r.)

Motyw domu w powieści Rondo Kazimierza Brandysa referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Doświadczenia 100-lecie niepodległości. Historia i perspektywy” zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 26-28 listopada 2018 r.).

Фольклорные мотивы в традиционном любовном дискурсе (на материале польской и русской «деревенской» прозы) referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych” zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Katedrę Filologii Słowiańskiej oraz Instytut Języka, Literatury i Historii, Centrum Naukowe Komi Rosyjskiej Akademii Nauk, Pracownię Folkloru (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Toruń, 28-29 maja 2018 r.).

Pisanie w stylu naukowym: od szablonu do kreatywności referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zrozumieć Wielojęzyczność” zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 9-10 czerwca 2018 r.).

Изменения традиционного содержания концепта «дом» в городской прозе 70-х годов (на материале польской и русской литературы). - Zmiany tradycyjnej zawartości konceptu „dom” w miejskiej literaturze polskiej i rosyjskiej; referat wygłoszony w ramach VIII Międzynarodowej konferencji naukowej „Лiтературний процесс: трансгресii революцiй” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Kijowski uniwersytet im. Borisa Griczenko (Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Kijowski uniwersytet im. Borisa Griczenko, Kijów, Ukraina 7-8 kwietnia 2017 r.).

Романтический любовный дискурс в современной польской и русской литературе – Romantyczny dyskurs miłosny we współczesnej literaturze polskiej i rosyjskiej; referat wygłoszony w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian wschodnich” zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Neofilologii UP w Krakowie, Kraków, 20-21 kwietnia 2017 r.).

Wyobrażenia o polskości a polska rzeczywistość. Studium przypadku repatriantów z Kazachstanu we Wrocłąwiu – referat wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Historia – Pamięć – Świadomość” zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej (Instytut Pamięci Narodowej, oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocłąwiu, Wrocłąw, 29-30 listopada 2017 r.).

Старость в любовном дискурсе современной польской и русской литературы – Starość w dyskursie miłosnym w literaturze polskiej a rosyjskiej; referat wygłoszony na XII Międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość” zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filologii Słowiańskiej UWr, Wrocław, 11-15 maja 2015 r.).


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:  

Wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019. Uczelnia przyjmująca: Universidade de Lisboa (Lisbona, Portugalia). 23.09.2019-27.09.2019. Liczba godzin dydaktycznych: 8.

Borodin Ksenia

  


Stopień/tytuł naukowy:

 

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 

E-mail:

ksenia.borodin[na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

 

Funkcje:

- 

 

Borowski M. Marcin


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 408

E-mail:

marcin.borowski [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

- p.o. kierownika Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej,

- opiekun studenckich praktyk zawodowych,

- opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów „WroSlawianie” (wspólnie z dr Katarzyną Kordas-Shaginyan i dr Katarzyną Martyniuk),

- sekretarz czasopisma „Slavica Wratislaviensia”,

- organizator Slawistycznych Spotkań Literackich (wspólnie z prof. Ewą Komisaruk),

członek Instytutowego Zespołu ds. Monitoringu Jakości Kształcenia UWr,

opiekun naukowy Doktoranckiego Koła Naukowego Slawistów (2015-2021).


tematy prac magisterskich:

- Zasada równości w prawie europejskim i międzynarodowym (prawo)

- „Братья Карамазовы” Ф. М. Достоевского и жанр детективного романа (filologia rosyjska)

2012 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Obraz „ateisty” w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego,

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XIX i XX wieku, życie i twórczość Fiodora Dostojewskiego, współczesny ateizm, wątki religijne i ateistyczne w literaturze, literatura fantasy i science fiction, społeczny odbiór literatury, prawo cywilne,

Organizacja nauki:

- członek zespołu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma „Libri Magistri” (współpraca zawieszona od marca 2022),

- członek zespołu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma «Социальные и гуманитарные знания» (współpraca zawieszona od marca 2022),

- członek zespołu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma „Культура и текст” (współpraca zawieszona od marca 2022),

- członek Międzynarodowego Towarzystwa Dostojewskiego,

- kierownik grantu (FAST) „Myślałem nie ma poetów” (2021),

- członek Komisji ds. modyfikacji Regulaminu IFS (2020),

- pomysłodawca i organizator corocznego ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści (2017-2023),

- pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego na wiersz autorski (2021),

- pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego Konkursu na przekład na język rosyjski wiersza Tadeusza Różewicza „Tego się Kafce nie robi” (2021),

- współorganizator XII, XIII i XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich - „STAROŚĆ” (2015), „PAMIĘĆ” (2019), WOJNA (2023),

- laureat nagrody „Najlepsi wśród najlepszych – w poszukiwaniu doskonałości dydaktycznej” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (2023),

- laureat nagrody JM Rektora za osiągnięcia organizacyjne (II stopnia, indywidualna): za organizację Ogólnopolskiego Konkursu Jednej Powieści (2023),

- laureat nagrody JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (III stopnia, indywidualna): za wyróżniającą działalność w ramach grantu "Myślałem nie ma poetów" (Fundusz Aktywności Studenckiej), organizację warsztatów literackich oraz warsztatów z kreatywnego pisania poezji (2022),

- laureat nagrody JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (II stopnia, zbiorowa): za prace nad programem nowego kierunku studiów II stopnia slawistyka (2022),

- laureat nagrody JM Rektora za osiągnięcia dydaktyczne (I stopnia, indywidualna): za tworzenie relacji „mistrz-uczeń” w działaniach akademickich ze studentami, angażujących ich do udziału w badaniach naukowych prowadzących do publikacji międzynarodowych (2021),

- laureat Nagrody JM Rektora UWr za osiągnięcia naukowe (I stopnia, indywidualna) (2016),

- założyciel i wieloletni członek zarządu Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego,

- współorganizator cyklicznej ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców Literatura, kultura, język, translatoryka (2007 Lustro, 2008 Zbliżenie, 2010 Wynaturzenie),

- członek Translationis – Studenckiego Koła Translatoryków i Leksykografów Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Prywatnie: hrabia Księstwa Sealandii, obieżyświat, wielbiciel sztuk walki, twórczości Nicka Cave’a, Terry’ego Pratchetta i Davida Hasselhoffa.Monografie:

1. Obraz „ateisty” w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego, Libron, Kraków 2015.


Redakcje (książek i czasopism):

1. Pamięć. Monografia, red. M. M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, E. Komisaruk, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik, Norbertinum, Lublin 2021.

2. „Slavica Wratislaviensia” 173, 2021, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 14, Pamięć, (red. E. Komisaruk, M. M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik).

3. „Slavica Wratislaviensia” 163, 2016, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 12, Starość, (red. E. Komisaruk, M.M. Borowski, M. Bukwalt, K. Woźniak, S. Wójtowicz, R. Zmĕlík).

4. Wynaturzenie - literatura, kultura, język, translatoryka, red. P. Biczkowska, K. Banucha, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

5. Zbliżenie - literatura, kultura, język, translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

6. Lustro - literatura - kultura - język, red. I. Fijałkowska-Janiak, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.


Artykuły w czasopismach:

1. a) Tanatos w cyklu „Tułacze” Mariny i Siergieja Diaczenków, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” IX, 2021, s. 340-349.

    b) Изображение смерти в цикле "Скитальцы" Марины и Сергея Дяченко, [w:] Филологические чтения Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Материалы конференции, red. Е. Федорова, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославль 2018, s. 9-15

 

2. a) Motyw „podwójnego ojcostwa” w „Młodziku” i „Braciach Karamazow” Fiodora Dostojewskiego, „Slavica Wratislaviensia” CLXVI, 2018, s. 69-80.

  b) Проблема отцовства у Ф. М. Достоевского (на материале романа "Подросток"), [w:] Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, red.В.Н. Обухова, Кримський гуманітарний університет, Євпаторія 2011, s. 219-224.

 

3. a) Recepcja twórczości Dostojewskiego wśród polskich i rosyjskich użytkowników Internetu (aspekt religijno-etyczny), „Slavia Orientalis” 2017, nr 4, s. 607-617, (współautor: T. Ptaszyński).

   b) Рецепция творчества Достоевского польским и русским Интернет-сообществом. Религиозно-этический аспект, «Достоевский и мировая культура» XXXIV, 2016, s. 101-110.

 

4a) «Преступление и наказание» в восприятии современных читателей, „Mundo Eslavo” XVI, 2017, s. 27-37.

   b) „Zbrodnia i kara” w recepcji współczesnych czytelników, [w:] Dostojewski i inni – literatura, idee, polityka, red. T. Sucharski, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2016, s. 241-259, (współautor: T. Ptaszyński).

 

5. a) Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści J. M. Coetzee'go), „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, 2016, s. 257-266.

   b) Прикосновение смерти как вдохновение: Ф. М. Достоевский и Д. М. Кутзее, [w:] Дискурс Некрасова и Достоевского: культурное наследие и его интерпретация, red. Е. Федорова, Ярославль 2021, s. 205-212.

 

6. a) Достоевский в обсуждениях польских и русских пользователей Интернета, „Вопросы русской литературы” 2012, nr 21, s.194-200.

   b) Dostojewski w oczach polskich internautów, „Autograf” 2011, nr 4, 31-33.


Artykuły/rozdziały w monografiach:
 1. Юмор и ирония как средства борьбы с атеизмом в дискурсе Ф. М. Достоевского, [w:] Ф.М. Достоевский: Юмор, парадоксальность, демонтаж. Сб. статей, red. Д. Фарафонова, Л. Сальмон, С. Алоэ, Firenze University Press, Firenze 2023, s. 53-63.  
 2. Творчество Ф. М. Достоевского и современная теория развития личности (на примере романа «Подросток»), [w:] Аксиологическое пространство русской словесности: традиции и перспективы изучения, red. И. Дергачева, А. Ужанков, Издательство МГИК, Moskwa 2019, s. 383-393.
 3. Konflikty religijne w „Świecie Dysku”, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości, red. W Supa, E. Pańkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, s. 219-232.
 4. a) Мотив двойничества в творчестве Ф. М. Достоевского, [w:]Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога: сборник материалов научно-практической конференции, 12-13 апреля 2018 г., г. Евпатория, red. Н. А. Глузман, Я. А. Ивлева, И. Б. Каменская, Ю. К. Картавая, В. Н. Раскалинос, Издательство типография «Ариал», Симферополь 2018, s. 149-154. /  b) Sobowtór – odbicie w krzywym zwierciadle (Na podstawie twórczości F. M. Dostojewskiego), [w:] Lustro. Literatura - kultura - język, I. Fijałkowska-Janiak, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 28-36.
 5. Kobiecość, męskość i równouprawnienie czyli gender w Świecie Dysku. Na podstawie „Cyklu o Straży Miejskiej”, [w:] All About Pratchett, czyli wszystko o Sir Terrym Pratchettcie, red. K. Karaś, A. Hołubowicz, A. Włodarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 149-161.
 6. Творчество ф. М. Достоевского и современный атеизм – морально-этический аспект, [w:] Достоевский и современность, Материалы XXX Международных Старорусских  Чтений 2015 года; red. С. Шараков, Новгородский музей-заповедник Дом-музей Ф. М. Достоевского, Великий Новгород 2016, s. 248-257.
 7. Творчество Ф. М. Достоевского в современном атеистическом дискурсе (постановка вопроса), [w:] Историко-культурный потенциал России: наследие и современность, red. Е. А. Гаричева, Филиал РГГУ в г. Великий Новгород, Великий Новгород 2013, s. 117-121.
 8. „Wynaturzeni” czy „normalni”?, [w:] Wynaturzenie - literatura, kultura, język, translatoryka, red. P. Biczkowska, K. Banucha, M. Borowski, K. Cierzan, J. Gerczak, A. Gumowska, M. Kudlik I. Kośnicka, M. Smorczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 118-125, (współautor: T. Ptaszyński).
 9. Zbliżenie do doskonałości czy wynaturzenie?, [w:] Zbliżenie - literatura, kultura, język, translatoryka,  I. Fijałkowska-Janiak, M. Borowski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 165-177.
 10. Заметки о рецепции Ф. М. Достоевского в Польше, [w:] Достоевский и современность, Материалы XXV Международных Старорусских  Чтений 2010 года, red. В.В. Дудкин, Новгородский музей-заповедник Дом-музей Ф. М. Достоевского, Великий Новгород 2011, s. 40-49.
 11. Элементы детективного романа в структуре сюжета «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского, [w:] Достоевский и современность, Материалы XXII Международных Старорусских  Чтений 2007 года, red. В.В. Дудкин, Новгородский музей-заповедник Дом-музей Ф. М. Достоевского, Великий Новгород 2008, s. 36-45.

Tłumaczenia:

1. Tłumaczenie wierszy A. Szarapowej i J. Szewczuka, „Krytyka Literacka” 2016, nr 2, s. 45-52.

2. Mentorski udział w rosyjskim studencko-doktoranckim projekcie tłumaczenia zapisków polskich zesłańców, towarzyszy Fiodora Dostojewskiego na katordze, konsultacja i korekta tłumaczeń z języka polskiego na rosyjski, artykuł: А. Г. Подрябинкина, Что рассказал Юзеф Богуславский о Сергее Дурове и Федоре Достоевском в «Сибирском дневнике»?, «Неизвестный Достоевский» VI, 2020, s. 51-68. .


Inne:

Redaktor i wydawca tomu poezji:

Myślałem nie ma poetów. Wiersze zebrane, pod redakcją: Marcina M. Borowskiego we współpracy z Katarzyną Kordas-Shaginyan, Katarzyną Martyniuk, Barbarą Matczak. Wydawnictwo: Marcin Maksymilian Borowski. SKNR WroSlawianie, Wrocław 2021, 208 stron.

Tezy/Abstrakty:

1. «Преступление и наказание» в восприятии современных читателей, [тезисы], [w:] XVI Symposium of the International Dostoevsky Society “The Legacy of F.M. Dostoevsky: 150 Years since the Publication of "Crime and Punishment"”, [Abstracts], N. Arsentieva, T. Gorozhankina, B. Barros Garcia, Granada 2016, s. 103-104.

2. Сходства и различия в понимании творчества Достоевского польским и русским «наивным» читателем (на материале Интернет-опросов), [тезисы], [w:] XV Symposium of the International Dostoevsky Society, “Dostoevsky and Journalism”, [Abstracts], red. К. Степанян, Б. Тихомиров, Moskwa 2013, s. 16-17.

Opiekun naukowy referatów studenckich opublikowanych w latach 2017-18-19-20, w tomach Художественный текст глазами молодых, red. Е. Федорова, Ярославль:

- I. Rekets, Неологизмы в творчестве Владимира Маяковского.

- R. Klusek, Образ России в рассказах А. П. Чехова.

- B. Matczak, Человек и окружающий мир в произведениях И. А. Бунина.

- A. Świetlik, «Невозможная» любовь героев Эдуарда Лимонова и Евгения Харитонова (на основе романа «Это я – Эдичка» и избранных произведений Евгения Харитонова).

- M. Greber, Семантика огня в раннем творчестве Н. В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»).

- B. Matczak, Восприятие рассказа Льва Толстого «За что?» польскими литературоведами XX в.

- A. Świetlik, «Принципиально неблагородны» герои Эдуарда Лимонова и Евгения Харитонова.

- D. Szafran: Рассказ «Ночь» Ивана Бунина с польской точки зрения.

- D. Cieśla, Формы представления Смерти в художественной концепции Л.Н. Андреева.

- M. Jeżak, Интерпретации пьес А. П. Чехова в польском театре.

- O. Kilijańska, Мотивы жизни и смерти в произведениях Л.Н. Андреева «Рассказ о семи повешенных», «Елеазар», «Жизнь человека».

- E. Piech, Образ Петербурга в романах Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и А. Белого «Петербург».Konferencje (2015-2020): 

XXX Международные Старорусские чтения «Достоевский и современность», Stara Russa 2015.

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość", Wrocław 2015.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów, Białystok 2016.

XVI Symposium of the International Dostoevsky Society “The Legacy of F.M. Dostoevsky: 150 Years since the Publication of "Crime and Punishment"”, Granada 2016.

XLII Международные чтения «Достоевский и мировая культура», Petersburg

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos”, Wrocław 2017.

Филологические чтения ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Jarosław 2017.

Реализация компетентностного подхода в системе профессионального образования педагога, (zaocznie) Eupatoria 2018.

Филологические чтения ЯрГУ им. П.Г. Демидова, (zaocznie) Jarosław 2018.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, Wrocław 2019.

Филологические чтения ЯрГУ им. П.Г. Демидова, (zaocznie) Jarosław 2019.

Кусковские Чтения. Аксиологическое Пространство Русской Словесности: Традиции И Перспективы Изучения, Moskwa 2019.

Дискурс Некрасова и Достоевского: культурное наследие и его интерпретация, Jarosław 2021.

Перспективы изучения наследия Ф. М. Достоевского. Международная научная конференция, посвященная 200-летию Ф. М. Достоевского, Pietrozawodsk 2021.

Международная научная конференция «Наследие Ф.М. Достоевского в национальных культурах», посвященная 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, Kars (Turcja) 2022.

The 15th International Slavic Studies Conference, Sofia (Bułgaria) 2022.

XVIII Симпозиум Международного Общества Достоевского, Nagoja (Japonia) 2023.

V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania na temat „Wychowanie do męskości – konceptualizacje i praktyki”, Słupsk-Łódź 2023.

XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Wielkie Tematy Kultury W Literaturach Słowiańskich – Wojna, Wrocław 2023.


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020):

2021 – październik/listopad – cykl otwartych warsztatów literackich: Warsztaty z analizy i interpretacji poezji oraz Warsztaty z kreatywnego pisania poezji.

2015-2016 – cykle semestralnych wykładów na zlecenie Ogólnopolskiego Ośrodka Rozwoju Zawodowego PROGRES, Prawo cywilne, Prawo pracy, Elementy prawa.

2016 – listopad – wykład gościnny na Uniwersytecie Gdańskim W 150. rocznicę pierwszego wydania „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, „Zbrodnia i kara” w recepcji współczesnych czytelników.

2017 – kwiecień – wykład/wystąpienie na Slawistycznych Spotkaniach Literackich UWr, Czytanie i odczytywanie Dostojewskiego przez Polaków i Rosjan.

 

Bukwalt Miłosz


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor/doctor of philosophy  

Jednostka: Zakład Kroatystyki i Serbistyki gab. 110, tel. (71) 375 45 70
 
E-mail:

milosz.bukwalt [na] uwr.edu.plw 

Stanowisko adiunkt/assistant profesor 
ORCID: 0000-0003-0302-1627 
43.Funkcje:
 • Zastępca Dyrektora IFS ds. spraw finansowych i rozwoju w kadencji 2020-2024
 • Zastępca Dyrektora IFS ds. finansów i nauki w okresie od 1.10.2019 do 31.08.202Zastępca Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego Instytutu Filologii Słowiańskiej
 • Zastępca Dyrektora IFS ds. ogólnych w latach 2003-2005
 • p.o Kierownik Zakładu Serbistyki w latach 2012-2016adiunkt w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2005/2006
 • sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w IFS w roku akademickim 2004/2005
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w IFS w roku akademickim 2023/2024
 • adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2009/2010
 • Sekretarz Komisji Bałkanistycznej Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w kadencji 2010-2012
 • Członek Komisji Bałkanistycznej Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w kadencji 2010-2012
 • Członek Komisji Kultur Europejskich w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu w kadencji 2011-2014, 2015-2018, 2019-2022, 2023-2026.
 •  Sekretarz Komisji Kultur Europejskich w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu w kadencji 2015-2018, 2019-2022
 • Członek Instytutowej Komisji ds. Monitoringu Jakości Kształcenia w latach 2016-2020
 • Przedstawiciel Wydziału Filologicznego w Kolegium Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2016-2020
 • Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma „Nasleđe” (Wydział Filologiczno-Artystyczny Uniwersytetu w Kragujewacu, Serbia), od roku 2019
 • https://docs.google.com/document/d/16WmkbqTTlX9aihGM4GDSuw3KWnQ5m1UDWtZq0xNcHJI/edi


Zainteresowania: literatury południowosłowiańskie w kluczu komparatystycznym, kultura tradycyjna Słowian w ujęciu porównawczym, obrzędy przejścia, obrzędowość doroczna, demonologia i infernologia, literatura w perspektywie psychologii i psychiatrii humanistycznej (literatura i psychoanaliza, neopsychoanaliza, psychologia głębi, psychologia indywidualna, psychologia humanistyczna, logoterapia, behawioryzm, motyw szaleństwa, szaleńca i szpitala psychiatrycznego w literaturze), polemologia, erotyzm w literaturze i malarstwie, teoria groteski i absurdu, problematyka mortualna w literaturze i sztukach pięknych (tanatologia, antropotanatologia psychotanatologia, suicydologia, bioetyka), literatura wobec zła, Holocaust na ziemiach południowosłowiańskich, kategoria piętna, brzydoty, obcości, inności, choroby, brudu oraz wstrętu na gruncie socjologii, antropologii społecznej i kulturowej, antropologia medyczna, poetyka żywiołów (żywioły aeryczne, akwatyczne, ignitatywne i telluryczne), symbolika teriomorficzna w literaturze, interdyscyplinarność

.Monografie:

1. Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša, „Slavica Wratislaviensia CXXV (AUW No 2548). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, ss. 184

Recenzje:

Miłosz Bukwalt | Wszystkie książki, wywiady, artykuły | Lubimyczytać.pl

1. Biserka Rajčić, Model mitskog sveta, „Politika”, Beograd, 6.11.2004. 

2. Biserka Rajčić, Nova studija o Kišu i Brunu Šulcu,  [W:] Tejże Pisma iz Poljske. Izdavačka kuća „Treći Trg”, Beograd 2019, s. 173-175.

3. Gordana Jovanović, Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša (rec.), „Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor”, knjiga LXX. Filološki fakultet, Beograd 2004, s. 310-311.


Prace redakcyjne:

1. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, t. 7/1 (AUW No 2970) Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007. Red.  Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wojtowicz, ss. 382.

Slavica Wratislaviensia CXLIII. - okładka książki

2. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, t. 7/2 (AUW No 2970), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007. Red.  Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wojtowicz, ss. 408.

 

 

 

 

 

3. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. X. Sen”, „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, (AUW No 3436), Wrocław 2012, s. 430. Red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Ewa Studziżba-Komisaruk, Manuela Maciołek, Sylwia Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 430.

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10

4. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. XII. Starość”, „Slavica Wratislaviensia” CLXVII (AUW No 3729), Wrocław 2016, Red. Marcin Borowski, Miłosz Bukwalt, Kamila Woźniak, Sylwia Wójtowicz, Richard Změlik, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 814.


Artykuły i rozdziały w monografiach:

1. Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza, „Slavica Wratislaviensia” CIX (AUW No 2208). Pod red. Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 87-94. 

2. Motyw księgi w powieści „Ogród, popiół” Danila Kiša, „Slavica Wratislaviensia” CXVI (AUW No 2345). Pod red. Telesfora Poźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 125-132. 

3. Między dogmatem a herezją. O „Szymonie Magu” Danila Kiša, [w:] „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 4”, „Slavica Wratislaviensia” (AUW No 2505). Pod red. Łucji Kusiak-Skotnickiej i Anny Paszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 301-308. 

4. Oty Pavla obrazy z dzieciństwa, „Slavica Wratislaviensia” CXXVI (AUW No 2575). Pod red. Anny Skotnickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 71-84. 

5. Groteskowa wizja świata w opowiadaniu „Tyrania” Miodraga Bulatovicia, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI (AUW No 2704). Pod red. Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 65-76.

6. Problematyka tanatologicza w powieści „Klepsydra” Danila Kiša, [w:] „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. IX, Wrocław 2005, s. 461-466. 

7. Obraz nekrofilii w powieści Ladislava Fuksa „Palacz zwłok”, [w:] „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kultury – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. X, Wrocław 2006, s. 333-338. 

8. Motyw szaleństwa w opowiadaniu „Zaustavi se, Dunave” Miodraga Bulatovicia, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX (AUW No 2915). Pod red. Łucji Skotnickiej-Kusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 79-86. 

9. Oblicza narcyzmu w opowiadaniu „Kochankowie” Miodraga Bulatovicia, „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” VII/2, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII (AUW 2970). Pod red. Miłosza Bukwalta, Tadeusza Klimowicza, Manueli Maciołek, Agnieszki Matusiak, Sylwii Wójtowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s.143-150. 

10. Mistyfikacja ze śmiercią w tle. «Robactwo» Miodraga Bulatovicia, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna ‒ Antropologia kultury ‒ Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t.XI, Wrocław 2007, s. 423-429. 

11. Franciszkanizm bośniacki w interpretacji Ivo Andricia, „Litteraria. Teoria literatury – Metodologia – Kultura – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXVI, Wrocław  2007, s. 101-111. 

12. Dzikość i śmierć na Bałkanach. Miodraga Bulatovicia opowieść o Władzie Tepesu Draculi, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t.XII, Wrocław 2008, s. 341-348. 

13. Obraz Rosji w „Wędrówkach” Miloša Crnjanskiego, „Ziemia w literaturze i myśli filozoficznej Słowian”. Pod red. Darii Ambroziak i Wandy Laszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 129-136.

 

14. Psychoanalityczne ujęcie problemu skąpstwa w powieści „Panna” Ivo Andricia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu”. Red. naukowy Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, LVIII, z.2, Warszawa 2008, s. 31-52. 


15. Motywy ludowe w powieści „Czerwony kogut leci wprost do nieba” Miodraga Bulatovicia, „Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku. Pod red. Iwony Rzepnikowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 175-186. 

16. Kamienie wołać będą. Literacka archeologia Danila Kiša, „Litteraria. Teoria literatury – Metodologia – Kultura – Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXXVII, Wrocław 2009, s. 191-201. 

17. Modele obcości w utworze „Czerwony kogut leci wprost do nieba” Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu” LIX, z.2. Red. Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, LIX, z.2, Warszawa 2009, s. 87-109. 

18. Obłęd jako śmierć społeczna. Casus Oty Pavla, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, t.XIII, Wrocław 2009,  s. 105-113. 

19. Obrzydliwe, nienasycone, obce. Obraz ciała w prozie Miodraga Bulatovicia, [w:] „U čast Pera Jacobsena (Studia in honorem) Zbornik radova. Priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević Di Đakomo, Izdavačka kuća „SlovoSlavia” Beograd 2010, s. 451-461. 

20. Poskromienie wielkiej nierządnicy. Eros i Tanatos w opowiadaniu „Anika” Ivo Andricia, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t.XIV, Wrocław 2010, s. 221-231.

21. Eros i Tanatos w prozie Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu”. Red. Maria Dądrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, t. LX, z.2, Warszawa 2010, s. 99-122. 

22. Wenecjanin jako Obcy, czyli czarnogórskiego wojewody Draška podróży do Serenissimy opisanie, [w:] „Venecija i slovenske književnosti: zbornik radova. Priredili Dejan Ajdačić i Persida Lazarević di Đakomo, Izdavačka kuća “SlovoSlavia”, Beograd 2011, s. 255-278. 

23. Bałkańskie ciało na sprzedaż. Problematyka korporalna w powieści „Ludzie o czterech palcach Miodraga Bulatovicia”, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura”. Red. naukowy Małgorzata Korytkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, nr 8, Łódź 2011, s. 165-180. 

24. O, miasto nierzeczywiste…Infernalne przestrzenie prozy Miodraga Bulatovicia, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu.”, Red. Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk,  t. LXI, z.2, Warszawa 2011, s. 81-105. 

25. Mnie nie będzie, więc co będzie, nic nie będzie..., czyli sędziego Gołowina zapasy ze śmiercią. Motywy tanatyczne w opowiadaniu „Śmierć Iwana Iljicza” Lwa Nikołajewicza Tołstoja, „Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-Antropologia kultury-Humanistyka”. Pod red. Antoniego Furdala, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, t. XVI, Wrocław    t.XVI, Wrocław 2012, s.31-43. 

26. Dalmatyńskiego wiolinisty marzenia o dzieciństwie. Problematyka onejrologiczna w powieści „Niespokojne wiosny” Vladana Desnicy, „Pamiętnik Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone  literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu”. Red. naukowy Maria Dąbrowska-Partyka, Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, LXII, z.1-2, s. 101-121.

27. Przestrzenie Ikara, głębie Posejdona. Motywy aeryczne i akwatyczne w opowiadaniu <<Wakacje na południu>> Ivo Andricia, „Serbian Studies Research” . Uredništvo: Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Ala Tatarenko et alteri, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća „MALA KNJIGA”, Novi Sad 2013, br. 1 (4),  s. 67-83. 

28. Psychologiczny portret kata i jego ofiary w opowiadaniu Bar <<Titanic>> Ivo Andricia, „Serbian Studies Research”. Uredništvo: Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Ala Tatarenko et alteri, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća „MALA KNJIGA”, Novi Sad 2014, br. 1 (5), s. 145-161.

29. My prawda grobów i my złuda istnienia… Obraz zagłady Żydów serbskich w powieści „Gőtz i Meyer” Davida Albahariego, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura”. Red. Anetta Buras-Marciniak i Julia Sułkowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, nr 11, Łodź 2014, s. 63-76.

30. Kres każdej filozofii wyznacza drut kolczasty...Korespondencja obozowa Hildy Deitch, „Serbian Studies Research”. Uredništvo: Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Ala Tatarenko et alteri, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća „MALA KNJIGA”, Novi Sad 2015, br. 1 (6), s. 145-161.


31.Groteskowy obraz starczego ciała w powieści <<Mirra, kadzidło i złoto>> Slobodana Novaka, „Studia Slavica”.Red. Joanna Czaplińska i Jana Raclavska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t. XX, z.2, Opole, 2016, s. 33-44.

Obrazek Studia Slavica z. XVI

32. Slika dijaspore u izabranim esejima Davida Albaharija,  Naučni sastanak slavista u Vukove dane/„Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj kjniževnosti”. Zbornik Međunarodnog Slavističkog Centra u Beogradu. Redaktori: Ljiljana Juhas Georgiewska, Boško Suvajdžić et alteri,  t. 46/2,  Beograd (15-18 IX 2017), s. 223-233.

33. An der schönen blauen Donau... Obraz rzezi nowosadzkiej we współczesnej literaturze serbskiej, ,,Slavia Meridionalis". Pod red. Viary Maldijevej, Ireny Sawickiej, Anny Boguskiej i Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk.  Wydawca: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018, s. 1-21. (https: /doi.org/10.11649/sm1630, czasopismo naukowe publikowane w formie elektronicznej, https: //ispan.waw.pl//journals/index.php/sm/index)

34. Obraz umierania, śmierci i praktyk funeralnych w prozie Izabeli Kawczyńskiej, [W:] Dialog z Tradycją. Tom VII: Dawna i współczesna kultura funeralna, red. Iwona Steczko, Renata Dźwigoł, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2018, s. 349-366. (Publikacja  Dialog z Tradycją jest projektem badawczym realizowanym przez Katedrę Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Dialog z Tradycją, T. VI-VII, Dawna i współczesna kultura funeralna

35. W krainie światła, w krainie Cienia. Nad prozą autobiograficzną Faruka Šehicia, „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Red. naczelna Krystyna Pieniążek-Marković. Red. tematyczna Agata Firlej. Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, nr 16, s.71-90. (numer tematyczny: „Między amnezją a anamnezą. Indywidualna pamięć historyczna wobec dominujących narracji”).

36. Pamięć getta w prozie autobiograficznej Michała Głowińskiego. „Nasleᵭe”. Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu. Članovi organizacionog odbora: N. Bubanja, J. Veljović, A. Tatarenko, A. Jerkov, A. Pejović, B. Zieliński et alteri. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Godina XVI, br. 44, Kragujevac 2019, s. 203-213.

 

37. Kto napisze moją historię ? Szkic do portretu społecznego i psychologicznego Hildy Deitch. "Orbis Linguarum". Red. Edward Białek, Katarzyna Nowakowska, Justyna Radłowska. Wydawca: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza "ATUT", Vol. 54, Dresden-Wrocław 2020, s. 165-183.

38. POCZCIWY RYDEL!.. SŁUŻY MI GODNIE, KOPIE TU ŻWIREK I KOPIE… Figura grabarza w wybranych utworach literatury światowej, "Orbis Linguarum". Red. Edward Białek, Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Kubocz. Wydawca: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza "ATUT", Vol. 55, Dresden-Wrocław, 2021, s.301-321.

39. Trauma, włóczęga, poszukiwanie sławy. Wokół predebiutu literackiego Miodraga Bulatovicia. "Slavica Wratislaviensia" CLXXVI ", Acta Universitas Wratislaviensis No 4110". Red. naukowy Włodzimierz Wysoczański, Wrocław 2022, s. 27-38.

40. Nienasycone, żarłoczne, pożądliwe. O złośliwych i dobrotliwych gadach aerycznych w serbskiej demonologii ludowej. Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach. Pod red. E. Borkowskiej, A. Borkowskiego, M. Długołęckiej-Pietrzak, B. Stelingowskiej (Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet w Siedlcach),  [i] WN, Wydawnictwo Naukowe, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie. Studia Animals/ Plants, t.6,  Siedlce 2023, s. 71-87.

41. Na przeklętej ziemi. Obraz życia wspólnoty czarnogórskiej w literackiej miniaturze "Vrana" Miodraga Bulatovicia. "Slavica Wratislaviensia" CLXXX, ("Acta Universitas Wratislaviensis"). Red. naukowy B. Gasek, Wrocław 2024. (tekst przesłany do recenzji)

 


Recenzje i omówienia:

1. G. Łatuszyński, W świecie wyklętych. Szkice o literaturze serbskiej i chorwackiej, Warszawa 1997, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX (AUW 2208), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 184-186. 

2. D. Ugrešić, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), przeł. D. Jovanka Cirlić, Wrocław 1998, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX (AUW 2208), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 186-189.

 


Sprawozdania:

1.„Wielkie tematy w literaturach słowiańskich”. Konferencja naukowa w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Wrocław 1999, „Slavica Wratislaviensia”CXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 155-162. Współautorstwo Łucja Kusiak-Skotnicka i Oksana Al Jabarin.

2. Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość” (Uniwersytet Wrocławski, 14-15 maja 2015 roku, „Slavica Wratislaviensia” CLXII (AUW No 3691) Pod red. Włodzimierza Wysoczańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 149-154. Współautorstwo: Krzysztof Bałaban, Tetyana Melnychuk, Kamila Woźniak, Sylwia Wójtowicz.


 

Wybrane konferencje (uczestnictwo czynne, organizacja, moderowanie)

46 Naučni sastanak slavista u Vukove dane/„Esej, esejisti i esejizacija u srpskoj kjniževnosti”. Međunarodni Slavistički Centar, Beograd (15-18 IX 2017)

Krajowa Konferencja Tekst-rzecz-egzystencja w literaturach słowiańskich, Katowice 14-15 maja 2008 r. Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ziemia w literaturach i myśli filozoficzno-religijnej Słowian, Opole 24-25 września 2007 r. Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja Naukowa Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku, Toruń, 19-20 października 2006 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

IX Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka. TANATOS 2005, Szklarska Poręba, 16-18 listopada 2005 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

X Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna-antropologia kultury-humanistyka, TANATOS 2006, Szklarska Poręba, 15-17 listopada 2006 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

XI Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2007, Szklarska Poręba, 14-16 listopada 2007 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

XIII Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2009, Szklarska Poręba, 4-6 listopada 2009 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

XIV Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2010, Szklarska Poręba, 3-5 listopada 2010 r. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. 

XV Krajowa Konferencja Problemy współczesnej tanatologii  (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2011, Polanica-Zdrój, 16-18 listopada 2011 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

XVI Krajowa Konferencja Problemy Współczesnej tanatologii. (Medycyna-antropologia kultury-humanistyka), TANATOS' 2012, Polanica-Zdrój, 7-9 listopada 2012 r. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław, 24-26 listopada r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz, Wrocław, 22-24 listopada 2007 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (współorganizator konferencji)

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Sen, Wrocław, 19-21 maja 2011 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, Wrocław, 19-21 listopad 2009 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, Wrocław, 14-15 maja 2015 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. (współorganizator konferencji)

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, Wrocław, 16-17 maja 2019 r. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza, (Wrocław, 16-17 września 2021 r.). Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej (Kierownik konferencji) 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Żywioły. Motyw powietrza w literaturze, kulturze i sztuce. (Gdańsk 15-16.09.2022 r. MS/TEAMS tryb zdalny.) Organizator:  Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Sus scrofa et sus domestica. Świniowate w kulturze (literatura, języki, media). Organizator: Instytut Kultury i Badań Regionalnych w Siedlcach im. Franciszka Karpińskiego, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UwS,  MSCDN w Siedlcach, 20.10.2023, Siedlce (tryb zdalny)

 

 Zajęcia dydaktyczne w ramach programu Erasmus+

Univerzitet u Kragujevcu (Srbija), Filolosko-umetnicki fakultet; marzec/kwiecień 2019 r.

Univerzitet u Kragujevcu (Srbija), Filolosko-umetnicki fakultet/wrzesień 2016 r.

 

 

Promotor prac magisterskich

1. Erotyzm w prozie Miodraga Bulatovicia

2. Opowiadanie "Zaustavi se, Dunave" Miodraga Bulatovicia. Tłumaczenie i próba monografii

3. Opowiadanie "Nema povratka" Miodraga Bulatovicia. Tłumaczenie i próba monografii

4. Rytualne zabijanie miasta. Obraz wojennego Sarajewa w prozie Zeljka Vukovicia

5. Obraz "straconego pokolenia" w prozie Vladimira Arsenijevicia

6. Obraz odmieńca w wybranych utworach Miodraga Bulatovicia i Jerzego Kosińskiego

7. Opowiadanie "Gasul" Miljenka Jergovicia. Tłumaczenie i próba monografii

8. Dramat Biljany Srbljanović "Śmierć nie rower żeby Ci go ukradli". Tłumaczenie i monografia

9. Obraz obozu Staro Sajmiste w korespondencji prywatne, prozie fabularnej i filmie

10. Nikola Tesla jako bohater literatury serbskiej

11. Powieść "Povijest pornografije". Monografia i tłumaczenie fragmentów utworu

12. Powieść "Kratki izlet" Antuna Soljana. Monografia i tłumaczenie fragmentów utworu

13. Wizja żywiołów w poezji Branka Miljkovicia

14. Powieść "Sjetva soli" Muharema Bazdulja. Monografia i tłumaczenie fragmentów utworu

15. Opowiadanie Lazy Lazarevicia "Skolska ikona". Monografia i tłumaczenie utworu

16. Powieść Slavenki Drakulić "Frida ili o boli". Monografia i tłumaczenie utworu

17. Problematyka mortualna w wybranych utworach Vladana Desnicy

18. Powieść "Greta" Faruka Sehicia. Monografia i tłumaczenie utworu

19. Powieść Jasmine Blazić "Gospa s ljiljanima" Monografia i przekład utworu

20.  Powieść Ivane Simić Bodrožić "Hotel Zagorje". "Monografia i przekład fragmentów utworu

 

Chaszczewicz-Rydel Marta


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 215, tel. (071) 375 45 65

E-mail:

marta.chaszczewicz-rydel [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-dr Marta Chaszczewicz-Rydel, slawistka i polonistka, komparatystyczny doktorat z zakresu literaturoznawstwa - Bałkany w literaturze polskiej lat 1991-2007. Obrazy, mity, stereotypy (2012). Zainteresowania naukowe skoncentrowane przede wszystkim na imagologii, współczesnych teoriach kultury, wiedzy o kulturze, historii rozwoju cywilizacji na Bałkanach, historii literatury, kulturowej teorii literatury. Z przekonania: dialogiczka. Z zamiłowania: turystka kulturowa, melo(wo)man, nordic walker, amatorka botaniki stosowanej. Mama. Żona z powołaniaMonografie:

1. Chaszczewicz-Rydel, Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia, Wrocław 2013, ss. 340.


Artykuły w czasopismach:

1. (Nie)śmiertelność wyobrażona w artefaktach synkretycznej epoki konstantyńskiej (na podstawie powieści Zlatno doba Silvany Hadži-Đokić), “Slavica Wratislaviensia” CLXVIII, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 13, Tanatos 2, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 581-594.

2. O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej (Matija Bećković, Biljana Srbljanović), “Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 12, Starość, red. M. Borowski [i in], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 581-594.

3. Serbska cerkiew w sułtanacie, meczet w Serbii, „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, 2011, nr 9, s. 207-224.

4. Pierwiastki osmańskie w architekturze miast południowej Serbii, “Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura. Bałkany”, 2010, nr 7, s. 253-264.

5. Kolonizator współczesności. „Czytanie wzbronione” Dubravki Ugrešić w kontekście najnowszej krytyki kultury, /w:/ Slavica Wratislaviensia. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. „Pieniądz”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 455-465.

6. Struktura narracyjna modernistycznego tomu opowiadań >Ispovesti< Milicy Janković, „Pamiętnik Słowiański”, tom LVII, 2007, nr 1, s. 17-33.


Artykuły w monografiach:

1. Srpska kultura kao predmet na poljskim univerzitetima – između antropologije i turizma, /w:/ Referati i saopštenja, Srpski jezik u nastavi u inostranstvu – kao materni, kao nasledni i kao strani. Srpski jezik, književnost i kultura na stranim univerzitetima – aktuelno stanje i perspektive, Naučni sastanak slavista u Vukove dane (48, 2018), Filološki fakultet, Međunarodni slavistički centar, Beograd 2018, s. 117-126.

2. Serbskie średniowiecze a współczesna literatura serbska. Modele prozy historycznej, /w:/ Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III, red. A. Kołodziej, Nakladatelství Pavel Merevart, Červeny Kostelec 2017, s. 335-349.

3. Nova strujanja u teoriji, nova pitanja u akademskoj praksi, /w:/ Književna tradicija i srpska književnost 20. veka. Književnoteorijsko znanje i izazovi novog milenijuma (nacionalni, regionalni, kontinentalni kontekst), red. Ljiljana Georgievska [i in.], Naučni sastanak slavista u Vukove dane (45, 2015), Međunarodni slavistički cenatar, Beograd 2016, s. 431-438.

4. „Między wierzchołkami trójkąta bałkańskiego” – o porządkowaniu wojennej rzeczywistości przez polskich reportażystów, /w:/ Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Seria Obrazy kultury polskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 339-350.

5. „Na wschód od Zachodu, na zachód od Wschodu”, czyli o utraconej tożsamości słowiańskiej /w:/ Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Ročník IV Konference mladých slavistů ve dnech 22. a 23. října 2008 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ed. H. Vaňková, M.Příhoda, Praha 2009, s. 265-271.

6. Pierwiastki osmańskie w architekturze miast południowej Serbii, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura. Bałkany nr 7, Łódź 2010, s. 253-264.

7. Dezorientacja w orientalizmie. Bałkany w polskiej literaturze współczesnej, /w:/ Slovanské jazyky a literatury: slovansỳ areál a Evropa. Ročník V Konference mladých slavistů ve dnech 4 a 5 října 2009 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ed. H. Vaňková, M. Příhoda, Praha 2010, s. 95-105.


Recenzje:

1. Kobieta czterdziestoilośtamletnia. Wprowadzenie do monodramu Krystyny Jandy wg prozy V. Rudan, Ucho, gardło, nóż. „Nieregularnik Teatralny” 2007, nr 18, s. 2-3, [wspólnie z M. Lechamn].


Sprawozdania:

1. Slawiści o pieniądzu. Nota pokonferencyjna, „Przegląd Uniwersytecki” 2008, nr 1, s. 20

2. Marta Chaszczewicz-Rydel, Olga Siemońska, Mateusz Świetlicki, Anna Świetlik, Katarzyna Uczkiewicz, Sprawozdanie z XIII Międzynarodowej Slawistycznej Konferencji Literaturoznawczej “Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć” (Wrocław, 16-17 V 2019), Przegląd Rusycystyczny, t. 169, nr 1 (2020), s 202-208.


Dyskusje:

2013 - Dyskusja z p. Patrykiem Osuchem na temat monografii Obrazy Bałkanów. Mity, stereotypy, nowa imagologia - Akademickie Radio ‘Luz ‘Konferencje (2015-2020):

- XIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, Wrocław, 16-17 V 2019, referat: Pamięć w przestrzeni publicznej Belgradu i jej literackie transformacje – Svetlana Velmar Janković

- IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura”, Wrocław, 4-5 IV 2019, referat: Południowa Słowiańszczyzna pod piórem polskich pisarzy. Obrazy w literaturze XX i XXI wieku

- 48 Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane, Srpski jezik, književnost i kultura na stranim univerzitetima - aktuelno stanje i perspektive, Belgrad, 13-16 IX 2018, referat: Srpska kultura kao predmet na poljskim univerzitetima – između antropologije i turizma

-Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Zrozumieć Bałkany”, Wrocław, 12 XII 2018, referat: Od Salony do Lateranu. Słowo o wczesnym chrześcijaństwie na terenie dzisiejszej Dalmacji

 - III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura”, Wrocław, 16-17 III 2017, referat: Serbskie średniowiecze a współczesna literatura serbska. Modele prozy historycznej

 - XII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Śmierć”, Wrocław, 14-15 V 2017, referat: (Nie)śmiertelność wyobrażona w artefaktach synkretycznej epoki konstantyńskiej (na podstawie powieści Zlatno doba Silvany Hadži-Đokić)

-XI Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza “Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość”, Wrocław, 14-15 V 2015, referat: O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej (Matija Bećković, Biljana Srbljanović)


Wykłady (2015-2020):

2017 - Slawistyczne Spotkania Literackie (Wrocław, 17 X) – referat: Serbia wobec spuścizny antyku. Perspektywa turystyki kulturowej

2016 – II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu (19 IV) - referat: Antyk na obszarze Chorwacji. Zabytki kultury materialnej


Granty naukowe:

2014 - grant wydziałowy uzyskany w ramach IV Konkursu Projektów Badawczych Wydziału Filologicznego UWr.

tytuł projektu: Świadectwa zmian kulturowych na obszarze dzisiejszej Serbii - dyfuzja wzorców, hybrydalne artefakty, miasta-palimpsesty

2013 - grant wydziałowy uzyskany w III Konkursie Projektów Badawczych Wydziału Filologicznego UWr.

tytuł projektu: Bałkany w literaturze polskiej lat 1991-2007. Monografia komparatystyczna

2009 – 2012 - grant promotorski MNiSzW (od 2011 - NCN) o numerze NN 103 221 736

tytuł projektu: Bałkany w literaturze polskiej lat 1991-2007. Obrazy, mity, stereotypy


Stypendia, staże, wyjazdy:

2008 - kwerenda w Nowym Sadzie

2009 – kwerenda w bibliotekach uniwersyteckich w Niszu i Belgradzie

2014 - kwerenda w Belgradzie

2014 - uczestnictwo w kursie języka serbskiego dla lektorów (poziom zaawansowany), organizator: Międzynarodowe Centrum Slawistyczne przy Uniwersytecie w Belgradzie

Chaura Nataliia

  


Stopień/tytuł naukowy:

 

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 

E-mail:

chaura.nataliia[na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

 

Funkcje:

- 

 

Czernikow OlgaStopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

E-mail:

olga.czernikow@uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-Olga Czernikow – bohemistka, tłumaczka, redaktorka, klawesynistka. Ukończyła filologię czeską na Uniwersytecie Wrocławskim. Przetłumaczyła m.in. książki Jana Balabána, Vladimíra Binara, Terezy Boučkovej, Radki Denemarkovej, Vladimíra Macury, Petra Rákosa i Sylvy Fischerovej. Za przekład Corviny Petra Rákosa była nominowana do Nagrody im. Boya-Żeleńskiego.
Zainteresowania naukowe (i czytelnicze): literatura XIX, XX i XXI wieku, czeska literatura emigracyjna, tematy nihilistyczne w literaturze, przekład literacki.
Zainteresowania nienaukowe: ornitologia, muzyka dawna.Artykuły w czasopismach:

Kontestacja à rebours. O pisarstwie i nie-pisarstwie Karla Michala, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2014, nr 6, s. 63–74.

O ambiwalentnym humorze Karla Michala, „Slavia Occidentalis” 2013, z. 2, s. 65–76.

 


Artykuły w monografiach:

O Wilgefortis i jej literackich wcieleniach. Na przykładzie powieści „Dom dzienny, dom nocny” Olgi Tokarczuk i romanetta „Ukřižovaná” Jakuba Arbesa, w: Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność, red. E. Białek, W. Browarny, M. Ruchniewicz, Wrocław 2016, s. 288–304.

Mýtus Věčného nenávratu. O antinostalgii v románu Milana Kundery „Nevědomost”,
w: Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti w současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století, red. L. Martinek, Opava–Opole 2011, s. 113–119.

„Napsat si smím, co chci, nikdo mi neškrtá”. Karla Michala twórczość bez cenzury (?),
w: Kultura bez cenzury?, red. J. Czaplińska, S. Giergiel, Opole 2011, s. 195–202.

Identita na rozhraní. Já a ne-já v eseji „Přemilí sousedé” Karla Michala, w: Česká literatura rozhraní a okraje. IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky „Jiná česká
literatura (?)”
, red. L. Jungmannová, Praha 2010, s. 381–390.

Straszydła na wychodźstwie. Wokół twórczości emigracyjnej Karla Michala, w: Od banity
do nomady
, red. J. Czaplińska, S. Giergiel, Opole 2010, ss. 62–67.

Klika słów o czeskim undergroundzie, w: Na Kłodzkim Pograniczu o czeskim języku
i literaturze
/ Na Kladském Pomezí o českém jazyku a literatuře. Materiały z VII Studenckiej Konferencji Bohemistów, red. I. Gwóźdź-Szewczenko, L. Janovec, J. Malicki, Radków 2009, s. 292–305.

Słowa pośród rzeczy, rzeczy pośród słów, czyli obrazy przedmiotów w literaturze polskiej
XX wieku
, w: Slavica iuvenum 2008. Sborník z mezinárodní konference mladých slavistů, Ostrava 2009 (publikacja na płycie CD).

Obrazy Pragi w literaturze XIX i pierwszej połowy XX wieku, w: VI. Studentská vědecká bohemistická konference Vratislav 7.–8. května 2007 / VI Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów Wrocław 7–8 maja 2007, red. K. Furmański, M. Maciołek, Wrocław 2009, strony nienumerowane.

 


PRZEKŁADY

Radka Denemarková, Fortepian nie dotarł, w: Mistrzowie opowieści: o kobiecie. Od Virginii Woolf do Agnieszki Szpili, wyb. J. Czechowska, Warszawa 2023.

Viktor Dyk, Strach Jana Mareša, „Literatura na Świecie” 2022, nr 7/8.

Karel Hynek Mácha, Wędrówka karkonoska, „Literatura na Świecie” 2022, nr 7/8.

Ivan Vyskočil, Ach, Kusejr, to był talent!; A taki tułów – to by dopiero było życie, „Literatura na Świecie” 2022, nr 7/8.

Sylva Fischerová, Europa jest jak krzesło Thoneta, Ameryka to kąt prosty, Wydawnictwo Amaltea, Wrocław 2021.

Radka Denemarková, Wady snu, Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wrocław 2019.

Petr Rákos, Corvina, czyli Książka o krukach, Wydawnictwo Amaltea, Wrocław 2019.

Radka Denemarková, Kobold (wspólnie z Agatą Wróbel), Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wrocław 2019.

Vladimír Macura, Guwernantka (wspólnie z Michałem Kunikiem), Wydawnictwo Amaltea, Wrocław 2018.

Tereza Boučková, Rok Koguta, Wydawnictwo Afera, Wrocław 2017.

Radka Denemarková, Przyczynek do historii radości, Wydawnictwo Amaltea, Wrocław 2017.

Jan Balabán, Którędy szedł anioł, Wydawnictwo Afera, Wrocław 2015.

Vladimír Binar, Pianka od Chińczyka, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015.

Jan Balabán, Zapytaj taty, Wydawnictwo Czeskie Klimaty, Wrocław 2013..

Oskar Mainx, Intertekstualność w twórczości nieoficjalnej lat 50. (Egon Bondy i inni autorzy publikujący w serii wydawniczej Půlnoc), „Tekstualia” 2011, nr 4.

Martin Skýpala, Krótki spacer po polu minowym współczesnej czeskiej liryki albo Poezja salonowa, zaangażowana i postulat autentyczności, „Tekstualia” 2011, nr 4.

Miroslav Zelinský, Ślady i obrazy, „Tekstualia” 2011, nr 4.

Radka Denemarková, Pieniądze od Hitlera, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.

Petr Fabian, Wiersze (10 wierszy), „Pobocza” 2009, nr 1.

Czeski underground. Wybór tekstów z lat 1969–1989, oprac. M. Machovec, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008, tu: Ivan Martin Jirous, Sprawozdanie o trzecim odrodzeniu muzycznym w Czechach, fragmenty, ss. 8 (przedruk wersji poprawionej w: Notatki z podziemia. Sztuka i muzyka alternatywna
w Europie Wschodniej 1968–1994
/ Notes from the Underground. Art and Alternative Music in Eastern Europe 1968–1994, red. D. Crowley, D. Muzyczuk, Łódź–London–Köln 2016); František Pánek – 34 wiersze; Andrej Stankovič – 8 wierszy. 

 

Daković Sybilla


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

sybilla.dakovic [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

p.o. kierownika Zakładu Kroatystyki i Serbistyki2003 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Interiekcje w języku polskim, serbskim/chorwackim i rosyjskim. Opis i konfrontacja

Zainteresowania naukowe: słowiańskie językoznawstwo konfrontatywne (przede wszystkim chorwacko – polskie i serbsko – polskie), leksykologia, leksykografia, semantyka, składnia, językoznawcze aspekty przekładu.

Organizacja nauki:

- wydziałowy egzaminator z jęz. chorwackiego (postępowania doktorskie),

- członek rady redakcyjnej czasopisma  Lahor – Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, Hrvatsko filološko društvo, Chorwacja,

- członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Wolny czas najchętniej spędza ze swoimi psami.Monografie: 

1. Interiekcje w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim. Opis i konfrontacja, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.


Artykuły w czasopismach:

1. Chorwacki przyimek "prema" w domenie przestrzeni fizycznej i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe, „Slavica Wratislaviensia”, 169 (2019), s. 121-135.

2. Hrvatski prijedlog „nasuprot” i njegovi poljski prijevodni ekvivalenti, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja”, 30, nr  2 (2018), s. 189-208.

3. Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka „unatoč”, „Slavica Wratislaviensia”, 165 (2017), s. 79-89.

4. Polskie ekwiwalenty abstrakcyjnych użyć chorwackiego przyimka „prema”, „Language and Literary Studies of Warsaw”  5 (2015), s. 91-105.

5. Izražavanje psihičkih stanja u hrvatskom i poljskom jeziku – strukture s dativnim argumentom, „Fluminensia : časopis za filološka istraživanja”  27, nr 2 (2015), s. 161-173.

6. Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim, „Slavica Wratislaviensia”,160 (2015), s. 113-124.

7. "Dativus possessivus" w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe, „Slavica Wratislaviensia”, 157 (2013), s. 127-140.

8. Słowniki tematyczne w Polsce, Serbii i Chorwacji. „Südslavistik online - zeitschrift für südslavische Sprachen und Literaturen”, 3 (2011), s. 33-52.
http://www.suedslavistik-online.de/03/ 

9. Koncepcja sfery wpływów w analizie celownika, „Slavica Wratislaviensia”,  154 (2011), s. 87-99.

10. Przyimki w gramatykach języka chorwackiego i serbskiego, „Slavica Wratislaviensia”, 149 (2009), s. 179-189. 

11. Uzvici u slavenskim jezicima i pitanje terminologije, „Filologija”, 46/47 (2006), s. 67-76. 

12. Semantyka interiekcji słowiańskich (w języku polskim, serbskim/chorwackim i rosyjskim), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład 5, red. M. Sarnowski i W. Wysoczański, Wrocław 2005, s. 81-87. 

13. Još o uzvicima, „Jezik Danas. Glasilo Matice srpske za kulturu usmene i pisane reči”, 12 (2000), s. 3-9.

14. Onomatopeje i wykrzykniki w języku polskim i serbsko-chorwackim, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład 4, red. L. Pisarek i J. Sokołowski, Wrocław 2000, s. 145-151. 


Artykuły / rozdziały w monografiach:

1. Syntetyczny chorwacki celownik kierunku i jego polskie ekwiwalenty przekładowe, [w:] Nowoczesność i tradycja.50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, red.  E. Komisaruk i I. Malej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 177-188.

2. Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka "usprkos", [w:] Jednostki języka w systemie i w tekście 2, red. A. Charciarek, A. Zych i E.  Kapela,   Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 44-54.

3. Chorwacki przyimek "k(a)" i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe, [w:] Šesti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. Drugi svezak, red.  S. Botica [i 3 in.], Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2018, s. 1089-1101.

4. Chorwackie celownikowe konstrukcje z czasownikami przechodnimi: analiza kognitywno-lingwistyczna, [w]: W dialogu języków i kultur. T.6 , red. nauk. A. Jaroch, J. F. Nosowicz,  Warszawa: LingwistycznaSzkołaWyższawWarszawie, 2017. - S. 48-58.

5. "Dativus ethicus” w chorwackich tekstach literackich i ich polskich tłumaczeniach, [w:] W dialogu języków i kultur, red. K. Frodoński, Ł. Karpiński, Warszawa 2013.

6. Uzvici i njihova obrada u jednojezičnim rječnicima, [w:] Jezični varijeteti i nacionalni identiteti, red. L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić, Zagreb 2009, s. 377-388. 

7. Suvremeni pristupi analizi prijedloga na primjeru poljskoga i hrvatskoga jezika, [w:] Riječki filološki dani VII, red. I. Srdoč-Konestra, S. Vranić, Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008, s. 793-803. 

8. Interiekcje onomatopeiczne w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim, [w:] VARIA XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 2005), red. A. Gálisová, A. Chomová, Bratislava 2008. 

9. Sintaksa uzvika u hrvatskom i poljskom jeziku, [w:] Sintaktičke kategorije, red. B. Kuna, Osijek 2007, s. 67-76. 

10. Formalne karakteristike srpskih interjekcija u odnosu na poljske i ruske, [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 1: Reč – morfološki, sintaksički, semantički i formalni aspekti u srpskom jeziku, red. D. Mršević-Radović, Beograd: Međunarodni slavistički centar, 2006, s. 481-487.


Recenzje:

1. Barbara Popiołek, Terminologia anatomiczna chorwacka i serbska. Kształtowanie się jej i funkcjonowanie we współczesnych językach, „Lingvističke aktuelnosti” VII, 14, 2006, http://www.public.asu.edu/~dsipka/LA141.HTM 

2. Edyta Koncewicz-Dziduch: Rzeczowniki motywowane wyrażeniem przyimkowym w językach serbskim i chorwackim. „Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor”, LXXII, 1-4 (2006), s. 206-207.

3. Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen, Rječnik sinonima hrvatskogo jezika. „Slavica Wratislaviensia”, 152 (2010), s. 153-155.


Sprawozdania:

1. VII Međunarodna Naučna Konferencija „Riječ i rečenica u slavenskim jezicima. Opis – konfrontacija – prijevod” 25.-27. XI. 2004. godine, Wroclaw, Poljska, „Lingvističke aktuelnosti” VII, 14, 2006, http://www.public.asu.edu/~dsipka/LA141.HTM


Hasła i komunikaty:

1. Chorwackie celownikowe konstrukcje z czasownikami przechodnimi na tle konstrukcji polskich [w:] Księga streszczeń referatów zgłoszonych na VI Międzynarodową Konferencję Naukową "W kręgu języków i kultur". (1-2 czerwca 2017 r., Warszawa), red. J. F. Nosowicz i A. Jaroch, Warszawa 2017, s. 3.


Autoreferat:

1. Onomatopeje i uzvici u srpskohrvatskom i poljskom jeziku – kontrastivna analiza, „Lingvističke Aktuelnosti” I, 3, 2000, wersja elektroniczna: http://www.sac.org.yu/komunikacija/casopisi/lingakt/I_3/d030/show_html?stdlang=gb.Konferencje (2015-2020):

Polskie ekwiwalenty abstrakcyjnych użyć chorwackiego przyimka „prema”. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur. Innowacje, dokonania i projekty”, Warszawa 17-18-19 czerwca 2015.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, 12-13 maja 2016, Wrocław. Organizator: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Słowiańskiej. Tytuł referatu: Polskie ekwiwalenty chorwackiego przyimka „unatoč" .

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „II Sosnowieckie Forum Językoznawcze”, 22-23 września 2016. Sosnowiec. Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Tytuł referatu: Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka „usprkos”.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur”, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 1-2 czerwca 2017 roku, Warszawa. Tytuł referatu: Chorwackie celownikowe konstrukcje z czasownikami przechodnimi na tle konstrukcji polskich.

Zadarski filološki dani VII, Uniwersytet w Zadarze, 22 – 23 września 2017, Zadar. Tytuł referatu: Chorwacki przyimek „nasuprot” i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe.

Międzynarodowa konferencja „Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi”, 7-9 IV 2019, Uniwersytet Śląski, Katowice. Tytuł referatu: Chorwacki przyimek „protiv” i jego polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe.

Didenko Natalya


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
Gabinet 212, tel. (71) 375 45 53

E-mail:

natalya.didenko [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-


dr Natalya Didenko (ur. 1985 r.)

2015 – doktorat z zakresu językoznawstwa Лексико-семантический анализ русско-польских мнимых эквивалентов в сфере интернациональной лексики

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie, homonimia międzyjęzykowa (ze szczególnym uwzględnieniem języków polskiego i rosyjskiego), przekład audiowizualny (na przykładzie filmów animowanych dla dzieci, m.in. „Masza i Niedźwiedź”), rozwój mowy dziecięcej.Monografie:

1. „Русско-польские межъязыковые омонимы в сфере интернациональной лексики (лексико-семантический анализ)”. Oficyna Wydawnicza ATUT, 2019 r., Wrocław, 232 s.


Artykuły w czasopismach:

1. Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма «Маша и медведь» на польский язык [w:] „Slavica Wratislaviensia” 171 / 2020, s. 57 – 66.

2. Особенности идиолекта главной героини мультфильма «Маша и медведь» и их передача в переводе на польский язык [w:] „Acta Polono-Ruthenica” XXIV / 3 (2019), s. 113 – 126.

3. Потенциальные слова со значением лица в казахстанской прессе (особенности окказионального и неологического слова) [w:] „Językoznawstwo”, nr 1 (12) / 2018 r. Łódź, s. 73 – 84.

4. Семантические реляции русско-польских омонимов на примере интернационализмов [w:] „Slavica Wratislaviensia” 159 / 2014, s. 77 – 83.

5. Проба классификации русско-польских мнимых эквивалентов со значением лица (на примере интернационализмов)  [w:] Llengües i Literatures Modernes, nr 3. Barcelona, 2013, s. 101 – 109.

6. Особенности интерпретации заимствованных неологизмов со значением лица в условиях двуязычия [w:] „Slavica Wratislaviensia” 156 / 2012, s. 77 – 84.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Klasyfikacja semantyczna leksyki pseudointernacjonalnej na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego [w:] Język, kultura, komunikacja. Wrocław, 2016, s. 241 – 253.

2. К вопросу о межъязыковых омонимах и межъязыковых паронимах на примере интернационализмов польского и русского языков [w:] Pražská rusistika. Praha, 2014, s. 41 – 54.

3. Лексико-семантический анализ интернационализмов со значением лица как источника русско-польских мнимых эквивалентов [w:] Pražská rusistika. Praha, 2013, s. 88 – 96.


Hasła i komunikaty (tezy):

1. Внутриязыковая омонимия как источник межъязыковой омонимии (на примере русско-польских интернационализмов) [w:] Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2013»; Астана, 2013, s. 96 – 98.

2. Русско-польские интернациональные омопары: особенности функционирования в современной речи [w:] Русский язык и литература в поликультурном коммуникативном пространстве. Материалы международной научной конференции. Псков, 2012, s. 240 – 245.

3. Особенности словоупотребления русско-польских омопар на примере интернационализмов [w:] Молодежь – науке 2012. Псков, 2012, s.16-18.

4. К вопросу о тематической классификации интернационализмов как источника русско-польской межъязыковой омонимии [w:] Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2012». Астана, 2012, s. 80 - 82.Konferencje (2015-2020):

Konferencja: XVI Konferencja Międzynarodowa Rusycystyka europejska a współczesność. Poznań, 11-13 września 2019 r. Referat: „Межъязыковые омонимы в лексико-семантической группе «Религия» (на примере польского и русского языков)”.

Konferencja: XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, Olsztyn, 26-27 czerwca 2019 r. Referat: „Особенности и способы перевода названий серий мультфильма «Маша и медведь» на польский язык”.

Konferencja: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład. Wrocław, 10-11 maja 2018 r. Referat: „Некоторые особенности перевода мультипликационного фильма «Маша и медведь» на польский язык”.


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020):

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (fonetyka i fonologia), rok akademicki: 2018 – 2019.

Drużyłowska Dorota


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
Gabinet 212, tel. (71) 375 45 53

E-mail:

dorota.druzylowska [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-


dr Dorota Drużyłowska (ur. 1985)

2015 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt. „Фразеологические единицы русского языка делового общения и их польские эквиваленты”

2023 – ukończenie studiów podyplomowych "Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego"

Zainteresowania naukowe: współczesny język rosyjski; rosyjski i polski język biznesu; leksyka potoczna w języku rosyjskim i polskim; frazeologia i paremiologia języka rosyjskiego i polskiego; lingwokulturologia; metodyka nauczania języka rosyjskiego i polskiego jako obcego (ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Słowian)

Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów (2013/2014) oraz stypendium Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów Etiuda (2014/2015) i in.Monografie:

1. Фразеологические единицы русского языка делового общения и их польские эквиваленты = Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018. - 212, [6] s.

2. Frazeologia w rosyjskim i polskim dyskursie społeczno-politycznym. Przegląd i konfrontacja (współautorzy: Nina Basko, Jakub Walczak), Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021, ISBN: 978-83-242-3765-4, ss. 240.

Podręcznik:

Ну, ладно! Minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średniozaawansowanego, (współautor: Jakub Walczak), Kraków: Universitas, 2017, ISBN: 97883-242-3118-8, ss. 296. (wydanie 2. - 2022 r.)

 •  recenzje podręcznika: 

1. Н.В. Баско, „Русистика без границ” 2019, nr 4, s. 108-111. 
2. L. Moskovkin, „Językoznawstwo” 2019, nr 1(13), s. 235-240.


Artykuły w czasopismach:

1. Русистика в Ирландии [в:] "Русский язык в центре Европы 23", współautor: Снигирева Л.; Братислава 2023, с. 106-114.

2. Использование "ролевых игр" (role plays) в практике преподавания РКИ как способ активизации коммуникативных навыков учащихся с точки зрения лингводидактики // Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes(Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod.)13/2023, pp. 133-140, ISSN: 2014-1394, DOI: 10.1344/AFLM2023.13.8

3. Особенности обучения близкородственным языкам. На примере преподавания русского языка в польскоязычной аудитории и польского языка русскоговорящим учащимся / Dorota Drużyłowska // Językoznawstwo nr 1(16)/2022, s. 135-147; https://doi.org/10.25312/2391-5137.16/2022_09dd

4. "Vozduh", "veter", "powietrze", "wiatr" v izbrannyh poslovicah i antiposlovicah russkogo i pol'skogo âzykov / Dorota Drużyłowska // Gorizonty civilizacii. - 2020, nr 1, s. 99-119.

5. K voprosu o funkcional'noj organizacii leksičeskogo minimuma na osnove metoda kommunikativnyh zadač = Some aspects of the functional organization of the lexical minimum in reference to Task-based Language Teaching / współautor: Jakub Walczak // Studia Rossica Posnaniensia. - Vol. 44/2 (2019), s. 371-377

6. Principy postroeniâ russko-pol'skogo slovarâ razgovornoj reči / Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Slavica Wratislaviensia. - [T.] 165 (2017), s. 91-99

7. Minimum leksykalne dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody TBLT // Przegląd Rusycystyczny. - 2017, nr 3, s. 143-152; (współautor: Jakub Walczak)

8. Nekotorye harakteristiki âzykovyh metafor vo frazeologii delovogo obŝeniâ na materiale russkogo i pol'skogo âzykov / Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ros., ang. // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogičeskogo universiteta : naučnyj žurnal. Ser. Filologiâ. Teoriâ âzyka. Âzykovoe obrazovanie. - 2015, nr 3, s. 98-105.

9. „Некоторые характеристики языковых метафор во фразеологии делового общения на материале русского и польского языков” [w:]  Вестник Московского городского педагогического университета "Филология. Теория языка. Языковое образование". Москва 2015, str. 98-105.

10. We współautorstwie z N.A. Kobzewą "Особенности фразеосемантической группы «субъекты бизнеса» (на материале русского и польского языков)" [w:] В мире научных открытий. - 2014 - №. 11.12(59), str. 4895-4916.

11. „Językowy obraz ziemi – terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej” [w:] Slavica Wratislaviensia tom CLVI; Wrocław 2012, s. 85-91.

12. We współautorstwie: prof. Nina Nikolaevna Rogoznaya; „Заимствования из английского в русской и польской фразематике делового общения. Распределение материала по ядерным семантическим структурам” [w:] „Zwiastun IrGTU”, Irkuck 2012, str. 299-305.

13. „Idioms in Polish Business Communication – Survey Research“ [w:] International Journal of Arts and Sciences; str. 235–242 (2012).


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. "DiaBiz.Kom – Towards a Polish Dialogue Act Corpus Based on ISO 24617-2 Standard" / współautorzy: Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, Julia Klyus, Aleksandra Domogała, Krzysztof Hwaszcz, Hanna Kędzierska, Daria Mikoś, Anita Wróż // Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics; New York: International Committee on Computational Linguistics, 2022, 3631–3638; https://aclanthology.org/2022.coling-1.320.pdf

2. „Некоторые xарактеристики языковой игры с элементами ФЕ в заголовках статей русских деловых журналов” [w:] "Варьирование в языке и смежные явления". Tomsk 2015, str. 249-256.

3. „Семантические особенности лексемы деловой в контексте подбора ее эквивалентов в польском языке” [w:] «Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее», Irkuck 2015, str. 40-48.

4. „Фразеосемантическая группа денежные средства в контексте делового общения на материале русского и польского языков” [w:] „Пражская русистика” Praga 2013; str. 69-80.

5. "Столкновение фразеологии и терминологии делового общения (на материале русского и польского языков)" [w:] «Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее» Irkuck 2013, str. 214 – 218.

6. „Теоретические аспекты фразеологии делового общения на примере текстов коммерческих договоров русского и польского языков” [w:] „Актуальные проблемы межъязыковых контактов” Irkuck, 2012, str. 39-43.

7. „Попытка распределения ФЕ делового общения русского языка и их польских эквивалентов по семантическим полям” [w:] «Лингвистические и культурологические традиции и инновации»; Tomsk, 2012, str. 81-86.

8. "Некоторые особенности фразеологии бизнеса (на материале текстов современной коммерческой прессы)" [w:]  “Коммуникативные аспекты языка и культуры”; Tomsk 2012, str. 29-34.

9. „К вопросу о семантических типах ФЕ с компонентом рынок” [w:] «Мировая культура и язык: взгляд молодых исследователей» , Tomsk 2012; str. 65-70.

10. „Die sprachliche Abbildung des (Erd-)Bodens in der russischen und polnischen Phraseologie und Parömiologie” [w:]  tom pokonferencyjny – Nádeníček, P. / Różańska, K. / Weigl, A. (Hrsg.): Junge Slavistik im Dialog III. Beiträge zur VI. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg, 2011; str. 25-31.


Hasła i komunikaty:

1. „Экспрессивные элементы общения в экономической блогосферe” [w:] «Жизнь языка в культуре и социуме-5»Moskwa 2015, str. 244-245.

2. „К вопросу о новой фразеологии в деловой сфере на примере ФЕ "офисный планктон"(результаты лексикографических, корпусных и экспериментальных исследований)” [w:]Иностранный язык в контексте проблем профессиональном коммуникации - Материалы международной научной конференции,Tomsk, IV 2015, 291-292.

3. „Предложение включения фразеологии в процесс обучения деловому общению на примере русской и польской фразеологии сферы бизнеса” [w:] «Проблемы и перспективы современного образования в России и зарубежных странах», Tomsk 2013, str. 50-52.

4. „Обучение ФЕ профессионального общения - типология фразеологического материала” [w:] «Лингвистика и межкультурная коммуникация: теоретические и методологические проблемы современного образования»,Tomsk2013, str. 31-33.

5. "Роль употребления фразеологии в деловом общении и эффективность коммуникации в деловой сфере" [w:] „Психолог в организации";Irkuck, 2012; str.6-8.

Recenzje:

1. Кабяк Н.В. Любимые советские фильмы на уроке РКИ: учебное пособие – Moskwa: Wydawnictwo «FLINTA», 2022 – 392 s. [w:] Przegląd Rusycystyczny: Nr 1 (181) (2023), s. 230-234. Konferencje (2015-2023):

„Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи”; "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich (opis, konfrontacja, przekład)", 12-13 maja 2016 r., Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

„O wybranych czynnikach determinujących określenie minimum leksykalnego dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody Task-Based Language Teaching”; Konferencja Specyficzne Potrzeby Studentów Szkół Wyższych a Nauczanie Języków Obcych: Kierunki Rozwoju, Nowe Wyzwania, Rekomendacje; konferencja Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 15-17.09.17.

„К вопросу о правописании англоязычных заимствованний в русском языке”; V Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Dynamiczne procesy we współczesnym języku rosyjskim”; Nowosybirsk, 01-05 lutego 2017.

„Особенности преподавания близкородственых языков на примере обучения русскому языку польскоязычной аудитории и польского языка русскоговорящим учащимся”, Astrachań, 12-13.05.2017, „Теория, методика и практика языкового бытия в поликультурном мире”

„Орфография в эпоху глобализации или об орфаграфической адаптации англоязычных заимствований в современном русском языке”, konferencja Akademii Nauk Turkmenistanu, „Наука и техника в эпоху могущества и счастья”, Aszchabad, 11-14.06.2017.

„Filologia w obliczu nowych wyzwań. Studia rusycystyczne a współczesne oczekiwania”; Nauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2017-11-23 - 2017-11-24)

„Использование "ролевых игр" (role plays) в практике преподавания РКИ как способ активизации коммуникативных навыков учащихся с точки зрения лингводидактики”, 47. Międzynarodowa Filologiczna Konferencja Naukowa, Wydział Filologiczny Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (2018-03-19 - 2018-03-28)               

„Тише едешь ... меньше должен. К вопросу о механизмах создания паремиологических трансформаций”; Lingwistyka i filologia przez pryzmat współczesnych paradygmatów naukowych; Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedgogiczny, Moskwa (13 maja 2019)

„Language Play Based on the English Loanwords in the Polish Marketing Language”; International Journal for Arts and Sciences; McGill University, Montreal; Ryerson University, Toronto; Kanada 5-14.06.2019

„Wykorzystanie korpusu Intercorp w analizach porównawczych czesko-polsko-rosyjskich. Badanie pilotażowe”, Zadarski filološki dani 8, Zadar – Benkovac, 8. – 9. listopada 2019 (we współautorstwie z dr Lenką Ptak)

«Ролевые игры» (role plays) как способ активизации и закрепления коммуникативных навыков учащихся (при обучении вне языковой среды); VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Dynamiczne procesy we współczesnym języku rosyjskim”; Moskwa, 29.01-02.02.2020.

"Nowa frazeologia w języku polityki. Próba konfrontacji rosyjsko-polskiej". XVII Międzynarodowa Konferencja "Rusycystyka europejska a współczesność", Poznań, 20-22.09.2021. 

Ну, ладно! Minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średniozaawansowanego (wraz z drem J. Walczakiem); Obrady Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów Czterech Uniwersytetów: Prezentacje najnowszych podręczników oraz skryptów do nauki języka rosyjskiego na różnych poziomach językowych; 05.11.2021.

"Modele metaforyczne neofrazeologii. Na przykładzie języka rosyjskiego i polskiego" (wraz z drem J. Walczakiem); XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich. Opis, Konfrontacja, Przekład", 20-21 października 2022, Wrocław.

"Wykorzystanie podobieństwa języka ukraińskiego i rosyjskiego w nauczaniu polszczyzny", Кonferencja naukowa "Od edukacji językowej do integracji społecznej. Uczeń uchodźczy z Ukrainy w polskiej szkole", Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UWr, 22.11.2023, Wrocław.

New Technologies in Foreign Language Teaching Nowadays - Efficient Tools or Trendy Gizmos? The 8th International Conference on Advanced Research in Education, Teaching, and Learning (ARETL), Berlin, 14-16.03.2024.

Testowanie jako narzędzie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego; D. Drużyłowska, M. Gołębiowska; MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z okazji 20-lecia Katedry Filologii Polskiej WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W NAUCZANIU UKRAIŃCÓW JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ; Lwów, 19–20 kwietnia 2024.

Nowe technologie w nauczaniu języków obcych - skuteczne narzędzia czy modne gadżety? XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH. OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD, Uniwersytet Wrocławski; 23-24 maja 2024.


Organizacja konferencji:

2016 – sekretarz konferencji „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”

2017 -  członek komitetu organizacyjnego konferencji „Nauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia”

2018 – kierownik finansowy konferencji „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”

2022 - członek komitetu organizacyjnego konferencji „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”


Granty naukowe:

Granty wewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego – finansowane w ramach Konkursu Projektów Badawczych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

 • VI-XII 2011 - Frazeologia polskiego języka biznesu - badania ankietowe; kierownik;
 • VII-XII 2014 - Antyprzysłowia - frazeologia jako punkt wyjścia gry językowej w polskiej i rosyjskiej prasie ekonomicznej; kierownik;
 • 2016/2017 - Teoretyczne podstawy określenia minimum leksykalnego dla rusycystycznych studiów filologicznych I stopnia w świetle najnowszych osiągnięć glottodydaktyki; Kierownik (razem z dr. Jakubem Walczakiem);
 • 2017/2018 - Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty. Dofinansowanie publikacji monografii; kierownik;
 • 2018/2019 - Rosyjskie i polskie przysłowia i antyprzysłowia jako językowy nośnik wartości. Stan badań; kierownik

Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

STYPENDIA

 • Etiuda – stypendium Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów; (X 2014-IX 2015)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2013/2014.
 • Wyróżnienie w Studenckim Programie Stypendialnym Urzędu Wrocławia w kategorii nauki humanistyczne i społeczne (im. Wincentego Stysia), XI 2014.
 • Stypendium w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni – IV i V edycja (X 2012-II 2013; IV 2013 - VIII 2013)

STAŻE / WIZYTY STUDYJNE

 1. Staż w ramach projektu Erasmus Mundus; Irkutsk State Technical University; (XII 2011-XII 2012; źródło finansowania – fundusze europejskie)
 2. Wizyta studyjna na Uniwersytecie w Kaliningradzie; IX 2014
 3. Staż na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, II-V 2015 (w ramach stypendium NCN Etiuda).
 4. 2017 – staż naukowy w ramach programu MULTIC (fundusze europejskie) na katedrze języka rosyjskiego i komunikacji międzykulturowej Irkuckiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Badawczego (temat stażu: „Role plays w praktyce nauczania języka rosyjskiego jako obcego jako sposób aktywizacji nawyków komunikacyjnych uczących się z punktu widzenia glottodydaktyki”)
 5. Wizyta studyjna na Uniwersytecie Kolumbijskim, Nowy Jork (II - IV 2023; w ramach wspierania mobilności akademickiej IDUB)

Wyjazdy zagraniczne:

Wizyty studyjne w ramach umów bilateralnych Uniwersytetu Wrocławskiego

IX 2016 – wizyta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu

III 2018 - wizyta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu

IX 2019 - wizyta na Wydziale Języków Obcych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku

Wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowo-dydaktycznych: (zajęcia z praktycznej nauki języka obcego oraz przedmiotów językoznawczych dla studentów I, II, III stopnia studiów filologicznych; wykłady dla pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni przyjmujących):

Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania (2015/2016)

Litewski Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, Litwa (2016/2017)

Uniwersytet Lizboński, Lizbona, Portugalia (2017/2018)

Uniwersytet Zadarski, Zadar, Chorwacja (2017/2018)

Istanbul Sabahattin Zaim University, Stambuł, Turcja (2018/2019)

Uniwersytet Zadarski, Zadar, Chorwacja (2018/2019)

Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy (2021/2022)

Uniwersytet w Tuzli, Bośnia i Hercegowina (2021/2022)

Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania (2022/2023)

Uniwersytet w Batumi, Gruzja (2023/2024)

Uniwersytet w Rovaniemi, Finlandia (2023/2024)


Odbyte szkolenia, kursy:

VIII Międzynarodowa szkoła podwyższenia kwalifikacji „Współczesne technologie pedagogiczne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego”, Centrum Rosyjskie przy Uniwersytecie w Warnie; Warna (Bułgaria) (22-26.08.2016.)

Kurs podniesienia kwalifikacji „Динамические процессы в современном русском языке”, 01-05.02.2017, Nowosybirski Uniwersytet Państwowy

Ogólne podniesienie kompetencji dydaktyczno-społecznych nauczycieli akademickich – szkolenie w ramach programu Dobra Kadra (semestr letni 2017/208)

Innowacyjne technologie edukacyjne - szkolenie w ramach programu Dobra Kadra (semestr zimowy 2018/19)

Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi na Uczelni szkolenie w ramach programu Dobra Kadra (semestr letni 2018/19)

Power Point w pracy dydaktycznej – funkcje zaawansowane (semestr letni 2018/19)

Kurs emisji głosu (program Urzędu Marszałkowskiego m. Wrocławia) – semestr letni 2018/2019

Program podwyższenia kwalifikacji „Актуальные проблемы преподавания РКИ: новые методики, тенденции, инновации”; 20.01-01.02.2020, Moskwa

Academic English – kurs języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych), (kurs obejmuje semestr letni 2019/20, semestr zimowy 2020/21)

Clear Presenting Workshop; ISSO, Columbia University, 28.02, 07.03.2023 

Szkoła Tutorów Akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego, XI 2023 - II 2024


Prowadzone szkolenia, kursy:

Erasmus+ Blended Intensive Program we współpracy z uniwersytetami z Hiszpanii, Czech i Niemiec Frazeologia w nauce języka rosyjskiego jako obcego; online: 22.04-03.05.2024; kurs stacjonarny (Granada, Hiszpania): 06.05-10.05.2024; współtworzenie materiałów dydaktycznych, współprowadzenie zajęć.

Обучение продуктивным и рецептивным видам речевой деятельности и языковым подсистемам в контексте подготовки к выпускным экзаменам по русскому языку в Ирландии (na zaproszenie Association of Teachers of Russian in Ireland), czerwiec 2023.


Nagrody:

Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku 2016

Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w roku 2018

Nagroda Rektora za osiągniecia naukowe w roku 2021 (zespołowa z drem Jakubem Walczakiem)

Nagroda dydaktyczna IDUB (I edycja) Najlepsi wśród najlepszych – w poszukiwaniu doskonałości dydaktycznej (2023)

Đurđev-Małkiewicz Gordana


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 217, tel. (71) 375 45 35

E-mail:

gordana.durdev-malkiewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-dr  Gordana Đurđev-Malkiewicz, starszy wykładowca (ur. 1965 r.)

2008 – doktorat z zakresu językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, praca doktorska pt. Sufiksalna derivacija imenica u srpskim tekstovima od XII-XV veka napisana pod kierownictwem prof. Wiesława Borysia.

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie, historia języka serbskiego, gramatyka historyczna języka serbskiego, translatoryka, badania nad językiem Polaków reemigrantów z Bośni i Hercegowiny obecnie mieszkających w Bolesławcu i okolicy.

Organizacja nauki:

- redaktor językowy czasopisma „Slavica Wratislaviensia”

- należę do Pracowni Macedonistyki przy IFS UWr.

Prace organizacyjne:

- opiekun Studenckiego Koła Naukowego Serbistów, które organizuje konferencje studencko-doktoranckie, spotkania z dyplomatami z krajów byłej Jugosławii, cyklicznie wydarzenia artystyczne, przyjazdy i wykłady gości z byłej Jugosławii.

Tłumaczę teksty naukowe i literackie, m.in. razem ze studentami przetłumaczyliśmy na język polski książkę chorwackiego autora Zorana Fericia Pułapka na myszy Walta Disneya (Fundacja Pogranicze, 2007). Łączę swoją potrzebę propagowania kultury krajów byłej Jugosławii z pasją do kina, teatru i muzyki w aktywnej działalności Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Bałkańskiej KOLO.Artykuły:

1. Inicijalna grupa v- sa poluglasnikom u Miroslavljevom jevanđelju, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 32, 1995, s.145–151. 

2. O nekim sufiksima kojima se grade nomina agentis u srpskim srednjovekovnim spomenicima, „Studia Slawistyczne. Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 17 - Z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie, 1998, s. 57-62. 

3. Wojwodina i jej dążenia do autonomii [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów byłej Jugosławii po 1991 roku, pod red. E. Szcześniak-Kajzar, Kraków 1999, s. 103-130. 

4. Film krajów byłej Jugosławii po 1991 roku [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów byłej Jugosławii po 1991 roku, pod red. E. Szcześniak-Kajzar, Kraków 1999, s. 275-287. 

5. Srpski, hrvatski i bošnjački jezik, „Socjolingwistyka” XVI, 1999, s. 19-25. 

6. Imenički sufiks –je u srpskim srednjovekovnim spomenicima [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 31-39.

7. Širenje semantičkih funkcija sufiksa u srpskom jeziku (na primeru kategorije Nomina agentis) [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane 38/1, tytuł książki: Razvojni procesi i inovacije, Beograd 2009, s. 381-392.

8. Nomina attributiva u srpskim srednjovekovnim spomenicima, "Rocznik Slawistyczny" t. LVIII, Warszawa 2009, s. 37-46

9. Jugosławia we wspomnieniach polskich przesiedleńców z Bośni i Hercegowiny po II wojnie śwaitowej [w:] Polska i Jugoslawija po II wojnie światowej, pod red. Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji, Andrzeja Zaćmińskiego, Bydgoszcz 2016, s. 184-198

10. Polski reemigranci z Bośni - Polacy czy Bośniacy? [w:] Folklor, Folkloryzm, Folk, pod red. Malgorzaty Kowalik i Bogdana Matławskiego, Szczecin 2016, s. 85-93

  

Filipek Małgorzata


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

malgorzata.filipek [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-

Monografie:

 

1. Literatura serbska w Polsce międzywojennej, Wrocław 2003, ss. 150.

Recenzje:
1. A. Modelska, „Pamiętnik Słowiański”, t. LIV, zeszyt 1, (2004), ѕ. 128-132. 

2. Б. Стојановић, „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор", Прикази и критике, књ LХХ,  Филолошки факултет, Београд 2004, ѕ. 311-313;
3. Б. Стојановић, „Зборник Матице српске за славистику". Прикази, 67/2005, Нови Сад 2005, ѕ. 195-197.

Prace redakcyjne:

 

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz, ,,Slavica Wratislaviensia" CXLIX, AUW No 3114, pod red. Katarzyny Chrobak, Małgorzaty Filipek, Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Łucji Kusiak-Skotnickiej, Agnieszki Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

 

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, ,,Slavica Wratislaviensia" CLXI, AUW 3632, pod red. Małgorzaty Filipek, Ilony Gwóźdź-Szewczenko, Joanny Kuli, Anny Paszkiewicz, Jadwigi Skowron, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.


Artykuły:

 

 55. Federico García Lorca en un drama serbio, [en:] Estudios: Variación lingüistica e ideología, Estudios Hispánicos XXXI, ed. Aleksander Trojanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2023, pp. 117-127. 

 

54. Италија у путописима Радована Вучковића, [w:] I gigli nel campo. Studi in onore di Ljiljana Banjanin, a cura di Giulia Baselica, Persida Lazarević Di Giacomo e Olja Perišić, Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2023, s. 397-414.

 

53. Odjeci Drugog svetskog rata u romanu ,,Estoril" Dejana Tiaga-Stankovića, [u:] Antifašisistički diskurs i hronotop logora u (južno)slovenskim književnostima i kulturama. Kult Revolucije i strategije njegove izgradnje u umjetničkim i neumjetničkim tekstovima (južno)slovenskih autora. Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Jezičke i stilske osobenosti Njegoševih djela. Crnogorski jezik i drugi južnoslovenski jezici u sinhroniji i dijahroniji. Ideologija u jeziku. Njegoševi dani 8. Zbornik radova (Međunarodni naučni skup, Kotor, 4.09.-8.09. 2019. godine), ured. Tatjana Đurišić-Bečanović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić 2022, s. 95-104.

 

52. Jovan Dučić i su ,,Carta desde España", [en:] Mamorias disidentes en las literaturas y culturas hispánicas, Estudios Hispánicos XXIX, ed. Jorge Luis Peralta y Łukasz Smuga, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, pp. 185-194.

 

51. Hiszpania w dzienniku podróży Miodraga Popovicia, ,,Slavica Wratislaviensia" CLXVI, pod red. Ewy Komisaruk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 49-67. 

 

50. Карневализација рата у једночинки Ђорђа Милосављевића ,,Света Апокалипса или Обешене музе'', [y:] Карневализација у српској књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ 47/2, уред. Драгана Мршевић Радовић, Бошко Сувајџић, Београд 2018, с. 313-321.

 

49. Parateksty w polskich przekładach utworów Miloša Crnjanskiego, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 8, cz.1: Parateksty w odbiorze przekładu,  pod. redakcją Moniki Gawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 109-121. 

 

48. Лик Фрање Асишког у есејима Иве Андрића и Милоша Црњанског, [y:] Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности. Форме приповедања у српској књижевности. Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 46/2, уред. Драгана Мршевић Радовић, Бошко Сувајџић, Београд 2017, с. 81-89.

 

47. Шпанија у путописној прози Радована Вучковића, ,,Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду'', књ. XLII-1, уред. Едита Андрић, Дамир Смиљанић, Нови Сад 2017, c. 35-47.

 

46. Milki Lučić wrażenia z podróży do Hiszpanii, [w:] Słowianie w podróży. T. 2, Literatura/ pod red. Mašy Guštin i Natalii Wyszogrodzkiej-Liberadzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 213-228.

 

 45. Hiszpania w poezji Tanasija Mladenovicia, [w:] Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi, pod red. Magdaleny Bogusławskiej, Joanny Goszczyńskiej, Jasminy Šuler-Galos, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 237-251. 

 

44. Књижевно дело Милоша Црњанског у пољском културном простору, [у:] Упоредна истраживања 5. Српска књижевност 20. века: поетика превођења и интертекстуална истраживања, уред. Кринка Видаковић – Петров, Институт за књижевност и уметност, Београд 2016, с. 127-138. 

 

 43. Гордана Ћирјанић и дело Милоша Црњанског, [у:] Књижевна традиција и српска књижевност 20. века. књижевноисторијско знање и изазови новог миленијума (национални, регионални, континентални контекст), Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, уред. Љиљана Јухас Георгијевска и други, 45/2, Београд 2016, с. 311-321.

 

42. Komentarz do ,,Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku", [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 6, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014), pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 145-149.

 

41.  Obraz ojczyzny w polskich przekładach poezji Miloša Crnjanskiego, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T.6, cz.1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu, pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 120-132. 

 

40. Борбе с биковима у српској књижевности, ,,Serbian Studies Research'', No 1, vol.6, god.6, ured. Borislav Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća ,,Mala knjiga'', Novi Sad 2015, s. 137-150.

 

39. Przekład powieści Gordany Kuić ,,Zapach deszczu na Bałkanach" wobec oryginału, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 5, cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką, pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 184-199.

 

38. Stereotyp mężczyzny w przekładzie «Opowieści o mężczyznach» Miloša Crnjanskiego, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, сz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym, pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2013, s. 73-88. 

 

37. U zemlji belih kuća i crnih bikova: utisci iz Španije Miodraga Kujundžića, "Serbian Studies Research", vol.4, No 1, ured.  Boris Bulatović, Tomislav Longinović, Slobodan Vladušić, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Izdavačka kuća ,,Mala knjiga'', Novi Sad 2013, s. 51-65. 

 

36. Слика Иберијског полуострва у делу Војислава Илића, [у:] Развојни токови српске поезије, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 42/ 2, уред. Злата Бојовић и други, Београд 2013, с. 229-239. 

 

35. Igre sa identitetom u pripoveci Gordane Ćirjanić ,,Put ka savršenstvu“, [u:] Književni tekst i identitet. Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njegoševo doba. (Re) standarizacijski procesi u crnogorskom jeziku i drugim južnoslovenskim jezicima. Crna Gora i velike sile u Njegoševo doba. Istoriografija o jugoslovenskim ratovima 1991-1995. godine, Njegoševi dani 4. Zbornik radova (Međunarodni naučni skup, Kotor 31. avgusta - 3 septembra 2011. godine), ured. Tatjana Bečanović, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2013, s. 279-288. 

 

 34. Гордане Ћирјанић поглед на Андалузију, [у:] Acqua Alta. Међународни зборник радова/Miscellanea internazionale. Медитерански пејзажu у модерној српској и италијанској књижевности/Paesaggi mediterranei nelle letterature italiana e serba del Novecento, уред. Светлана Шеатовић Димитријевић, Марија Рита Лето, Персида Лазаревић ди Ђакомо, Институт за књижевност и уметност, Београд 2013, с. 683-698. 

 

33. W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej, "Slavica Wratislaviensia" CLVI, pod red. Krzysztofa Kusala, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 7-24. 

 

32. Koloryt pogranicza serbsko-tureckiego w polskich przekładach prozy Borisava Stankovicia, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 2: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym, pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 215-233. 

 

31. Između ideologije i autobiografije. Španski građanski rat (1936-1939) u književnoj viziji Gordane Ćirjanić, [u:] Ideološki kodovi u književnom tekstu. Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njegoševo doba. Crnogorski jezik i drugi južnoslovenski jezici. Njegoš u istoriografiji. Istoriografija i politika, Međunarodni slavistički skup Njegoševi dani 3. Zbornik radova (Nikšić 1-3.09. 2010), ured. Tatjana Bečanović, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2011, s. 189-200. 

 

30. Hiszpania w powieściach Gordany Kuić, ,,Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор”, књ. LXXVI, уред. Злата Бојовић, Филолошки факултет, уред. Злата Бојовић, Београд 2010, с. 31-44.

 

29. Petar II Petrović Njegoš i Crna Gora u delu Miloša Crnjanskog, [u:] Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Modeli i inkarnacije dijaboličnog principa u književnim tekstovima i kulturama južnoslovenskih socijalnih zajednica. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njegoševo doba. Savremeni crnogorski jezik i drugi južnoslovenski jezici. Njegoševa politička misao i nacionalna ideologija. Balkanski nacionalizmi XX vijeka, Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 2 (Cetinje 27-29. avgust 2009),  ured. Tatjana Bečanović, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2010, s. 77-88. 

 

28. Шпанска култура у «Писмима из Шпаније» и «Новим писмима из Шпаније» Гордане Ћирјанић, [y:] Књижевност и култура, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 39/2, уред. Драгана Мршевић Радовић и други, Београд 2010, с. 635-648. 

 

27. Španija u prozi Gordane Ćirjanić, [u:] Studia in honorem. U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova, ured. Dejan Ajdačić, Persida Lazarević di Đakomo, SlovoSlavia, Beograd 2010, s. 515-532. 

 

26. Od pieniędzy…do nędzy, czyli dzieje rosyjskiego arystokraty w ,,Powieści o Londynie” Miloša Crnjanskiego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz, ,,Slavica Wratislaviensia” CXLIX, pod. red. Katarzyny Chrobak, Małgorzaty Filipek, Milicy Jakóbiec-Semkowowej, Łucji Kusiak-Skotnickiej, Agnieszki Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, AUW No 3114, s. 407-417. 

 

25. Питање граница у приповеткама Гордане Ћирјанић, [у:] Место приповетке у српској књижевности. Доситеј Обрадовић и Европа, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 38/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2009, с. 329-340. 

 

24. Ivo Andrić i świat malarstwa Goi, ,,Slavica Wratislaviensia” CXLVIII, pod. red. Krystyny Galon-Kurkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, AUW No 3112 , s. 125-140. 

 

23. Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury. ,,Powieść o Londynie”, czyli obcość oryginału a obcość przekładu, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich. Wybory translatorskie 1990-2006, t.1, pod red. Bożeny Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 165-180. 

 

22. Стварност и визија у «шпанским сонетима» Танасија Младеновића, [у:] Књижевност и стварност 2, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ,  37/2, уред. Злаза Бојовић, Београд 2008, с. 323-334. 

 

21. Српска књижевност на страницама пољског часописа ,,Kamena'' (1933-1993), [у:] Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословeнских и страних. Зборник реферата. Међународни симпозијум посвећен 130-годишњици Катедре за руски језик и књижевност и 60-годишњици Славистичког друштва Србије (Београд, 3-5 јун 2008), уред. Боривоје Станковић, Београд 2008, c. 341-347. 

 

20. Успомене на Шпанију у прози Јелене Димитријевић ,,Седам мора и три океана. Путем око света'', ,,Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор'', књ. 73, св.1-4, уред. Злата Бојовић, Београд 2008, с. 33- 44. 

 

19. Један поглед на српску стварност у роману «Сузни крокодил» Милоша Црњанског, [у:] Књижевност и стварност,  Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ 36/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2007, с. 423-433. 

 

 18. ,,Nox macrocosmica” albo Marka Risticia rozważania o sztuce, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 7, cz. 2, ,,Slavica Wratislaviensia" CXLIII, pod red. Miłosza Bukwalta, Tadeusza Klimowicza, Manueli Maciołek, Agnieszki Matusiak, Sylwii Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 129-142. 

 

17. Сремчев роман «Поп Ћира и поп Спира» код Пољака, [у:] Хумоpистичка и сатиричка традиција у српској књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 35/2, уред. Љиљана Суботић, Београд 2006, с. 235-244. 

 

16. Pomiędzy rzeczywistością a wizją. Hiszpańskie fascynacje Rastka Petrovicia, [w:] „Pamiętnik Słowiański” , t. LVI, zeszyt 1, pod red. Marii Dąbrowskiej-Partyki, Wydawnictwo Bohdan Grell i córka, Kraków 2006, s. 79-97. 

 

15. Андрићева слика Пољске, [у:] 110 година полонистике у Србији. Зборник радова, уред. Петар Буњак, Славистичко друштво Србије, Београд 2006, с. 147-154. 

 

14. Визија Шпаније у делу Растка Петровића, [у:] Развој нове српске књижевности. Српска књижевност и култура у Европи током 19. и 20. века. Српска књижевност и стране књижевности у светлу компаративистичких истраживања. Слика других култура у српској књижевности 19. и 20. века, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 34/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2005, с. 279-291. 

 

13. Pejzaż duchowy Hiszpanii w prozie Jovana Dučicia [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 5, ,,Slavica Wratislaviensia" CXXVIII, pod red. Izabelli Malej i Zofii Tarajło-Lipowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 163-171. 

 

12. Шпански грађански рат у репортажама Милоша Црњанског „У Шпанији 1937” , [у:] Прожимање жанрова у српској књижевности. Књижевно дело Милоша Црњанског и поетичке промене у савременој српској књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 33/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2004, с. 431-440. 


11. Српска књижевност у пољској периодици ХХ века, [у:] Српска књижевност и балканске књижевности. Историја и историчари српске књижевности, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник MСЦ, 32/2, уред. Злата Бојовић, Београд 2004, с. 253-262. 

 

10. Hiszpańska wojna domowa w tekstach Miloša Crnjanskiego „U Španiji 1937“, „Slavica Wratislaviensia“ CXXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 59-69. 

 

9. Српска приповетка у Пољској до Другог светског рата, [у:] Српска приповетка, Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ, 31/2, уред. Љиљана Суботић, Београд 2003, с. 319-325. 

 

8. Impresje iberyjskie Iva Andricia, [w:] Wielkie tematy kultury 4, ,,Slavica Wratislaviensia'' CXXII, pod red. Anny Paszkiewicz, Łucji Kusiak-Skotnickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 217-222. 

 

7. Србија и српска књижевност у Пољској између два светска рата, „Филолошки преглед”, XXIX, 1, уред. Петар Буњак, Филозофски факултет универзитета у Београду, Београд 2002, с. 79-88. 

 


6. Powieść serbska w Polsce w okresie międzywojennym, „Slavica Wratislaviensia“ CXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 63-72. 

 

5. Poezja Jovana Dučicia w Polsce międzywojennej, „Slavica Wratislaviensia“ CIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 71-86. 

 

4. Problem samotności w świetle utworu Miodraga Bulatovicia „Płacz za przyjaciółmi”, „Slavica Wratislaviensia” CV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s.117-127. 

 

3. Шпанија у путописима Милоша Црњанског „У земљи тореадора и сунца”, [у:] Cрпска аутобиографска књижевност, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 27/1, уред. Злата Бојовић, Београд 1998, с. 345-352. 

 

 2. Ludzie i wojna w opowiadaniu Miodraga Bulatovicia „Największa tajemnica świata”, „Slavica Wratislaviensia” XCII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 99-108. 

 

1. Obraz stosunków rodzinnych w opowiadaniu Ivo Andricia „Portret rodzinny”, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 53-59. 


Recenzje:

1. Slobodan Ž. Marković, Poezija Desanke Maksimović, Beograd 1990, [w:] ,,Slavica Wratislaviensia" XCIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 154-156.

2. Miodrag Sibinović, Slovenski impulsi u srpskoj književnosti i kulturi, Beograd 1995 [w:] „Slavica Wratislaviensia“ XCVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiegi, Wrocław 1997, s. 119-122. 

3. Fernando Presa González, Historia de las literaturas eslavas, Madrid 1997 [w:] Мundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, red. Piotr Sawicki, Roberto Mansberger Amorós, „Estudios Hispanicos“ VIII, 2000, s. 160-165. Współautorka: B. Baczyńska. 

4. Krystyna Pieniążek, Twórczość poetycka A. B. Šimicia. Z problemów chorwackiego ekspresjonizmu, Poznań 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia“ CXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 145-148. 

5. Mirjana Polić-Bobić, Hrvatska-Španjolska. Kulturno-povijesne veze / Croacia-España. Relaciones históricas y culturales, Zagreb 2001 [w:] España en Europa. Historia, contactos, viajes, „Estudios Hispánicos” XI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247-252. 

6. Przekłady Literatur Słowiańskich, Tom 1, Część I. Wybory translatorskie 1990-2006, pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2009, [y:] ,,Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор'', књ. 75, Филолошки факултет универзизета у Београду, Београд 2010, с. 205-206.


Sprawozdania: 

1.II Międzynarodowa Konferencja ,,Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" (Wrocław 21-22 listopada 1997),  ,,Slavica Wratislaviensia", CV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 156-159.

2. XI Międzynarodowa konferencja ,,Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich (Wrocław 16-18 maja 2013), [współautorki A.B. Wilk, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Skowron], ,,Slavia Orientalis", R. 63, nr 1 (2014), s. 146-151.


Zestawienia:

1. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w roku 2013, [w:] Przekłady literatur słowiańskich. T. 1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2014, s. 286- 350. [Współautorka Katarzyna Majdzik].

 

2. Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w roku 2013, [w:] Przekłady literatur słowiańskich, T. 1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich ( 2013), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2014, s. 259-283. [Współautorka Katarzyna Majdzik].

 

3. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 1990-2006, [w:] Przekłady literatur słowiańskich. T. 1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2012, s. 286- 350 (współautorka Katarzyna Majdzik).4. Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 1990-2006, [w:] Przekłady literatur słowiańskich, T. 1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2012, s. 259-283 (współautorka Katarzyna Majdzik).  Konferencje:

2023

- Uniwersytet Wrocławski (IFS), Wrocławskie Spotkania Macedonistyczne. Język. Literatura. Kultura;

- Uniwersytet Wrocławski (IFS), Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna;

- Uniwersytet w Czarnogórze (Budwa, Czarnogóra) - Kult Przywódcy w  literaturach i kulturach południowosłowiańskich;

2022

- Instytut Literatury i Sztuki (Belgrad) - Serbsko-polskie związki kulturalne; 

2019

- Uniwersytet Belgradzki -  Arcybiskupstwo serbskie św. Sawy (1219-2019). Osiemset lat rozwoju serbskiego piśmiennictwa i duchowości; 

- Uniwersytet w Czarnogórze (Kotor, Czarnogóra) - Dyskurs antyfaszystowski i chronotop obozu w literaturach i kulturach (południowo)słowiańskich. Kult Rewolucji i strategie jego  tworzenia w artystycznych i nieartystycznych tekstach autorów (południowo)słowiańskich;

2017

- Uniwersytet Belgradzki - Karnawalizacja w literaturze serbskiej; 

 - Uniwersytet Wrocławski, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich. Tanatos; 

2016

- Uniwersytet Belgradzki - Esej, eseiści i eseizacja w literaturze serbskiej;  

2015

- Uniwersytet Belgradzki - Tradycja literacka i literatura serbska XX wieku;

2012

- Uniwersytet Belgradzki - Kierunki rozwoju poezji serbskiej;

2011

- Uniwersytet w Czarnogórze (Kotor, Czarnogóra) - Tekst literacki i tożsamość;

2010

- Uniwersytet w Czarnogórze (Nikšić, Czarnogóra) - Kody ideologiczne w tekście literackim;

2009

- Uniwersytet w Czarnogórze (Cetinje, Czarnogóra) - Njegoš i interkulturowa komunikacja z jego twórczością;

 -  Uniwersytet Belgradzki - Literatura i kultura;

2008

- Uniwersytet Belgradzki - Miejsce opowiadania w literaturze serbskiej;

 - Uniwersytet Belgradzki - Sympozjum poświęcone obchodom 130. rocznicy Katedry rusycystyki  oraz 60.  rocznicy Serbskiego Towarzystwa Slawistycznego na Uniwersytecie Belgradzkim;

2007

- Uniwersytet Wrocławski - Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz;

 - Uniwersytet Belgradzki - Literatura i rzeczywistość 2;

2006

- Uniwersytet Belgradzki - Literatura i rzeczywistość;

- Uniwersytet Belgradzki - Sympozjum poświęcone 110 rocznicy założenia Katedry Polonistyki na Uniwersytecie Belgradzkim;

2005

- Uniwersytet Belgradzki - Humor i satyra w literaturze serbskiej;

-  Uniwersytet Wrocławski -  Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VII;

2004

- Uniwersytet Belgradzki - Obraz obcej kultury w literaturze serbskiej;

2003

- Uniwersytet Belgradzki - Twórczość Miloša Crnjanskiego i przemiany w poetyce współczesnej literatury serbskiej;

 - Uniwersytet Wrocławski - Wielkie tematy kultury w literaturze serbskiej V;

2002

- Uniwersytet Belgradzki - Literatura serbska i literatury bałkańskie;

2001

- Uniwersytet Belgradzki - Opowiadanie serbskie;   

- Uniwersytet Wrocławski - Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich IV; 

2000

- Centrum języka i kultury serbskiej ,,Azbukum" (Nowy Sad, Serbia) - Serbowie i inni;

1997

- Uniwersytet Belgradzki - Serbska literatura autobiograficzna;


Wyjazdy zagraniczne:

2016 - wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Nowym Sadzie (Serbia); 

2013 - wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Sofii (Bułgaria);

2012 - wykłady w ramach programu Erasmus w Turynie (Włochy); 

2004 - wykłady w ramach programu Erasmus w Turynie (Włochy);

2001 - pobyt w ramach umowy dwustronnej na Uniwersytecie Lwowskim (Ukraina);

2000 - Kurs języka i kultury serbskiej w Centrum Języka i Kultury Serbskiej ,,Azbukum" w Nowym Sadzie (Serbia); 

1998 - kwerenda w Macierzy Serbskiej w Nowym Sadzie (Serbia);

1997 - kurs języka i kultury serbskiej w Centrum Języka i Kultury Serbskiej ,,Azbukum" w Nowym Sadzie (Serbia);

1996 - pobyt w ramach umowy dwustronnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie (Litwa);

 - kurs języka i kultury serbskiej w Międzynarodowym Centrum Slawistycznym w Belgradzie (Serbia);

1994-1995 - nauczanie jęz. rosyjskiego i jęz. polskiego na Uniwersytecie w Valladolid (Hiszpania);

 

 

 

 

Gasek Bogumił


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
gab. 404, tel. (71) 375 45 62

E-mail:

bogumil.gasek@uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:
 • p.o. kierownika Zakładu Języka Rosyjskiego
 • członek Komisji Przekładoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 • członek Rady Dyscypliny „Językoznawstwo” Wydziału Filologicznego UWr. i zespołu ds. parametryzacji
 • kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych2010 – doktorat z zakresu translatoryki: Interferencja leksykalno-semantyczna w procesie przekładu (na materiale języków rosyjskiego i polskiego).

Zainteresowania naukowe: Przekładoznawstwo, leksykografia, bilingwizm, leksyka bezekwiwalentowa, homonimia międzyjęzykowa, współczesny język rosyjski, interferencja leksykalno-semantyczna, dydaktyka przekładu, język sportu, lingwistyka medialna, nauczanie języka rosyjskiego jako obcego, komunikacja międzykulturowa, lingworealioznawstwo, rosjoznawstwo, akcentologia.

 Organizacja nauki:

- członek Komisji Przekładoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w kadencji 2018-2023;

- członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej;

- p.o. Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego;

- kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych;

- członek (z głosem doradczym) Rady Dyscypliny „Językoznawstwo” Wydziału Filologicznego UWr. i zespołu ds. parametryzacji;

- nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za indywidualne osiągnięcia naukowe w 2017 roku;

- tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

A po pracy… literatura faktu, film, leśne i górskie wędrówki.Monografie:

1. Лексико-семантическая интерференция в процессе перевода (на материале русского и польского языков), Wrocław 2012, s. 201.

Recenzja:
Дубичинский В.В., Рецензия на монографию Богумила Гасека «Лексико-семантическая интерференция в процессе перевода (на материале русского и польского языков». Вроцлав : Изд-во Вроцлав. ун-та, 2012. 201 с. (Серия «Acta Universitatis Wratislaviensis». No 3379), [w:] Язык и культура 2018. № 43, s. 317–321 [http://journals.tsu.ru/language/&journal_page=archive&id=1804&article_id=39896]

Prace redakcyjne:

1. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 9. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. W. Wysoczańskiego i B. Gaska, Slavica Wratislaviensia CLXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

2. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, red. naukowa Bogumił Gasek, Bartosz Juszczak, Siedlce: IKR[i]BL Wydawnictwo Naukowe, 2019.

3. Slavica Wratislaviensia CLXXI. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 10. Opis, konfrontacja, przekład, pod. red. Michała Sarnowskiego we współpracy z Bogumiłem Gaskiem i Bartoszem Juszczakiem.


Rozdziały w monografiach:

1. Przygotowanie  ̶  Wiedza, [w:] Dydaktyka tłumaczenia ustnego, pod red. A. Chmiel, P. Janikowskiego, Katowice 2015, s. 60-80. 


Artykuły:

1. Потенциальные положительные интерференты в процессе устного перевода (на материале польского и русского языков), [w:] Наука о переводе сегодня. Материалы Международной конференции / Под общей редакцией Н.К. Гарбовского. - М.: Изд-во Моск. yн-та, Высшая школа перевода МГУ 2007, s. 96 – 100. 

2. Концепт в русском языке (на примере слова «тоска»), Wyraz i zdanie w językach słowiańskich.VIII. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego. Wrocław 2008, s. 101 – 109. 

3. Лексико-семантическая интерференция в процессе устного перевода: значение потенциальных положительных интерферентов (на материале польского и русского языков), «Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода», №1 2008, s. 144 – 150. 

4. Специфика лексико-семантической интерференции при переводе на родной язык (на материале русского и польского языков), Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода», №1 2010, s. 75 – 84. 

5. Лексические интерференционные ошибки на занятиях по практике перевода в польской аудитории, [w:] Преподавание русского и польского языков с использованием технологии диалога культур. Томский государственный педагогический университет 2011, s. 118 – 123. 

6. Межъязыковая симметрия и асимметрия в переводе (польский и русский языки), [w:] Материалы международной заочной научно-практической конференции «Актуальные вопросы филологии и культурологии» Новосибирск 2011, s. 46 – 54. http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/176-2011-03-11-11-29-04 

7. Польско-русские фраземные соответствия в переводе, [w:] Лингвистика: традиции и современность: материалы 2-й Международной научной конференции. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ 2011, s. 33 – 36. 

8. Фраземы в польско-русском переводе, [w:] Язык, коммуникация, перевод: контрасты и параллели. Red. Н.В. Иванов. Москва 2011, s. 594 – 601. 

9. Некоторые замечания о крылатых словах и выражениях в русско-польском переводе, [w:] Иностранный язык в системе среднего и высшего образования: материалы международной научно-практической конференции, 1-2 октября 2011 года. Пенза 2011, s. 47 – 52. http://sociosphera.com/publication/conference/2011/91/nekotorye_zamechaniya_o_krylatyh_slovah_ 
i_vyrazheniyah_v_russkopolskom_perevode/ 

10. Фразема как единица эквивалентности (польский и русский язык), [w:] Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ 2011, s. 78 – 81. 

11. Przegląd trudności w nauczaniu przekładu ustnego studentów rusycystyki, [w:] Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego. Red. P. Janikowski. Częstochowa: Wydawnictwo WSL 2011, s. 75 – 87. 

12. Прагматические аспекты русско-польского перевода, Вестник Кемеровского государственного университета, № 4 (52) 2012, Т. 3, s. 114 – 118. 

13. Wielowyrazowe odtwarzalne jednostki języka w dydaktyce przekładu ustnego, [w:] Seria: "Tłumaczenie Ustne - Teoria, Praktyka, Dydaktyka", nr 2: "Stare problemy, nowe metody". Red. P. Janikowski, Częstochowa: Wydawnictwo WSL w Częstochowie 2012, s. 277 – 289. 

14. Асимметрия шахматной лексики и фразеологии в русском и польском языках как переводческая проблема, [w:] Kalba ir kontekstai. - Vol. 5 2013, s. 94-104. 

15. Odtwarzalne wielowyrazowce w rosyjsko-polskiej leksykografii przekładowej, [w:] Słowo, tekst, czas 12 : frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich : w 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. T. 1 / pod red. Michaiła Aleksiejenki [i in.]. - Szczecin ; Greifswald 2014, s. 244 – 253. 

16. Wielkie słowniki rosyjsko-polskie a dydaktyka przekładu, Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik, Nr 11: 2014, s. 43–51. http://www.ls.uw.edu.pl/web/lingwistyka-stosowana/ls11 

17. Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny (na przykładzie tak zwanych putinizmów), Slavica Wratislaviensia CLIX, Wrocław 2014, s. 133 – 140.

18. Rosyjskie nazwy realiów w ujęciu leksykograficzno-przekładowym, Slavica Wratislaviensia CLXII, red. naukowa W. Wysoczański, Wrocław 2016, s. 111 – 122.

19. Informacja ortofoniczna w rosyjsko-polskim słowniku przekładowym, Slavia Orientalis, LXV, 2/2016, s. 377 – 393.

20. Wiedza akcentologiczna w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych, Lingwistyka Stosowana 19, 4/2016, 47–59. [ http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/0/Lingwistyka+Stosowana+19.pdf ]

21. O nowych rosyjskich skrzydlatych słowach w perspektywie leksykograficzno-przekładowej, Komunikacja Specjalistyczna, nr 11/2016, s. 123-134.

22. Prezentacja wariantów akcentuacyjnych w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym„Przegląd Rusycystyczny” 2017, nr 2 (158), s. 131 – 149.”

23. Polsko-rosyjska leksykografia par przekładowych: stan aktualny i perspektywy, Slavia Orientalis, LXVI, 1/2017, s. 139 – 169.

24. Polisemia jako problem w rosyjsko-polskiej leksykografii przekładowej, Slavica Wratislaviensia CLXIV, red. O. Beley, Wrocław 2017, s. 102 – 115.

25. Antroponimy w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym, Studia Rossica Posnaniensia XLII, red. J. Kaliszan, Poznań 2017, s. 133 – 141.

26. Средняя температура по больнице, czyli o pewnym typie skrzydlatych słów w kontekście leksykograficzno-translatorycznym, Acta Polono-Ruthenica XXII, Olsztyn 2017, 137 – 148.

27. Polsko-rosyjski słownik frazeologiczny Kiry Giułumianc jako źródło oryginalnych propozycji przekładowych, Komunikacja Specjalistyczna, red. Ł. Karpiński i P. Michałowski, nr 3/2017, s. 161 – 174.

28. Projekt słownika przekładowego rosyjskiej leksyki politycznej, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica 10 (2017), s. 188 – 198.

29. Новые фразеологизмы в контексте русско-польского перевода[w:] Индустрия перевода. Материалы Международной научной конференции, Пермь 2018, s. 87-97.

30. Ekwiwalent zerowy w polsko-rosyjskiej leksykografii par przekładowych : (na materiale 8. zeszytu „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”), Applied Linguistics Papers, T. 26, [nr] 1 (2019), s. 1-14. https://tinyurl.com/y3uqyq6l

31. Kilka uwag o pozornych ekwiwalentach frazeologicznych(na materiale współczesnego języka rosyjskiego i polskiego), Поволжский педагогический вестник, T. 7, nr 2 (2019), s. 13-19.

32.  Множественные соответствия в «Польско-русском словаре переводных пар»,  Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2020. – Т.19, No 2, s. 86–97.

33. Nowe tendencje w tematycznych słownikach polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich na przykładzie „Kieszonkowego słownika piłki nożnej” Yu. Fedorushkova // Studia Linguistica XXXIX, s. 11–25.


Komunikaty i tezy wystąpień:

1. Лексико-семантическая интерференция при переводе на родной язык (на материале польского и русского языков) [w:] Наука о переводе сегодня. Перевод и смысл. Материалы II международной научной конференции, под общей редакцией Н.К. Гарбовского, О.И. Костиковой, Москва 2009. s. 84 – 85. 

2. Ложные и верные друзья переводчика (польский и русский языки), [w:] Межкультурная коммуникация, современные методы преподавания иностранных языков, перевод (на материале романо-германских и восточных языков). VIII Степановские чтения: Материалы докладов т сообщений международной конференции (Москва, 26 – 27 апреля). – М.: РУДН 2011, s. 127 – 129. 

3. Narzędzia elektroniczne w pracy tłumacza języka rosyjskiego, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tłumacz a Komputer, 20 – 21 kwietnia 2012 r., Wrocław. Księga abstraktów / International Scientific Conference The Translator and the Computer, April 20 – 21, 2012, Wrocław. Book of abstracts, s. 23.

4. Имя собственное как объект лексикографирования (на материале Большого русско-польского словаря), [w:]  Слово и словарь: сборник научных материалов / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Института языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: И. Л. Копылов (гл. ред.) [и др.], Минск 2017, s. 218 – 220. 

Giej Maria


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawstwo  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 316, tel. (71) 375-45-63

E-mail:

maria.giej [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-2007 – doktorat z zakresu  literaturoznawstwa, praca pt. «...Я видел мир таким». Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова (Takim widziałem świat”. Koncepcja rzeczywistości w twórczości Gajto Gazdanowa)

Zainteresowania naukowe:  Rosyjska literatura emigracyjna (proza I fali emigracji), egzystencjalizm w literaturze, twórczość Gajto Gazdanowa, antropologia literatury, kobieta w literaturze i kulturze rosyjskiej, problemy tanatologii w literaturze,  rosyjska literatura masońska

Organizacja nauki:

 - 2014-2015 - Sekretarz Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów

- 2008 -2015 r. – sekretarz i redaktor techniczny czasopisma naukowego „Studia i Szkice Slawistyczne”

- opracowanie redakcyjne czasopisma naukowego "Stylistyka" (2014-2020).

- sekretarz komitetu organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej "Słowianie na emigracji: literatura - kultura - język" (2014, 2009 - dostała nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za najlepszą konferencję naukową)

- 2009 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukowo-badawczą oraz zaangażowanie i aktywność na rzecz rozwoju Instytutu,

- 2016 - Medal "Mickiewicz - Puszkin" 2016 Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód  za działalność organizacyjną, naukową i edytorską literatury, kultury i języka Słowian na emigracji

A po pracy… lubię czytać, interesuję się psychologią, działaniem ludzkiego mózgu, sztuczną inteligencją, czasem relaksuję się malującMonografie:

1. «...Я видел мир таким». Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова, Opole 2008, ss. 186.


Redakcje:

1. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – kultura - język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, red. M. Giej, B. Kodzis, Opole 2010, 493 ss.

2. Na pograniczu nauk i kultur, “Studia i Szkice Slawistyczne” XI, red. M. Giej, T. Wielg, Opole 2011, 349 ss.

3. "Studia i Szkice Slawistyczne" XII, red. M. Giej, Opole 2013, 154 ss.

4. Słowianie na emigracji: literatura - kultura - język, red. M. Giej, B. Kodzis, Opole-Racibórz 2015, 574 ss.

5. Российско-польский центр диалога и согласия", отв. ред. В.Т. Захарова, Нижний Новгород 2019, 250 сс.


Artykuły:

1. Бродячий философ. Образ Христа в романе М. Булгакова „Мастер и Маргарита”, [w:] Studia i szkice slawistyczneJęzyk. Kultura, red. B. Kodzis, Opole 2000, ss. 85-103.

2.Masmera min hazluv” – длинные гвозди креста. (Образ Христа в романе Ю. Домбровского „Факультет ненужных вещей”), "Studia i Szkice Slawistyczne. Kultura. Języknr 1, Opole 2002, ss. 87-99.

3. «Как? И больше ничего?» Векторы экзистенциального сознания в романе Гайто Газданова «Вечер у Клэр», "Studia i Szkice Slawistyczne"  nr 7, Opole 2006, ss. 83-101.

4. W. Bariatinskij i Konstanty Arabażin przed Sądem Honorowym Związku Wzajemnej Pomocy Pisarzy Rosyjskich. Konflikt pomiędzy Erazmem Piltzem a redaktorami „Sieviernogo Kuriera” w Petersburgu w świetle materiałów redakcyjnych, [w:] Trudne sąsiedztwo, Toruń 2007, ss. 181-224. (współautorstwo: A. Szczepaniak)

5. «Беззвучная симфония мира». Музыка в произведениях Гайто Газданова, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, Slavica Wratislaviensia CXLIII, t. 1, Wrocław 2007, ss. 213-220.

6. Концепция жизни как путешествия к смерти (на примере творчества Гайто Газданова), [w:] Dialog kultur IV, Hradec Králové 23.-24.1.2007, Ústí nad Orlicí 2007, ss.317-322.

7. Интуитивный способ познания как оппозиция к научному (на примере творчества Г. Газданова), [w:] XIXOlomouckie Dny Rusistu08.-01.09.2007, Rossica Olomucensia XLVI-II, Olomouc 2008, ss. 451-454.

8. Евангелие от компьютера. Образ Христа в романе Владимира Тендрякова «Покушение на миражи», "Studia Slavica" XII, Opole 2008, ss. 47-56.

9. Добро пожаловать, новый Христос! Образ Авдия Каллистратова как уподобление Христу в романе Чингиза Айтматова «Плаха», "Studia i Szkice Slawistyczne" IX, Opole 2008, ss. 54-63.

10. „...Takim widziałem świat”. Koncepcja rzeczywistości w twórczości Gajto Gazdanowa (Autoreferat), "Studia i Szkice Slawistyczne" IX, Opole 2008, ss. 173-178.

11. Проблема экзистенциального «пробуждения» в творчестве ГГазданова, [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2008, ss.109-117.

12. Природа в творчестве Гайто Газданова, [w:] История и современность в русской литературе V, red. K. Prusa, Rzeszów 2009, ss. 117-129

13. Прага в жизни и творчестве белорусской поэтессы Ларисы Гениюш, [w:] Dialog kultur V, Hradec Králové 2009, ss.

14. Socjalne „dno” paryskie w powieści Gajto Gazdanowa „Nocne drogi”, [w:] Eurolingua & Eurolitteraria 2009, Ústí nad Orlicí, Liberec 2009, ss. 341-347.

15. Роль женщин в жизни газдановских героев, [w:] XX Olomouckie Dny Rusistu 02.09.-04.09.2009, "Rossica Olomucensia" XLVIII, Olomouc 2009, ss. 353-356.

16. Концепция времени в творчестве Гайто Газданова, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, Opole 2010, ss. 233-240.

17. Образ Христа в романе Чингиза Айтматова «Плаха», [w:] PŮŽA Miroslav; KONEČNÝ Jakub (eds.), DIALOG KULTUR VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. - 19. ledna 2011 v Hradci Králové. První vydání. Brno: Tribun EU, 2011, 730 s. ISBN 978-80-7399-199-9.

18. Женские образы в произведениях Гайто Газданова, [w:] Na pograniczu nauk i kultur, „Studia i Szkice Slawistyczne” XI, Opole 2011, ss.103-110.

19. Проблема одиночества в творчестве Гайто Газданова, [w:] Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji (Вернуться в Россию стихами и прозой. Литература русского зарубежья), red. Г. Нефагинa, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2012, ss.148-155.

20. "Мир меняется и мы меняемся вместе с ним". Проблема становления человеческой личности в творчестве Гайто Газданова, [w:] W kręgu problemów antropologii literaturyW stronę antropologii niezwykłości, pod red. Wandy Supy, Białystok 2013, ss. 177-187.

21. Поиск своего места на земле в жизни и творчестве Гайто Газданова, [w:] Dialog kultur VIIDodatek, Hradec Králové 2013, ss. 20-25.

22. Тема старости в романе Гайто Газданова "Ночные дороги", „Slavica Wratislaviensia CLXIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich Starość”, nr 163/2016, pod red. E. Komisaruk, M. Borowskiego, M. Bukwalta, K. Woźniak, S. Wójtowicz i R. Zmĕlíka, Wrocław 2016, ss. 203-212.

23. Танатологическая проблематика в повести "Злая вечность" Георгия Пескова, „Slavica Wratislaviensia” CLXVII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, nr 167/2018, pod red. E. Tyszkowska-Kasprzak, Wrocław 2018, ss. 285-300.

24. Преподавание русского языка в Польше: проблемы, поиски, перспективы, [в:] Образование на русском языке: проблемы, поиски, перспективы, отв. ред. Е. М. Дзюба, Нижний Новгород 2020, с. 31-37. ISBN: 978-5-93530-530-7


Recenzje:

1. T. Wielg, Poetyka prozy Wasila Bykawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, 102 ss., "Studia Slavica" VIII, Opole 2004, ss. 349-352.

2. K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 297 ss., "Studia i Szkice Slawistyczne nr 6, Opole 2005, ss. 235-239

 

Tłumaczenie:

Anna Petríková, Nabozenský diskurz. Recové stratégie a taktiky v homíliách, Presov: Filozofická fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2019, 231 s. [w:] "Stylistyka" XXIX, Opole 2020, s. 457-461.  


 Opracowanie redakcyjne:

- "Stylistyka" XXIII 2014

- "Stylistyka" XXIV 2015

- "Stylistyka" XXV 2016

- "Stylistyka" XXVI  2017

- "Stylistyka" XXIX 2020


Recenzja wydawnicza:

"Literatura russkoj emigracii", pod red. Z. Pechala (Olomouc 2016, s. 224, ISBN 978-80-244-4973-9)Udział w konferencjach międzynarodowych:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich - 6 (Wrocław, 24-26.11.2005).

2. Dialog kultur IV (Hradec Králové? 23-24.01.2007).

3. Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego (Zielona Góra, 30-31.05.2007).

4. XIX Оломоуцкие Дни русистов (Jlomouc, 30.08-01.09.2007).

5. Русистика и современность XI (Rzeszów 26-27.09.2008).

6. Dialog kultur V (Hradec Králové? 20-21.01.2009).

7. XX Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 02-04.09.2009).

8. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura - język - kultura (Opole, 22-23.09.2009).

9. Eurolingua & Eurolitteraria 2009. Neprípustnost, nepatricnost a zákzay v jazykové a literární komunikaci (Liberec, 24-26.09.2009).

10. Tabu w oku szeroko otwartym (Poznań 8-10.12.2009).

11. Dialog kultur VI (Hradec Králové, 18-19.01.2011).

12. Родина, вера, любовь в литературе эмиграции (Słupsk, 28-29.06.2012).

13. W kręgu problemów antropologii literatury ("Świat człowieka w literaturze" metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej) (Białystok, 20-23.09.2012).

14. Dialog kultur VII (Hradec Králové, 22-23.01.2013).

15. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Wrocław, 14-15.05.2015).

16. Wschód-Zachów. Dialog języków i kultur X (Słupsk, 18-19.06.2015).

17. XXIII Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 10-11.09.2015).

18. Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. KUlturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie (Lublin, 25-26.05.2017).

19. Wschód-Zachów. Dialog języków i kultur (Słupsk, 18-19.09.2017).

20. Rosja - dialog kultur II. Literatura, język, kultura (Toruń, 17-18.11.2017).

21. Русское зарубежье - литературное и культурное наследие (Wrocław 9-10.09.2020).

22. Образование на русском языке: проблемы, поиски, перспективы (Нижний Новгород, 15-16.12.2020).

Udział w projektach:

- „Opolskie kwitnące muzycznie III” co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme of the Opolskie Voivodeship for 2007-2013. 
- "Interdisciplinary Innovation of Culture Studies Teaching at Palacký University in Olomouc". Registry number: CZ.1.07/2.2.00/28.0137. Olomouc 8-12.2015.


Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:

- Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukowo-badawczą oraz zaangażowanie i aktywność na rzecz rozwoju Instytutu, data przyznania 2009-08-25
- Medal "Mickiewicz - Puszkin" 2016 Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód  za działalność organizacyjną, naukową i edytorską literatury, kultury i języka Słowian na emigracji, 02.06.2016

Gwóźdź-Szewczenko Ilona


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. nr 402, tel. (71) 375 45 56

E-mail:

ilona.gwozdz-szewczenko [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-(przyszła na świat w roku, w którym Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos, a Karol Wojtyła został papieżem)    

 Absolwentka polonistyki i slawistyki, w 2007 roku obroniła doktorat z zakresu literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Futuryzm w czeskim pejzażu literackim.

 W kręgu zainteresowań naukowych znajduje się:

 • literatura czeska i słowacka dwudziestolecia międzywojennego, lat 60. XX wieku oraz okresu tzw. normalizacji;
 • glottodydaktyka – zwłaszcza nauczanie specjalistycznych odmian języka czeskiego;
 • problematyka przekładu – głównie przekład z dziedziny prawa i ekonomii, a także przekład audiowizualny.

 Funkcje organizacyjne i działalność zawodowa w IFS i nie tylko:

 • przewodnicząca Zespołu ds. Jakości Kształcenia w IFS;
 • pomysłodawczyni i kierowniczka studiów podyplomowych: Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie;
 • koordynatorka tłumaczeń filmowych dla Przeglądu Filmowego Kino na Granicy / Kino na Hranici (CZ → PL, SK → PL);
 • koordynatorka współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego a cieszyńskim Stowarzyszeniem „Kultura na Granicy”;
 • biegła w zakresie języka czeskiego powoływana przez sądy, prokuraturę i policję;
 • tłumaczka w różnych projektach międzynarodowych, m.in. dla Euroregionu „Pradziad”.

 Prywatnie mama nastolatki, fanka muzyki punkowej i seriali kryminalnych, uwielbia gotować, biegać i prowadzić samochód ;)Monografie:

1. Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, Wrocław 2009, ss. 280. ISBN 978-83-229-3061-8

Recenzje:
1. Ivo Pospíšil, Style, Belgrad 2011, s. 357-358. ISSN 1451 – 3145 
2. Agnieszka Janiec-Nyitrai, Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis, XXXIX-XL, 2010-2011, s. 341-345. ISSN 0583-5356 
3. Katarzyna Chrobak, Bohemistyka 2011, nr 2, s. 148-150. ISBN 978-83-229-3061-8 
4. Палій О.П. Рецензія на монографію Ілони Ґвождж-Шевченко "Футуризм у чеському літературному пейзажі" // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць. Випуск 17. – К.: «Освіта України», 2012. – С. 230-232. 
5. Dorota Żygadło-Czopnik, Pamiętnik Słowiański, T. LXIII, z. 1-2/2013, s. 115-119.
6. Zdeněk Smolka, Česká literatura, 2013, nr 3, s. 422-425.

Podręczniki:

1. Polish, Not as Bad as It's Painted… Polish language and regional education coursebook for foreigners, (Nie taki polski straszny… Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców z elementami wiedzy o regionie), Nysa: PWSZ w Nysie, 2010, ss. 271.

Recenzje:
1. M. Páralová Tardy, OPERA SLAVICA. Slavistické rozhledy, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Ročník XXII (2012), číslo 2, s. 56-58.

Prace redakcyjne:

1. Na kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze. VII Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów, Radków, 28-29 III 2008 / Na kladském pomezí o českém jazyku a literatuře. VII. studentská vědecká bohemistická konference. Radkov, 28.-29.3.2008, red. Jarosław Malicki, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Ladislav Janovec, Radków 2009, ss. 357. ISBN 978-83-60478-91-2 

2. Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě, red. Ladislav Janovec, Eva Hájková, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Manuela Maciołek, Brno: Tribun EU, 2010, ss. 289. ISBN: 978-80-7399-995-7


3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. IX: Ciało, Wrocław 2011: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 819 ss. Redaktorzy: Agnieszka Matusiak, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Julia Rysicz, Anna Ursulenko. ISBN: 978-83-229-3100-8 

4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. CLXI: Zmysły 2, Wrocław 2015: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 412 ss. Redaktorzy: Małgorzata Filipek, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Joanna Kula, Anna Paszkiewicz, Jadwiga Skowron. ISSN: 0137-1150.


Rozdziały w książkach:

1. Futurism: The Hidden Face of the Czech Avant-garde, [w:] International Yearbook of Futurism Studies, ed. Günter Berghaus, Berlin-New York 2011, s. 154-174.


Artykuły:

1. Kontakty i koneksje czeskich i francuskich surrealistów w okresie międzywojennym, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, tom 6, red. Izabella Malej i Zofia Tarajło-Lipowska, Slavica Wratislaviensia, Wrocław 2004, s. 251-260. ISBN 83-229-2598-0 

2. W kręgu Czartaka. Ruralistyczne tendencje w polskiej literaturze międzywojennej, [w:] Ruralismus, jeho kořeny a dědictví: osobnosti, díla, ideje, pr. zb., Semily 2005, s. 44-49. ISBN 80-86254-12-7 

3. Futurystyczne inspiracje literatury czeskiej. Mały przyczynek do dużej sprawy, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, tom 7, red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Manuela Maciołek, Agnieszka Matusiak, Sylwia Wójtowicz, Slavica Wratislaviensia, cz. 2, Wrocław 2007. ISBN 978-83-229-2875-2 

4. Refleksje nad włoskim futuryzmem w czeskich polemikach literackich jako (nie)uświadomiony dyskurs tożsamościowy, [w:] Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. Joanna Goszczyńska, Warszawa: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 157-174. 978-83-60938-24-9 

5. Dwie rewolucje. O pewnym (niedostrzeżonym, acz istotnym) aspekcie czeskiej międzywojennej poezji proletariackiej, [w:] Bohemistyka 2008, nr 1-4, s. 81-93. ISSN 1642-9893 

6. Motiv násilí a kategorie dobra a zla v dětském vnímání světa na příkladě povídky Boženy Benešové „Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová”, [w:] Moje oči musely vidět…Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře, red. Jirí Urbanec, Opava 2009, s. 186-197. ISBN 978-80-7248-564-2. 

7. Przekraczanie granic modernistycznego paradygmatu poetologicznego w twórczości S.K. Neumanna, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. Dorota Żygadło-Czopnik i Jaroslav Lipowski, Wrocław 2009, s. 205-212. ISBN 978-83-229-3083-0 

8. Mezi impresí šepotu a expresionistickým křikem extáze. Malířský aspekt poezie O. Březiny, [w:] Otokar Březina 2008. Materiály z mezinárodní konference Otokar Březina 2008, red. Petr Holman, Vsetín 2010, s. 109-121. ISBN 978-80-903890-4-5 

9. Hostinská z povolání – etnografka z poslání. Skica k portrétu hlučínské spisovatelky Ludmily Hořké, [w:] Śląska Republika Uczonych / Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, red. Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak, vol. 4, Wrocław 2010, s. 364-378. ISBN 978-83-7432-551-6; 978-3-940310-93-4 

10. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców, czyli nie taki polski straszny…, [w:] Zarządzanie wiedzą w regionie. Znaczenie współpracy międzynarodowej w procesie dyfuzji wiedzy, red. Tomasz Malczyk, Nysa 2010, s. 106-109. ISBN 978-83-60081-39-6 

11. Zawoalowana rzeczywistość, czyli świat przedstawiony w perspektywie lornetki. Technika prozatorska w utworach „Ako chutí moc” Ladislava Mňački i „Książę Mediolanu” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:] Kultura bez cenzury (?), red. Joanna Czaplińska, Anna Modelska-Kwaśniowska, Opole 2010, s. 185-195. Res. ros. ISBN 978-83-7395-423-6 

12. Handbook for learning Polish language for foreigners, that is, Polish not so terrible as it is painted…, [w:] The importance of International cooperation in the process of knowledge diffusion, ed. Tomasz Malczyk, Nysa 2010, p. 106-109. ISBN 978-83-60081-41-9 

13. W krainie białych pończoch. Tragiczna tożsamość obywateli ziemi hulczyńskiej w zwierciadle prozy Ludmily Hořkiej, [w:] Vade nobiscum. Niesamowita Słowiańszczyzna, vol. 4, red. Zofia Brzozowska, Piotr Krężel, Barbara Nowak, Łódź 2010, s. 49-62. ISBN 978-83-60604-72-4 

14. Skrytá tvář futurismu v Čechách, [w:] Česká literatura rozhraní a okraje, red. Lenka Jungmannová, Praha: Akropolis – ÚČL AV ČR, 2010, s. 89-99. ISBN: 978-80-87481-00-4 

15. „Odešly duše a zbyla těla”. Somatický rozměr lidské existence v próze Miloše Holase ve světle koncepce filozofické antropologie Maxe Schelera [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. IX: Ciało, red. Agnieszka Matusiak, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Julia Rysicz, Anna Ursulenko, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, s. 739-749. ISBN: 978-83-229-3100-8 

16. Romantyzm jako etykietka pseudohistorycznoliteracka (In margine czeskich międzywojennych dyskusji i polemik literackich), [w:] Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich. Poznańskie Studia Slawistyczne 2011, nr 1, s. 93-100. ISSN 2084-3011 

17. Konterfekt reżimowego władcy. Najwyższy dygnitarz partyjny w obiektywie fotoreportera (Ladislav Mňačko, „Smak władzy”), [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek, XX i XXI, red. Mateusz Poradecki, Łódź 2011, s. 257-267. ISBN 978-83-9281-855-7 

18. Literacki obraz macierzyństwa spotwornionego na przykładzie prozy Miloša Holasa, [w:] Wynaturzenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, red. Paulina Biczkowska i inni, Gdańsk 2013, s. 46-52. ISBN 978-83-7865-128-4 

19. „Czy wciąż warto porównywać?” Glosa do dyskusji o badaniach prądów literackich, czyli komparatystyczne dylematy slawisty, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. Agnieszka Kołodziej, Magdalena Bańka-Kowalczyk, Alicja Nowakowska, Červený Kostelec 2013, s. 337-347. ISBN 978-80-7465-082-6

20. Konstrukcje czasownikowe w języku czeskim i polskim w aspekcie glottodydaktycznym. Z problematyki interkomprehensji i transferu negatywnego, [w:] Slavistica docenda. Starptautiskas zinātniskas konferences: Slāvu valodas kā svešvalodas: mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas, Rīga 2015, s. 113-127. ISBN 978-9934-18-069-9


Recenzje:

1. Petr Poslední: Polské literární symboly, „Bohemistyka” 2005, nr 3, s. 226-228, [Poslední, Petr, Polské literární symboly, Hradec Králove 2003]. ISSN 1642-9893 

2. Dobrava Moldanová: Česká literatura období avantgardy (1918-1945), „Bohemistyka” 2006, nr 2, s. 151-153. [Moldanová, Dobrava, Česká literatura období avantgardy (1918-1945), Ústí nad Labem 2002]. ISSN 1642-9893 

3. Libor Martinek, Polská poezie českého Těšínska po roce 1920, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, seria AUWr 3251, CLII: „Slavica Wratislaviensia”, Wrocław 2010, s.147-150. ISSN 0239-6661 

4. Drahomíra Vlašínová, Ludmila Hořká. „Hořký život – hořké jméno”. Portrét spisovatelky Ludmily Hořké, Opava: Matice slezská, 2008, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, seria AUWr 3251, CLII: „Slavica Wratislaviensia”, Wrocław 2010, s.150-152. ISSN 0239-6661 

5. Sylwia Wójtowicz, Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki: horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, [w:] „Studia Slavica” XV, Ostrava 2011, s. 387-389.


 Opracowania:

1. Wykaz wybranych dzieł pisarzy czeskich w polskich tłumaczeniach, wydanych po 1945 roku, [w:] Tarajło-Lipowska, Zofia, Historia literatury czeskiej, Wrocław: Ossolineum, 2010, s. 471-505. ISBN 978-83-04-05014-3


 Komunikaty, biogramy, varia…:

1. Jubileusz Štěpána Vlašína, „Bohemistyka” 2008, nr 1-4, s. 434-437. ISSN 1642-9893 

2. Malířský aspekt poezie O. Březiny, [w:] Bulletin Společnosti Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou 2009, nr 49, s. 11-12. 

3. Ludmila Hořká: Miałam dwóch synów [Bejatka], [w:] 99 książek, czyli mały kanon górnośląski, red. Zbigniew Kadłubek, Katowice 2011, s. 138-140. ISBN 978-83-7030-810-0


Prace translatoryczne – tłumaczenia i redakcje tekstów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych (wybór):

1. Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia / Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii. Postsocialistická zátěž a unijní reálie, red. Bartłomiej Kozera i Michał Lis, tłum. Petra Waclawová i Piotr Leśniewski pod kierunkiem Ilony Gwóźdź-Szewczenko, Opole: Uniwersytet Opolski, Wydawnictwo Instytut Śląski, 2006, ss. 436. ISBN 83-7395-205-5 (UO); 83-7511-006-X (IŚ) 

2. Otmuchów, Vidnava, Javorník, Krnov w moim obiektywie = v mém objektivu = through my lens, red. Bogusław Szybkowski, tłum. wstępu i podpisów Ilona Gwóźdź-Szewczenko (na jęz. czeski), Jacek Rudnik (na jęz. angielski), Otmuchów-Opole: Wydawnictwo MS, 2006, ss. 72. ISBN 83-8894-567-X 

3. Stejskal, Vojtěch, Ewolucja regulacji prawnych dotyczących ochrony ptaków i stosowania odpowiedzialności prawnej [Vývoj právní úpravy ochrany ptáků a uplatňování právní odpovědnosti], z języka czeskiego tłumaczyła Ilona Gwóźdź-Szewczenko, [w:] Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Wojciecha Radeckiego, red. Halina Lisicka, Wrocław: Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2008, s. 221-228. ISBN 83-0644-04-1 

4. Novotný, Vladimír, Czy Czech mógłby napisać „Lolitę”? O literaturze erotycznej, która nie istnieje [Mohl by Čech napsat Lolitu? aneb K erotické literatuře, která neexistuje] [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. IX: Ciało, red. Agnieszka Matusiak, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Julia Rysicz, Anna Ursulenko, Wrocław 2011: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 73-83. ISBN: 978-83-229-3100-8 Udział w projektach międzynarodowych:

1. Futurism in Art and Literature 1945-2009. A Bibliographic Reference Shelf, ed. G. Berghaus, Berlin-New York: De Gruyter (2010) 

2. International Yearbook of Futurism, ed. G. Berghaus, Berlin: De Gruyter (2011)

Jaroszewicz HenrykStopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka:

Zakład Kroatystyki i Serbistyki
gab. 209, tel. (71) 375 45 60

E-mail:

henryk.jaroszewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor

Funkcje:

-Henryk Michał Jaroszewicz (ur. 1974 w Gliwicach) – absolwent Technikum Kolejowego w Gliwicach (1995) oraz Uniwersytetu Opolskiego w Opolu (1999). Był asystentem, a potem adiunktem w Katedrze Slawistyki UO prowadzonej przez prof. Władysława Lubasia. W latach 2001-2004 pełnił funkcję lektora i wykładowcy języka polskiego na Uniwersytecie Zagrzebskim w Zagrzebiu. Od 2005 r. jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie w 2017 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W latach 2005-2023 był zatrudniony jako adiunkt, a w 2024 r. objął stanowisko profesora. Socjolingwista, serbokroatysta, polonista, autor pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Bada współczesną historię języków południowosłowiańskich i zachodniosłowiańskich, zajmuje się polityką językową i ekologią językową, poświęca uwagę badawczą pograniczom gramatyki oraz frazeologii. Jest autorem pierwszej naukowej pracy kodyfikującej język śląski.

Ślązak z urodzenia i wyboru. Mąż, ojciec trojga dzieci. Mieszka w Legnicy.

 Monografie:

 

1. Zasady pisowni języka śląskiego. Studium normatywne, Wydawnictwo Naukowe IKR(i)BL, Siedlce 2022, ss. 202,

2. Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 290,

Recenzje:
Agnieszka Kołodziej, Henryk Jaroszewicz. Derywacja frazeologiczna w języku serbskim i polskim, „Poradnik Językowy”, 1, 2018, s. 94-97

3. Прилози историји српскохрватског језика. Југословенски спорови о статусу СХЈ у периоду 1901-1991, прев. Д. Пажђерски, Издавачка кућа Алма, Београд 2012, ss. 268,

Recenzje:
Душан Пажђерски, Српскохрватски језик – једна епизода из историје српског језика, „Лингвистичке актуелности”, 20, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2012, s. 47-56
Вирна Карлић, Прича о (језичној) заједници – прича о (језичном) спору, „Просвјета. Новине за културу”, 125, V, 2015, Српско културно друштво Просвјета, s. 66-67.

4. Jugosłowiańskie spory o status języka serbsko-chorwackiego w latach 1901-1991, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, ss. 198

5. Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, ss. 315

Recenzje:
Anna Skowron, Umarł serbsko-chorwacki, niech żyje serbski i chorwacki?, „Podteksty. Czasopismo kulturalno-językowe”, 2 (4) 2006, http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=5&dzial=6&id=126 [dostęp 15.07.2016]
Ewa Siatkowska, Jarosław Lipowski, Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě, Wrocław 2005 oraz Henryk Jaroszewicz, Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Opole 2004 , „Poradnik językowy”, 2006, 3, s. 80-85,
Irena Bogoczová, Běžné (jiho)slovanské paradoxy, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, „Opera Slavica”, XX, rok 2010, 4, s. 43-50,


Redakcja naukowa:

 

1. Mōndrościowe Ksiyngi Starego Testamyntu, tłum. Gabriel Tobor, wstęp i red. Henryk Jaroszewicz, Wydawnictwo Dukle, Radzionków 2023, ss. 490

2. Slavica Wratislaviensia, CLXXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Henryk Jaroszewicz, Wrocław 2021, ss. 218 

 


Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach:

 

 1. Standardization of the Silesian language - current status and prospects for development, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza", 30/1, 2023, s. 57-69,

2. Próby zmiany oficjalnego statusu etnolektu śląskiego w latach 2007-2023, (w:) "Człowiek, język, prawo. Studia legilingwistyczne", red. R.Łapa, M.Graf, Ł. Piosik, Poznań 2023, s. 223-243,

3. Śląska ortografia ślabikŏrzowa – status, forma, funkcjonowanie, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza", 29/2, 2022, s. 51-61

4. Leksyka współczesnego śląskiego języka literackiego, Slavica Wratislaviensia”, CLXXV, Wrocław 2022, s. 77-85,

5. Ortografie współczesnego piśmiennictwa śląskiego, „Slavia Occidentalis”, 78/1-79/1, 2021-2022, s. 61-77

6. Czasowniki współczesnego śląskiego języka literackiego (płaszczyzna semantyczna, etymologiczna i morfologiczna), "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza", 27/2, 2020, s. 53-64

7. Czy można mówić o istnieniu śląskiego języka literackiego? Współczesny uzus gramatyczno-ortograficzny literackiej odmiany etnolektu śląskiego, (w:) „Area slavica 3. Jazyk na hranici – hranice v jazyku”, red. I. Bogoczova, 2020, Ostrava, s.175-184,

8. Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie, „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład. XIV”, „Slavica Wratislaviensia”, CLXXI, 2020, s. 101-109,

9. Literacko-jynzykowŏ erbowizna Gōrnego Ślōnska – in spe, (w:) „Kiedy umrze ślōnsko gŏdka”, red. M. Musiał, M. Rosa, Katowice 2019, s. 85-91,

10. Rozwój języka Górnoślązaków w XXI wieku. Szkic socjolingwistyczny, „Zeszyty Łużyckie”, LIII, 2019, s. 25-42,

11. Krytyka prób emancypacji śląszczyzny. Płaszczyzna naukowa (lingwistyczna), „Slavia Occidentalis”, 76/1, 2019, s. 21-48

12. Krytyka prób emancypacji śląszczyzny. Płaszczyzna prawno-ustrojowa, społeczno-polityczna i personalna , „Slavica Wratislaviensia”, CLXIX, Wrocław 2019, s. 137-166,

13. Морфолошка средства коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику (w:) „Морфологија и морфосинтакса српског језика”. Научни састанак слависта у Вукове дане, 46-1, 2017, Београд 2017, s. 261-272,

14. Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 r., „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, 9, 2017, s. 157-168,

15. Główne kierunki chorwackiej polityki językowej po 1991 r.,(w:) „Republika Chorwacji: polityka wewnętrzna i międzynarodowa”, red. Anna Jagiełło-Szostak, Wrocław 2014., s. 113-136,

16. Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, 8, 2014, s. 159-168,

17. Јęzyk śląski - dlaczego rozmowa jest tak trudna?,„Fabryka Silesia”, 2 (4), 2013, s. 28-31,

18. Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej, „Slavica Wratislaviensia”, CLVII, 2013 s. 141-157,

19. Варијантност фразеолошких јединица у српском и пољском језику, (w:) „Српски језик и његове норме”. Научни састанак слависта у Вукове дане, 41-1, Београд 2012, s. 507-518,

20. Socjolingwistyczne tło standaryzacji języka czarnogórskiego, (w:) „Poznać Bałkany. Historia - polityka - kultura – jezyk”, red. K. Taczyńska i A. Twardowska, Toruń 2012, s. 481-496,

21. Najnowsze tendencje kodyfikacyjne w języku czarnogórskim (2006-2010), „Socjolingwistyka“, XXVI, 2012, s. 57-87,

22. Między prawdą a fałszem. Status języka serbsko-chorwackiego po rozpadzie II Jugosławii, „Rocznik Slawistyczny”, LXI, 2012, s. 39-57,

23. Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, „Slavica Wratislaviensia”, CLVI, 2012, s. 93-101,

24. Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna,, „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, 2011, s. 101-120,

25. Vojislava Nikčevicia koncepcje rekonstrukcji języka czarnogórskiego, „Socjolingwistyka“, XXIV-XXV, 2011, s. 91-110,

26. Serbokroatystyka, serbistyka i kroatystyka a językoznawstwo dzisiaj, „Socjolingwistyka“, XXI, 2007, s. 23-28,

27. Demokratyzacja czy nacjonalizm językowy? Główne tendencje chorwackiej i serbskiej polityki językowej po rozpadzie II Jugosławii, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura“, 3, 2006, s. 21-27,

28. Rozwój i socjolingwistyczne tło serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej w latach 1941-1945 - Nezavisna Država Hrvatska, okupowana Serbia, obszary pod kontrolą partyzantki Tity, „Socjolingwistyka“, XIX, 2005, s. 83-94,

29. Kryzys serbsko-chorwackiej wspólnoty państwowo-językowej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, „Socjolingwistyka“, XIX, 2005, s. 31-62,

30. Główne tendencje rozwojowe bośniackiej, chorwackiej i serbskiej normy leksykalnej po rozpadzie języka serbsko-chorwackiego, „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład. V”, „Slavica Wratislaviensia”, CXXXIII, Wrocław 2005, s.101-106.

31. Od ankety Vedy do Razlika između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika Krsticia i Guberiny. Rozwój i socjolingwistyczne tło serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej w latach 1901-1941, „Socjolingwistyka”, XVIII, 2004, s. 123-154,

32. Współczesna społeczność bośniacka i jej język, „Rocznik Slawistyczny”, LIV, 2004, s. 131-134,

32. Komparacja normy standardowych języków bośniackiego, chorwackiego i serbskiego. Możliwe tendencje dalszego rozwoju języków postserbsko-chorwackich, „Socjolingwistyka“, XVIII, 2003, s. 11-42,

34. Polityka językowa a nacjonalizm językowy. Próba systematyzacji pojęć, „Socjolingwistyka”, XVII, 2003, s. 27-36,

35. Główne tende3ncje w przemianach języka chorwackiego i chorwacka polityka językowa w latach 1990-1996, Rocznik Slawistyczny, LIII, 2003, s. 49-66,

36. Współczesna społeczność bośniacka i jej język, „Socjolingwistyka“, XVII, 2003, s. 49-66,

37. Socjologiczne podłoże rozpadu języka serbsko-chorwackiego, Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. W. Lubaś i M. Balowski, Opole 2001, s. 83-89,

38. Oficiální konec jazyka srbochorvatského, „Literární noviny”, XII, 40, 2001, s. 6-7,

39. Literacki język serbsko-chorwacki i bośniacki. Cele powstania, spełniane funkcje społeczne, sposoby istnienia, „Socjolingwistyka“, XVI, 2000, s. 27-40,


Recenzje i omówienia:

 

1. Władysław Lubaś, Polityka językowa, „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, 2011, s. 187-[rec] Snjezana Kordić, Jezik i nacionalizam, „Socjolingwistyka“, XXVI, 2012, s. 251-259,

2. Przemysław Brom, Czarnogórski standard wobec różnicowania językowego południowej Słowiańszczyzny, „Socjolingwistyka“, XXIV-XXV, 2011, s. 179-191,

3. Liliana Miodońska, Język Serbów i Chorwatów w latach 1929-1945 (z problematyki ortoepicznej), „Socjolingwistyka“, XXII-XXIII, 2009, s. 163-170,

4. Maciej Czerwiński,: Język - ideologia - naród : polityka językowa w Chorwacji a język mediów, „Socjolingwistyka“. XXI, 2007, s. 161-168,

5. Milan Šipka, Jezik i politika. Sociolingvističke analize, „Socjolingwistyka“. XXI, 2007, s. 169-174,

6. Predrag Piper, Srpski između malih i velikih jezika, „Socjolingwistyka“, XX, 2006, s. 135-142,

7. Maria Cichońska, Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich, „Socjolingwistyka“, XX, 2006, s. 141-146,

8. Ranko Bugarski, Lica jezika iNova lica jezika, „Socjolingwistyka“, XVIII, 2004, s. 177-190,

9. Dubravko Škiljan, Govor nacije, „Socjolingwistyka“, XVIII, 2004, s. 199-204,

10. Agnieszka Hofman-Pianka, Socjolingwistyczne aspekty współczesnego języka bośniackiego, „Socjolingwistyka“, XVII, 2003, s. 177-188,


Tłumaczenia:

 

1. Samokovlija I., 2000, Pieczęć Salomona, "Przez czerń", 3, s. 35-47,

2. Jakšić Đ., 2000, Kosowa, "Przez czerń", 3, s. 26,

3.Travirka A., 2002, Dubrownik. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar [razem z Đ.Čilić-Škeljo], ss. 72,

4. Travirka A., 2003, Zadar. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 76,

5. Travirka A., 2003, Split. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 80,

6. Travirka A., 2004, Istria. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 128

7. Travirka A., 2005, Dalmacja. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 156

8. Kapor M., 2005, 011, (w:) "Miasto - przestrzeń, topos, człowiek", red. A.Gleń, J.Gutorow, I.Nykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 311-319

9. Skračić V., 2006, Kornaty: ukoronowane wyspy, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 80

10. Bralić I., 2007, Krka: park narodowy, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 104

11. Soldo J., 2008, Visovac: klasztor franciszkański, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 48

12. Travirka A., 2008, Trogir. Miasto kultury i sztuki, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 112

13.Travirka A., 2009, Zagrzeb. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 156

14. Travirka A., 2011, Chorwacja. Historia, sztuka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 216

15. Travirka A., 2016, Šibenik. Historia, sztka, dziedzictwo kultury, Izdavačka kuća Forum, Zadar, ss. 96

16. Bogetić D., 2016, Stosunki jugosłowiańsko-polskie w trakcie dwubiegunowego odprężenia (1971-1975). Determinanty wewnętrzne i miedzynarodowe, (w:) "Polska i Jugosławia po II wojnie światowej", red. M.Pavlović, N.Stambolja, A.Zaćmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 46-57


Prace popularno-naukowe:

 

1. Język śląski a wymogi ustawowe (21 lipca 2023.; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-jezyk-slaski-a-wymogi-ustawowe/)

2. System koniugacji języka śląskiego. Próba klasyfikacji (11 stycznia 2021.; dostęp: https://wachtyrz.eu/system-koniugacji-jezyka-slaskiego-proba-klasyfikacji/)

3. Formy czasownikowe języka śląskiego - próba klasyfikacji, (19 marca 2021.; dostęp: https://wachtyrz.eu/formy-czasownikowe-jezyka-slaskiego-proba-klasyfikacji/)

4. System deklinacji rzeczowników języka śląskiego - próba klasyfikacji, (27 lutego 2021.; dostęp: https://wachtyrz.eu/system-deklinacji-rzeczownikow-jezyka-slaskiego-proba-klasyfikacji/)

5. Współczesna norma języka śląskiego - dekada funkcjonowania 'ślabikorzowego szrajbonka', (23 listopada 2020.; dostęp: https://wachtyrz.eu/wspolczesna-norma-jezyka-slaskiego-dekada-funkcjonowania-slabikorzowego-szrajbonka/)

6. O konieczności doskonalenia języka śląskiego, (18 stycznia 2020 r.; dostęp: https://wachtyrz.eu/henryk-jaroszewicz-o-koniecznosci-doskonalenia-jezyka-slaskiego/)

7. Jaki będzie „Dykcjōnŏrz ślōnskigo jynzyka literackigo” (DŚJL)? (3 listopada 2019 r.; dostęp: https://wachtyrz.eu/henryk-jaroszewicz-jaki-bedzie-dykcjonorz-slonskigo-jynzyka-literackigo-dsjl/)

8. Krótki przepis na uratowanie języka śląskiego, (w:) „Kiedy umrze ślōnsko gŏdka”, red. M. Musiał, M. Rosa, Katowice 2019, s. 43-46

9. Współczesne kształtowanie się śląskiego języka literackiego. Warstwa ortograficzno-gramatyczna (28 marca 2019 r.; dostęp: https://wachtyrz.eu/wspolczesne-ksztaltowanie-sie-slaskiego-jezyka-literackiego-warstwa-ortograficzno-gramatyczna/)

10. Niespełnione proroctwa (30 października 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-niespelnione-proroctwa/)

11. Trzy grosze (wachtyrz.eu, 13 czerwca; dostęp: https://wachtyrz.eu/henryk-jaroszewicz-trzy-grosze/)

12. O konieczności (i sposobach) kodyfikacji języka Ślązaków (2 czerwca 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-o-koniecznosci-i-sposobach-kodyfikacji-jezyka-slazakow/)

13. Współczesny rozwój etnolektu śląskiego (12 maja 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-wspolczesny-rozwoj-etnolektu-slaskiego/)

14. Nie taki straszny (i piękny) śląski język regionalny, jak go malują (6 kwietnia 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-nie-taki-straszny-i-piekny-slaski-jezyk-regionalny-jak-go-maluja/)

15. Język – nie dialekt i nie gwara! (24 marca 2018 ; dostęp : https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-jezyk-nie-dialekt-i-nie-gwara/)

Tezy wystąpień:

1. Морфолошка средсвта коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику, 46. међународни научни састанак слависта у Вукове дане 15-18. IX 2016., „Морфологија и морфосинтакса српског језика. Тезе и резимеа”, Београд 2016, s. 20-21,

2. Варијантност фразеолошких јединица у српском и пољском језику, 41. међународни научни састанак слависта у Вукове дане 15-17. IX 2011., „Српски језик и његове норме. Тезе и резимеа”, Београд 2012, s. 33,

3. Główne tendencje w przemianach standardu języka chorwackiego i chorwacka polityka językowa w latach 1990-1996, Z aktualnych badań lingwistycznych słowiańszczyzny. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów, Toruń 2002, s. 15-16,

4. Socjolingwistyczne aspekty kształtowania się i normalizacji języka bośniackiego, Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów, Toruń 2000, s. 14-15Konferencje naukowe (2016-2023):

1. Konferencja społeczna: Wokół śląskiej godki. Rozpoznania - koncepcje - przekonanania, Katowice, 19 lipca 2023 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, „Czy współczesny język śląski posiada stopień standaryzacji pozwalający uznać go za język regionalny?”,

2. Posiedzenie Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, 12 grudnia 2022, Warszawa,"Standaryzacja języka śląskiego - przeszłość, stan obecny, perspektywy rozwoju",

3. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Język w regionie, region w języku, Poznań, 17-19 listopada 2022 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Standaryzacja języka śląskiego - stan obecny i perspektywy rozwoju”,

4. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład, Wrocław, 20-21 października 2022, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, "Zasady pisowni języka śląskiego a współczesna kodyfikacja śląskiej przestrzeni językowej",

5. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Człowiek - język - prawo. Języki prawa i prawa języka, Poznań, 20-21 października 2022, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Próby zmiany oficjalnego statusu etnolektu śląskiego w latach 2007-2020",

6. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Język w regionie, region w języku, Poznań, 18-20 listopada 2020 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Współczesna norma języka śląskiego - dekada funkcjonowania ślabikorzowygo szrajbonka”,

7. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, Wrocław, 15-16 października 2020 r., Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, „Leksyka współczesnego śląskiego języka literackiego”,

8. Sesja Naukowa Dialog i konfrontacja międzykulturowa w Europie, Polska Akademia Nauk, Komisja Kultur Europejskich Polskiej Akademii Nauk o/Wrocław, 10 października 2019 r., Wrocław,Czego (nie) nauczyła nas Jugosławia?”

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Area Slavica: Język na pograniczu – granice w języku, 17-18 września 2019 r., Uniwersytet w Ostrawie, „Współczesny uzus gramatyczno-ortograficzny literackiej odmiany etnolektu śląskiego”,

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura, 4-5 kwietnia 2019 r., Uniwersytet Wrocławski,Współczesne kształtowanie się śląskiego języka literackiego (warstwa ortograficzno-gramatyczna”,

11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo kulturowe Śląska, 14-15 listopada 2018 r., Uniwersytet Opolski, „Literacko-językowe dziedzictwo Górnego Śląska dzisiaj”,

12. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis – konfrontacja – przekład, Wrocław, 10-11 maja 2018, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie”,

13. Międzynarodowa Konferencja II Sosnowieckie Forum Językoznawcze, Sosnowiec, 22-23 września 2016 r., Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Proces językowej emancypacji Czarnogórców na przełomie XX i XXI w. w pracach serbskich, czarnogórskich i polskich językoznawców”,

14. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане. Српски јеѕик и његове норме, Belgrad, 15-18 września 2016, Филилошки факултет, Међународни славистички центар, „Mорфолошка средсвта коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику,

15. Ogólnopolska konferencja naukowa Małe języki Europy, Wrocław 23 maja 2016 r., Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Serbistyki, Koło Naukowe Serbistów, „Czarnogórskie spory o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość narodowej mowy”,

16. XIII Międzynarodowa konferencja naukowa: Wyraz i zdanie w jezykach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, Wrocław, 12-13 maja 2016, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Języka Rosyjskiego, „Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 r.”,


Wykłady (2015-2020):

 

Wrocław, Instytut Filologii Słowiańskiej, „Rozpad Jugosławii i jugosłowiańska wojna domowa w latach 1991 – 1995”, Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Bałkańskiej „Kolo”, wykład dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, 3 listopada 2015.

 


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

20-31.08.2018, Zagrebačka slavistička škola. Hrvatski seminar za strane slaviste,  Dubrovnik, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2001–2004, Katedra za poljski jezik i književnost, Odsjek za slavenske jezika, Sveučilište u Zagrebu

Jasińska-Okulewicz Monika


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 316, tel. (71) 375-45-63

E-mail:

monika.jasinska-okulewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-1999 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Русская минеоалогическая термино-логия.

Zainteresowania naukowe: gramatyka funkcjonalna, fonetyka, leksykologia, metodyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

Organizacja nauki, nagrody:

 • Przewodnicząca Instytutowego Zespołu do Spraw Jakości Kształcenia (2015-2016);
 • Medal srebrny za długoletnią służbę (Prezydent RP 2014);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2018).

A prywatnie…„jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję”.Monografie:

1. Haзвания минералов в русском языке, Wrocław 2005, ss. 118.


Skrypty:

1. Metodyka nauczania języka obcego. Program. Literatura. Testy, Wrocław 1995, ss. 35. Współautorka: K. Sikora. 

2. Samodzielnie i w szkole poznawaj i ćwicz język rosyjski. Materiały pomocnicze dla uczniów szkół średnich, Wrocław 1997, ss. 160. Współautorki: K. Sikora, M. Pietrzykowska.


Artykuły:

1. О словообразовательной модели (антропоним + суффикс -ит) в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s. 99-108. 

2. Минералогические термины греческого происхождения, „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 139-144. 

3. Об одной словообразовательной модели в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 73-80. 

4. Минералогические термины латинского происхождения [w:] Проблемы современной русистики, под ред. А. Маркунаса, Poznań 1995, s. 212-216. 

5. О происхождении русских минералогических терминов, „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 85-89. 

6. О словообразовании русских минералогических терминов, „Slavica Wratislaviensia” C, 1998, s. 41-45. 

7. Об одной мотивирующей основе в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 95-98. 

8. Cловосочетания в русской минералогической терминологии, „Slavica Wratislaviensia” CXII, 2001, s. 133-139. 

Jastrowicz-Żegiestowska Beata


  


Stopień/tytuł naukowy:

magister 

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

E-mail:

beata.jastrowicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

wykładowca

Funkcje:

- 

 

Jóźwikiewicz Przemysław


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
Instytutu Filologii Słowiańskiej
gab. 306/304, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

przemyslaw.jozwikiewicz@uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor UWr

Funkcje:

Kierownik Zakładu Ukrainistyki (2020-)2003 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Właściwości składniowe Biblii ukraińskiej,

2014 – habilitacja z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym.

Zainteresowania naukowe:  językoznawstwo słowiańskie, terminoznawstwo (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii informatycznej i mykologicznej), morfologia i składnia języka ukraińskiego, translatoryka (w tym przekład audiowizualny), zagadnienia polityki językowej.

LINK: https://esu.com.ua/article-881059 

 Organizacja nauki:

 

- członek rady redakcyjnej czasopisma „Лінгвістичні студії. Linguistc Studies”, Donieck/Winnica. Ukraina,

- członek rady naukowej czasopisma „Studia Ukrainica Posnaniensia”,

- członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Slavica Wratislaviensia”

- członek komitetu naukowego czasopisma „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” (Lublin),

- członek Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN, Oddział w Lublinie, kadencja 2022-25,

- wydziałowy egzaminator z jęz. ukraińskiego (postępowania doktorskie),

- członek Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania egzaminów doktorskich w zakresie językoznawstwa (komisja językoznawcza J1),

- członek Komisji Nostryfikacyjnej WF UWr,

- 2017 – brązowy medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP.

 

A po pracy… bywam stolarzem, grzybiarzem, ogrodnikiem, majsterkowiczem, akwarystą, modelarzem, scrabblistą, kinomanem, turystą, kibicem…

Cenię sobie... uczciwość, serdeczność i ... święty spokój.Monografie:
 1. Właściwości składniowe ukraińskiej wersji Biblii, Wrocław 2007, ss. 106. 
 2. Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym, Wrocław 2013, ss. 280.

              Rec.:

 1. Cz. Lachur, Slavia Orientalis, nr 4, Warszawa 2014, s. 670–674.
 2. І. Процик, Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», № 842, серія «Проблеми української термінології», Львів 2016, с. 173-174.

Artykuły w czasopismach:   
 1. Концепт тіла як багатозначної фразеологічної одиниці в польській та українській мовах [w:] Проблеми слов’янознавства № 51, Видавництво Львівського Університету, Львів 2001, c. 262-264.
 2. Ukraińska Biblia na tle europejskim [w:] Slavica Wratislaviensia CXII, Wrocław 2001, s. 83-92.
 3. Ukraińskie biblijne zdanie względne typu relativum який (котрий) + verbum finitum a polskie konstrukcje relatywne [w:] Slavica Wratislaviensia CXVI, Wrocław 2002, s. 99-106.
 4. Ukraińskie zdanie względne typu relativum що + verbum finitum [w:] Slavica Wratislaviensia CXVІI, Wrocław 2002, s. 125-129.
 5. Ukraińskie biblijne zdanie względne typu relativum хто + vеrbum finitum a polskie konstrukcje relatywne [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku, red. B.Tichoniuk, A.Ksenicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003, s. 327-332.
 6. Dualizm przypadka rzeczowników męskonieżywotnych (na materiale ukraińskiej Biblii Rzymskiej) [w:] Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, red. D.Buczko, M.Łesiów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 83-90.
 7. Ukraiński predykat syntetyczny (na materiale tekstu biblijnego) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXVІI, Wrocław 2004, s. 81-86.
 8. Predykat w formie plusquamperfectum w języku ukraińskim i polskim (na materiale tekstu „Нового Завіту”) [w:] Паланістыка 2004/2005, Мінск 2005, с. 143-153.
 9. Ukraińskie zdania z predykatem w formie bezosobnika a konstrukcje polskie (na materiale „Нового Завіту”) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXIІI, Wrocław 2005, s. 107-112.
 10. Ukraińskie przekłady Pisma św. - od XIV do XX w. [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo, Szczecin 2005, s. 102-107.
 11. Ukraińskie zdania z predykatem “бути” a polskie konstrukcje imienne (na materiale tekstu „Нового Завіту”) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXV, Wrocław 2006, s.121-131.
 12. Oсобливості заголовного іменникового словосполучення з залежним іменником (на матеріалі українських та польських газет) [w:] Паланістыка 2006, Мінск 2006, с. 95-114.
 13. O„ukrainizacji” produktów Microsoft słów kilka… [w: ] E. Komorowska, D. Dziadosz (red.) Świat Słowian w Języku i Kulturze VII. Językoznawstwo, Szczecin 2006, s. 111-115.
 14. Ukraińskie przekłady Pisma św. w XX wieku [w:] Slavica Wratislaviensia CXLIII, Wrocław 2007, s. 355-359.
 15. Przekład a proces nauczania języka ukraińskiego [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, випуск 2, Львів 2007, с. 212-218.
 16. Ukraińskie formy bezosobowe na -но/-то a język plików pomocy pakietu MS Office 2003 [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo, Szczecin 2007, s. 99-108.
 17. Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) – historia, funkcjonowanie, kontrowersje [w:] Roczniki humanistyczne, tom LVI, zeszyt 7, Lublin 2008, s. 141-149.
 18. Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) a pliki pomocy programu MS Office 2003 [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z gramatyki języków słowiańskich i innych języków europejskich pod red. Ewy Komorowskiej i Doroty Dziadosz, Szczecin 2008, s. 80-84.
 19. Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików pomocy programu MS Office 2003 [w:] Slavica Wratislaviensia CL, Wrocław 2009, s. 83-91.
 20. Ukraińskie słownictwo komputerowe – zarys problemu [w: ] Świat Słowian w języku i kulturze X. Językoznawstwo. Leksykologia. Frazeologia, red. E. Komorowska, A. Krzanowska, Szczecin 2009, s. 67-72.
 21. „Informatyka dla ukrainistów”, czyli zmagania z językiem i komputerem [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. V, Lublin 2010, s.212-219.
 22. Informatyka, ukraińska rzeczywistość TI, ukraińskie słownictwo komputerowe [w:] Slavica Wratislaviensia CLII, Wrocław 2010, s. 131-141.
 23. Innowacje leksykalne a ukraiński slang informatyczny [w:] Roczniki humanistyczne, tom LVIII, zeszyt 7, Lublin 2010, s. 77-88.
 24. Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia [w:] Slavica Wratislaviensia CLIV, Wrocław 2011, s. 121-132.
 25. Ukraińskie nazwy peryferyjnych podzespołów komputerowych: typy, struktura, derywaty [w:] Roczniki humanistyczne, tom LIX, zeszyt 7, Lublin 2011, s. 187-204.
 26. Ukraińska terminologia informatyczna w dydaktyce uniwersyteckiej [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, vol. VII/2012, red. Maria Borciuch, Lubow Frolak, s. 73-82.
 27. Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura [w:] Slavica Wratislaviensia CLVI, Wrocław 2012, s. 111-125.
 28. Концепція створення українсько-польського і польсько-українського словника компютерної лексики [w:] Лінгвокомп’ютерні дослідження 6, Донецьк 2013, s. 225-231.
 29. Роль сучасних технологій в університетському навчанні [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 8, Львів 2013, s. 49-58.
 30. Pochodzenie, budowa i funkcjonowanie ukraińskich nazw podzespołów komputerowych [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 1, Poznań 2013, s. 55-65.
 31. Uanet, ukraińskie słownictwo informatyczne – fakt czy melodia przyszłości? Rozważania językoznawcy [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. VIII, Lublin 2013, s. 46-57.
 32. Особливості функціонування повідомлень у розділі Високі технології на веб-форумі Домівка.Net” [w:] Лінгвокомп’ютерні дослідження 7, Донецьк 2014, s. 117-122.
 33. Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1/2013, s. 171-181.
 34. Сучасні технології та процес вивчення іноземної мови. Позитиви й негативи [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 10, Львів 2014, s.8-16.
 35. Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej (1990-2010) [w:] Slavica Wratislaviensia CLIX, Wrocław 2014, s. 179-188.
 36. Absolwenci Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego a rynek pracy [w:] „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”, Lublin 2015, s.175-187.
 37. Ukraińska lokalizacja oprogramowania komputerowego – zarys problemu [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 3, Poznań 2015, s. 97-103.
 38. Навіщо полякам українська мова? [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 11, Львів 2015, s. 25-32.
 39. Ukraińskie słownictwo informatyczne wobec wpływów języka angielskiego i rosyjskiego – przegląd wybranych postów forum internetowego Domivka.NET [w:] Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 1/2015, Wrocław 2015, s. 325-339.
 40. Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa [w:] Slavica Wratislaviensia CLXII, Wrocław 2016, s. 91-102.
 41. Charakterystyka syntaktyczna plików pomocy ukraińskiej wersji pakietu Microsoft Office [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 4, Poznań 2016, s. 183-190.
 42. Назви неїстівних і отруйних грибів в українській та польській мовах – семантичний аналіз [w:] Лінгвістичні студії. Linguistic Studies, вип. 31, Вінниця 2016, s. 31-38.
 43. 44. Nowoczesne technologie w procesie nauczania / uczenia się języka obcego – pomoc czy przeszkoda? [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. X, Lublin 2015, s. 7-17.
 44. Вроцлавській україністиці – 15 років [w:] Лінгвістичні студії. Linguistic Studies, вип. 32, Вінниця 2016, s. 109-118.
 45. Oficjalne nazwy ukraińskich i polskich grzybów jadalnych – klasyfikacja znaczeniowa [w:] Roczniki humanistyczne LXIV, zeszyt 7, Lublin 2016, s. 201-217.
 46. Terminologia mykologiczna w języku ukraińskim i polskim – zarys problematyki, struktura terminów [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 5, Poznań 2017, s. 81-89.
 47. Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego [w:] Slavica Wratislaviensia CLXIV, Wrocław 2017, s. 117-130.
 48. Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim – przegląd źródeł [w:] Slavica Wratislaviensia CLXV, Wrocław 2017, s. 169-178.
 49. Терміни грецького та латинського походженняв українській мікологічній лексиці [w:] Лінгвістичні студії. Linguistic Studies, вип. 36, Вінниця 2018, s. 129-135.
 50. Ентолома ніфоіде czy Веселка звичайна? – łacina i greka jako źródło ukraińskich nazw grzybów wielkoowocnikowych [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. XIII, Lublin 2018, s. 175-190.
 51. O pewnych procesach słowotwórczych w obrębie ukraińskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 7, Poznań 2019, s. 119-128.
 52. І. Процик, П. Йокеш, П. Юзьвікєвич, AD MULTOS ANNOS, ВЕЛЬМИШАНОВНА ПАНІ ПРОФЕСОР! [w:] ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА, Випуск 18, Львів 2019, с. 58–61.
 53. Z badań nad ukraińskim i polskim słownictwem mykologicznym – synonimia nazw grzybów mikroskopijnych [w:] Лінгвістичні студії. Linguistic Studies, вип. 38, Вінниця 2019, s. 52-61.
 54. Звичайна справа Walentyna Wasianowycza w przekładach studentów ukrainistyki Uniwersytetu wrocławskiego – sukcesy i porażki translatoryczne w świetle dydaktyki nauczania języków obcych [w:] Roczniki Humanistyczne LXVII, zeszyt 10, Lublin 2019, s. 47-64.
 55. Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej [w:] Slavica Wratislaviensia CLXXI, Wrocław 2020, s. 77-89.
 56. Struktura epitetów gatunkowych ukraińskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, t. 6, nr. XV, Lublin 2020, s.137-150.
 57. Вплив дистанційного навчання на вивчення стилістики української мови (вроцлавський досвід) [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 15, Львів 2021, s. 29-39.
 58. Епоніми в мікології (про походження латинських, українських і польських офіційних назв макроскопічних грибів) [w:] Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – ХІ», Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця 2021, s.116-126.
 59. O sposobach tworzenia terminów mykologicznych w języku ukraińskim (na materiale Словника-довідника з альгології та мікології Z. Kałyneć-Mamczur) [w:] Slavica Wratislaviensia CLXXV, Wrocław 2022, s. 99-115.
 60. Wyzwania współczesności a tradycja. O roli i języku programów religijnych na przykładzie telewizyjnego magazynu Kościoła greckokatolickiego w Polsce „Pełnia Wiary” [w:] Język. Religia. Tożsamość, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, nr 25, t. 1, 2022, s. 187-204.
 61. Charakterystyka ukraińskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych motywowanych nazwami roślin [w:] Heteroglossia nr 14, Bydgoszcz 2023, s. 195-208.
 62. Ukraińskie nazwy grzybów makroskopijnych z elementami nazw zwierząt – wybrane aspekty analizy semantycznej i słowotwórczej [w:] Roczniki Humanistyczne LXXI, zeszyt 6, Lublin 2023, s. 149-161.

Artykuły/rozdziały w monografiach
 1. Dualizm przypadka rzeczowników męskonieżywotnych (na materiale ukraińskiej Biblii Rzymskiej) [w:] „Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi”, red. D.Buczko, M.Łesiów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 83-90.
 2. Ukraińskie biblijne zdanie względne typu relativum хто + vеrbum finitum a polskie konstrukcje relatywne [w:] „Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku”, red. B.Tichoniuk, A.Ksenicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003, s. 327-332.
 3. Absolwenci Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego a rynek pracy [w:] „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”, Lublin 2015, s.175-187.
 4. Greckie i łacińskie elementy prepozycyjne w ukraińskiej terminologii mykologicznej [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, red. Ewa Komisaruk, Izabella Malej, Wrocław 2019, s. 257-269.
 5. Zjawisko synonimii w ukraińskiej terminologii naukowej (z uwzględnieniem terminologii mykologicznej), Українське слово в гуманітарних дискурсах деіндустріальної епохи, Siedlce 2020, s. 27-45.
 6. Synonimia w ukraińskim nazewnictwie grzybów makroskopijnych [w:] Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku, Lublin 2020, s. 91-105.
 7. Eponimy wśród ukraińskich nazw grzybów makroskopijnych [w:] Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo, red. P. Jóźwikiewicz, O. Barabasz-Rewak, J. Rysicz-Szafraniec, A. Ursulenko, Wrocław 2022, s. 103-116.
 8. Struktura ukraińskich i polskich nazw grzybów makroskopijnych motywowanych nazwami zwierząt [w:] Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика, за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, П. Юзвікевича, Warszawa – Lwów – Wrocław 2022, s. 212-225.

Recenzje:
 1. Piotr Michałowski, Podstawy modelowania terminograficznego, Warszawa 2017, ss. 232. [w:] Slavica Wratislaviensia CLXIX, Wrocław 2019, s.188-190.
 2. Ł. Masenko, Język i polityka, tłum. i red. naukowa Artur Bracki, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012, 173 ss. [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1/2013, s. 336-338.
 3. Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 374 [w:] Slavica Wratislaviensia CLVI, Wrocław 2012, s. 211-218.

Prace translatoryczne:
 1. Briuchowecka Ł., tłum. P. Jóźwikiewicz, Polska w kinie ukraińskim, Studia filmoznawcze 37, Polsko-ukraińskie sąsiedztwo na ekranie filmowym, Wrocław 2016, s. 89-150.
 2. Rzemieniecki K., Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku, Oprac. … przy współpracy Eugeniusza Czernieckiego, Przemysława Jóźwikiewicza i Violetty Szymczyk / Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства першої половини XVIII століття. Опрацював Конрад Жеменецький при співпраці Євгена Чернецького, Пшемислава Юзвікевича і Віолети Шимчик. Biała Cerkiew: Aleksander Pszonkowski, 2014, ss. 410.
 3. Koczerhan M.P, tłum. P. Jóźwikiewicz, Cz. Lachur, A. Nowacki, Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego, Kępa 2009, ss. 275.

Prace redakcyjne:
 • Slavica Wratislaviensia CLXXII, pod red. Przemysława Jóźwikiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2020, ss. 152.
 • Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo, red. P. Jóźwikiewicz, O. Barabasz-Rewak, J. Rysicz-Szafraniec, A. Ursulenko, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2022, ss. 410.
 • Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика, за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, П. Юзвікевича, Wydawnictwo IKRiBL, Siedlce 2022, ss. 312. LINK: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/21906/languagesociety-ii-148x210a5_s.3311-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Slavica Wratislaviensia CLXXVIII, pod red. P. Jóźwikiewicza, O. Barabasz-Rewak, A. Ursulenko, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2023, ss. 304. LINK: https://wuwr.pl/swr/issue/view/976  


Konferencje (2018-2023):

listopad 2023 – ІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Wrocławska Ukrainistyka: lingua, litterae, sermo», Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2021 [referat: Про дивні, цікаві і смішні назви польських макроскопічних грибів]

czerwiec 2023Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 70-lecia Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego Tradycje i wyzwania studiów ukrainistycznych we współczesnym świecie, Warszawa [referat pt.: Ukraińskie oficjalne nazwy grzybów makroskopijnych z komponentem kolorystycznym]

kwiecień 2023 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań [referat pt.: Роль біонімів у процесі творення українських офіційних назв макроскопічних грибів]

październik 2022 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich XVI”, Wrocław [referat pt.: Charakterystyka ukraińskich i polskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych motywowanych nazwami roślin]

listopad 2021 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Wrocławska Ukrainistyka: lingua, litterae, sermo», Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2021 [referat: Eponimy wśród ukraińskich nazw grzybów makroskopijnych]

maj 2021 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Граматичні читання – ХІ», Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця 2021 [referat: Епоніми в мікології (про походження латинських, українських і польських офіційних назв макроскопічних грибів)]

maj 2021 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2021 [referat: Вплив дистанційного навчання на вивчення стилістики української мови (вроцлавський досвід)]

październik 2020 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich XV”, Wrocław [referat pt.: O sposobach tworzenia terminów mykologicznych w języku ukraińskim (na materiale Словника-довідника з альгології та мікології)].

maj 2019  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku”, Lublin  [referat pt.: Synonimia w  ukraińskim nazewnictwie grzybów makroskopijnych].

październik 2018  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań  [referat pt.: O pewnych procesach słowotwórczych w obrębie ukraińskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych].

maj 2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich XIV”, Wrocław [referat pt.: Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej].

 


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

Wieloletnia współpraca z Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie:

– dwutygodniowe staże naukowe (2004, 2005, 2008, 2011, 2013, 2019 r.)

– wyjazdy ze studentami Ukrainistyki na dwutygodniowe praktyki językowe (2004, 2007, 2012, 2015, 2018 r.)

Juszczak Bartosz


  


 

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
gab. 212, tel. (71) 375 45 53

E-mail:

bartosz.juszczak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-2016 – magister filologii rosyjskiej, praca pt.: Rossica w Słowniku gwary warszawskiej XIX wieku Bronisława Wieczorkiewicza, Wydział Filologiczny UWr;

2018 – magister filologii czeskiej, praca pt.: Brneński Hantec a gwara warszawska (studium konfrontatywne), Wydział Filologiczny UWr;

2020 – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, rozprawa pt.: Językowo-kulturowy obraz przestrzeni miejskiej wybranych miast Słowiańszczyzny na przełomie XIX i XX wieku (polsko-czesko-rosyjskie studium porównawcze), Wydział Filologiczny UWr.

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie; polska, rosyjska, czeska dialektologia miejska; lingwistyka kulturowa; językoznawstwo konfrontatywne; morfologia języka rosyjskiego.

Organizacja nauki:

-Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Filologicznego UWr;- Delegat Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Filologicznego do Rady Wydziału, lata 2016-2020;

-Recenzent w czasopismach: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Studia Slavica, Ostravská univerzita; Slavica Wratislaviensia, Uniwersytet Wrocławski. 

-Recenzent w monografiach: Contributions to the 24nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (POLYSLAV), Stowarzyszenia Slawistów Polyslav;

Interesuję się… The universe and beyond


Monografie: 

1. B. Juszczak, Językowo-kulturowy obraz przestrzeni miejskiej. Polsko-czesko-rosyjskie diachroniczne studium konfrontatywne, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2021, ss. 229. 


Prace redakcyjne:

1. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych V, red. A. Kołodziej, M. Ślawskiej, A. Ursulenko, B. Juszczaka, Atut, Wrocław 2022,  978-83-7977-760-0, s. 418.

2. Slavica Wratislaviensia. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład 2020, red. M. Sarnowski, B. Gasek, B. Juszczak, nr 171.

3. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, red. B. Gasek, B. Juszczak, IKRiL, Siedlce 2019.


Artykuły w czasopismach:

 

10. B. Juszczak, Językowo-kulturowy obraz przestrzeni miejskiej Moskwy na przełomie XIX i XX wieku (na bazie słownika W.Jelistratowa) [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 57, 2022, s. 1-22. 

9. B. Juszczak, Optymalizacja terminologii w międzynarodowej komunikacji specjalistycznej: wprowadzenie do problematyki [w:] Academic Journal of Modern Philology, vol. 14, s. 211–223. (współautor: Konrad Rachut).

8. B. Juszczak, Nieoficjalne urbanonimy Brna jako element przestrzeni miejskiej [w:] Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne, vol. 11, 2021, s. 119-129. 

7. B. Juszczak, Dialekt miejski Moskwy. Próba definicji [w:] Acta Polono-Ruthenica XXV/1, 2020, s. 119-133. 

6. B. Juszczak, Leksyka słowiańskich dialektów miejskich: egzoetnonimy w gwarze Warszawy, Brna i Moskwy [w:] Studia Rossica Posnaniensia XLV/1, 2020, s. 195-204.

5. B. Juszczak, O dwóch podejściach do badań dialektów miejskich w Polsce i Czechach [w:] Slavica Wratislaviensia. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład 2020, red. M. Sarnowski, B. Gasek, B. Juszczak, nr 171, s. 89-99.

4. B. Juszczak, Dominujące elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy) [w:] Slavica Wratislaviensia 2019, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, nr 170, s. 135-145.

3. B. Juszczak, Przysłówki i wyrażenia adwerbialne pochodzenia rosyjskiego w języku polskim [w:] Slavica Wratislaviensia 2018, nr 166, s. 147-159.

2. B. Juszczak, Nieoficjalne urbanonimy Brna na tle takich samych nazw Poznania i Warszawy (rekonesans badawczy) [w:] Bohemistka, nr 1, 2018, s. 61-75.

1. B. Juszczak, Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny [w:] Slavica Wratislaviensia 2017, nr 165, s. 179-191.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. B. Juszczak, Lwowski bałak na tle innych formacji miejskich Słowiańszczyzny (gwary warszawskiej i hantecu) [w:] Język w regionie, region w języku III, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2020, s. 161-174.  

2. B. Juszczak, Wykorzystanie humanistyki cyfrowej w językowo-kulturowych badaniach przestrzeni miejskiej [w:] Slavica Iuvenum XIX, Ostrawa 2018, s. 126-141.

3. B. Juszczak, Czechosłowacki film propagandowy [w:] Slavica Iuvenum XVIII, Ostrawa 2017, s. 321-331.

4. B. Juszczak, Brneński hantec a gwara warszawska (próba porównania) [w:] Język w regionie. Region w języku II, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2017, s. 141-15

5. B. Juszczak, Socjolingwistyczne badania dialektów miejskich w Polsce (zarys problematyki) [w:] Slavica Iuvenum XVII, Ostrawa 2016, s. 22-31.


Recenzje:

1. B. Juszczak, rec.: Irena Bogoczová, Polszczyzna za Olzą, Ostrava 2018, 149 s. [w:] Slavica Wratislaviensia, nr 170, s. 186-189.

2. B. Juszczak, rec.: Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek: Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžna mluva Těšíňanů v ČR), Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia), Ostrava 2014, 206 s. [w:] Slavica Wratislaviensia, nr 164, s. 187-189.


Tłumaczenia:

1. B. Juszczak, tłum., I. Patron, Polski "Wołyń" na Ukrainie. Przegląd ukraińskich publikacji internetowych o filmie Wojciecha Smarzowskiego [w:] Studia Filmoznawcze 39 (2018), s. 199-211.

2. B. Juszczak, tłum., Ł. Briuchowecka, Nie zmieniając poglądów. Przedstawianie okrucieństwa i zła w filmach Andrzeja Wajdy [w:] Studia Filmoznawcze 39 (2018), s. 79-91.

3. B. Juszczak, tłum., M. Špániová, Znani przedstawiciele niemieckiej gminy ewangelickiej ze Śląska i ich aktywność kulturowa w Bratysławie w XVII wieku [w:] Kultura książki w humanistyce współczenej, red. B. Koredczuk, K. Augustyn, Wrocław 2018, s. 197-211.;

4. B. Juszczak, tłum., W. Rafijenko, Lalki Lizy [w:] Antologia literatury ukraińskiej, red. A. Matusiak (monografia w przygotowaniu).Konferencje:

* B. Juszczak, Kariera naukowa i kontakty slawistyczne Profesora Zdzisława Kazimierza Stiebera w świetle zbiorów Archiwum Państwowego Obwodu Lwowskiego, Spuścizna Zdzisława Stiebera wobec dawnych i nowych tendencji w językoznawstwie slawistycznym Sesja w 120. rocznicę urodzin Zdzisława Stiebera, PAN, WTN, Warszawa 2023; 

B. Juszczak, Kontynuacja Wiecha czy nowa gwara warszawska?, Język w regionie. Region w języku, Poznań 2022;

* B. Juszczak, Zjawisko analityzmu i syntetyzmu w językach słowiańskich. Wprowadzenie do problematyki, Sosnowieckie Forum Językoznawcze, Sosnowiec 2022;

* B. Juszczak, K. Rachut, Optymalizacja terminologii w międzynarodowej komunikacji specjalistycznej: wprowadzenie do problematyki, Rusycystyka europejska a współczesność, Poznań 2021;

* B. Juszczak, Leksyka słowiańskich dialektów miejskich, Rusycystyka europejska a współczesność, Poznań 2019;

* B. Juszczak, Moskiewskie prostorieczije w świetle polskich i czeskich teorii dialektów miejskich, Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, Olsztyn 2019;

* B. Juszczak, Językowo-kulturowo-społeczne dominanty przestrzeni miejskiej, Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język-Literatura-Kultura III, Wrocław 2019;

* B. Juszczak, Miasto i jego zróżnicowanie językowo-kulturowe, Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM, Ostrawa 2019;

* B. Juszczak, Lwowski bałak na tle innych formacji miejskich Słowiańszczyzny (gwary warszawskiej i hantecu), Język w regionie. Region w języku III, Poznań 2019;

* B. Juszczak, Dialekty miejskie w Czechach i w Polsce w ujęciu konfrontatywnym, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Wrocław 2018;

* B. Juszczak, Elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy), Lingwistyczne, dydaktyczne i socjokulturowe aspekty funkcjonowania języka, Wilno 2018;

* B. Juszczak, Wykorzystanie humanistyki cyfrowej w językowo-kulturowych badaniach przestrzeni miejskiej, Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM, Ostrawa 2018;

* B. Juszczak, Językowo-kulturowe wyznaczniki przestrzeni miejskiej wybranych miast Słowiańszczyzny (perspektywy badawcze), Ostře sledovaná konference. Konferencja pod specjalnym nadzorem, Wrocław 2017;

* B. Juszczak, O pewnym typie wyrażeń adwerbialnych pochodzenia rosyjskiego w języku polskim, Язык и межкультурные коммуникации, Wilno 2017;

* B. Juszczak, Nieoficjalne urbanonimy, jako element przestrzeni miejskiej II, Priopria a apelativa. Aktuální otázky, Praha 2017;

* B. Juszczak, Czechosłowacki film propagandowy, Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM, Ostrawa 2017;

* B. Juszczak, Nieoficjalne urbanonimy, jako element przestrzeni miejskiej I, Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język-Literatura-Kultura, Wrocław 2017;

* B. Juszczak, O dwóch najważniejszych dialektach miejskich w Polsce i Czechach, Ostře sledovaná konference. Konferencja pod specjalnym nadzorem, Wrocław 2016;

* B. Juszczak, Brneński hantec a gwara warszawska (próba porównania), Język w regionie. Region w języku II, Poznań 2016;

* B. Juszczak, Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Wrocław 2016.

* B. Juszczak, Socjolingwistyczne badania dialektów miejskich w Polsce (zarys problematyki), Mezinárodní setkání mladých slavistů SLAVICA IUVENUM, Ostrawa 2016.


Granty naukowe:

1. Członek zespołu Programu wymiany bilateralnej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską NAWA - „Analiza określonych braków w czeskich komunikatach polskich użytkowników języka czeskiego” (sygn. PPN/BCZ/2019/1/00002) – okres realizacji 2021-2022.

2. Wykonawca merytoryczny grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (lata realizacji 2018-2023): Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661-1946, na podstawie decyzji MNiSW 0170/NPRH6/H11/85/2018, przedłużony do 11.maja 2024 r. Wysokość grantu: 1,8 mln zł.


Staże, wyjazdy:

- Wyjazd zagraniczny w ramach umowy bilateralnej Lwów 2019; 2020;

- Wyjazd zagraniczny w ramach programu ERASMUS + DYDAKTYKA, Uniwersytet Masaryka w Brnie 08.04.2019-13.04.2019;

- Wyjazd zagraniczny w ramach programu ERASMUS + DYDAKTYKA, Uniwersytet Ostrawski 05.10.2020-09.10.2020.

Nagrody:

- Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe 2022;

- Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne 2022; 2023

Kamińska-Maciąg Sylwia


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Gabinet 111, tel. (071) 375 45 74

E-mail:

sylwia.kaminska-maciag [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

 


2015 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, doktoranckie studia stacjonarne, ukończone z tytułem doktora nauk humanistycznych (13.10.2015r.), dyscyplina - literaturoznawstwo, praca doktorska pt.: Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Izabelli Malej.

Zainteresowania naukowe:  rosyjska literatura fantastyczna XIX wieku, ezoteryzm, psychoanaliza w literaturze, rosyjska i amerykańska współczesna literatura dziecięca i młodzieżowa, studia nad pamięcią i postpamięcią.

Organizacja nauki:

Członek Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży – http://www.cbldm.uni.wroc.pl/

Członek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Członek Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo (z głosem doradczym)

Członek zespołu ds. ewaluacji RDN Literaturoznawstwo

Członek Komisji Wydawniczej Wydziału Filologicznego UWr

Uczestniczka i organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych, redaktorka, aktywna reprezentantka UWr na wymianach z uczelniami partnerskimi w Rosji i Europie.  Monografie:

1. Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 163.

Recenzja monografii:

Wieczorek, Lidia. Sylwia Kamińska-Maciąg, Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, ss. 158. „Prace Literaturoznawcze” Nr 7 (2019).


Redakcje (książek i czasopism):

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1. „Slavica Wratislaviensia” CLXVII, Wrocław 2018 (pod red. S. Kamińskiej-Maciąg i E. Tyszkowskiej-Kasprzak).

2. Wokół pamięci. Z wielkich tematów kultury w literaturach słowiańskich, pod red. E. Komisaruk, M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, Wrocław 2020 (w przygotowaniu).

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć. „Slavica Wratislaviensia” CLXXIII, Wrocław 2021 (pod red. E. Komisaruk, M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz) (w przygotowaniu).

4. „Filoteknos”. Vol. 13, Redakcja/Edited by Sylwia Kamińska-Maciąg, Mateusz Świetlicki, współpraca/in collaboration with Alicja Wang, Wrocław 2023.


Artykuły i rozdziały:

1. Człowiek bez cienia w opowiadaniach fantastycznych Mikołaja Gogola, „Slavia Orientalis” 2013, t. LXII, nr 3, s. 391-403.

2. Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja), „Slavica Wratislaviensia” CLX, 2015, s. 31-40.

3. O motywach alchemicznych w „Sylfidzie” Włodzimierza Odojewskiego, „Slavia Orientalis” LXIV, 2015, s. 245-257.

4. Potęga nieświadomości, czyli rosyjska literatura fantastyczna XIX wieku w ujęciu psychoanalitycznym, „Spojrzenie na wschód” 2015, nr 1.

5. Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Włodzimierza Odojewskiego, „Slavica Wratislaviensia” CLXVII 2018, s. 99-110.

6. Фантастические рассказы Е.П. Блаватской в психоаналитической перспективе, [w:] Русистика и компаративистика XII, Москва 2018, s. 122-137.

7. Pamięć o Wielkim Terrorze we współczesnej literaturze dziecięcej (na przykładzie Breaking Stalin’s Nose Eugena Yelchina), „Przegląd Rusycystyczny” 2020, nr 3 (171), s. 90-104.

8. Motyw „człowieka bez cienia” w rosyjskiej literaturze fantastycznej XIX wieku (na podstawie opowiadań Włodzimierza Odojewskiego), [w:] Fantastyka rosyjska dawniej i dziś, pod red. A Polaka, Katowice 2013, s. 189-203.

9. Гений XIX века – врождённый талант и нечистая сила. Психологический анализ личности гения на основании рассказа Ожившая скрипка Е. П. Блаватской, [w:] Научные исследования в области культуры и образования: проблемы и перспективы, сборник статей по материалам международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы современной культуры и образования”, Москва 2018.

10. Klucz do wtajemniczenia. Opowiadania fantastyczne Heleny Bławatskiej w perspektywie psychoanalitycznej, [w:] Tradycja i nowoczesność: język i literatura Słowian Wschodnich, pod red. A. Kotkiewicz, B. Ostrowskiego i M. Knurowskiej, Kraków 2019, s. 35-44.

11. Красивый фон или настоящая сила? Женские персонажи и фантастика в русской литературе XIX века (психоаналитический аспект), [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константы, pod red. A. Paszkiewicz i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Sankt-Petersburg – Kraków 2018, s. 59-71.

12. Miłość i zatracanie – społeczno-kulturowe i psychologiczne aspekty osobowości bohaterów powieści Serhija Żadana i Lady Luziny Палата № 7, [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, pod red. E. Komisaruk, I. Malej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 165-176. (współautor Mateusz Świetlicki).

13. Pamięć o Wielkim Terrorze we współczesnej literaturze dziecięcej (na przykładzie Breaking Stalin’s "Nose Eugena" Yelchina), „Przegląd Rusycystyczny” 171, 2020, s. 90-104.

14. Strategie narracji i pamięć o terrorze w Dzieciach Kruka Julii Jakowlewej, „Filoteknos”. Vol. 11, 2021, s. 315-326.

15. The Image of Intergenerational Solidarity in Olga Gromova’s Book Sugar Child, “Solidarity and Responsibility Studies on Ethics, Esthetics and Culture”, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, s. 99-108.

16. History, Modernism, and Children’s Literature in North American Slavic Studies : [wywiad], „Filoteknos”, 13, 2023, s. 187-190. (Współautor Mateusz Świetlicki i Marina Balina).

17. Liminalność w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży: wstęp = Liminality in Slavic Literature(s) for Young People: Introduction : [wstęp], „Filoteknos”, 13, 2023, s. 9-17. (współautor Mateusz Świetlicki i Alicjka Wang).

18. Międzygatunkowa solidarność w świecie tukoni Oksany Buły, „Filoteknos”, 13, 2023, s. 111-124.(współautor Mateusz Świetlicki).

19. Northern Lights Are Our Friends: Soviet Deportations and Siberian Nature in Children's and Young Adult Literature, “Bookbird: A Journal of International Children's Literature”, 61 (2), 2023, s. 59-68. (współautor Mateusz Świetlicki).

21. Postmemory of Stalinist Repressions and the Siege of Leningrad in Olga Lavrentieva’s Graphic Novel Survilo (2019), “Children's Literature in Education”, online first, 2023, s. 1-13.

22. The Controversial Truth: Postmemory and the Great Terror in Yulia Yakovleva’s The Raven’s Children and Eugene Yelchin’s Breaking Stalin’s Nose, Navigating Children’s Literature through Controversy: Global and Transnational Perspectives, Brill, Leiden 2023, s. 70-84.


Recenzje:

1. Joanna Wojdon, Świat elementarzy. Obraz rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2015, ss. 246 (Dydaktyka historii, historia dydaktyki t. 2), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 7, 2017, Special Issue, vol. II, Post-Communist Children’s Cultures In Central, Eastern, And Southeast Europe, p. 119 – 122.

2. „Mężnych mężczyzn czeka długie życie…” – dyskurs maskulinistyczny a współczsna proza ukraińska. Mateusz Świetlicki, Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 180., „Literatura Ludowa” 3/2018, s. 67-70.

3. The literary fairy tale in the individual style of Gennady Tsyferov in the context of the Czech reception of Russian literature for children and youth in the second half of the 20th century. Eva Kudrjavceva Malenova, Brno: Masarykova univerzita, 2017. 110 pages, International Research in Children's Literature 12.1 (2019), Edinburgh University Press, p. 120-122.

4. Oz behind the Iron Curtain: Aleksander Volkov and His Magic Land Series. Erika Haber, International Research in Children's Literature 14.1 (2021), Edinburgh University Press, p. 119-121.

5. O polityce, wojnie, ideologiach i ich wpływie na literaturę dziecięcą i młodzieżową : [artykuł recenzyjny], „Filoteknos”, 13, 2023, s. 193-198.Konferencje (2015-2024):

Wystąpienie z referatem na konferencji II МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ „АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ” (Гений XIX века – врождённый талант и нечистая сила. Психологический анализ личности гения на основании рассказа Ожившая скрипка Е. П. Блаватской), Институт художественного образования Российской академии образования и Институт социально-гуманитарного образования Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования, Московский педагогический государственный университет, Moskwa-Preston-Wrocław-Arzamas-Zaoksij 27-31 marca 2017 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. JĘZYK I LITERATURA SŁOWIAN WSCHODNICH” (Klucz do wtajemniczenia. Opowiadania fantastyczne Heleny Bławatskiej w perspektywie psychoanalitycznej), Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 20-21 kwietnia 2017 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. TANATOS” (Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Włodzimierza Odojewskiego), która odbyła się w Instytucie Filologii Słowiańskiej we Wrocławiu w dniach 11-12 maja 2017 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „WIELKIE TEMATY KULTURY W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. PAMIĘĆ” (Poszukiwacz, wojownik i dziecko: archetypy pamięci kolektywnej w baśni rosyjskiej (przełom XIX/XX wieku)), która odbyła się w Instytucie Filologii Słowiańskiej we Wrocławiu w dniach 16-17 maja 2019 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „CZYTANIE — DOŚWIADCZANIE — EMOCJE. KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - TEORIA I PRAKTYKA ODBIORU (V)” (Bohaterowie baśni rosyjskiej z przełomu XIX i XX wieku w perspektywie psychologii analitycznej), która odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji MEMORY STUDIES ASSOCIATION THIRD ANNUAL CONFERENCE (Remembering and Forgetting. Soviet Russia and the Great Terror in Contemporary Children’s Literature), która odbyła się w Complutense University Madrid, Hiszpania w dniach 25-28 czerwca 2019 r.

Wystąpienie z referatem na konferencji: Midwest Slavic Conference 2021 („Narrative Strategies And Memory In Contemporary Russian Children’s Literature (The Raven’s Children By Yulia Yakovleva And Sugar Child By Olga Gromova)”), organizowanej przez The Ohia State University, która odbyła się w dniach 15-18 kwietnia 2021.

Wystąpienie z referatem na konferencji: Konferencja naukowa Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży „Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – teoria i praktyka” („Obraz blokady Leningradu we współczesnej rosyjskiej literaturze dziecięcej (na przykładzie powieści graficznej Survilo Olgi Lawrieniewej”), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 4–5 listopada 2021.

Wystąpienie z referatem na konferencji: Memory Studies Association Fifth Annual Conference titled “Convergences” (““Stalin loves children. Stalchil for short”. Various narratives of The Great Terror in contemporary Russian children’s literature”). Konferencja organizowana przez the Memory Studies Association odbyła się w dniach 5-9 lipca 2021.

Wystąpienie z referatem na konferencji: V Międzynarodowa Interdyscyplinarna

Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna Dawniej I Dziś, Język, Literatura, Kultura („Mit szczęśliwego dzieciństwa w ZSRR we współczesnej rosyjskiej literaturze dziecięcej (na przykładzie cyklu powieści Julii Jakowlewy Bajki leningradzkie), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 21-22 października 2021.

Wystąpienie z referatem na konferencji: III Polska Konferencja Pamięcioznawcza

Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej („(Post)pamięć o blokadzie Leningradu we współczesnej rosyjskiej literaturze dziecięcej”), która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 9-10 grudnia 2021.

Wystąpienie na konferencji: The Environmental Turn in the Study of Children’s and Young Adult Literature. Reading – Experiencing – Emotions. Books for Children and Young Adults – Theory and Practice of Reception („Zorza polarna to nasz przyjaciel – Obrazy syberyjskiej przyrody w dziecięcej literaturze potworności” (wraz z M. Świetlickim)), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach17-19 czerwca 2022.

Wystąpienie na konferencji: Seminarium Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży: Kultura dla dzieci i młoodzieży: przegląd perspektyw badawczych („DZIECI W BEZKRESIE. Stalinowskie zesłania w literaturze dziecięcej i młodzieżowej” (wraz z M. Świetlickim)), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 25 maja 2023.

Wystąpienie na konferencji: The 49th Annual Meeting of the Social Science History Association. Pursuits of Wellbeing ("Soviet Deportations in Children’s and Young Adult Literature” (wraz z M. Świetlickim)), która odbyła się w Waszyngtonie (USA) w dniach 16-19 listopada 2023.

Wystąpienie z referatem na konferencji: Seminarium Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży: Literatura dla dzieci i młodzieży jako miejsce dialogu („Książki obrazkowe jako miejsce dialogu. Międzygatunkowa solidarność w świecie tukoni Oksany Buły” (wraz z M. Świetlickim)), która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 8 grudnia 2023.


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020):

UNIVERSIDADE DE AVEIRO (Portugalia, 27.09.2019). Wykłady gościnne: Memory and Post-memory of Eastern Europe in North American Children's Literature oraz Slavic Children’s Literature Then and Now.


Granty naukowe:

2018–2019 – zrealizowany projekt badawczy, finansowany w ramach działalności statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców (nr projektu 0420/2655/18)


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

Kwerenda biblioteczna na wyjeździe w ramach umowy bilateralnej do Petersburga (11-18.09.2018)

Kwerenda biblioteczna na wyjeździe w ramach umowy bilateralnej do Petersburga (12-20.09.2019)

Erasmus +, wyjazd w celu prowadzenia zajęć do UNIVERSIDADE DE AVEIRO (Portugalia, 23-27.09.2019).

Kołodziej Agnieszka


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 113, tel. (71) 375 45 32

E-mail:

agnieszka.kolodziej [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Zastępca dyrektora IFS ds. badań naukowych i parametryzacji od roku 2024

Zastępca dyrektora IFS ds. organizacyjnych i programowych w latach 2019-2024

Kierownik Pracowni Onomastyki Słowiańskiejdr Agnieszka Kołodziej (rocznik orwellowski), absolwentka polonistyki i slawistyki

2016 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Formalna i semantyczna analiza imion zwierząt domowych w wybranych językach słowiańskich

Zainteresowania naukowe: onomastyka słowiańska, ze szczególnym uwzględnieniem zoonomastyki, antroponomastyki oraz chrematonomastyki języków zachodnio- i południowosłowiańskich, językoznawstwo konfrontatywne, frazeologia, lingwistyka korpusowa, zagadnienia polityki językowej.

Organizacja nauki:

- pomysłodawczyni i przewodnicząca komitetu organizacyjnego cyklu międzynarodowych konferencji naukowych „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” (2011, 2012, 2017, 2019, 2021, 2023);

- recenzent wydawniczy w czasopismach: „Acta onomastica” (Praga, Czechy), „Didaktické studie” (Praga, Czechy), "Onoma" (Uppsala, Szwecja), "Poznańskie Studia Slawistyczne" (Poznań), „Slavica Wratislaviensia” (Wrocław), "Roczniki Humanistyczne" (Lublin), „Kwartalnik Językoznawczy” (Poznań);

- członek rady naukowej czasopisma  „Didaktické studie“ (Praga, Czechy);

- członek wydziałowych komisji nostryfikacyjnych;

- współpraca w zakresie parametryzacji Wydziału Filologicznego (2017);

- organizacja wyjazdu na konferencję naukową do Pragi dla studentów filologii rosyjskiej i czeskiej (04/2017);

- organizacja wykładów otwartych doc. Milana Harvalíka (Ústav pro jazyk český AČR, v. v. i., Praha) oraz doc. Juraja Hladkiego (Trnavská univerzita v Trnave) (03/2017);

A po pracy… wielbicielka ciężkiego brzmienia, instrumentów strunowych szarpanych, dalekich podróży, serów pleśniowych i żelek HariboMonografie

A. Kołodziej, W kręgu urbozoonimii słowiańskiej. Studium porównawcze nazewnictwa zwierząt pokojowych w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2019, ss. 347.


Redakcje książek:

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych VI, pod red. A. Kołodziej, J. Krajewskiej, M. Połczyńskiej, B. Juszczaka, Atut, Wrocław 2024,  w przygotowaniu.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych V, pod red. A. Kołodziej, M. Ślawskiej, A. Ursulenko, B. Juszczaka, Atut, Wrocław 2022,  978-83-7977-760-0, s. 418.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko przy współpracy M. Strzyszewskiej, A. Oleckiej, Atut, Wrocław 2020, ISBN: 978-83-7977-519-4, ss. 492.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III, pod red. A. Kołodziej przy współpracy T. Piaseckiego, Červený Kostelec 2017, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-322-3, ss. 550.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, M. Budzińska, Červený Kostelec 2015, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-130-4, ss. 199.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Červený Kostelec 2013, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-082-6, ss. 464. 


Artykuły w czasopismach:

A. Kołodziej (2024), Poznámky ke jménům zvířat (ne)typických, aneb o pojmenování pavouků a plazů ve srovnávací perspektivě (česko-polské), „Acta onomastica” LXV (2), przyjęte do druku.

A. Kołodziej (2024), Auf den Spuren der Breslauer Zwerge. Eine onomastische Erkundung. "Die Welt der Slaven",  69 (1), s. 74-100.

A. Kołodziej (2023), Zoonimia wrocławskiego Afrykarium, „Onomastica”, 67, s. 305-328.

A. Kołodziej (2023), Mám doma kočku a mám ji rád! Ale jak ji pojmenovat? aneb o felionymech ve srovnávací perspektivě (na materiálu českého, slovenského a polského jazyka), "Časopis pro moderní filologii", 105 (2), s. 239–260.

A. Kołodziej (2023), Serowe imaginacje, czyli o polskiej tyronimii słów kilka, „Acta onomastica”, LXIV (1), s. 58-74.

A. Kołodziej (2022), The double life of a packet of sugar. The noise(lessness) of communication of the items of everyday use, "Poznańskie Studia Slawistyczne", (23) 2022, s. 341-349.

A. Kołodziej (2022), Kilka uwag o współczesnej kynonimii zachodniosłowiańskiej, "Poznańskie Studia Slawistyczne", 23, s 273-293.

A. Kołodziej (2022), Onomastická procházka záhřebskou a bělehradskou zoologickou zahradou, „Acta onomastica”, LXIII (1), s. 157-169.

A. Kołodziej (2019), Onomastyczny spacer ścieżkami belgradzkiego ogrodu zoologicznego, „Slavica Wratislaviensia”,170, s. 159–170.

A. Kołodziej (2018), Terminologia zoonomastyczna – chaos czy ład, "Bohemistyka", 1, s. 46–60.

A. Kołodziej (2012), Vývoj polské, české a slovenské zoonomastiky, „Acta onomastica“, LIII, s. 169–186.

A. Kołodziej (2012), Діахронічний і синхронічний аспект зоонімічних досліджень, „Вісник“ но.56, Серiя фiлологiчна, Львiв, ISSN: 2078-5534, s. 257–263.


Artykuły w monografiach:

A. Kołodziej, Grobo-kop, Game Over, Dobra Nowina – czyli kilka uwag o nazewnictwie zakładów pogrzebowych, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, red.
B. Gasek, B. Juszczak, IKR[i]BL Wydawnictwo Naukowe: Siedlce 2019, s. 71–82.

A. Kołodziej Nazewnictwo zwierząt ogrodów zoologicznych, [w:] Propria apelativa — aktuální otázky. Proper Names and Common Nouns, ed. Ladislav Janovec, Univerzita Karlova: Praha 2019, s. 57–66.

A. Kołodziej, Nazewnictwo urbozoonimiczne w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich, [w:] Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne, pod red. U. Bijak, H. Górny, M. Magdy-Czekaj, Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo FALL: Kraków 2018, ISBN: 978-83-64007-48-4, s. 233–250

A. Kołodziej, Nazwy o charakterze pragmatycznym jako źródło motywacji współczesnych urbozoonimów, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III, pod red. A. Kołodziej przy współpracy T. Piaseckiego, Nakladatelství Pavel Mervart: Červený Kostelec 2017, ISBN: 978-80-7465-322-3, s. 157–168.

A. Kołodziej, Zoonimy versus inne onimy, [w:] Varia. XXV. Zborník príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016), Ed. K. Gajdošová, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. : Bratislava 2017, ISBN 978-80-971690-2-2, s. 129–141.

A. Kołodziej, Urbozoonimiczny potencjał chrematonimów, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych II, pod red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, M. Budzińska, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Marvart 2013, ISBN: 978-80-7465-082-6, s. 139–146.

A. Kołodziej, P. Fojtů, Leksykograficzne opracowanie jednostek urbozoonimicznych w językach słowiańskich: problematyka gromadzenia i próba systematyzacji materiału. Projekt słownika urbozoonimów słowiańskich, [w:] Chrematonimia jako fenomem wspołczesności, pod. red. M Biolik, J. Dumy, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011, ISBN: 978-83-7299-748-7, s. 259–269.

A. Kołodziej, Urbozoonyma versus antroponyma, [w:] Dialog Kultur VI Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. – 19. ledna 2011 v Hradci Králové, První vydání, Brno: Tribun EU 2011, ISBN 978-80-7399-199-9.

A. Kołodziej, Přípony k tvoření urbozoonymických jednotek v polštině a češtině, [w:] Areálová slavistika a dnešní svět : monografie z filologicko-areálových studií, Ed. I. Pospíšil, Brno: Tribun EU2010, ISBN: 978-80-7399-987-2, s. 147–156.

A. Kołodziej, Falsiekwiwalencja międzyjęzykowa, czyli kilka uwag o problemach translatorów (na materiale polskim, czeskim, serbskim i chorwackim), [w:] Wyznawania współczesnego edytorstwa, red. K. Burgund-Kisiel, Wrocław: Koło Naukowe Edytorów Koedycja 2010, ISBN: 978-83-61499-01-5, s. 169–176.


Recenzje:

A. Kołodziej, Słowacki system antroponimiczny na terenie Békéscsaby, "Didaktické studie", (13/2) 2021, s, 145-148.

A. Kołodziej, Г. Л. Аркушин: Словник зоонімів північно-західної України. A-Я, , „Acta onomastica” (LIX) 2018, s. 293-298. 

A. Kołodziej, Kolejarski żargon, "Bohemistyka” (1) 2018, ISSN: 1642-9893, s. 83–87.

A. Kołodziej, Henryk Jaroszewicz: Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, „Poradnik Językowy“ (1) 2018, , ISSN: 0551-5343, s. 94–97.

A. Kołodziej: Nowy słownik terminów literackich dla bohemistów, "Bohemistyka" (1) 2017, ISSN: 1642-9893, s. 79–82.

A. Kołodziej: Przemysław Fałowski: Sposoby wzbogacania leksyki potocznej w języku czeskim i chorwackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 179, „Poradnik Językowy“ (1) 2017, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA 2017, ISSN: 0551-5343, s. 98–101.

A. Kołodziej: Iveta Valentová (ed.): Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. Vydavat‘elstvo Slovenskej akademie vied. Bratislava 2011. 259 s., „Acta Onomastica“ (LIII) 2012, Praha: Ústav pro český jazyk AV ČR, s. 391–394.

A. Kołodziej: Ivana Vidović Bolt: Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji, Hrvatska Sveučilišna Naklada, Zagreb 2011, ss. 210, „Poradnik Językowy“ (2) 2013, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, ISSN: 0551-5343, s.119–121;


Sprawozdania:

A. Kołodziej, XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna >> Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne, Kraków 21-23 września 2016, "Bohemistyka" (1) 2017, ISSN: 1642-9893, s. 91–95.

A. Kołodziej, T. Piasecki, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Małe Języki Europy“, Wrocław 23 maja 2016, „Poradnik Językowy“ (10) 2016, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, ISSN: 0551-5343, s. 86–88.

A. Kołodziej, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Dialog kultur, Hradec Králové, 18–19.01.2011, Poradnik Językowy (10) 2011, Warszawa 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ISSN: 0551-5343, s. 90–92.

A. Kołodziej, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji СЛАВІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, Lwów 26-28 października 2011, „Poradnik Językowy” (5) 2012, Warszawa 2012, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, ISSN: 0551-5343, s. 110–112.

A. Kołodziej, Sprawozdanie z konferencji „Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata”, „Poradnik Językowy” (6) 2012, Warszawa 2012, Wydawnictwo Uniwersytety Warszawskiego, ISSN: 0551-5343, s. 116–117.


Prace translatoryczne:

J. Sokołowski, Ke koncepcím srovnávacího popisu slovotvorných systémů slovanských jazyků, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Červený Kostelec, 2013, Nakladatelství Pavel Mervart, ISBN: 978-80-7465-082-6, s. 13-24.Konferencje (2015-2024):

„Svět v obrazech a ve frazeologii III”, Liberec, 09/2023, referat: Terminologia onomastyczna we frazeologii;

„Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju”, Zagrzeb, 09/2022, referat: Frazeologiczny potencjał onimów;

22. slovenská onomastická konferencia „Produkcia a percepcia onymických systémov”, Trnava, 09/2022, referat: Felionimia versus kynonimia (na materiale polskim, czeskim i słowackim);

„Propria a apelativa – aktuální otázky 2”, Praga, 11/2021, referat: Kilka uwag o współczesnej felionimii słowiańskej;

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura V”, Wrocław 10/2021, referat: Czas na herbatę – czyli o nazwach herbat i herbaciarni w perspektywie porównawczej, współautor: Patryk Borowiak;

XXII MiOKO, Rzeszów 10/2021, referat: Nazewnictwo herbat i herbaciarni w perspektywie porównawczej (polsko-czesko-bułgarskiej) – rekonesans socjokulturowy, współautor: Patryk Borowiak;

„Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, Wrocław 10/2020; referat: Onomastyczny spacer ścieżkami zagrzebskiego ogrodu zoologicznego;

21. slovenská onomastická konferencia „Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte”, Nitra 09/2019; referat: Nazewnictwo psów rasowych (na materiale z wrocławskiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce);

„Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura IV”, Wrocław 04/2019; referat: (Nie)typowość w tyronimii;

XXI MiOKO „Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo”, Kazimierz Dolny 10/2018; referat: Impluś, Młynarz Tumski, Ołbiniusz, Ossolinek, Pakerka and Pikselek – czyli kilka uwag o imionach wrocławskich krasnali;

„Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, Wrocław 05/2018; referat: Grobo-Kop, Game Over, Było minęło, Dobra nowina – czyli kilka uwag o nazewnictwie zakładów pogrzebowych;

20. slovenská onomastická konferencia „Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére”, Banská Bystrica 06/2017; referat: Świat roślin w polskich i czeskich nazwiskach;

„Propria a apelativa – aktuální otázky“, Praha 04/2017; referat: Nazewnictwo zwierząt ogrodów zoologicznych;

„Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III”, Wrocław 03/2017; referat: Nazwy pragmatyczne jako źródło motywacji współczesnych urbozoonimów;

„VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pociąg do Bałkanów „Pociąg do Bułgarii”, Wrocław 12/2016; referat: Bułgarystyka w Polsce, polonistyka w Bułgarii;

„Svět v obrazech a frazeologii”, Praha 11/2016; referat: Onomastika a frazeologie;

„XXV. kolokvium mladých jazykovedcov”, Častá-Papiernička 11/2016; referat: Zoonimy versus inne onimy;

„XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna”, Kraków-Przegorzały 09/2016; referat: Nazewnictwo urbozoonimiczne w wybranych językach zachodnio- i południowosłowiańskich; konferencja;


Organizacja konferencji:

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura VI; Wrocław, 23-24 lutego 2023 r.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura V; Wrocław, 21-22 października 2021 r.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura IV; Wrocław, 4-5 kwietnia 2019 r.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III; Wrocław, 16-17 marca 2017 r.

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura II, Wrocław, 11-12 marca 2012 r. 

Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura II, Wrocław, 10-12 marca 2011 r. 


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020)

Cykl wykładów na Uniwersytecie w Zagrzebiu w ramach programu Erasmus+, 04/2018 oraz 05/2019;


Granty naukowe:

Grant NCN, Miniatura 7, Nazwy herbat i herbaciarni: perspektywa językowo-wizualna (na materiale języka czeskiego i polskiego), 2023-2024, nr projektu 2023/07/X/HS2/00428, (kierownik projektu);

Grant IDUB, Fauna i flora w antroponimii zachodniosłowiańskiej (na materiale języka polskiego, czeskiego i słowackiego), 2022-2024, (kierownik projektu);

„Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych – kontynuacja serii”, grant: 2375/M/IFP/14 (kierownik projektu);

„Zoonimia ogrodów zoologicznych w Sarajewie i Podgoricy”, grant 279/M/IFP/13 (kierownik projektu);

„Imiona zwierząt ogrodów zoologicznych w Sofii, Skopju i Lublanie”, grant 2180/M/IFP/12 (kierownik projektu);

„Zoonimia ogrodów zoologicznych we Wrocławiu, w Pradze, w Bratysławie i w Zagrzebiu”, grant 1422/M/IFP/11 (kierownik projektu);

„Povaha česko-polského jazykového kontaktu v rámci polské komunity v Praze”; Úřad vlády ČR, Program dotacji: Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011; (wykonawca projektu)

“Urban zoonymy in Polish, Czech, Serbian and Croatian languages” w ramach grantu Scholarship International Visegrad Fund, grant d51000845;


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

Staż naukowy w Zakładzie Onomastyki Instytutu Języka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk na realizację projektu "Pojmenování pavoukovců a plazů ve srovnávací perspektivě (polsko-české)", lipiec 2022;

Staż naukowy w ramach programu LLP Erasmus; Czeska Akademia Nauk, Praga, 2011-2012;

Stypendium Wyszehradzkie, Uniwersytet Karola w Pradze, 2010-2011;

Wyjazd stypendialny w ramach programu Ceppus, Uniwersytet Karola w Pradze, 2009-2010;

Wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus, Uniwersytet Karola w Pradze, 2008-2009;

Stypendium w ramach projektu „Rozwój potencjału oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni”, Uniwersytet Wrocławski (III i IV edycja);

Kurs dla lektorów języka polskiego jako obcego pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, 2009;


Nagrody:

Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia naukowe za rok 2022/2023;

Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne za rok 2022/2023;

Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne za rok 2021/2022;

Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne za rok 2021/2022;

Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia naukowe za rok 2019;

Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne za rok 2018/2019;


SZkolenia:

18.10.2022 - Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle najnowszych uwarunkowań legislacyjnych: profil ogólnoakademicki.

5.10.2022 - Szkolenie z zakresu dydaktyki zdalnej. Szkolenie e-lerning.

15.11.2021 - szkolenie z zakresu projektowania sylabusów zajęć zdalnych. 

maj 2018 - warsztaty  „Wykorzystanie narzędzi MS Office 365 w pracy dydaktycznej”.

Kordas-Shaginyan Katarzyna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
Gabinet 317, tel. (71) 375 45 54

E-mail:

katarzyna.kordas [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-doktor Katarzyna Kordas-Shaginyan

2018 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Problematyka prawnicza w życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego i Lwa Tołstoja

Zainteresowania naukowe:

Klasyczna literatura rosyjska w ujęciu interdyscyplinarnym, rosyjska literatura XIX wieku, życie i twórczość Fiodora Dostojewskiego i Lwa Tołstoja.

Dydaktyka języków obcych.

Organizacja nauki:

- członek zespołu ds. modernizacji strony internetowej IFS UWr (2020 luty-marzec)

- sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2019)

- członek zespołu ds. korekty dokumentacji studiów na rok akademicki 2019-2020

- współorganizator ogólnouniwersyteckiego Konkursu Jednej Powieści (2017-2020)

- prezes i współzałożyciel Doktoranckiego Koła Naukowego SLAWISTÓW (2015-2017)

- współorganizator Drzwi Otwartych Instytutu Filologii Słowiańskiej (2015)

- członek Doktoranckiego Koła Naukowego TRANSLATIO (2015)

Prywatnie: miłośniczka sportu, kawy i czekolady.Artykuły w czasopismach:

1. Prawo karne z perspektywy literaturoznawcy. Problem kary w powieści „Zmartwychwstanie” L.N. Tołstoja, „Społeczeństwo, edukacja, język” III, 2015, s. 117-125.

2. Мотив сна в романе „Пруд” Алексея Ремизова, „Slavia Orientalis” 2015, nr 2, s. 303-314.

3. Поэтика снов в романе „Часы” Алексея Ремизова, „Альманах современной науки и образования” 2015, nr 8, s. 72-75.

4. Правовая проблематика в жизни и творчествие Л.Н. Толстого, „Время и право” 2014, nr 2, s. 42-46.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Сны и сновидения в романе „Крестовые сестры” Алексея Ремизова, [w:] Филологические науки в России и за рубежом: материалы III Междунар. науч. конф., red. Г.Д. Ахметова, Санкт-Петербург 2015, s. 39-42.

2. Уголовное право глазами филолога – преступник и преступление в трворчестве Ф.М. Достоевского, [w:] Девятые Всероссийские Державинские Чтения. Сборник статей в 7 книгах. Книга 7, red. А.А. Лебедевой, Москва 2014, s. 55-59.

3. Отношение к политике русской и польской интеллигенции, [w:] Рабочий класс и интеллигенция России на рубеже веков: XIX-XX и XX-XXI вв. Связь времен, Материалы Международной научно-практической конференции, приуроченной к 70-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 14-15 октября 2013 года, red. А.В. Кутузова, Санкт-Петербург 2014, s. 39-44.

4. Польский дневник о блокаде Ленинграда, [w:] Забвению не подлежит. Статьи. Воспоминания. Документы: Вып. 10: материалы международной научной конференции (28-29 апреля 2014 г.), red. А.В. Кутузова, Санкт-Петербург 2014, s. 211-217.

5. Механизмы принятых решений в структуре государственных органов Республики Польша и характеристика ответственности перед гражданами, [w:] Ильинские чтения. Актуальные вопросы формирования высокой профессиональной и социальной ответственности в деятельности органов и учреждений Минюста России, Материалы всероссийской научно-практической конференции (27 февраля 2014 г.), red. В.И. Горбенко, Санкт-Петербург 2014, s. 73-76, (współautor: J.Kosterska).

6. Женские образы в поэме А.С. Пушкина „Бахчисарайский фонтан”, [w:] XIV Всероссийская с международным участием конференция студентов, аспирантов и молодых ученых „Наука и образование” (19-23 апреля 2010 г.), red. Н.С. Болотнова et al., Томск 2010, s. 277-281, (współautor: С. В. Татаркина).


Tłumaczenia:

1. Tłumaczenie wierszy A. Szarapowej i J. Szewczuka, „Krytyka Literacka” 2016, nr 2, s. 46-47, (współautor tłumaczenia: M. Borowski).Konferencje (2015-2020):

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura”, Wrocław 4-5 kwietnia 2019, organizator IFS UWr., referat: Prawo i literatura rosyjska.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, Wrocław 16-17 maja 2019, organizator IFS UWr., referat: Wspomnienia Fiodora Dostojewskiego niepodlegające zapomnieniu.

Международная научная конференция - „Филологические науки в России и за рубежом”, Sankt-Petersburg 01 lipca 2015, organizator Издательство „Молодой ученый”, referat: Сны и сновидения в романе „Крестовые сестры” Алексея Ремизова.

I Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii z cyklu „Języki, Literatura, Językoznawstwo”, Płock 13-19 kwietnia 2015, organizator Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ, referat: Prawo karne z perspektywy literaturoznawcy. Problem kary w powieści „Zmartwychwstanie” L.N. Tołstoja.


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

2013-2014 Państwowy Uniwersytet Prawa w Sankt-Petersburgu (Всероссийский государственный университет Министерства юстиции Российской Федерации), stypendium Erasmus Mundus;

2012-2013 Państwowy Uniwersytet Prawa w Sankt-Petersburgu (Всероссийский государственный университет Министерства юстиции Российской Федерации), staż naukowy;

2011-2012 Państwowy Uniwersytet Prawa w Sankt-Petersburgu (Всероссийский государственный университет Министерства юстиции Российской Федерации), stypendium Erasmus Mundus;

2011 Uniwersytet Prawa Insubria w Como (Università degli Studi dell'Insubria) Włochy, letnia szkoła prawnicza w języku angielskim;

2010-2011 Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku (Томский Государственный Педагогический Университет) - wymiana międzyuczelniana,  stypendium naukowe w ramach umowy bilateralnej;

2009 Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku (Томский Государственный Педагогический Университет), III szkoła języka i kultury rosyjskiej;

2008 Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Российский Государственный Университет им. Имануила Канта) Wydział Filologii i Dziennikarstwa, letnia szkoła języka rosyjskiego.

Krajewska Jadwiga


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 305, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

jadwiga.skowron [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-dr Jadwiga Krajewska (wcześniej Skowron), ur. 1981 r.

2015 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989, Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

Zainteresowania naukowe:  przekład literacki (teoria i praktyka), współczesna literatura ukraińska, dyskurs czarnobylski

Organizacja nauki:

- członkini Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych

- członkini Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów Nad Posttotalitaryzmami

A po pracy… uprawiam ogródek i eksperymentuję z kuchnią wegetariańskąMonografie:

1. Jadwiga Krajewska, Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, Wrocław 2018.


Prace redakcyjne:

1. „Slavica Wratislaviensia”: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, red. nauk. A. Paszkiewicz, M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, J. Skowron, Wrocław 2015.


Artykuły:
1. Jadwiga Krajewska, Przekład elementów gwary huculskiej w powieści Słodka Darusia Marii Matios [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, red. Bogumił Gasek, Bartosz Juszczak, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, Wydawnictwo Naukowe, Siedlce 2019, s. 83-92
 

2. Jadwiga Skowron, Trauma niewidzialności albo dlaczego literatura ukraińska nie ma Nobla, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” nr 6/2017, s. 281-291.

3. Ірина Процик, Ядвіґа Сковрон, Ювілей вроцлавської україністики: здобутки двох останніх десятиліть та виклики сьогодення [в:] Українська мова у світі. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 листопада 2016 року, Львів 2016c. 228-234.

4. Jadwiga Skowron, Polsko-ukraińskie stosunki literackie po 1989 roku. Rekonesans badawczy [w:] Ukraińskie transgresje XX-XXI wieku: Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura – Historia – Polityka, Wrocław-Lwów 2012, s. 272-278. 

5. Jadwiga Skowron, „Surżyk” po polsku – pokonywanie bariery lingwoetnicznej w przekładzie powieści „Riwne/Rowno” Ołeksandra Irwancia, „Slavica Wratislaviensia” nr CLII (2010), s. 115-120. 

6. Jadwiga Skowron, Problem cielesności we współczesnej ukraińskiej prozie kobiecej (Badania terenowe nad ukraińskim seksem Oksany Zabużko i Kolekcja namiętności Natalki Śniadanko), „Slavia Orientalis” 2009, nr 3, s. 313-324. 

7. Jadwiga Skowron, O przenikaniu się najnowszej literatury ukraińskiej z muzyką, [w:] Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia, red. Alina Kubicka, Olga Taranek, Wrocław 2009, s.214-220.


Tłumaczenia:

1. Władimir Rafiejenko, Demon Kartezjusza (fragment powieści), tłum. Jadwiga Skowron, Anna Ursulenko, „Odra” 2015, nr 7-8, s. 65-69. 

2. Petro Jacenko, Złota małpa (rozdział powieści Saga Lwowska), tłum. Jadwiga Skowron, „Odra” 2010, nr 7-8, s.87-90. 

3. Petro Jacenko, Ludziki (fragment powieści), tłum. Jadwiga Skowron, „Red.” zima 2010-11, nr 3, s. 29-32. 

4. Serhij Żadan, Wiersze, tłum. Jadwiga Skowron, „Red.” zima 2010-11, nr 3, s. 15-21. 

5. Natalka Śniadanko, Kobieta zbyt idealna; Mężczyzna zbyt wymagający, tłum. Jadwiga Skowron, „Rita Baum” 2007, nr 11, s. 85-88. 

6. Jurij Wynnyczuk, Manekiny; Mój rosół – moja twierdza, tłum. Jadwiga Skowron, „Rita Baum” 2005, nr 9, s. 48-49.


Inne publikacje:

1. Jadwiga Skowron, Ukrainistyka: leczymy z uprzedzeń (felieton gościnny), "Przegląd Uniwersytecki" (Wrocław) R.20 Nr 2 (203) 2014, strona 52. 

2. Jadwiga Skowron, Anna Ursulenko, Ukraina: Literatura i wybory, XIX Forum Wydawców we Lwowie (13-16.09.2012), „Odra” 2012, nr 11, s. 134-136. 

3. Jadwiga Skowron, szkic o poezji Ostapa Sływyńskiego: Wiersz cieknie jak źle zakorkowana flaszka (dla wydania internetowego „Przystani”), lipiec 2009. 

Kula Joanna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 408, tel. (71) 375 45 77

E-mail:

joanna.kula [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Koordynator Instytutowy programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany międzynarodowej i krajowejdr Joanna Kula (ur. 1979)

2010 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, rozprawa doktorska pt. Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina pod kierunkiem prof. Anny Skotnickiej.

Zainteresowania naukowe: współczesna literatura rosyjska, Kaukaz w kulturze i literaturze rosyjskiej, kultura i tradycje narodów Kaukazu, literatura rosyjska w kontekście postkolonialnym, transgraniczność i geopoetyka.

Organizacja nauki:

- instytutowa koordynatorka programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany międzynarodowej i krajowej;

- organizatorka uczelnianego etapu Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej;

- członkini komisji w wojewódzkim etapie Olimpiady Języka Rosyjskiego;

- uczestniczka projektów Erasmus Mundus i programu wymiany BUWiWM.

Inne: poza fikcją literacką lubi świat realny, trochę mniej – wirtualny; uwielbia (indywidualną) turystykę kulturową i kulinarną, przejażdżki rowerowe i górskie wędrówki; muzycznie wychowana na nieistniejącej już radiowej „Trójce”; choć niezmiennie kocha rock i jazz, to coraz bardziej ceni ciszę.Monografie:

1. Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina, Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław 2013, ss. 202.


Redakcje (książek i czasopism):

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 15. Zaraza, red. I. Gwóźdź-Szewczenko, E. Komisaruk, J. Kula et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2023, ss. 380.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zmysły 2, red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ss. 412.


Artykuły w czasopismach:

1.O tożsamości i pamięci kulturowej w Szkicach dagestańskich Alisy Ganijewej, „Przegląd Rusycystyczny” 2023, nr 4 (184), s. 78-96. DOI: https://doi.org/10.31261/pr.15472

2. Rzecz o kilku (stawro)polskich świadectwach na Kaukazie Północnym, „Przegląd Rusycystyczny” 2022, nr 2 (178), s. 43-58. DOI: https://doi.org/10.31261/pr.12975

3. Deportacja 1944 w rosyjskojęzycznym piśmiennictwie czeczeńskim i inguskim. Wstęp do badań nad pamięcią i zapomnieniem w beletrystyce i literaturze faktu. „Slavia Orientalis" 2021, nr 3, s. 523-537. DOI 10.24425/slo.2021.138191.

4. Алгоритм шахидки (по роману Марины Ахмедовой „Дневник смертницы. Хадижа”), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 13, Tanatos. 1, red. E. Tyszkowska-Kasprzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, s. 511-521. // „Slavica Wratislaviensia” t. 167 (2018).

5. «Кавказская» лексика в рассказе Льва Толстого «Набег», как пример межкультурного диалога в русской литературе, „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, s. 51-65.

6. Народы Северного Кавказа в описаниях древних авторов, [w:] Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета, вып. 17, Ставрополь 2011, s. 13-18.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Осколки бывшей империи: Грузия в современной путевой прозе („Карта родины П. Вайля”), [w:] Россия — Грузия после империи: сборник статей, сост. М. Лекке, М. Чхаидзе, Издательство «Новое литературное обозрение», Москва 2018, s. 226-241.

2. Литературный герой в поисках литературы (на примере избранных произведений Владимира Маканина), [w:] Русская литература: Проблемы, феномены, константы, red. A. Paszkiewicz i E. Tyszkowska-Kasprzak, Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, Kraków 2018, s. 207-218.

3. Вопросы геопоэтики в романе „Венерин Волос” Михаила Шишкина, [w:] Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej: Michaił Szyszkin, red. A. Skotnicka i J. Świeży, Wydawnictwo „Scriptum”  Tomasz Sekunda, Kraków 2017, s. 365-378.

4. Proza Alisy Ganijewej, czyli tradycja i nowoczesność w kaukaskiej literaturze rosyjskiej, [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, red. H. Chodurska, A. Kotkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2016, s. 101-113.

5. Традиция и современность в прозе Алисы Ганиевой, [w:] IX International Symposium: Contemporary Issues of Literature Criticism. Tradition and Contemporary Literature (The symposium will pay tribute to the 100th anniversary year of the death of Akaki Tsereteli), vol. II, ed. I. Ratiani, TSU Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Tbilisi 2015, s. 396-408.

6. «Кавказский пленник» в традиции русской литературы, [в:] Лингвистика. Семиотика. Метапоэтика, вып. 1, под ред. В. П. Ходуса, Ставрополь 2014, s. 350-360.

7. Образ анти-дома как чужого пространства в творчестве Владимира Маканина, [w:] Образ «Другого» в поликультурных обществах: Материалы международной научной конференции (Пятигорск, 22-24 апреля 2011 г.), Издательство ПГЛУ, Пятигорск-Ставрополь-Москва 2011, s. 202-212.

8. Panta rhei (Гераклит), или Мотив «самотечности» в прозе Владимира Маканина, [в:] Материалы III Международной научно-практической конференци. Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. (Иркутск, 21-22 мая 2009), Иркутск 2009, s. 147-153; oraz [w:] II Всероссийская научно-практическая конференция «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов». (21-22 мая 2009). Сборник докладов, Томск 2009, s. 429-437. 

9. Maszyna do nie-pisania. Bohater i rzecz w powieści Władimira Makanina „Underground, czyli Bohater naszych czasów”, [w:] Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich, red. B. Stempczyńska i J. Tymieniecka-Suchanek, Wydawnictwo Naukowe „Ślask”, Katowice 2009, s. 125-134. 

10. „Один и одна” Władimira Makanina, czyli panta rhei…, „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego”, t. 17, Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, red. K. Luciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 93-101.

11. „Jeniec kaukaski” Władimira Makanina. Związki intertekstualne, [w:] Szkoła Moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast i K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2007, s. 83-90. 

12. Raskolnikow naszych czasów czy buntownik bez powodu? („Underground, czyli Bohater naszych czasów” Władimira Makanina), [w:] Szkoła Moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast i K. Kastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2007, s. 105-111; oraz [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 7, cz. 1, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek et al.,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 313-320. // CXLIII „Slavica Wratislaviensia” 2007.


Recenzje:

1. Г. Нефагина, Русская проза конца XX века. Учебное пособие, Москва 2003, ss. 320, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, Wrocław 2006, s. 178-181.


Hasła i komunikaty:

1. Антиутопия в творчестве Владимира Маканина (współautor Anna Ursulenko), [w:] International Scientific Conference. 8th Zadar Philological Days. Book of Abstracts, Zadar 2019, s. 89-90.

2. Судьба женщины. Депортация чеченцев и ингушей (1944 год) в литературе, [w:] Женщины и мужчины в миграционных процессах прошлого и настоящего. Материалы XII международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, ред. Н. Пушкарева, И. Дементьева, М. Шендерюк,  Издательство: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград 2019 (online: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41109347).

3. Кавказ в литературных источниках польских авторов (обзор нарративов), [w:] Кавказ-Карпаты-Балканы: геополитические, этноконфессиональные, региональные и локальные компоненты национального менталитета в XVIII-XX вв.: материалы международной научной конференции (Ставрополь 26–29 июня 2014 г.), отв. ред. И. В. Крючков, К. В. Никифоров, Ф. Саваи, Издательство СКФУ, Ставрополь 2015, s. 75-78.

4. Кавказская женщина в описаниях европейских путешественников XVII века, [w:] Частное и общественное: гендерный аспект. Материалы Четвертой международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо — Маклая РАН (20-23 октября 2011 г., Ярославль), т. 2, Издательство ИЭА РАН, Москва 2011, s. 214-217.

5. Положение кавказской женщины в XVII-XVIII вв. (по сведениям европейских путешественников), [w:] Народы Кавказа в пространстве российской цивилизации: исторический опыт и современные проблемы: Материалы Всероссийской научной конференции (13-15 сентября 2011 г., Ростов-на-Дону), Издательство ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону 2011, s. 329-333.

6. Личность в постсоветском обществе. Прогноз писателя, [w:] Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия: Материалы Всероссийской научно-практической конференции XX Адлерские чтения (7-11 октября 2011 г.), Издательство „Традиция”, Краснодар 2011, s. 156-159.


Dyskusje i wywiady:

1. Кавказские впечатления Иоанны Кула, беседовала Т. Техажева, „Горянка” nr 12 (761) 26 марта 2014 г., s. 11.


Inne :

Opracowania źródłowe

1. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 4: Inny Świat, oprac. S. Błażejczyk-Mucha, W. Bolecki, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, ss. 755.

2. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 6: Opowiadania wszystkie,  vol. 2, oprac. S. Błażejczyk-Mucha, W. Bolecki, Z. Kudelski, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, ss. 774.

3. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 7: Dziennik pisany nocą,  vol. 1, oprac. S. Błażejczyk-Mucha, R. Forycki, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, ss. 739.

4. G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 8: Dziennik pisany nocą,  vol. 2 (1982-1992), oprac. S. Błażejczyk-Mucha, R. Forycki, J. Jurewicz, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, ss. 743.

5.  G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t. 9: Dziennik pisany nocą,  vol. 3 (1993-2020), oprac. W. Bolecki, R. Forycki, Z. Kudelski, J. Kula et al., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, ss. 592.Konferencje (2015-2023):

„Alisa Ganieva’s fiction: the Concept of Decolonization and the Caucasus". 55th ASEEES Annual Convention (Philadelphia 30.11.-3.12.2023)

 „Świadectwa wojny czeczeńskiej w małych formach narracyjnych (na przykładzie tekstów Piotra Wajla i Arkadija Babczenki)”. XIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Wojna”, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław 28-29.09.2023).

„Awareness of the Earth. Changes in Cultural Landscape of the Caucasus  (On the example of Dagestani villages)”. Caucasus Research Forum 2023. „People and the Environment”, University of Illinois Urbana-Champaign (20-21.03.2023, online).

„Cultural Identity of the North Caucasus in Contemporary Russian Literature". 54th ASEEES Annual Convention (Chicago 10-13.11.2022)

„Jak nazywa się to miejsce?' Wojna czeczeńska w zbiorze esejów 'Mapa ojczyzny' Piotra Wajla. Uniwersytet Wrocławski, Konferencja z okazji 30-lecia rozpadu ZSRR "Rok 1991 i jego dziedzictwo historyczno-kulturowe w krajach postkomunistyczej Europy" (online 1-2.12.2021)

„К вопросу о нескольких (ставро)польских свидетельствах". XXIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (24-25.06.2021, online).

„Антиутопия в творчестве Владимира Маканина”. (Współautor Anna Ursulenko). VIII Międzynarodowa Konferencja „Zadarski filološki dani”, University od Zadar (Zadar 8-9 listopada 2019 r.).

 „Судьба женщины: Депортация чеченцев и ингушей (1944 г.) в литературе”.  XII международная научная конференция РАИЖИ «Женщины и мужчины в эпицентре миграционных процессов прошлого и настоящего», Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta (Kaliningrad 10-13 października 2019 r.).

 „Pamięć a zapomnienie. Deportacja Czeczenów i Inguszów w literaturze”. XIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław 16-17.05.2019).

 „Stereotypowe obrazy Kaukazu we współczesnej literaturze rosyjskiej”. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu języków i kultur”, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie (Warszawa 1-2.06.2017).

 „Алгоритм шахидки. (По роману Марины Ахмедовой «Дневник смертницы. Хадижа»)”. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich. Tanatos”, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław 11-12.05.2017).

 „Литературный герой в поисках литературы. (На примере избранных произведений Владимира Маканина)”. XLVI Międzynarodowa Konferencja Filologiczna, Petersburski Uniwersytet Państwowy (Petersburg 13-22.03.2017).

 „Вопросы геопоэтики в творчестве Михаила Шишкина ("Венерин Волос")”. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин", Uniwersytet Jagielloński (Kraków 19-21.05.2016).

 „Осколки бывшей Империи. Грузия в современной путевой прозе”. Międzynarodowa Konferencja „Россия и Грузия после империи. Культурно-литературные аспекты”, Uniwersytet Ruhr w Bochum (RUB), (Tbilisi 17-19.09.2015).

 „Традиция и современность в прозе Алисы Ганиевой”. IX Międzynarodowe Sympozjum: „Współczesne problemy krytyki literatury. Tradycja i literatura współczesna”, Instytut Literatury Gruzińskiej im. Szoty Rustawelego (Tbilisi 23-26.09.2015).

 „Proza Alisy Ganijewej, czyli tradycja i nowoczesność w kaukaskiej literaturze rosyjskiej”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycja i nowoczesność. Język i kultura Słowian Wschodnich”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, (Kraków 24-25.04.2015).


Gościnne zajęcia dydaktyczne CEEPUS / Erasmus+ (2015-2023):

Universität Greifswald (czerwiec 2023)

Batumi Shota Rustaveli State University (maj 2023)

Universität Wien (czerwiec 2022)

Ostravska Univerzita v Ostrave (listopad 2021)

Sveučilište u Zadru  (listopad 2019; kwiecień 2017)

Univerzita Palackého v Olomouci  (marzec 2019)

Technische Universität Dresden  (grudzień 2017)

Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University (październik 2016)

Sveučilište u Zagrebu  (kwiecień 2015)


Staże naukowe i stypendia zagraniczne:

University of Illinoins Urbana-Champaign (UIUC) - staż naukowy Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (wrzesień - listopad 2022)

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – staż w ramach uczelnianej umowy bilateralnej (wrzesień 2018; wrzesień 2017)

Lietuvos Edukologijos Universitetas – staż w ramach uczelnianej umowy bilateralnej (wrzesień 2016)

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) – staż naukowy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej /od 2017 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej/ (wrzesień 2013 – luty 2014)

Северо-Кавказский государственный технический университет (СевКавГТУ) – staż postdoc Erasmus Mundus Action 2  MULTIC (luty – grudzień 2011)

Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) – staż doktorancki Erasmus Mundus External Cooperation Window (luty – wrzesień 2009)

Łuczków Iwona


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
gab. 212, tel. (71) 375 45 53

E-mail:

iwona.luczkow [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

p.o. kierownika Pracowni Macedonistyki

Monografie:

1. Wyrażanie imperatywności w języku rosyjskim i polskim, Wrocław 1997, ss. 141.


Prace redakcyjne:

1. „Slawistyczny Biuletyn Informacyjny” 1, 1995, ss. 47. 

2. „Slawistyczny Biuletyn Informacyjny” 2, 1996, ss. 94. 

3. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i I. Łuczków, Wrocław 1998, ss. 243. 

4. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2002, ss. 346. 

5. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, ss. 325. 

6. (red.) I. Łuczków, M. Sarnowski, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578; „Slavica Wratislaviensia” 159], 508 s.


Artykuły:

1. Problemy polsko-rosyjskiego językoznawstwa konfrontatywnego w pracach Jana Baudouina de Courtenay, „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1991, s. 93-101. 

2. Próba funkcjonalnego opisu wypowiedzeń żądających w języku rosyjskim, „Studia Linguistica” XV, 1992, s. 51-61. 

3. Wypowiedzenia żądające typu Poszli! Pojechali! Wziali! w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim, „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 103-111. 

4. Formy inkluzywne trybu rozkazującego czasownika w rosyjskich wypowiedzeniach żądających i ich odpowiedniki w języku polskim, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” 49, Filologia Rosyjska - Jednostki językowe - ich powiązania i ewolucja, 1993, s. 203- 213. 

5. Funkcjonowanie negacji w rosyjskich i polskich zdaniach imperatywnych. Konstrukcje prohibicyjne, „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 131-137. 

6. O pewnym typie konstrukcji prewencyjnych (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego), „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Studia i Materiały” 59 - Polsko- wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. 2. Językoznawstwo i translatoryka, 1995, s. 189-194. 

7. Некоторые замечания о функционировании императивных высказываний в текстах рекламных объявлений, „Slavica Wratislaviensia” XCIV, 1996, s. 57-64. 

8. Функционально-семантическое поле адресативности в русском языке [w:] Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 24-26 września 1996 r., t. II, red. B. Kodzis, S. Kochman, I. Danecka, Opole 1997, s. 187-190. 

9. Функционально-семантическое поле адресативности в русском и польском языках [w:] Лингвистические и культурологические аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Доклады международной конференции. 11-14 октября 1996 г., Пловдив 1997, с. 84-87. 

10. Местоименные формы в системе средств выражения направленности речи адресату в русском языке [w:] Słowo. Tekst. Czas. IV. Materiały Międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 21-22 października 1999 r.), red. M. Aleksiejenko, Szczecin 2000, s. 178-181. 

11. Категория адресатности в плане сопоставительного изучения русского и польского языков [w:] Русистика и современность. Языкознание 2, pod red. M. Bobrana, Rzeszów 2001, s. 202-207. 

12. Господин i товарищ. Z historii ewolucji rosyjskich form adresatywnych, „Przegląd Rusycystyczny” 2001, nr 4, s. 24-29. 

13. Ян Бодуэн де Куртенэ как основоположник сопоставительного изучения форм обращений в русском и польском языках [w:] Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, ред. Я. Генцель, Л. Йохым-Кушликова, Ф. Листван, Kraków 2001, s. 306-310. 

14. Czas względny a taxis (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), „Acta Polono-Ruthenica” VII, 2002, s. 99-108. 

15. O taxis zależnym (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) [w:] Dialog w literaturach i kulturach słowiańskich, t. 2 – Językoznawstwo, red. S. Kochman, Cz. Lachur, Opole 2003, s. 127-133. 

16. Z badań nad wyrażaniem względnej lokalizacji temporalnej zdarzeń w języku polskim i rosyjskim [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 165-174. 

17. Вiдображення В. Сирокомлею нацiонального украïнського колориту в перекладi „Кобзаря” Т. Шевченка на польську мову, [w:] Lietuva–Ukraina: istorija, politologija, kultūrologija: 1993 m. rugs. 28–30 d. įvykusios Vilniuje tarptautinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995, s. 182-183. Przedruk w: Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори: До 200-ліття Ніжинської вищої школи. Вип. 3 (Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя), ред. В.П. Яковець (гол. ред.) та ін., Ніжин 2005, с. 5-7. 

18. Все двигатели проходят испытания, перед тем как быть установленными в автомобиль. O pewnym typie rosyjskich konstrukcji wyrażających następczość zdarzeń, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 5. Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, („Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2747. Slavica Wratislaviensia CXXXVIII), Wrocław 2005, s. 189-196. 

19. Польская лингвистическая литература XIX-нач. XX вв. в цифровом формате. На пути к созданию библиографии польской лингвистики в фондах интернет-библиотек, Лексикографiчний бюлетень, вип. 13, Київ 2006, s. 76-80. 

20. O badaniach nad wyrażaniem uprzedniości / następstwa zdarzeń w czasie w pracach polonistycznych i rusycystycznych (na przykładzie zdań złożonych czasowych), „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 2915. Slavica Wratislaviensia CXXXIX, Wrocław 2006, s. 99 112. 

21. O rosyjskich konstrukcjach temporalnych ze spójnikiem пока i ich ekwiwalentach w języku polskim, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2007, s. 211-220. 

22. Polskie PRZY i ZA oraz rosyjskie ПРИ i ЗА jako wykładniki wrażania równoczesności zdarzeń, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii słowiańskiej, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń 2007, s. 197-205. 

23. Интернет как источник языкового материала для синтаксических исследований (на примере таксисных конструкций в русском и польском языках), „Rossica Olomucensia” XLVI, t. II: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů – 30.08. – 01.09. 2007, Olomouc 2008, s. 87-92 [wersja internetowa online: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/01RosOloXLVI_II_-_cely_sbornik1.pdf]. 

24. Общая характеристика конструкций валентностного таксиса в польском и русском языках, [w:] Грамматика (Русско-славянский цикл). Материалы секции XXXVII Международной конференции, 11-15 марта 2008 г., Санкт-Петербург, ред. Г.Н. Акимова, Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств СПбГу, 2008, с. 102-111. 

25. О маркировании границ временного контакта ситуаций в таксисных конструкциях (на примере выражения предшествования в польском и русском языках), [w:] Изучавање словенских jезика, књижевности и култура као инословенских и страних. Зборник реферата, приређиваћ Б. Станковић, Београд 2008, с. 236-242. 

26. Таксисные конструкции контактного предшествования в польском языке (на примере сложных предложений), [w:] Структурно-семантические параметры единиц языка и речи, отв. ред. О.М. Чупашева, Мурманск 2009, с. 70-75. 

27. Rosyjskie i polskie konstrukcje taktyczne z rzeczownikami бытность/bytność, [w:] Świat ukryty w znaczeniu czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. I. Generowicz, E. Kaczmarska, I. M. Doliński, Warszawa 2009, s. 247-261. 

28. Polska klasyka lingwistyczna w wirtualnym świecie Internetu, „Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, seria AB 9 (60), Wrocław 2010, s. 151-154. 

29. Semantyka taxis a sygnalizowanie granic czasowych sytuacji taktycznych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria XII: Językoznawstwo (tom na Kongres Slawistów w Mińsku, 2013), Warszawa 2012, s. 113-120. 

30. O semantyce taxis (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), „Studia Linguistica Polono-(Meridiano)Slavica”, 14–15 (2013), s. 91–105. 

31. O czekaniu słów kilka. Konstrukcje taktyczne fundowane na predykacie czekać, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 231-244. 

32. Uwagi o ekwiwalencji słów kluczowych w systemie informacyjnym iSybislaw (na przykładzie wybranych terminów gramatycznych), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 49 (2014), s. 203-218. Dostępny w: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/article/view/sfps.2014.019/545.


Recenzje:

1. E. Bryzgunowa, Emocyonalno-stilisticzeskije razliczija russkoj zwuczaszczej rieczi, Moskwa 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 100-103. 

2. В. Храковский, А. Володин, Семантика и типология императива. Русский императив, Ленинград 1986 [w:] „Slavia Orientalis” 1991, nr 1-2, s. 207-210. 

3. T. Rott-Żebrowski, Kijewskij Missał. Lingwisticzeskoje issledowanije, Lublin 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia”” LVI, 1991, s. 140. 

4. T. Rott-Żebrowski, Historia pisma ruskiego, Lublin 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1991, s. 140-141. 

5. „Rossica Stetinensia” 1991, z. 2 i z. 3 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 88-92. Współautorka: Ł. Kusiak-Skotnicka. 

6. „Acta Polono-Ruthenica” II, 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 143-145. 

7. „Acta Polono-Ruthenica” IV, 1999 [w:] „Slavia Orientalis” 2000, nr 1, s. 143-146.


Opracowania, wstępy:

1. Wstęp [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i I. Łuczków, Wrocław 1998, s. 7. Współautorka wstępu: L. Pisarek. 

2. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2002, s. 7. Współautor wstępu: J. Sokołowski. 

3. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 8. Współautor wstępu: J. Sokołowski. 


4. Bibliografia prac naukowych Profesora Jana Sokołowskiego, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 23-32. 

5. Słowo o Jubilacie, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 9-16. 

6. Słowo wstępne, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 7-8 [współautor: M. Sarnowski].


Komunikaty, tezy:

1. Ogólnopolska konferencja językoznawcza we Wrocławiu, „Przegląd Rusycystyczny” 1987, z. 3-4, s. 251-254. 

2. I Ogólnopolska konferencja młodych naukowców-rusycystów (Warszawa 11-12. 01. 1985 r.), „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 109-111. 

3. Międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, IV (opis, konfrontacja, przekład)”, „Acta Polono-Ruthenica” IV, 1999, s. 417-418. 

4. Dialog polsko-wschodniosłowiański wczoraj i dziś. Międzynarodowa konferencja naukowa w Iławie (17-18. 09. 1999), „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, 
s. 190-191. 

5. O sposobach nominacji adresata w języku potocznym (na materiale języka rosyjskiego) [w:] Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów. Toruń 20-21 września 2000 r. Tezy wystąpień, Toruń 2000, s. 50-51. 

6. Z badań nad wyrażaniem względnej lokalizacji temporalnej zdarzeń. Streszczenie, „Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 4 (55), Wrocław 2005, s 47-50. 

7. Таксис следования. Временные предложения с формой БЫТЬ + participium perfecti assivi в придаточной части, [w:] Русский язык: исторические судьбы и современность. III Международный конгресс исследователей русского языка. 20-23 марта 2007 года. Труды и материалы. Составители М.Л. Ремнёва, А.А. Поликарпов, Москва 2007, s. 249-250 [wersja internetowa online: www.philol.msu.ru/~rlc2007/pdf/9.pdf]. 

8. О маркировании границ временного контакта ситуаций в таксисных конструкциях (на материале польского и русского языков), [w:] Изучавање словенских jезика, књижевности и култура као инословенских и страних. Зборник теза и резимеа, Београд 2008, s. 93. 

9. Semantyka taxis a sygnalizowanie granic czasowych sytuacji taktycznych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), [w:] XV Мiжнародны з’езд славiстаў (Мiнск, Белорусь, 20-27 жнiўня 2013 г.). Тэзiсы дакладаў у двух томах, т. 1: Мовазнаўства, Мiнск 2013, с. 111. 

10. Problem ekwiwalencji terminologii językoznawczej w świetle tradycji opisu języków słowiańskich (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego), [w:] XV Мiжнародны з’езд славiстаў (Мiнск, Белорусь, 20-27 жнiўня 2013 г.). Тэзiсы дакладаў у двух томах, т. 1: Мовазнаўства, Мiнск 2013, с. 339-340. 

11. Таксисная конструкция с деепричастием (не)дожидаясь, [w:] Русский язык: конструкционные и лексико-семантические подходы. Тезисы докладов. Constructional and Lexical Semantic Approaches to Russian. Abstracts, Санкт-Петербург 2013, c. 29, [tezy: http://iling.spb.ru/confs/rusconstr2013/pdf/abstracts.pdf; prezentacja: http://iling.spb.ru/confs/rusconstr2013/pdf/handouts/luchkov.pdf]. 

12. Ekwiwalencja terminologii językoznawczej w systemie informacyjnym iSybislaw a tradycja opisu języków słowiańskich, tezy referatu opublikowane online: http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/36 

13. Okiem studenta ... i nie tylko, „Slavica Wratislaviensia” 159: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 8. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, [= "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 3578], Wrocław 2014, s. 19-21.


Tłumaczenia:

1. Stepan Puszyk, Stanisław Vincenz i proza "folklorystyczna" współczesnych pisarzy ukraińskich, [w:] Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971), red. J.A. Choroszy, J. Kolbuszewski, Wrocław 1992, s. 99-103 [tłum. z języka ukraińskiego]. 

2. З оссолінськоï колекціï. Адам Міцкевич. Каталог виставки. Z ossolińskiej kolekcji. Katalog wystawy. Adam Mickiewicz, Lwów Wrocław, październik 1998, Wrocław 1998, s. 1-16 [tłum. z języka polskiego]. 

3. Olga Ciwkacz, Korespondencja Rościsława Romana Jendyka i Stanisława Vincenza, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, z. 22 (2011), s. 79-100 [tłum. z języka ukraińskiego]. 

Malej Izabella


  


Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.  

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 111, tel. (071) 375 45 74

E-mail:

izabella.malej [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor

 Prof. dr hab. Izabella Malej, ur. 1968, data uzyskania stopnia: dr 14 listopada 1995 (na podstawie rozprawy Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX w. Wybrane zagadnienia, napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Barańskiego) , dr hab. 6 lipca 1999 (praca habilitacyjna: Indywidualizm impresjonistyczny. Konstantina Balmonta świat wyobraźni poetyckiej), data otrzymania tytułu profesora: 17 maja 2006.

Zainteresowania naukowe:

literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku; zjawisko modernizmu w kulturze europejskiej; korespondencje literatury i sztuk pięknych; symbolizm literacki i jego kontaminacje z filozofią, antropologią, psychologią/psychoanalizą, religioznawstwem; poetyka dzieła modernistycznego.

Organizacja nauki:

1) członkini Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego;

3) członkini rady naukowej Kasy im. J. Mianowskiego (Fundacja na rzecz Nauki) z siedzibą
w Warszawie;

4) członkini Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

5) członkini Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.

Prywatnie o sobie:

Żyję z pasją (lecz nie szewską), zawsze mi mało tego, co piękne, twórcze i wzmacniające, a więc kontaktu z ludźmi, ze słowem mówionym i pisanym, dialogu na wszelkich poziomach, współistnienia, bliskości z naturą, miłości najbliższych, obecności przyjaciół, żal tego, co już przeminęło i pragnienie nowych doświadczeń. Słowa Marka Grechuty są mi przewodnikiem:

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy…Monografie:

1. Tajemnice duszy. Michaił Wrubel i psychoanaliza, Kraków 2017, ss. 336.

2. Eros w symbolizmie rosyjskim (filozofia – literatura – sztuka), Wrocław 2008, ss. 370.

3. Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady (A. Błok i A. Bieły), Wrocław 2002, ss. 222.

4. Indywidualizm impresjonistyczny. Konstantina Balmonta świat wyobraźni poetyckiej, Wrocław 1999, ss. 238.

5. Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1997, ss. 141.


Redakcje (książek i czasopism):

1. Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, tom jubileuszowy we współredakcji z Ewą Komisaruk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis 3961, Wrocław 2019, ss. 240.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11 (wespół z Elżbietą Tyszkowską-Kasprzak), seria: „Slavica Wraistlaviensia” CLVIII, Wrocław 2014, ss. 360.

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 6 (wespół z Zofią Tarajło-Lipowską), seria: „Slavica Wratislaviensia” CXXVIX, Wrocław 2004, ss. 300.

4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 5 (wespół z Zofią Tarajło-Lipowską), seria: „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, Wrocław 2004, ss. 280.

5. „Slavica Wratislaviensia” CXII, Wrocław 2001.


Artykuły w czasopismach:

1. Efekt lustra. Błok – Freud – Lacan, „Slavia Orientalis”, 2019, nr 4, s. 645-659.

2. Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa, „Slavica Wratislaviensia” CLXX, 2019, s. 25-40.

3. Gra popędów. Freud o Dostojewskim, „Slavica Wratislaviensia” CLXVI, 2018, s. 81-98.

4. Bierdiajew o Dostojewskim: żywioł dionizyjski, „Slavia Orientalis” 2018, nr 1, s. 7-21.

5. Lot ku wszechmocy. O projekcji inflacji psychicznej w sztuce Michaiła Wrubla, „Slavia Orientalis” 2015, nr 2, s. 277-288.

6. Sacrum w sztuce Michaiła Wrubla, „Musica Antiqua Europae Orientalis” XVII: Acta Slavica, Bydgoszcz 2014, s. 39-54.

7. Archetyp łabędzia w sztuce Michaiła Wrubla, „Slavia Orientalis” 2014, nr 2, s. 191-204.

8. Sztuka symbolizmu rosyjskiego pod znakiem angelologii. „Sześcioskrzydły Serafin” Michaiła Wrubla, „Гуманитарное пространство”. Международный альманах, т. 2, № 2, Москва 2013, s. 308-326.

9. Wędrówki męskiego „ego” w poszukiwaniu animy. Z refleksji psychoanalitycznej nad „Księżniczką Zjawą” Michaiła Wrubla, „Slavia Orientalis” 2012, nr 3, s. 309-320.

10. Piękno w anthroposie. Z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o erotyce, sztuce i teurgii, "Scripta Neophilologica Posnaniensia". Tom XII: Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze. Materiały Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy" pod redakcją: H. Chałacińska, St. Puppel, B. Waligórska-Olejniczak, Poznań 2012, s. 127-136.

11. Ikonografia ogrodów symbolizmu rosyjskiego. Bez, „Prace Filologiczne”. Tom LXI. Literaturoznawstwo, nr 1: ogrody, red. Naczelna E. Ihnatowicz, Warszawa 2011, s. 135-155.

12. Konstantina Balmonta impresje włoskie, „Litteraria Copernicana” 2011, nr 1 (7), s. 82-95.

13. Nieznane stronice rosyjskiej memuarystyki. Wspomnienia Konstantina Korowina, „Studia Rossica” XX, t. 1: Memuarystyka rosyjska i jej konteksty kulturowe, red. Naukowa A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa 2010, s. 271-281.

14. Seks, edukacja i syfilis. O społecznym obliczu kultury erotycznej w Rosji na przełomie XIX i XX w., „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 2 , s. 23-45.

15. From Cosmism to Perversion. The Erotics of Konstantin Balmont, „Slavic Almanac” 2008, 14 (1), UNISA (Republika Południowej Afryki), s. 21-41.

16. Идеал Софии – Премудрости Божией в русской культуре рубежа XIX – XX вв., Мова и культура (Науковый журнал), випуск 9, том 1 (89), Київ 2007, s. 171-178.

17. Феномен поцелуя в творчестве Константина Бальмонта, „Rossica Olomucensia” XLIV (za rok 2005), 2.část, Olomouc 2006, s. 415-420.

18. Eros jako modus vivendi w refleksji Wasilija Rozanowa, „Slavia Orientalia” 2007, nr 2, s. 161-180.

19. Вопрос пола и феминизма в культурном дискурсе русского модернизма (ч. 2), „Studia Slavica” - „Slovanské Studie” X (Ostrava – Opole 2006), s. 55-65.

20. Вопрос пола и феминизма в культурном дискурсе русского модернизма (ч. 1), „Studia Slavica” - „Slovanské Studie” X (Ostrava – Opole 2006), s. 33-39.

21. Ideał miłości erotycznej w filozofii rosyjskiej przełomu XIX – XX w., „Slavica Wratislaviensia” CXXXIX, Wrocław 2006, s. 25-42.

22. Agape, czyli chrześcijański wzorzec miłości w tekstach myślicieli rosyjskich z początku XX w., „Musica Antiqua Europae Orientalis” XIV: Acta Slavica, vol. 2, Bydgoszcz 2006, s. 29-38.

23. Marzenie o wszechjedności, czyli erotyzm androgyniczny w symbolizmie rosyjskim, „Przegląd Rusycystyczny” 2005, z. 2, s. 19-40.

24. Литературный мотив арлекинады в русском символизме.
Обзор вопроса, „Slavica Gandensia” (Uniwersytet w Gandawie - Belgia) 2004, nr 31, s. 77-95.

25. O kilku obliczach Erosa w prozie dekadentów rosyjskich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (Łódź) 2004, t. 47, z. 1-2 (93-94), s. 121-152.

26. Andrieja Biełego model miłości mistycznej. Idea bogoczłowieczeństwa, „Slavia Orientalis” 2004, nr 3, s. 371-390.

27. Parabaza, czyli ironiczny cudzysłów arlekinady (w oparciu o twórczość A. Błoka i A. Biełego), „Slavica Wratislaviensia” CXXIII, 2003, s. 7-26.

28. Martwa natura w malarstwie europejskim przełomu XIX i XX w. (od Maneta do Gauguina), „Studia Litteraria Polono-Slavica”, t. 7: Portret – Akt – Martwa Natura, pod red. G. Bobilewicz i J. Faryno, Warszawa 2002, s. 355-367.

29. O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego), „Litteraria”, nr XXXIII, Wrocław 2002,  s. 139-158.

30. Tradycje renesansu włoskiego w poezji rosyjskiej Srebrnego Wieku. Madonny Aleksandra Błoka, „Slavia Orientalis” 2002, nr 4, s. 545-562.

31. „...życie jest kobietą”. O mitycznym modelu kata i ofiary w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX w., „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 37-44.

32. Andrieja Biełego groteskowa wizualizacja literacka. Aspekt estetyczno-artystyczny, „Slavia Orientalis” 2001, nr 3, s. 367-386.

33. Groteskowa wizualizacja literacka w symbolizmie rosyjskim. Aspekt estetyczno-psychologiczny, „Pomosty. Dolnośląski Rocznik Literacki” 1999/2000, nr 4-5, s. 186-194.

34. Mit „Drzewa Kosmicznego” w poezji rosyjskiej Srebrnego Wieku (na przykładzie twórczości K. Balmonta), "Slavica Wratislaviensia" CIX, 2000, s. 17-28.

35. Bestiarium egzotyczne symbolistów rosyjskich (K. Balmont), „Litteraria”, nr XXXI, 2000, s. 53-74.

36. „Białych lilii kwiaty milczące...”. O symbolice roślin wodnych w rosyjskiej poezji modernistycznej, „Przegląd Rusycystyczny”, z. 1-2, 1999, s. 31-40.

37. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy błękitnej, "Slavica Wratislaviensia" CV, 1999, s. 35-56.

36. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja bieli, „Slavia Orientalis” 1999, nr 2, s. 223-238.

37. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja czerni, „Przegląd Rusycystyczny” 1998, z. 1-2, s. 27-35.

38. Poetyka odbić w pokazach natury Sergiusza Siergiejewa-Ceńskiego, „Przegląd Rusycystyczny” 1997, z. 1-2, s. 41 - 44.

39. Rola światła w pejzażach Sergiusza Siergiejewa-Ceńskiego, "Slavica Wratislaviensia" XCVIII, 1997, s. 53 - 64.

40. Impresjonistyczna technika postaciowania Aleksandra Grina, "Slavica Wratislaviensia" XCIV, 1996, s. 91-104.

41. Barwy pejzażowych kompozycji Sergiusza Siergiejewa-Ceńskiego, "Przegląd Humanistyczny" 1995, nr 4, s.101-107.

44. Impresjonistyczna proza Borysa Zajcewa, "Przegląd Humanistyczny" 1995, nr 3, s.99-117.

45. Tradycje impresjonizmu w pejzażu Aleksandra Grina, "Slavia Orientalis" 1995, nr 1, s.37-55.

46. Antoni Czechow i rosyjski pejzaż impresjonistyczny, "Slavica Wratislaviensia" LXXXVII, 1994, s.75-86.

47. Konstanty Balmont jako poeta-impresjonista, "Slavia Orientalis" 1994, nr 2, s.183-200.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. „Жизнь и смерть в круженьи вечном”. O metamorfozach czasu w twórczości Aleksandra Błoka, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej/Время в русской культуре, pod red. A. Dudka, Kraków 2019, s. 479-494.

2. Образ Иисуса Христа в поэзии Александра Блока, Русская литература: проблемы, феномены, константы, коллективная монография под ред. А. Пашкевич и Э. Тышковской-Каспшак, Вроцлав-Санкт-Петербург-Краков 2018, s. 111-130.

3. Dostojewski – mizogin mimo woli (refleksja postbierdiajewowska), [w:] Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje. Księga ofiarowana Pni Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz, pod red. P. Fasta, L. Łucewicz, B. Stempczyńskiej, Katowice 2018, s. 75-100.

4. Wizualizacje jaźni w sztuce Michaiła Wrubla, [w:] Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, pod red. H. Chodurskiej i A. Kotkiewicz, Kraków 2016,

133-143.

5. Chrystus i jego cień. O dwujednej symbolice jaźni w sztuce Michaiła Wrubla, [w:] Rosja w zbliżeniach. Szkice o literaturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, A. Polaka, M. Karwackiej, przy współpracy A. Tyki, Katowice 2016, s. 41-58.

6. Искусство Михаила Врубеля в ключе аналитической психологии, [w:] 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee/problemy/tematy, pod red. P. Fasta, Katowice 2015, s. 185-207.

7. Dusza zbłąkana w odmętach nieświadomości. O psychologicznym zjawisku alienacji w sztuce Michaiła Wrubla, [w:] Ciemność i światło. T. VI, pod red. K. Ruteckiej i K, Arciszewskiej, Gdańsk 2015, s. 54-76.

8. Гений и психопатология. Михаила Врубеля хождение по мукам, [w:] Revitalizace hodnot: umění a literatura II, ed. J. Dohnal, Brno 2015, s. 687-696.

9. Madonny Michaiła Wrubla, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii , kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 495-503.

10. Cień geniusza zła. O „demonie (siedzącym)” Michaiła Wrubla, [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek, pod red. J. Greń-Kuleszy, Opole 2014, s. 75-83.

11. Особенности освоения символики художественного мира (на примере творчества Михаила Врубеля), [w:] Художественное образование в пространстве современной культуры, Москва- Бойнице 2014, c. 185-197.

12. Syndrom Fausta: Michaił Wrubel i Johann W. Goethe, [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX – XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Halinie Waszkielewicz, pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków 2014, s. 145-160.

13. Twórczość i ezoteryka. Z refleksji antropologicznej Nikołaja Bierdiajewa, [w:] Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze, pod red. H. Chałacińskiej, B. Waligórskiej-Olejniczak, Poznań 2014, s. 67-80.

14. Opętani smutkiem. Malarstwo Michaiła Wrubla i Jacka Malczewskiego pod znakiem melancholii, [w:] Sztuka Europy Wschodniej / Искусство восточной Европы / Art of the East Europe: Polska – Rosja: Sztuka i Historia / ПольшаРоссиа: Искусство и История, red. J. Malinowski, I. Gavrash i N. Mizerniuk-Rotkiewicz, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2013, s. 441-448.

15. Мир символических ценностей в искусстве Михаила Врубеля. Магия жемчужной раковины, [w:] Revitalizace hodnot: umĕní a literatura, ed. J. Dohnal, Brno 2013, s. 259-268.

16. Symbol – jaźń – marzenie senne. Próba psychoanalitycznej interpretacji sztuki Michaiła Wrubla, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Sen, pod red. E. Komisaruk i in., Wrocław 2012, s. 77-89.

17. Malarstwo rosyjskie przełomu XIX i XX wieku u źródeł mitu. Pan Michaiła Wrubla, [w:] Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, pod red. D. Paśko-Koneczniak, Toruń 2012, s. 107-122.

18. Apetyt na ciało. O archetypie kanibalizmu seksualnego w symbolizmie rosyjskim, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, pod red. A. Matusiak, Wrocław 2010, s. 301-308.

19. Смех бесполого демона. Николай Гоголь в оценке Василия Розанова, [w:] Гоголь и 20 век. Материалы международной конференции, организованной докторской программой ELTE „Русская литература и культура между Востоком и Западом” Будапешт, 5-7 ноября 2009 г., ред. коллегия: Ж. Хетени, А. Дуккон, Ж. Калафатич, Budapest 2010, s. 176-183.

20. Anioły Michaiła Wrubla, [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. III, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009, s. 140-156.

21. Świat folkloru słowiańskiego w twórczości Konstantina Balmonta, [w:] Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI – XXI wieku, pod red. I. Rzepnikowskiej, Toruń 2009, s. 99-117.

22. Ciało uduchowione: akt męski w sztuce modernizmu rosyjskiego. [w:] Kobieta i/jako Inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), red. M. Cymborska-Leboda, A. Gozdek, Lublin 2008, s. 137-151.

23. Filozofia nierządu. Z rozważań Nikołaja Bierdiajewa o kobiecie upadłej, miłości i małżeństwie, [w:] Słowo – tekst – czas IX: Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu, pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2008, s. 69-76.

24. Iluminatorzy dusz: Andriej Bieły i Michaił Wrubel, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, red. J. Kapuścik, Kraków 2008, t. 2, s. 86-97.

25. Salome Aleksandra Błoka, czyli triumf ziemskiego żywiołu kobiecości, [w:] Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, pod red. W. Laszczak i D. Ambroziak, Opole 2008, s. 99-106.

26. Wizje „rosyjskiej Wenery” w sztuce Srebrnego Wieku, [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, pod red. F. Apanowicza i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2008, s. 42-55.

27. Symbolika erotyczna żywiołów w twórczości Andrieja Biełego, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008, s. 129-131.

28. O dwóch takich, co slawistykę wrocławską na gruzach budowali: Profesorowie Marian Jakóbiec i Franciszek Sielicki, [w:] Śląska Republika Uczonych, red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Wrocław 2008, s. 665-683.

29. O semantyce seksualnej obrazu Baby Jagi w kulturze rosyjskiej, [w:] Języki specjalistyczne 8: Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych, pod red. Ł. Karpińskiego, Warszawa 2008, s. 89-108.

30. Spór o kobiecość. Andriej Bieły i Otto Weininger, [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, pod red. A. Wieczorek, Opole 2007, s. 89-97.

31. Akt kobiecy w sztuce rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, cz. 1, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wojtowicz, Wrocław 2007, s. 127-134.

32. Kategoria płci w twórczości Nikołaja Bierdiajewa, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, naukowa A. Ksenicz, B. Tichoniuk, Zielona Góra 2007, s. 63-71.

33. „Форальное искусство”: теория карнавализации Михаила Бахтина и нидерландская живопись эпохи Возрождения, [w:] Бахтин. Европа. Век двадцатый, сборник статей под ред. В. Щукина, Kraków 2006, s. 35-54.

34. Polyphonic Provocation. The Nude in the Art of Cubo-Futurism, [w:] At the Crossroads of Linguistic Sciences, ed. by: P. P. Chruszczewski, M. Garcarz, T. P. Górski, Kraków 2006, s. 467-477.

35. Andriej Bieły i kubizm, [w:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. Rocznicę Jego urodzin, pod red. W. Dynaka i M. Ursela, Wrocław 2005, s. 633-647.

36. Literacki mit Petersburga w symbolizmie rosyjskim, [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, tom 2: Słowiańszczyzna Wschodnia, red. Cz. Andruszko, B. Zieliński, Poznań 2005, s. 85-100.

37. Paryż Konstantina Korowina, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 5, seria: „Slavica Wratislaviensia” CXXVIII, pod red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 129-140.

38. Secesja w kulturze rosyjskiej. Motyw arlekinady, [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2002, s. 207-224.

39. Стиль модерн в русском искусстве и поэзии, [w:] Иван Бунин и его время. Под ред. Х. Вашкелевич, Kraków 2001, s. 87-97.

40. Dionizos cierpiący, czyli symbolizm rosyjski w kręgu filozofii F. Nietzschego, [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej, pod red. M. Aleksiejenki, Szczecin 2000, s. 349-353.

41. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy zielonej, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, pod red. T. Poźniaka i A. Skotnickiej-Maj, t. 2, Wrocław 1999, s. 101-111.

42. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy czerwonej, [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania, pod red. M. Ściepury, Zielona Góra 1999, s. 111-121.

43. Konstantin Balmont jako kolorysta. Funkcja barwy żółtej, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod. red. E. Biernat i T. Bogdanowicza, Gdańsk 1999, s. 112-125.

44. Osip Dymow i impresjonizm, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod. red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 97-108.


Recenzje:

1. Wańka-Wstańka, czyli rzecz o polsko-rosyjskich relacjach (około)literackich. książki: A. Sobieska, Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską, Warszawa 2015; „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 1 (r. CIX), s. 229-237.

2. Brzykcy, Ekstaza w świecie umiaru. O systemie estetycznym Władysława Chodasiewicza, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, s. 140-144.

3. Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego. Redakcja: Anna Paszkiewicz, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wiesława Zybura. GAJT Wydawnictwo 1991 s.c. Wrocław 2010, „Orbis Linguarum”, ss. 5.

4. Beata Waligórska-Olejniczak, „Sceniczny gest w sztuce A.P. Czechowa Mewa i taniec wyzwolony jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej”, Poznań 2009, ss. 128, „Slavia Orientalis” 2010, nr 2, s. 275-279.

5. Wasilij Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, przekład (z języka rosyjskiego) Bogusław Żyłko, Kraków 2006: UNIVERSITAS, ss. 348, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 3, s. 141-144.

6. Halina Chałacińska-Wiertelak, Культурный код в литературном произведении. Интерпретации художественных текстов русской литературы XIX и XX веков, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2002, ss. 238, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 127-129.

7. Инна Корецкая, Литература в кругу искусств (полилог в начале XX века), Москва 2001, ss. 296, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 4, s. 110-114.

8. Maria Cymborska-Leboda, Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. На пути к философии любви, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, ss. 224, „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, Wrocław 2004, s. 144-146.

9. Ewa Komisaruk, Proza Michaiła Kuzmina, Wrocław 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 135, „Slavia Orientalis” 2003, nr 2, s. 266-271.

10. Agnieszka Matusiak, Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), Wrocław 2001, ss. 191, „Slavia Orientalis” 2002, nr 1, s. 115-122.

11. Danuše Kšicová, Slovo a tvar, Masarykova Univerzita, Brno 1998, ss. 320, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2000, t. 43, z. 1-2 (85-86), s. 217-222.

12. Ivo Pospíšil, Ruský romá Nástin utváření žánru do konce 19. století, Masarykova univerzita v Brně 1998, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2001, t. 44, z. 1-2 (87-88), s. 170-177.

13. Antoňák, Sociokultúrna interpretácia románov M. Šolochova (Tichý Don, Rozoraná celina), „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 176-179.

14. Žilka, Text a posttext. Cestami poetiky a estetiky k postmoderne, Nitra 1995, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”1999, z. 1-2, s. 201-206.

15. Сто поэтесс Серебряного века. Антология, составители и авторы биографических статей: М. Л. Гаспаров, О. Б. Кушлина, Т. Л. Никольская, Санкт-Петербург 1996, ss. 301, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 138-141.

16. Ivo Pospíšil, Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století, Masarykova univerzita v Brně 1995, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1998, t. 41, z. 1-2 (81-82), s. 206-211.

17. Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Pod red. A. Raźny, D. Piwowarskiej, Kraków 1997, "Slavica Wratislaviensia" CI, 1998, s. 147-150.

18. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, René Wellek a meziválečné Československo (Ke kořenům strukturální estetiky), Masarykova univerzita v Brně 1996, "Dykcja. Pismo literacko-artystyczne" 1997, nr 5 (wiosna), s. 215-217.

19. Rumińska, H. Waszkielewicz, Język rosyjski. Mały podręcznik tekstów pisanych. PWN, Warszawa-Kraków 1996, "Orbis Linguarum" (Legnickie Rozprawy Filologiczne), vol. 6, 1997, s. 341 - 343.

20. Jahn, L. Koryciński, Język rosyjski. Poradnik ortograficzny dla Polaków, Warszawa-Kraków 1996 „Orbis Linguarum” (Legnickie Rozprawy Filologiczne) 5, 1996, s. 347-348.

21. Powoli zmierzając do syntezy [rec. książki T. Klimowicza Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996)], "Dykcja. Pismo literacko-artystyczne" 1996, nr 3-4, s. 167-170.

22. Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy rodkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet ląski, Ustroń, 15-19 listopada 1993. Redakcja naukowa prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivanikov, prof. dr Douwe Fokkema, Katowice 1995, "Slavica Wratislaviensia" CI, 1998, s. 150-153.

23. Uzmysłowienie Josifa Brodskiego /recenzja książki Piotra Fasta, Spotkania z Brodskim, Wrocław 1996/, "Dykcja. Pismo literacko-artystyczne" 1996, nr 2 (wiosna), s. 113-116.

24. Adam Bezwiński, Iwan Kiriejewski - krytyk i myśliciel, "Slavica Wratislaviensia" XCVIII, 1997, s. 112 - 113.

25. Pisarz i władza. (Od Awwakuma do Sołżenicyna). Pod red. B. Muchy, "Slavica Wratislaviensia" XCII, 1996, s. 119-121.

26. A. B. Mucha, Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza, "Slavica Wratislaviensia" XCII, 1996, s. 122-124; B). Romantyczny przyczynek do biografii Adama Mickiewicza (o książce B. Muchy, Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza), "Orbis Linguarum" (Legnickie Rozprawy Filologiczne), vol. 2, Legnica 1995, s.308-310.


Dyskusje i wywiady:

1. Zmysł Rzymu, sens Italii. Kultura włoska w poszukiwaniach rosyjskich twórców przełomu XIX i XX wieku, wywiad przeprowadzony przez Małgorzatę Burzyńską, „Litteraria Copernicana” 2011, nr 1 (7), s. 178-200.


Inne:

1. Profesor Telesfor Poźniak (1932-2019), „Slavia Orientalis”, 2019, nr 3, s. 435-438.

2. "Wciąż jestem tutaj": wspomnienie o Prof. Danuši Kšicove (1932-2017),
„Slavica Wratislaviensia” [T.] 164 (2017), s. 193-194.

3. F. Dostojewski, Myśli, wybór i słowo wstępne I. Malej, Wrocław 1998, wyd. „StudioX”, ss. 76.

4. Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej, Wrocław 1996, ss. 112. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione: Wrocław 2001, ss. 97.Konferencje (2015-2020):

Искусство Михаила Врубеля в ключе аналитической психологии, „25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee. Problemy. Tematy”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 18-19 lutego 2015 r.

Wizualizacje jaźni w sztuce Michaiła Wrubla „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Neofilologii, 24-25 kwietnia 2015 r.

Особенности освоения символики художественного мира (на примере искусства Михаила Врубеля), „Современное художественное образование: педагогические аспекты оптимизации”, Министерство культуры Российской Федерации oraz Академия изящных искусств Сергея Андрияки, Москва/Moskwa, 26-27 listopada 2015 r.

Gra popędów. Freud o Dostojewskim, „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Neofilologii, 20-21 kwietnia 2017 r. Kraków.

Secrets of the Soul. Mikhail Vrubel and psychoanalysis, II Международная интеграционная научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы современной культуры и образования», ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» oraz Институт социально-гуманитарного образования ФГБУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 27-31 marca 2017 r. Moskwa.

Бердяев о Достоевском: дионисическая стихия, РОССИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР II. ЛИТЕРАТУРА, ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, Филологический факультет Университета Николая Коперника в Торуни, 17-18 listopada 2017 r. Toruń.

Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa, „Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych”, 28-29 maja 2018 r., Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej.

O metamorfozach czasu w twórczości Aleksandra Błoka, „Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре”, 201-21 września 2018 r., Kraków, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej UJ.

Błok i Freud: figura melancholii, XII Международная научная конференция ВОСТОК-ЗАПАД: ДИАЛОГ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР/XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHÓD – ZACHÓD: DIALOG JĘZYKÓW I KULTUR, 6 -7 июня 2019 г./6 -7 czerwca 2019 r., ИНСТИТУТ НЕОФИЛОЛОГИИ ПОМОРСКОЙ АКАДЕМИИ Г. СЛУПСКА (ПОЛЬША)/INSTYTUT NEOFILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU.

Centaury Andrieja Biełego, IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt“ na temat „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”, 26 – 27 września 2019 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.


Wykłady (otwarte i zlecone) (2015-2020)

W latach 2015-2018 wygłosiłam cykl wykładów pt. „Filologia hermeneutyczna” dla słuchaczy Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego UWr. (wykłady zlecone).

Malicki Jarosław


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

E-mail:

jaroslaw.malicki [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Kierownik Zakładu BohemistykiDr hab. Jarosław Malicki - językoznawca, bohemista i polonista. Doktorat z zakresu językoznawstwa (2000) na podstawie rozprawy „Problematyka funkcjonowania nazw miejscowych Śląska w języku czeskim”, habilitacja (2021) na podstawie cyklu „Determinanty regionalnej historii języka czeskiego na Śląsku”.
Naukowo zajmuje się historią języka czeskiego na Śląsku i miejscem tego regionu w dziejach komunikacji społecznej na ziemiach czeskich. Publikuje też prace z zakresu stosunków językowych polsko-czeskich oraz historycznej toponomastyki (toponimia Ziemi Kłodzkiej, rozwój czeskiej egzonimii).
Adiunkt w Zakładzie Bohemistyki IFS UWr., członek rad naukowych czasopism „Listy filologické“ (Akademie věd České republiky) i „Didaktické studie“ (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) .
W podróży - przez Czechy, Morawy, Łużyce i Śląsk – pociągiem z mapy do krajobrazu, przez małe rynki i nawsia, z powieści do opowieści…Monografie:

1. J. Malicki Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2432, Slavica Wratislaviensia CXX, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, ss. 233, 1 nlb., 26 ilustracji.

Recenzja: 
K. Komárek, Jarosław Malicki: Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 233 s., „Acta onomastica” 44, 2003,   s. 194-196.

 [współautorstwo:]

1. O. Felcman, R. Fukala, V. Hrubý, J. Malicki et al., Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, ss. 761. Autorstwo rozdziału 19  (zob. punkt 2).

2. Rec. R. Šimůnek, Ondřej Felcman – Radek Fukala a kol., Poděbradové. Rod českomoravských pánů kladských hrabat a slezských knížat, NLN, Praha 2008, 766 s., 469 Kč, „Dějiny a současnost” 30, 2008, č. 12, s.47; P. Čornej, Poděbradové (Úvaha na okraj monografie o jedné větvi šlechtického rodu), „Český časopis historický” 107, 2009, č. 1, s. 152-159.

3. E. Semotanová et al., Kladsko. Historickogeografický lexikon, Praha – Kłodzko – Wrocław: Historický ústav AVČR, 2015, ss. 316, ilustracje i mapy. Autorstwo rozdziału (zob. punkt 2), projekt i opracowanie mapy (zob. punkt 6).

4. Rec. T. Grim, Eva Semotanová – Tomáš Burda – Ryszard Gładkiewicz – Pavel Chromý – Zdeněk Kučera – Jarosław Malicki – Jiří Martínek – Petr Osoba, Kladsko. Historickogeografický lexikon, Praha 2015, „Historická geografie“ 42, 2016, č. 1, s. 119.


Redakcje monografii naukowych:

1. Wrocław w Czechach  Czesi we Wrocławiu. Literatura  język  kultura, red. Zofia Tarajło-Lipowska, Jarosław Malicki, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003, 417 stron, 1 nlb., 89 ilustracji.

2. Na kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze. VII Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów, Radków, 28-29 III 2008, red. Jarosław Malicki, Ladislav Janovec, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Radków: Urząd Miasta i Gminy, 2009, 358 stron.


Artykuły w czasopismach:

1. J. Malicki, Między harmonią i niepokojem. O „Ciszy” Władysława Broniewskiego, „Język Polski w Szkole Średniej” 13, 1997/1998, z. 4, s. 41-48.

2. J. Malicki, Dyskusja o nazwie państwa czeskiego, „Poradnik Językowy” 1998, z. 1-2, s. 66-71.

3. J. Malicki. Zmiana etnicznego charakteru osadnictwa w czeskim pograniczu i jej niektóre konsekwencje kulturowe, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54, 1999, z. 1, s. 37-52.

4. J. Malicki, Vratislav v české paměti. Kapitola z neexistijícího průvodce, „Cahiers du CEFRES“ 2000, No. 18: Slova města. Materiály z konference konané v Praze 11.6.1998, s. 109-132.

5. J. Malicki, O konotacjach toponimii historycznej na przykładzie użycia śląskich nazw geograficznych w języku czeskim, „Rozprawy Komisji Językowej WTN” 30,  2004, s. 89-98.

6. J. Malicki, Język polski i język czeski na południowej rubieży Dolnego Śląska w wiekach średnich, „Rozprawy Komisji Językowej WTN” 33, 2006, s. 281-287.

7. J. Malicki, Vztah Slezsko – česká jazyková pospolitost ve vývojí jazykového vědomí Čechů a Moravanů do konce 18. století, „Listy filologické“ 130, 2007, seš. 3-4, s. 295-310.

8. J. Malicki, Dějiny jazyka v Polsku, „Listy filologické“ 131, 2008, seš. 1-2, s. 243-248.

9. J. Malicki, Sny o Májovém snu minsterberského knížete a kladského hraběte Jindřicha mladšího z Poděbrad, „Slavica Wratislaviensia” 155, 2012: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10. Sen, red. Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Ewa Komisaruk, Manuela Maciołek, Sylwia Wójtowicz, s. 337-344 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 3277).

10. J. Malicki, K polské recepci české bible 16. století, „Historie  otázky  problemy“ 5, 2013, nr 2: Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí, red. Alena A. Fidlerová, Marie Šedivá Koldinská, Jiří Mikulec, s. 11-22.

11. J. Malicki, O kilku nowszych bohemizmach w polszczyźnie, „Slavica Wratislaviensia” 159, 2014: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład 8, red. Iwona Łuczków, s. 255-268 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 3575).

12. J. Malicki, K diversifikaci dějin češtiny. Slezsko, „Acta Universitatis Carolinae Philologica“ 3, 2014: Slavica Pragensia XLII, red. František Martínek, Jana Česká, s. 83-92.

13. J. Malicki, K onymickým stopám jazykové historie okolí Broumovských stěn, „Východočeské listy historické“, 36, 2016, s. 7-19.

14. J. Malicki, Vratislav czy Wrocisław. O genezie i rozwoju nazwy Wrocławia wobec danych o dziejach komunikacji językowej na Śląsku od X do XIII w., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 70, 2016, nr 2, s. 3-17.

15. J. Malicki, Zagadnienie morawskiej i czeskiej obecności na wczesnośredniowiecznym Śląsku jako przesłanka dla lingwistyki historycznej regionu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 72, 2017, z. 2, s. 3-30.

16. J. Malicki, Zapisy toponimicznych poloników i bohemików wobec zagadnienia powstania i rozwoju polsko-czeskiej granicy językowej w średniowieczu, „Onomastica Slavogermanica” 31, 2019, s. 55-76.

17. J. Malicki, O kilku cechach pisowni szesnastowiecznych dokumentów czeskich z księstw opolskiego i raciborskiego, „Slavica Wratislaviensia” 174, 2021, s. 93-109. 


Rozdziały w monografiach:

1. J. Malicki, O toponimii historycznej Śląska z polskiej i czeskiej perspektywy, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki, red. Romana Łobodzińska, Wrocław: Wydawnictwo WTN, 2003, s. 183-188.

2. J. Malicki, Slezské jazykové spektrum a kategorie okraje a středu ve vývoji komunikace společnosti zemí Koruny české ve 14. až 18. století, Śląska Republika Uczonych, vol. 2, 2006: red. Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006, s. 15-25.

3. J. Malicki, Poděbradové v dějinách jazyka a literatury, [w:] Ondřej Felcman, Radek Fukala et al., Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 477-503, 630-640.

4. J. Malicki, Slezské motivy ve vývoji české historiografie a legendistiky, [w:] Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura (1300-1740), red. Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolárová, Praha: Národní galerie, 2008, díl A, s. 59-67.

5. J. Malicki, Hejszowina. Przyczynek do badań nad dziejami nazewnictwa górskiego Sudetów, [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. Romana Łobodzińska, t. 1-2,  Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010, t. 2, s. 67-82.

6. J. Malicki, Vratislav - město cizí, avšak české, [w:] Město: vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, red. Jan Malura, Martin Tomášek,  Ostrava: Filozoficka fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, s. 114-124.

7. Jarosław Malicki, Místní a pomístní jména z Českého koutku v nářečí a mimo nářečí, [w:] Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, red. Zbyněk Holub, Roman Sukač, Frýdek-Místek – Opava: Nakladatelství Kleinwachter, Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 124-135.

8. Jarosław Malicki, Recepce češtiny v Polsku, [w:] Robert Dittmann et.al., Studie k moderní mluvnici češtiny 3. Čeština a dějiny, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 148-163.

  Rec. J. David, Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.), Studie k moderní mluvnici češtiny 3: Čeština a dějiny, „Slovo a slovesnost“ 76, 2015, č. č, s. 303-307.

9. J. Malicki, O cizích zeměpisných jménech v Kronice české Václava Hájka z Libočan, [w:] Studia Hageciana 1: Na okraj Kroniky české, red. Jan Linka, Praha: Academia, 2015, s. 55-66.

10. J. Malicki, Proměnlivé osudy kladských zeměpisných jmen, především místních, tłum. Roman Madecki, [w:] Eva Semotanová et.al., Kladsko. Historickogeografický lexikon, Praha – Kłodzko – Wrocław: Historický ústav AVČR, 2015,  s. 49-67. Opracowanie przedrukowane w oryginalnej wersji językowej, Zmienne losy kłodzkich nazw geograficznych, zwłaszcza nazw miejscowych, [w:] Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej, red.  Ryszard Gładkiewicz, Agnieszka Latocha, Eva Semotanová, Wrocław – Kłodzko – Praga: Agencja Wydawnicza ARGI, 2015, s. 53-72.

11. J. Malicki, Podiebradzcy książęta Ziębic i Oleśnicy w pamięci czeskich pisarzy XVI i XVII wieku, [w:] Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego, red. Wojciech Mrozowicz, Wrocław – Oleśnica: EDYCJA - Książki Naukowe i Specjalistyczne, 2017, s.  137-152.

12. R. Dittmann, J. Malicki, Mutual Relations betweeen Polish and Czech Bibles in Early Modern Period, [w:] Word of God, words of men. Translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance, Ed. Joanna Pietrzak-Thebault, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht (Academic Studies 43), 2019, s. 205-228.


Artykuły hasłowe - rozdziały w encyklopedii naukowej:

1. J. Malicki, Bohemismy v polštině, [w:] Nový encyklopedický slovník češtiny, red. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 179-181, [online:] czechEncy. Nový encyklopedický slovník češtiny,  http://www.czechency.org.

2. J. Malicki Čeština ve Slezsku, [w:] Nový encyklopedický slovník češtiny, red. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 265-271, [online:] czechEncy. Nový encyklopedický slovník češtiny,  http://www.czechency.org.

3. J. Malicki, Vliv češtiny na polštinu, [w:] Nový encyklopedický slovník češtiny, red. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 2013-2017, [online:] czechEncy. Nový encyklopedický slovník češtiny,  http://www.czechency.org .


Artykuły w materiałach z konferencji naukowych:

1. J. Malicki, Ke zprávám o Slezsku ve východočeských městských kronikách z 18. století, [w:] Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze symposia konaného 27. - 29. 5. 1999, red. Václav Petrbok, Radek Lunga, Jan Tydlitát, Boskovice: nakladatelství Albert, 1999,  s. 79-91.

   Rec. M. Řezník, Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze symposia konaného 27. - 29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, „Acta Comeniana” 14 (XXXVIII), 2000, s. 294-297.

2. J. Malicki, Zapis i interpretacja doświadczeń przeszłości w nazwach miejscowych. Z problematyki toponimii śląskiej w języku czeskim, [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, red. Anna Pajdzińska, Piotr Krzyżanowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999, s. 277-299.

3. J. Malicki, Symbolika pograniczna obszaru sudeckiego (na wybranych przykładach z czeskiego nazewnictwa, literatury i folkloru, [w:] I Międzynarodowa Konferencja „Człowiek i środowisko w Sudetach”, red. Maria Boguszewicz, Artur Boguszewicz, Donata Wiśniewska, Wrocław: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2000, s. 359-377.

4. J. Malicki, Wrocławskie nazwy miejskie w czeskich tekstach o stolicy Śląska, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład, red. Larysa Pisarek, Jan Sokołowski, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2191, Slavica Wratislaviensia CVII, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 67-75.

5. J. Malicki, Czeskie nazewnictwo geograficzne dawnego Śląska z perspektywy interetnicznej komunikacji językowej na ziemiach Korony Czeskiej, [w:] Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci (sborník z mezinárodní konference), red. Irena Bogoczová, Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001, s. 233-242.

6. J. Malicki, Polskie nazwy miejscowe w tekstach czeskich z końca XX wieku, [w:] Język i literatura czeska u schyłku XX wieku, red. Mieczysław Balowski, Jiří Svoboda, Wałbrzych – Ostrava: Wydawnictwo PWSZ w Wałbrzychu, 2001, s. 171-180.

  Rec. K. Komárek, O polských exonymech v současné češtině, „Acta onomastica” 43, 2002, s. 164-165.

7. J. Malicki, Legendarny założyciel Wrocławia w tradycji czeskiej historiografii, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. IV, red. Anna Paszkiewicz, Łucja Skotnicka-Kusiak, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2505, Slavica Wratislaviensia CXXII, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 29-37.

8. J. Malicki, Refleksy czeskiego sąsiedztwa w nazewnictwie miejskim Wrocławia, [w:] Wrocław w Czechach Czesi we Wrocławiu. Literatura język kultura, red. Zofia Tarajło-Lipowska, Jarosław Malicki, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003, s. 165-177.

9. J. Malicki, Středověká exonyma v české a polské diachronní lexikografii, [w:] Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám, red. Petr Nejedlý, Miloslava Vajdlová za spol. Borisa Lehečky, Praha: Ústav pro jazyk český AVČR, 2005, s. 209-224.

10. J. Malicki, Użycie nazw geograficznych a kreacja przestrzeni historycznego Śląska w tekstach czeskich, [w:] Przestrzeń w języku i kulturze. problemy teoretyczne, interpretacje tekstów religijnych, red. Jan Adamowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2005, s. 199-206

11. J. Malicki, Nieoficjalne nazwy miejscowe w języku czeskim i polskim, [w:] Z najnowszych tendencji w polskim  nazewnictwie, red. Romana Łobodzińska, Wrocław – Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2005, s. 33-42.

12. J.  Malicki, Język czeski, morawski i śląski. Z dziejów czeskiej świadomości językowej, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład, red. Michał Sarnowski, Włodzimierz Wysoczański, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3023, Slavica Wratislaviensia CXLVII, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s. 249-260.

13. J. Malicki, Periodizační body dějin jazyků ve Slezsku (středověk a raný novověk), [w:] K periodizaci dějin Slezska. Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11.-12. prosince 2007, red. Dan Gawrecki, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 123-137.

14. J.  Malicki, Czeska oronimia Gór Stołowych / Česká oronymie Stolových hor, [w:] Na kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze. VII Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów, Radków, 28-29 III 2008, red. Jarosław Malicki, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Ladislav Janovec, Radków: Urząd Miasta i Gminy, 2009, s. 34-59.

15. J.  Malicki, Język czeski na Śląsku w kontekście śląskich dziejów języka polskiego i niemieckiego. Pytanie o granice historii języka, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. Jaroslav Lipowski, Dorota Żygadło-Czopnik, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, s. 375-387.

16. J. w Malicki, Polská Ostrava národa moravského“ O konotačních vlastnostech toponym nejen ve Slezských písních Petra Bezruče, [w:] Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava – sborník příspěvků, red. Jaroslav David, Michaela Čornejová, Milan Harvalík, Ostrava – Praha:  Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro jazyk český AVČR, 2010, s. 339-347.


Opracowania, wstępy:

1. Książki z Czech i o Czechach w dawnych bibliotekach śląskich. Prezentacja wybranych bohemików ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, oprac. Manuela Maciołek, Jarosław Malicki, nakładem Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej we Wrocławiu, Wrocław 2002, ss. 32.

2. Z. Tarajło-Lipowska, J. Malicki, Wstęp, [w:] Wrocław w Czechach Czesi we Wrocławiu. Literatura język kultura, red. Zofia Tarajło-Lipowska, Jarosław Malicki, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003, s. 11-13. 

3. A. Latocha, T. Bieda, R. Gil, J. Jaremczyk, J. Malicki, S. Sochacka, Nazwy miejscowe Ziemi Kłodzkiej, [opracowanie haseł w:] Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej, red. Agnieszka Latocha, Ryszard Gładkiewicz, Eva Semotanová, Wrocław Kłodzko Praga: Agencja Wydawnicza ARGI, 2015, s. 103-179.

4. Místní jména českého původu na území Kladska, rekonstrukční mapa, autorský návrh a kartografické zpracování Jarosław Malicki, [w:] Eva Semotanová et al., Kladsko. Historickogeografický lexikon, Praha – Kłodzko – Wrocław: Historický ústav AVČR, 2015, s. 64-65. Przedruk z opisem w języku polskim: Nazwy miejscowe pochodzenia czeskiego na Ziemi Kłodzkiej, mapa rekonstrukcyjna, projekt autorski i opracowanie Jarosław Malicki, [w:] Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej, red.  Ryszard Gładkiewicz, Agnieszka Latocha, Eva Semotanová, Wrocław Kłodzko Praga: Agencja Wydawnicza ARGI, 2015, s. 70-71.


Recenzje:

1. J. Malicki, Karel Komárek: Osobní jména v českých biblích, VOTOBIA, Olomouc 2000, ss. 132, „Bohemistyka” 2002, s. 170-172.

2. J. Malicki, Ondřej Koupil, Grammatykáři: česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533–1672, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, ss. 329, „Slavia Occidentalis“ 64, 2007, s. 283-285.

3. J.  Malicki, Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky, ed. Jana Pleskalová et al., Praha: Academia, 2007, ss. 688, „Česká literatura“ 57, 2009, nr 1, s. 115-122.


Publikacje nierecenzowane (popularnonaukowe, informacyjne):

1. B. Czerepok, E. Czerepok, J. Malicki, Non scholae... Pięćdziesiąt lat Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie, 1945–1995, Wrocław: I-BiS, 1995, ss. 128, ilustracje.

2. J. Malicki, O nazwach Pasterki, [w:] Stanisław Góra, Pasterka, Pasterka 2015, s. 26-29.  [artykuł:]

3. J. Malicki, Śląsk jako wspólny obszar dziejów Polski i Czech: Sowiogórski i bardzki odcinek przedgórza sudeckiego, „Rocznik Dzierżoniowski” 14, 2005, Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, s. 21-30.


Tłumaczenia:

Teksty literackie

1. Kruche rzeczy. 12 wierszy poetów czeskich (arkusz translatorski), Wrocław – Wałbrzych 1992 (z Z. Tarajło-Lipowską, K. Cepigą, B. Ganczarczyk, S. Górą, M. Pieszczoch, D. Kozak-Rybską, T. Maszewskim, U. Węcłowską).

2. Refleksy. 10 krótkich opowiadań czeskich, Wałbrzych 1993, s. 44-45 (z Z. Tarajło-Lipowską, B. Ganczarczyk, S. Górą, T. Maszewskim, M. Pieszczoch, U. Węcłowską).

3. Z wierszy słowackiej „Katolickiej  moderny“ (Gorazd Zvonický, Pavol Gašparovič-Hlbina, Svetoslav Veigl),“Proglas. Pismo Towarzystwa Miłośników Europy Środkowej” nr 12 - 1/2001, s. 49-51.

4. Gdyby wiersze miały drzwi. Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat, wybór i opracowanie Dalibor Dobiáš, Wrocław, Atut, 2005 (wiersze Petr Motýla, Jáchyma Topola, Karla J. Čápka – z Dorotą Żygadło-Czopnik).

5. Vratislav Effenberger, Polowanie na czarnego rekina. Wiersze i pseudoscenariusze 1940-1986, Wrocław: Atut, 2006 (wraz z D. Dobrew, M. Domagalskim, L. Engelkingiem, M. Grześczakiem,  S. Szostok, D. Tkaczewskim).

Teksty informacyjne  i naukowe

1. vo Kořan, Łaskami słynąca Madonna Krzeszowska. Maria Gratia Domus – Domus Gratiae Mariae, [w:] Henryk Dziurla, Ivo Kořan, Jan Wrabec, Krzeszów. Europejska perła baroku, Legnica: Kuria Biskupia, 2001.

2. Tomáš Pecina, Bądźcie dla nas surowsi! Rzut oka na wydarzenia w czasie obrad światowych finansistów w Pradze, „Gazeta Wyborcza”, 26 X 2000, nr 251, s. 16-17.

3. Malarstwo na miedzi w sztuce europejskiej XVI-XVIII w. Katalog wystawy. Muzeum Miedzi w Legnicy, Národní galerie v Praze, Legnica 2003 (tekst polski, s. 7-20, 110-136)

4. Karel Komárek, Wariantywność i dynamika rozwojowa czeskiej terminologii religijnej, [w:] Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji, Poznań 24-26 kwietnia 2006, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, s. 426-430.

5. Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39 – 1945–1989, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, cz. I-II, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2007 (rozdziały M. Boráka J. Frydla, P. Koury J. Němečka, R. Vévody).

6. Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, t. 1-2, Warszawa: Karta, 2007-2008 (tłumaczenie haseł czeskich).

7. Karel Komárek, Intertekstualność i stosunek do tradycji [w:] Tradycja i nowoczesność. Materiały z konferencji 14 - 16 maja 2007 r., Łódź:  Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2008, s. 381–385.

8. Karel Komárek, Dlaczego ilość lub wielkość wyrażamy negatywnie? „Bohemistyka” 2012, z. 2, s. 148-151.

9.Jakub Češka, Ironiczna bezdomność Bohumila Hrabala a tłumiona tęsknota za domem Milana Kundery, „Porównania” 11, 2012, s. 87-99. 

Martinek Libor


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 209, tel. tel. (71) 375 45 46

E-mail:

libor.martinek [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor UWr

Funkcje:

-Dr hab. Libor Martinek, prof. UWr. (ur. 1965 r.)

2000 – doktorat Ph.D, historia literatury czeskiej (Uniwersytet im. Masaryka w Brnie),

2005 – doktorat PhDr., historia literatury polskiej z komparatystyką (U. M. w Brnie),

2010 – habilitacja (doc.) z zakresu historii literatury czeskiej (U. M. w Brnie).

Zainteresowania naukowe: historia literatury czeskiej i światowej, teoria literatury, komparatystyka literacka, teoria i praktyka przekładu, literatura i muzyka, literatura regionalna (zwłaszcza na pograniczu czesko-polskim).

Organizacja nauki:

- Komisja historycznoliteracka oddziału katowickiego Polskiej Akademii Nauk (członek),

- Literacko-naukowe Stowarzyszenie Czeskiej Akademii Nauk (członek komitetu),

- Czeskie Centrum Międzynarodowego PEN-Klubu (członek),

- członek rady redakcyjnej czasopisma „Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education” (Kraków),

- członek rady redakcyjnej czasopisma „Litikon. Časopis pre výskum literatúry” (Nitra, Słowacja),

- członek rady redakcyjnej czasopisma „Miscellanea Posttotariana Wratislaviensia” (Wrocław), 

- członek rady naukowej czasopisma „Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura” (Katowice),

- członek rady naukowej czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi),

- członek rady naukowej czasopisma „Studia Słowianoznawcze” (Piotrków Trybunalski, Polska),

- 2016, 2017, 2019 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe,

- 2010 - Medal Kręgu Europejskiego im. Franza Kafki (Praga),

- 2010 - Dyplom im. Władysława Broniewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej w kategorii twórca – naukowiec zagraniczny (Warszawa),

- 2017 - Plakieta Marii Konopnickiej za popularizacji jej twórczości w Czechach (Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu),

- 2018 - Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn) za popularizację literatury polskiej poza granicą,

- 2019 - Dyplom i medal HOMER za twórczość literacką (Bruksella),

- 2021 - Brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ (Warszawa).

A po pracy… piszę książki.Monografie:

1. Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava: Slezská univerzita, 2004. 199 s.

Recenzje:
Trepte, H.-Ch. Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 – Polnische Literatur des tschechischen Teschener Gebiets nach 1945. „Germanoslavica (Zeitschrift für germano–slawische Studien)”, 2005, nr 1, s. 105–108. 
Miązek, B. Blaski i cienie literatury polskiej na Zaolziu. [W:] „Orbis Linguarum”, t. 30. Wrocław, 2006, s. 201–209. 
Słowiaczek, M. Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. [W:] „Studia Slavica – Slovanské studie”, nr 10. Ostrava – Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2006, 287–291. 
Zarek, J. Polská literatura českého Těšínska očima opavského badatele. „Česká literatura”, 2007, nr 3, s. 433–434. 
Štěpán, L. Pohledy na poezii psanou na českotěšínsku. [W:] „Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity”, 2007, rok 10, nr 10, s. 162–164.

2. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. Opava: Slezská univerzita, 2006. 353 s.

Recenzje:
Trepte, H.-Ch. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Slavia”, 2007, zesz. 4, s. 477–481. 
Gwóźdź-Szewczenko, I. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Slavica Wratislaviensia, Acta Universitas Wratislaviensis”, 2010, r. 57, nr 3251, s. 174–150. 
Tałuć, K. Polska poezja na Zaolziu. [W:] „Śląskie Miscellanea”, t. 20, 2007, s. 176–179. 
Orski, M. Libor Martinek: Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Odra”, 2007, č. 5, s. 135. 
Engelking, L. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 2008, r. 51, zesz. 1–2 (101–102), s. 218–220. 
Kuklová, M. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920. „Wiener Slavistisches Jahrbuch”, t. 56. Wien: Universität Wien – Institut für Slawistik, 2008, t. 54, s. 266–267.

3. Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007, 164 s.

Recenzje:
Waldnerová, J. Libor Martinek: Region, regionalismus a regionální literatura. „Kontexty kultúry a turizmu”, 2008, č. 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 42. 
Bogoczová, I. Region, regionalismus a regionální literatura. „Bohemistyka”, 2009, rok 9, nr 1, s. 65–66. 
Trepte, H.–Ch. Region, regionalismus a regionální literatura. „Slavia”, 2011, nr 1, s. 112–113.

4. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Kielce, STON2, 2008. 178 s.

Recenzje:
Jaworski, K. Jak nas widzą, tak nas piszą. „Zwrot”, 2009, nr 2, s 39. 
Widera, B. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Śląsk”, 2009, nr 2, s. 78. 
Mucha, D. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Akant”, 2009, nr 3, s. 49–50. 
Barański, M. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Gazeta Olsztyńska”, 15. 5. 2009, nr 113, s. 21. 
Hajduk–Nijakowska, J. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Kwartalnik Opolski”, 2009, nr 2–3, s. 127–129. 
Engelking, L. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 2009, zesz. 1–2, s. 210–211. 
Biliński, K. O literaturze polsko–czeskiego pogranicza. „Literatura ludowa”, Wrocław, 2009, nr 4–5 (53), s. 106–108. 
Tytko, M. M. Libor Martinek: Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. „Ruch Literacki”, 2010, nr 4–5, 494–495. 
Kościuk, A. O literaturze polskiej na Zaolziu. „Twórczość ludowa”, Lublin, 2010, nr 1–2, s. 61–62. 
Woldan, A. Życie literackie na Zaolziu 1920 – 1989. Wybrane zagadnienia. „Wiener Slavistisches Jahrbuch”, t. 56. Wien: Universität Wien – Institut für Slawistik, 2010, s. 303–304.

5. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století. Opava: Literature & Sciences, 2009. 163 s.

Recenzje:
Kubíček, J. Libor Martinek: Hledání kořenů. „Vlastivědný věstník moravský”, 2010, nr 1, s. 107–108. 
Kovář, J. Libor Martinek: Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé (kompendium). I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v literatuře 20. století. „Brünner beitrage zur Germanistik und Nordistik”, 2009 (vyšlo 2010), 14, nr 1–2, s. 235–236. 
Dorovský, I. Hledání kořenů. „Sborník bruntálského muzea”. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2010, s. 113–115. 
Waldnerová, J. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. I. díl. Od středověku po interetnické vztahy v regionu. „Kontexty kultúry a turizmu”, nr 1, 2010. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 45–46. 
Stala, Z. Poszukiwanie korzeni. O przestrzeni literackiej regionu krnowskiego. „Media, kultura, komunikacja społeczna”, 2011, nr 7, s. 267–272.

6. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti („Szukanie korzeni. Literatura na Karniowskim i jej reprezentanci. Tom II. Od odrodzenia narodowego do współczesności.”) Opava, Literature & Sciences, 2010, 282 s.

Recenzje:
Kubíček, J. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti. „Vlastivědný věstník moravský”, 2011, nr 63, s. 366. 
Widera, B. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti. „Śląsk”, 2011, nr 2, s. 78. 
Kubíček, J. Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé (kompendium). 2. díl. Od národního obrození do současnosti. [W:] „Sborník bruntálského muzea”. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2012, s. 83–84. 
Muška, L. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního obrození do současnosti. „Akord”, 2012, nr 3, s. 156–157.

7. Identita v literatuře českého Těšínska. Vybrané problémy. Opava: Slezská univerzita, 2009. 124 s.

Recenzje:
Kněžourková, L. Libor Martinek: Identita v literatuře českého Těšínska. Vybrané problémy. „Slovanský přehled”, 2010, nr 1–2, s. 183–186. 
Widera, B. Identita v literatuře českého Těšínska. „Śląsk”, 2010, nr 1, s. 78. 
Waldnerová, J. Identity in Literature of Czech Tesin. „XLinguae.eu. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2010, nr 1, s. 34.

8. Fryderyk Chopin v české literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2012. 62 s.

Recenzje:
Rudnik, Cz. Zainspirowani Chopinem. „Zwrot”, 2013, nr. 9, s. 43. Vatulíková, A. Nehynoucí chopinovská inspirace v české literatuře. „Půlnoční expres”, 2013, nr. 12, s. 26–27. Hanousek, J. Inspirující Chopin v české literatuře. „Protimluv”, 2013, nr. 3–4, s. 111–112. Horký, P. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Listy”, 2013, nr. 6, s. 92. Widera, B. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Śląsk”, 2013, nr. 9, s. 64. Tałuć, K. Chopin w Czechach. „Śląsk”, 2014, nr. 1, s. 63. Bilica, K. Chopin w Czechach. „Ruch Muzyczny”, 2014, nr. 3, s. 1–2. Kałwak, K. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Bohemistyka”, 2014, nr. 4, s. 386–389. Horký, P. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Slavica Wratislaviensia”, rok CLX. Acta Universitatis Wratislaviensis, nr. 3594. Anna Paszkiewicz (ed.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, s. 135–137. Horký, P. Eine Begegnung von Literatur und Musik im Geiste Chopins. Wien: „Wiener Chopin-Blätter, Zeitschrift der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien”, Winter 2015, s. 10–11. Gamrat, M. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře. „Muzyka”, 2015, nr. 2, s. 138–141.

9. Česká literatura po roce 1945. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2014, 347 s.

10. Władysław Sikora. Monografie. Opava: Literature & Sciences, 2015. 151 s.

Recenzje:
Recenzje Rudnik, Cz. Po czesku o Władysławie Sikorze. „Zwrot”, 2015, nr. 3, s. 33. Hrabal, M. Básník a učitel Władysław Sikora. „Kulturní noviny”, 31. 8. 2015, nr. 35, bez paginacji. Harák, I. Důrazným připomenutím významného dluhu. „Dobrá adresa”, 2015, nr. 6, s. 26–27. Engelking, L. Rzetelna monografia. Konteksty Kultury, „2015”, seš. 3, s. 401–403. Chrobák, J. Martinek monografista i interpret. „Texty”, 2016, nr. 68, s. 29–31. Broda, Sz. Libor Martinek: Władysław Sikora. Monografie. „Těšínsko”, 2016, rok 59, nr. 1, s. 106–108. Taboł, S. Libor Martinek: Władysław Sikora. Monografie. „Studia Slavica”, 2015, rok 19, seš. 2, s. 387–389. Kowalska, U. O „gęstej“ twórczości Władysława Sikory. „Slavia Occidentalis”, 2015, rok 72, nr. 2, s. 224–228. Tałuć, K. Libor Martinek: Władysław Sikora. Monografie. „Nowa Biblioteka. Tradycja, metody i rezulaty badań bibliotek za granicą.” 2015, rok 15, nr. 4, s. 138–141. Taneski, M. Libor Martinek: Władysław Sikora. Monografie. „Litikon. Časopis pre výskum literatúry”, 2016, rok 1, nr. 1, s. 116–117.

11. Identita v literatuře Těšínska. Opava – Kielce, Literature & Sciences – Oficyna wydawnicza „STON2“, 2015. 435 s.

Recenzje:

Jaworski, K. Tożsamość w literaturze Śląska Cieszyńskiego. „Zwrot”, 2015, nr. 9, s. 43–44.

Jaworski, K. Identita v literatuře Těšínska. „Kulturní noviny”, 6. 10. 2015, nr. 40, bez paginacji.

Smolka, Z. Historie polské literatury českého Těšínska. „Česká literatura”, 20l6, nr. 2, s. 288–293.

Harák, I. Identita, identifikace, individualizace. „Tvar”, 2016, nr. 18, s. 22.

Spratek, D. Libor Martinek: Identita v literatuře Těšínska. „Těšínsko”, 2016, rok 59, nr. 2, s. 124–125.

Pospíšil, I. Podnětná kniha o literatuře Těšínska. „Opera Slavica”, 2016, rok 26, nr. 3, s. 79–82.

Taneski, M. Libor Martinek: Identita v literatuře Těšínska. „Litikon. Časopis pre výskum literatúry”, 2016, rok 1, nr. 1, s. 114–116.

12. Henryk Jasiczek. Monografie. Opava: Literature & Sciences, 2016. 270 s.

Recenzje:

Rudnik, Cz. O Henryku Jasiczku po czesku. „Zwrot”, 2016, nr 7, s. 44.

Kubíček, J. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. „Vlastivědný věstník moravský”, 2016, nr 3, s. 297–298.

Pospíšil, I. Dvě knihy Libora Martinka. (L. Martinek: Henryk Jasiczek; idem: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky.) "Slavica Litteraria. Slavistika v současném světě". 2017, nr 1, s. 113–115.

Pospíšil, I. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Proudy. Středoevropský časopis pro literární vědu a literaturu". 2017, nr 1. [http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/ recenze/2017/1/pospisil_inspirujici_monografie.php#articleBegin/]

Broda, Sz. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Těšínsko", 2017, nr 1, s. 141–143.

Všetička, F. Martinkova monografie o Jasiczkovi. "Opera Slavica", 2017, nr 1, s. 64–65.

Blahynka, M. Tak se mají splácet dluhy. "LUK, Týdeník Unie českých spisovatelů", 25. 10. 2017, nr 42 [http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2017/195-42-2017-25-rijna-2017/1984-tak-se-maji-splacet-dluhy]

Bednaříková, H. Region, kontext a hledání identit. "Tvar", 2019, nr 6, s. 20–21.

Taneski, M. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry", 2017, nr 1, s. 248–249.

Broda, Sz. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Studia et Documenta Slavica". Opole: Uniwersytet Opolski, 2017, č. 2, s. 83–88.

Broda, Sz. Libor Martinek: Henryk Jasiczek. Monografie. "Slavica Wratislaviensia, Acta Universitas Wratislaviensis", 2018, rok. CLXVI, nr 3821, s. 188–191, Ewa Komisaruk (ed.).

Průša, L. Henryk Jasiczek pohledem literárního historika Libora Martinka. "Studia Filologiczne", t. 6. Racibórz: Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2018, s. 212–215.

Harák, I. U otevřeného okna. (L. Martinek: Henryk Jasiczek; idem: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky.) "Bohemistyka", 2018, nr 4, s. 396–411.

13. Óndra Łysohorsky. Monografie. Wrocław: ATUT, 2016. 232 s.

           Recenzje:

          Pospíšil, I. Dvě knihy Libora Martinka. (L. Martinek: Henryk Jasiczek; idem: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky.) "Slavica Litteraria. Slavistika v současném světě". 2017, nr 1, s. 113–115.

         Harák, I. U otevřeného okna. (L. Martinek: Henryk Jasiczek; idem: Lašsko-evropský básník Óndra    Łysohorsky.) "Bohemistyka". 2018, nr 4, s. 396–411.

         Kubíček, J. Libor Martinek: Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. Monografie. "Vlastivědný věstník moravský". 2017, nr 2, s. 383–384.

         Malý, R. Óndra Łysohorsky jako výzva pro českou literární historii. "Tvar". 2017, nr 21, s. 21.

         Všetička, F. Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. "Těšínsko". 2017, nr 2, s. 136–137.

         Blahynka, M. Martinkova možná nejvlastnější kniha. "LUK, Týdeník Unie českých spisovatelů". 27. 2. 2019, nr 9. [http://obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2019/267-9-2019-27-unora-2019/2702-martinkova-mozna-nejvlastnejsi-kniha]

         Matyášová, M. Martinek, Libor. Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry". 2018, nr 1, s. 264–265.

         Balowska, G. Óndra Łysohorsky – poeta laski czy europejski? "Bohemistyka". 2018, nr 2, s. 194–196.

         Woldan, A. Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. "Zeitschrift für Slavische Philologie" (Universitätsverlag Winter GmbH, Heidelberg). 2020, t. 76, zesz. 2, s. 469–475.

 

14. Wilhelm Przeczek. Monografie. Wrocław: ATUT, 2018. 424 s. 

      Recenzje:

      Hrabal, M. Cenná monografie. "Světlik. Svět libereckých knihoven". 2019, nr 2 (72), s. 43–44.

      Przeczek, L. Monografia o Wilhelmie Przeczku. "Zwrot", 2019, nr 6, s. 46.

      Blahynka, M. Vycházejí konečně ze stínu. "LUK, Týdeník Unie českých spisovatelů" 4. 11. 2020, nr 43. [http://www.obrys-kmen.cz, č. /index.php/rocnik-2020/351-43-2020-4-listopadu-2020/3458-vychazeji-konecne-ze-stinu]

       Šíl, J. Libor Martinek: Wilhelm Przeczek. "Časopis Slezského zemského muzea". Série B. 2020, nr 3, s. 281–282.

       Pospíšil, I. Komplexní monografie. "Slavica Litteraria". 2020, nr 1, s. 122–123.

 

15. Paweł Kubisz. Monografie. Wrocław: ATUT, 2020. 457 s. 

    Recenzje:

    Hrabal, M. Bard těšínského lidu. "Výběžek.eu", 26. 6. 2021 [https://www.vybezek.eu/166013-bard-tesinskeho-lidu/]

 


Artykuły:

1. K vydavatelské činnosti krnovského minority P. Karla Štěpána Vodičky. [W:] „Sborník bruntálského muzea”. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2010, s. 85–87. 

2. Svět v paměti a v tvorbě Henryka Jasiczka. [W:] "Svět v české a slovenské literatuře." Jakub Chrobák (ed.). Opava: Slezská univerzita, 2010, s. 80–93. 

3. Milan Rusinský o Gustawu Morcinkovi. „Časopis Slezského muzea. Série B – vědy historické." 2010, r. 59, nr 1, s. 79–87. 

4. Dvě dekády demokracie a literatura českého Těšínska. „Bohemica Olomucensia. Symposiana”. Olomouc, FF UP v Olomouci, 2010, nr 4, s. 71–81. 

5. Ke kritickému obrazu české literatury na stránkách časopisu Weles. [W:] Obraz české a slovenské literatury v literární kritice. Jakub Chrobák (ed.). Opava: Slezská univerzita, 2010, s. 9–21. 

6. Milan Rusinský o Óndrovi Łysohorském. „Časopis Slezského muzea. Série B – vědy historické." 2010, r. 59, nr 2, s. 171–180. 

7. Recepcja dzieła Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Czechach i na Słowacji. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, 2010, nr 12, s. 123–134. 

8. Mecenas sztuki z Rudoltic Śląskich – hrabia Albert Joseph Hodic / Kunstmätzen aus Rosswald – Albert Joseph Graf Hodic. [W:] „Joseph von Eichendorff Konversatorium. Zeszyty Edukacji Kulturalnej – Hefte für Kultur und Bildung”. 2010, nr 68, s. 133–141. 

9. Perspektywy badawcze literatury i kultury polskiej mniejszości narodowej czeskiego Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia). [W:] Deficyty badań śląskoznawczych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, s. 197–202. 

10. Adolf Fierla – poeta emigracyjny z Zaolzia. [W:] Słowianie wschodni na emigracji. Literatura – kultura – język. „Studia i szkice slawistyczne”, t. 10, red. Bronisław Kodzis a Maria Giej. Opole: Uniwersytet Opolski, 2010, s. 171–178. 

11. Henryk Jasiczek a rok 1968. [W:] Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. „Bohemica Posnaniensia”, zesz. 5. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, s. 83–94. 

12. Lašská poezie Óndry Łysohorského včera, dnes a zítra. [W:] "Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1. – 3. 9. 2010. 2. díl – část literárněvědná." Patrik Mitter (ed.). Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2011, s. 103–118. 

13. Polská poezie uváděná do české literatury v překladech. [W:] Libor Martinek (red.): "Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století." Opava: Slezská univerzita, 2011, s. 53–76. 

14. Fryderyk Chopin v české literatuře. [W:] "Evropská dimenze české a polské literatury – Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej." Libor Martinek (red.). Opava: Slezská univerzita, 2011, s. 277–303. 

15. K problematice identit na Těšínském Slezsku, „XLinguae.eu. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2011, nr 3, s. 28–33. 

16. Obrazy poetyckie w późnej twórczości Františka Antonína Šípka. „Świat i Słowo (Filologia, Nauki społeczne, Filozofia, Teologia)”, 2011, nr 1 (16), s. 255–262. 

17. Dvojjazyčné časopisy a beletristické tisky na českém Těšínsku po druhé světové válce. Příspěvek k problematice bilingvismu. [W:] "Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych." Krystyna Kossakowska-Jarosz, Małgorzata Iżykowska (eds.). Opole: Uniwersytet Opolski, 2011, s. 249–261. 

18. Literatura czeska na łamach dodatku „Głosu Ludu“ „Szyndzioły“. [W:] „Studia z dziejów komunikowania masowego”, t. 5. "Oblicza mediów Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego." Michał Kaczmarczyk a Dariusz Rott (eds.). Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Zagłębiowski, 2011, s. 101–110. 

19. K literární tvorbě spisovatelů řecké národnostní menšiny v Československu a České republice Praxitelise Makrise a Sotirise Joanidise. [W:] "Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011." Zuzana Zemanová, Lenka Pořízková (eds.). Olomouc, Univerzita Palackého, 2012, s. 251–261. 

20. Znovuobnovená kulturní paměť Jeseníků. [W:] "Jazyk, literatura a region. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 6. – 7. 11. 2011." Ivo Harák (red.), Pavel Horký (ed.). Ústí nad Labem: Ediční středisko UJEP, 2012, s. 168–175. 

21. Básník a emigrant Adolf Fierla. K problematice česko-polských literárních vztahů na českém Těšínsku v meziválečném období. „Těšínsko”, 2012, nr 2, s. 18–24. 

22. Máchovské reminiscence v tvorbě krnovských autorů. „Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2011, nr 2, s. 191–194. 

23. Jesień stulecia. Nad poezją Franciszka Nastulczyka. „Zwrot”, 2012, nr 10, s. 41–43. 

24. K činnosti Kabinetu literárněvědné komparatistiky na ÚBK FPF SU v Opavě a opavské pobočky Literárněvědné společnosti AV ČR. [W:] Ivo Pospíšil, Roman Madecki (eds.): "Česká polonistika: nové výzvy, nová témata." Brno: Masarykova univerzita – Muni Press, 2012, s. 57–62. 

25. Jiří Daehne – dosud skrytý krnovský autor literární fantastiky. [W:] „Sborník bruntálského muzea." Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2012, s. 69–72. 

26. Óndra Łysohorsky – regionální autor, nebo lašsko-evropský básník? [W:] "Od dialektů k literárním jazykům v Evropě – Od dialektów do języków literackich w Europie." Libor Martinek (red.). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 86–99. 

27. Spisovatel česko-polsko-slovenského pomezí Jindřich Zogata. „XLinguae.eu. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2012, nr 1, s. 36–42. 

28. Związki literatury i muzyki w utworach pisarzy cieszyńskich Henryka Jasiczka, Adolfa Dostala i Jana Pyszki. „Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 2012, nr 1, "Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (I)." Magdalena Lachman, Jerzy Wiśniewski (eds.). Łódź: Primum Verbum, 2012, s. 180–199. 

29. K problematice života a díla Jana Karla a Jiřího Karla Skopů (Tluků), „Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B“, 2013, nr 1, s. 49–65. 

30. Regionalismus a regionální literatura z hlediska literárně-komunikačního aspektu. W: "Paměť míst. Vlastivědná práce na Moravě." Jaromír Kubíček a Pavel Michna (eds.). Supplementum 1, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, s. 7–14. 

31. Zbigniew Chojnowski – básník Mazurska a Olštýnska, „XLinguae. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2014, nr 3, s. 81–91. 

32. Čas a přítomnost. Nad poezií Franciszka Nastulczyka. [W:] "Świat Słowian III." Red. Krzysztof Feruga et al. Bialsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2014, s. 221–225. 

33. Spisovatel česko-polsko-slovenského pohraničí Jindřich Zogata. [W:] "Świat Słowian III." Red. Krzysztof Feruga et al. Bialsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2014, s. 341–346. 

34. Adolf Dostal – básník nesplněných nadějí, „Studia Slavica”, 2014, nr 2, Opole: Uniwersytet Opolski, s. 97–105. 

35. Adolf Dostal – básník nenaplněných nadějí, „Těšínsko“, 2014, nr 3, s. 28–32. 

36. Jeden, nebo dva autoři z Těšínska? Jan Karel Skop a Jiří Karel Skop (Tluk), „Slavia“, 2014, zesz. 1, s. 25–41. 

37. Odešel básník a lékař Dušan Cvek. [W:] "Sborník bruntálského muzea." Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2014, s. 124–125. 

38. Václav Havel Dopisy Olze i Ivan M. Havel Dopisy od Olgy. [W:] "Václav Havel. Człowiek - Pisarz - Filozof - Polityk." Mieczysław Balowski i Bogusław Bakuła (eds.). Poznań: UAM, 2014, s. 177-186. 

39. Bohuslav Reynek – Samotář z Petrkova, „Slavica Wratislaviensia” CLX, red. Anna Paszkiewicz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3594), s. 85–93

40. Gustaw Sajdok – poeta kryzysu cywilizacji współczesnej. „Zwrot”, 2015, nr 1, s. 36–37.

41. Kazimierz Jaworski. Dziennikarz i autor wszechstronnie utalentowany. „Zwrot”, 2015, nr 2, s. 35-37

42. Janusza Gaudyna poszukiwanie tożsamości w kulturze Zaolzia. „Zwrot”, 2015, nr 2, s. 39–41.

43. Wilhelm Przeczek jako dramatik. [W:] „Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej.” Sborník z mezinárodní konference konané 15. – 16. 11. 2005 v Opavě. Jan Heczko, Libor Martinek (eds.). Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 233–238.

44. Aniela Kupiec. Pisarka z talentem od Boga. „Zwrot”, 2015, nr 4, s. 32–34.

„Vracím se, tedy jsem.“ Nad poezií Bonifacyho Miązka. [W:] „Česká a polská poezie po roce 1989 – Poezja czeska i polska po 1989 roku.” Sborník z mezinárodní konference konané 10. – 11. 11. 2004. Jan Heczko, Libor Martinek (eds.). Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 61–69.

45. Władysław Młynek. Wierny piewca ziemi rodzinnej. „Zwrot”, 2015, nr 6, s. 16–18.

Władysław Młynek. Wierny piewca ziemi rodzinnej. 2. část. „Zwrot”, 2015, nr 8, s. 42–44.

46. Poeta i tłumacz z Potoków Jan Pyszko. „Zwrot”, 2015, nr 10, 44–47.

47. Problemy krytycznej oceny twórczości Władysława Sikory (fragmenty). „Zwrot”, 2015, nr 11, s. 46–47.

48. K pojetí estetické hodnoty v díle Jana Mukařovského a jeho následovníků (se zvláštním zřetelem k problematice mezitextovosti). [W:] Libor Martinek et al. „Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost – Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność.” Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 23–30.

49. Dialog poetycki: Ewa Milerska – Henryk Jasiczek. „Zwrot”, 2015, nr 12, s. 44–47.

50. Lékař, dramatik, filozof, básník, památkář Tomáš Hájek. [W:] „Sborník bruntálského muzea.” Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2015, s. 108–110.

51. Bohuslav Reynek – Samotář z Petrkova. „Slavica Wratislaviensia”, rok. CLX. Acta Universitatis Wratislaviensis, nr. 3594. Anna Paszkiewicz (ed.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015, s. 85–93.

52. Fryderyk Chopin v polské literatuře. „XLinguae. A Trimestral European Scientific Language Review”, Nitra, 2015, nr. 2, s. 85–98.

53. Všednodennost v poezii Dušana Cveka. [W:] „Doświadczanie codzienności w języku i literaturze czeskiej.” Mieczysław Balowski (red.). Poznań: Instytut Filologi Słowiańskiej UAM w Poznaniu, 2015, s. 173–190.

54. Být „mezi“. Nad dílem Renaty Putzlacher. [W:] „Slovanské studie – Studia Slavica”, r. 19, nr 2, Opole: Uniwersytet Opolski, 2015, s. 107–114.

55. Zbigniew Chojnowski – básník Mazurska a Olštýnska. [W:] „Studia Słowianoznawcze.” Danuta Mucha (red.). T. 11. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2013, s. 191–221; [wydane 2016].

56. Václav Havel v Polsku. W: „Elity w krajach Europy Środkowej i wschodniej po roku 1989. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 2015, T. 3, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 145–156.

57. K problematice bilingvismu polských spisovatelů z českého Těšínska. W: „Slavjane i Centraľnaja Evropa. Jazyki, istorija, kuľtura.” E. N. Kovtun, S. S. Skorvid et al. (eds.). Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2015, s. 298–320.

58. K pozdní tvorbě Bohumila Hrabala. „Prace Literaturoznawcze.” Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2016, r. 4, s. 61–67.

59. Adolf Fierla – poeta emigracyjny z Zaolzia. „Pamiętnik Literacki.” T. 51. London: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2016, s. 103–111.

60. K prozaické tvorbě Wilhelma Przeczka. „Litikon. Časopis pre výskum literatúry.” Nitra: UKF, 2016, r 1, nr 2, s. 61–68.

61. K vývoji dosavadní básnické tvorby Lucyny Waszkové. [W:] „Studia Słowianoznawcze.” Danuta Mucha (ed.). T. 12. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2016, s. 209–227.

62.  Henryk Jasiczek – poetyckie dedykacje i parafrazy. „Zwrot”, 2016, nr 1, s. 44–47.

63. K literatuře na Těšínsku od osvícenství do první světové války. „Časopis Slezského zemského muzea.” Vědy historické – série B, 2015, nr 3 (64), s. 233–256.

64. Przemijanie dni Piotra Horzyka. „Zwrot”, 2016, nr 3, s. 44–46.

65.  Wilhelm Przeczek jako prozaik. „Zwrot”, 2016, nr 4, s. 40–42.

66. Spojrzenie na twórczość Lucyny Waszkowej. „Zwrot”, 2016, nr 5, s. 45–47.

67. Spojrzenie na twórczość Lucyny Waszkowej. 2. część. „Zwrot”, 2016, nr 6, s. 45–47.

68. Być „pomiędzy“. O twórczości Renaty Putzlacher. „Zwrot”, 2016, nr 7, s. 45–47.

69. Być „pomiędzy“. O twórczości Renaty Putzlacher. 2. część. „Zwrot”, 2016, nr 8, s. 45–47.

70. Jindřich Zogata pozostał wierny swoim beskidskim korzeniom. „Zwrot”, 2016, nr 9, s. 45–47.

71. Básnické dedikace a parafrázy Henryka Jasiczka. „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy”, 2016, nr 1, s. 24–29.

72.  Rozważania o twórczości Kazimierza Kaszpera. „Zwrot”, 2016, nr 10, s. 44–47.

73. Problematika krytycznej recepcji twórczości Wiesława Adama Bergera. „Zwrot”, 2016, nr 11, s. 45–47.

74. Problematika krytycznej recepcji twórczości Wiesława Adama Bergera. 2. část. „Zwrot”, 2016, nr 12, s. 44–46. 

75. Jindřich Zogata zůstal věrný svým beskydským kořenům. „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy”, 2016, nr 2, s. 27–31.

76. K básnickým obrazům v pozdním díle Františka Antonína Šípka. W: "Sborník bruntálského muzea". Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2016, s. 77–83. 

77. K pozdní tvorbě Bohumila Hrabala. "Prace Literaturoznawcze". Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2016, r. 4, s. 61–67.

78. Adolf Fierla – poeta emigracyjny z Zaolzia. "Pamiętnik Literacki" (Londyn). T. 51. London: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2016, s. 103–111.

79. K prozaické tvorbě Wilhelma Przeczka. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry". Nitra: UKF, 2016, r. 1, nr 2, s. 61–68.

80. K vývoji dosavadní básnické tvorby Lucyny Waszkové. W: "Studia Słowianoznawcze". Danuta Mucha (red.). T. 12. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2016, s. 209–227.

81. Česko-polské vztahy v oblasti prózy. W: "Literárna komparatistika v súvislostiach. Zborník príspěvkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty III". Dušan Teplan (red.). Nitra: FF UKF, 2016, s. 44–73.

82. Paweł Hulka-Laskowski – budowniczy pomostów między narodami. "Pamiętnik Literacki" (Londyn). T. 52. London: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2016, s. 155–160.

83. K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora Henryka Jasiczka. W: "Religious and Sacred Poetry. An International Quaterly of Religion, Culture and Education." Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 2016, nr 2 (14), s. 211–229.

84. Josef Škvorecký w polskiej recepcji. "Zwrot", 2017, nr 1, s. 46–47.

85. Korespondencja Wiesława Kazaneckiego z Wilhelmem Przeczkiem. "Zwrot", 2017, nr 2, s. 45–47.

86. Nazywano go Szwejkiem. Ludwik Cienciała (1922 – 1984). "Zwrot", 2017, nr 3, s. 44–46.

87. Proza Anieli Kupiec. I. część. "Zwrot", 2017, nr 4, s. 44–45.

88. Proza Anieli Kupiec. II. część. "Zwrot", 2017, nr 5, s. 46–47.

89. Osvoboditel sedláků, který neměl v lásce Slovany. [Hans Kudlich.] "Listy", 2017, nr 3, s. 41–43.

90. „Aria z zaplutej trumny“. O życiu i twórczości Pawła Kubisza. "Zwrot", 2017, nr 6, s. 46–47.

91. Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy. "Slavica litteraria", 2017, r. XX, nr 1, s. 39–60.

92. Pomíjivé dny Piotra Horzyka. "Těšínsko", 2017, nr 1, s. 61–66.

93. Dům a domov v poezii básníků z Těšínského Slezska. W: "Kontexty literární vědy". T. VII. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová (eds.). Brno: Masarykova univerzita – Literárněvědná společnost, o. s. – Tribun EU, 2017, s. 43–55.

94. Básník mezi vyhnanstvím a rájem. Bohuslav Reynek a cesty jeho díla. "Listy", 2017, nr 4, s. 84–89.

95. O najnowszej twórczości Franciszka Nastulczyka. "Zwrot", 2017, nr 9, s. 45–47.

96. Paweł Kubisz kontra Petr Bezruč. W: "Jako v nebi, tak i na zemi. Petr Bezruč 1867 – 2017. Antologie k 150. výročí narození." David Bátor a Marek Wolf (eds.). Hradec nad Moravicí: místní pobočka Matice slezské, 2017, s. 22–39.

97. Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let. W: "Studia slavica XXI/1." Ostrava – Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2017, s. 41–48.

98. Gustaw Sajdok – poeta podstawowych wartości cywilizacyjnych. 1. część. "Zwrot", 2017, nr 11, s. 46–47.

99. Gustaw Sajdok – poeta podstawowych wartości cywilizacyjnych. 2. część. "Zwrot", 2017, nr 12, s. 45–47.

100. Slavná spisovatelka dělí Poláky. Maria Konopnicka. "Listy", 2017, nr 6, s. 93–99.

101. Adam Mickiewicz. W: "Śladami Polaków w Pradze. XIX – XXI wiek. Szkice i portréty historyczno-literackie." Roman Baron – Małgorzata Michalska (eds.). Praha: Klub Polski w Pradze, 2017, s. 31–37.

102. Spisovatelé inspirovaní Jesenickem a autoři narození na Jesenicku. W: "Sborník bruntálského muzea." Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2017, s. 3–39.

103. Samizdaty a filozofické semináře Milana Jelínka. (Razem ze Zuzaną Hájkovą.) W: "Bibliograf mezi regály. K životopisnému jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc." Brno: Moravská zemská knihovna, 2017, s. 156–170.

104. Joseph von Eichendorff v Sedlnicích a v hudbě. "Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2017, nr 1–2 (66), s. 15–25.

105. K otázkám chápání literatury v areálu česko-polského pohraničí. W: "Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów sławistycznych III." Agnieszka Kołodziej, Tomasz Piasecki (eds.). Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, s. 391–400.

106. Aniela Kupiec – spisovatelka píšící v těšínském nářečí. "Jazyk a kultúra", 2017, r. 8, nr 29–30, s. 91–102. (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešově.)

107. Překlady díla Stanisława Lema do češtiny a slovenštiny. "Jazyk a kultúra", 2017, r. 8, nr 31–32, s. 88–94.

108. Nástin interdisciplinárních výzkumů v rámci vývoje a současnosti polské literární sémiotiky. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry." Nitra: UKF, 2017, r. 2, nr 1, s. 114–123.

109. Manfred Kridl a polská literární věda. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry." Nitra: UKF, 2017, r. 2, nr 1, s. 294–298.

110. Maria Konopnicka. Jej wpływ na czeską kulturę i nie tylko. 1. część. "Zwrot", 2018, nr 2, s. 46–47.

111. Maria Konopnicka. Jej wpływ na czeską kulturę i nie tylko. 2. część. "Zwrot", 2018, nr 3, s. 46–47.

112. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 1. część. "Zwrot", 2018, nr 6, s. 46–47.

113. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 2. część. "Zwrot", 2018, nr 7, s. 44–45.

114. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 3. część. "Zwrot", 2018, nr 8, s. 46–47.

115. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 4. część. "Zwrot", 2018, nr 10, s. 45–47.

116. Z dziejów literackich w Karwińskiem. 5. część. "Zwrot", 2018, nr 12, s. 46–47.

117. K historii literatury na Karvinsku do roku 1945. "Slavica litteraria. Slavistika v současném světě." Brno: FF MU, 2018, r. XXI, nr 1, s. 115–128.

118. Verše tesané do kamene. (Cz. Miłosz: Ty, jenž jsi ublížil.) "Listy", 2018, nr 5, s. 89–90.

119. K poetice Łysohorského poezie během války. W: Martin Tichý, Jakub Sichálek (eds.): "Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám." Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, s. 133–163.

120. Básnická sbírka, která by neměla být zapomenuta. (O sbírce W. Przeczka „Tercet“.) "Listy", 2018, nr 6, s. 92–94.

121. Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska: Most nebo bariéra vzájemného porozumění? W: Tomáš Kubíček a Jan Wiendl (eds.). "Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918 – 1938." Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018, s. 244–258.

122. Joseph von Eichendorff v české a světové hudbě. W: Libor Martinek et al.: "Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza." Opava: Slezská univerzita, 2018, s. 119–126.

123. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Część I. Léta 1981–1987. "Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2018, nr 1–3, s. 167–192.

124. Gustaw Sajdok – básník krize základních civilizačních hodnot. "Jazyk a kultúra", 2018, nr 33–34, s. 47–57.

125. K současnému hodnocení některých endocentrických směrů v polské literární vědě. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry", 2018, r. 3, nr 1, s. 88–94.

126. Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka. "Slavica Wratislaviensia, Acta Universitas Wratislaviensis", 2018, r. CLXVI, nr 3821, s. 109–119.

127. Edycje samizdatu na północnych Morawach i konsekwencje rozpowszechniania drugiego obiegu. W: Od „Zapisu“ do... zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. Red. nauk. B. Bakuła, A. Matusiak, E. Tyszkowska-Kasprzak. Wrocław: Wydawnictwo KEW, 2018, s. 325–338.

128. K současnému hodnocení některých ergocentrických směrů v polské literární vědě. "Litikon. Časopis pre výskum literatúry", 2018, r. 3, nr 2, s. 216–221.

129. Poezie Wilhelma Przeczka v českých a německých překladech. "Slavia Occidentalis. Litteraria." T. 74/2. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2018, s. 135–159.

130. Nauczyciel z Gnojnika. [Jan Kubisz.] W: "Kalendarz Beskidzki 2019". Jan Picheta (red.). Bielsko-Biała: Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, 2018, s. 185–188.

131. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Część II. Leden 1988 – červenec 1989. "Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2019, nr 1, s. 72–83.

132. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1991. Część III. Srpen 1989 – únor 1991. "Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B." 2019, nr 2, s. 183–190.

133. Kulturní mluvčí Mayů, emigrant, nobelovský kandidát. [M. Á. Asturias.] "Listy", 2019, nr 5, s. 89–90.

134. Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka. "Slavica Wratislaviensia", 2019, CLXVIII, Acta Universitas Wratislaviensis, nr 3875, Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich, 13, Tanatos 2, E. Tyszkowska-Kasprzak (red.) s. 289–301.

135. Korespondence Wilhelma Przeczka s Wiesławem Kazaneckým. "Jazyk a kultúra", 2019, r. X, nr 37–38, s. 30–35.

136. K recepci díla Macieje Kazimierza Sarbiewského v českých zemích a na Slovensku. W: "Jazyk a kultúra", 2019, nr 39–40, s. 30–36.

137. Literature reflecting on Frederic Chopin´s visits to the spa towns of western Czechia. W: "Muzyka i muzyczność w literaturze. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica", 2019, nr 1 (T. 52), s. 325–344.

138. Literatura a hudba v intermediální perspektivě. W: "Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej." Acta Universitatis Wratislaviensis 3961. Ewa Komisaruk, Izabela Malej (eds.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, s. 137–152.

139. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 1. część. "Zwrot", 2020, nr 1, s. 44–45.

140. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 2. część. "Zwrot", 2020, nr 2, s. 44–45.

141. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 3. część. "Zwrot", 2020, nr 3, s. 40–41.

142. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 4. część. "Zwrot", 2020, nr 4, s. 44–45.

143. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 5. część. "Zwrot", 2020, nr 5, s. 44–46.

144. Trzynieckie i Trzyniec w literaturze. 6. część. "Zwrot", 2020, nr 6, s. 43–46.

145. Symbolika trávy v tvorbě Henryka Jasiczka. W: Michal Fránek et al. (eds.): "Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k narozeninám." Praha: ÚČL AV ČR, 2020, s. 136–143.

146. My mu zlomíme vaz! Básník a bouřlivák Paweł Kubisz. "Listy", 2020, nr 3, s. 62–64.

147. Geo gratias. Próza a poezie Danuty Kostewiczové. "Listy", 2020, nr 5, s. 88–96.

148. Henryk Jasiczek a film Šarlatán. "Listy", 2020, nr 6, s. 56–58.

149. Korespondence Gustawa Morcinka s Pawłem Kubiszem. "Těšínsko", 2020, nr 2, s. 83–94.

150. Refleksje o zbiorze Pawła Kubisza Dukaty z rulonu cierpkich lat. 1. część. "Zwrot", 2021, nr 1, s. 44–45.

151. Refleksje o zbiorze Pawła Kubisza Dukaty z rulonu cierpkich lat. 2. część. "Zwrot", 2021, nr 2, s. 44–45.

152. Maciej Kazimierz Sarbiewski v české a slovenské literatuře. W: Libor Martinek a kol.: "České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki." Opava: Slezská univerzita, 2021, s. 65–72.

153. Z okazji osiemdziesiątych urodzin pisarza Jindřicha Zogaty. "Zwrot", 2021, nr 8, s. 41–43.

 

 

 

 

 

 


Recenzje:

1. Jiří Urbanec: Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka. [W:] „Slovanské studie – Studia slavica”. T. XIII. Ostrava – Opole, Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2010, s. 319–320. 

2. Potrzebny, lecz niekompletny podręcznik. (Zespół autorów: Poláci na Těšínsku.) „Zwrot”, 2010, nr 6, s. 59. 

3. Ladislav Soldán: Problematika české literární kritiky 30. let 20. století. (Rec. Libor Martinek a Vladimír Novotný.) Opava: Slezská univerzita, 2010. 174 s. 

4. Vzpomínky příslušníka Finanční stráže a Stráže obrany státu Karla Rambouska. (Prožil jsem krásný život: sborník vzpomínek o tom, jak jsme chtěli bránit republiku a o životě v osvobozeném Krnovsku. Sestavili a k tisku připravili Naděžda Paprskarzová a Vladimír Blucha. Opava 2005.) „Sborník bruntálského muzea”. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2010, s. 109–112. 

5. Petra Mrhačová, Mieczysław Balowski. Česko-polský frazeologický slovník (Ostrava: Universitas, 2009). „Studia Slavica – Slovanské studie”. T. XIV. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010, s. 229–230. 

6. Jana Waldnerová: De/konstrukce fikčních světů. „Proudy. Středoevropský časopis pro vědu a literaturu”, 2011, nr 1. [http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/] 

7. Petra Bubeníčková, Michal Čuřín, Alena Zachová, Václav Víška – Kontexty čtenářství a čtenářské gramotnosti. (Recenzja wydawnicza monografii naukowej.) Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, 135 s. 

8. Jana Waldnerová: De/konštrukcia fikčných svetov. „Wiener Slavistisches Jahrbuch”. T. 57. Wien: Universität Wien – Institut für Slawistik, 2011, s. 243–244. 

9. Blažíčkův přínos holanologům. (Přemysl Blažíček, Knihy o poezii: Holan – Toman. Praha: Triáda, 2011.) „Listy”, 2012, nr 1, s. 95–96. 

10. Dílo Jaroslava Seiferta. T. 13. Publicistika (1933 – 1938), Dubia, Společná prohlášení.  (Praha: Akropolis, 2011.) „Listy”, 2012, nr 3, s. 103–14. 

11. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990 – 2010. (Red. Milena Šubrtová.) „Duha”, 2012, nr 1–2, s. 59–60. 

12. Tváře Jerzyho Kosińského. (Janusz Głowacki: „Good night, Džerzy“, Brno: Host, 2012.) „Listy”, 2012, nr 5, s. 99–101. 

13. Zespół autorów: Rozměry čtenářství. (Recenzja wydawnicza monografii naukowej.) Hradec Králové: Gaudeamus, 2012.

14. Czeski „Przewodnik ślepego psa“ Franciszka Nastulczyka. (F. Nastulczyk: Průvodce slepého psa.) „Zwrot”, 2015, nr 3, s. 34–35.

15. Coś więcej niż recenzja. (Marek Słowiaczek: Cisza skrzydeł.) „Zwrot”, 2015, nr 3, s. 45–47.

16. Harry Thürk: Léto mrtvých snů. „Kulturní noviny”, 2016, nr 20, bez paginacji.

17. Z hostů solí této země. (Sotiris Joanidis: Řekové v Česku.) „Kulturní noviny”, 2016, nr 21, bez paginacji.

18. Franciszek Nastulczyk: Průvodce slepého psa. „Listy”, 2016, nr 3, s. 85–86.

19. Ticho křídel. (Marek Słowiaczek: Cisza skrzydeł.) „Kulturní noviny”, 2016, nr 44, bez paginacji.

20. Poctivá splátka dluhu. (Ivo Harák: Básník Josef Suchý.) "Listy", 2016, nr 6, s. 90.

21. Nastulczyk Franciszek: Průvodce slepého psa. "Studia Filologiczne". T. 5. Racibórz: Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2016, s. 217–220.

22. Monografie o hledání naděje a protestu proti barbarství dějin. (Jiří Zizler: Ivan Diviš. Výstup na horu poezie.) "Bohemistyka", 2016, nr 3, s. 297–304.

23. "Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku – Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku." Częstochowa: Fundacja „Silva Rerum Polonarum“, 2016. 370 s. [Recenzja wydawnicza.]

24. Z muzea dětství na křižovatce kultur. (Leszek Engelking: Muzeum dětství a jiné básně.) "Listy", 2017, nr 1, s. 97–98.

25. Najnowsza książka Bogdana Trojaka. (Bogdan Trojak: Nok a Knedlíček.) "Zwrot", 2017, nr 3, s. 41.

26. Namísto oliv láska a přátelství. (George Agathonikiadis: Na Moravě nekvetou olivy.) "Listy", 2017, nr 2, s. 95–96.

27. Básnění o baštění aneb Česká poezie pro děti vstoupila do lepších časů. (Bogdan Trojak: Nok a Knedlíček.) "Listy", 2017, nr 3, s. 94–96.

28. Kavárna, která není, a zase je. (Renata Putzlacher: V kavárně Avion, která není.) "Listy", 2017, nr 4, s. 41–43.

29. Książka o kawiarni AVION w czeskim wydaniu. (Renata Putzlacher: V kavárně Avion, která není.) "Zwrot", 2017, nr 8, s. 42–43.

30. Literární Polsko nejen první ligy. (František Všetička: Polsko literární.) "Listy", 2017, nr 5, s. 97–98.

31. Polska literacka pierwszo-, drugo- i trzecioligowa. (František Všetička: Polsko literární.) "Zwrot", 2017, nr 10, s. 46–47.

32. Nowe aforyzmy Lecha Przeczka. (Lech Przeczek, Patricie Holečková: Aforismy pro dny všední i sváteční.) "Zwrot", 2017, nr 4, s. 46–47.

33. Ivo Harák: Básník Josef Suchý. "Slavica Wratislaviensia", r. CLXIV. Oleh Beley (red.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 182–184.

34. Svatava Urbanová: Souřadnice času a míst. "Bohemistyka", 2017, nr 3, s. 275–279.

35. Milan Blahynka: Byla jednou jedna... básnická generace takzvaných pětatřicátníků (dissertatio apologetica). "Bohemistyka", 2017, nr 3, s. 270–275.

36. Gabriel Palowski: I pójdę... "Listy", 2018, nr 1, s. 99.

37. Pro všední i sváteční dny. (Lech Przeczek, Patricie Holečková: Aforismy pro dny všední i sváteční.) "Listy", 2018, nr 2, s. 92–95.

38. Všetička o polskich pisarzach. (František Všetička: Olomouc literární, I. II., III.) "Zwrot", 2018, nr 5, s. 46–47.

39. Dokud se nerozední? Obrana „pětatřicátníků“ – bardů času normalizace. (Milan Blahynka: Byla jednou jedna… básnická generace takzvaných pětatřicátníků. /Disseratio apologetica./) "Listy", 2018, nr 3, s. 95–98.

40. Natřikrát Literární Olomouc. (F. Všetička: Olomouc literární; 2002, 2014, 2016.) "Listy", 2018, nr 4, s. 97–99.

41. Teorie literárního žánru a žánrová krajina. "Studia Filologiczne". T. 6, Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2018, s. 205–207.

42. Vratislavská předehra Listopadu. (Europa na rozdrożu. 30 lat później.) "Listy", 2020, nr 1, s. 46–47.

43. Málková, I. et alii: "Literární paměť regionu 1918 – 2018. (Texty, osobnosti, místa.)" Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. 128 s. [Recenzja wydawnicza.]

44. Danuta Mucha (red.), "Literatura latynoamerykańska na warsztacie współczesnych badaczy w Polsce i w Czechach." Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2021. [Recenzja wydawnicza.]

 

 


Prace redakcyjne:

1. „Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej.” Sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 15. – 16. 11. 2005 na Slezské univerzitě v Opavě. Jan Heczko, Libor Martinek (eds.). Opava: Slezská univerzita 2015. 281 s.

2. „Česká a polská poezie po roce 1989 – Poezja czeska i polska po 1989 roku.” Sborník z mezinárodní konference konané 10. – 11. 11. 2004. Jan Heczko, Libor Martinek (eds.). Opava, Slezská univerzita, 2015, s. 61–69.

3. Libor Martinek (ed.). „Jiří Urbanec: vědecký profil a výběrová bibliografie.” Opava: Slezská univerzita, 2015. 46 s.

4. Libor Martinek et al. „Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost – Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność.” Opava: Slezská univerzita, 2015, 297 s.

5. Libor Martinek (ed.). Lubomír Doležel – Jak dotrzeć do fikcyjnych światów?; Jakub Češka – Proliferacyjne efekty fikcji. Naśladowanie literatury jako zasada motywacji postępowania człowieka; Bohumil Fořt – Pojęcie stosunku całości i części u Mukařovskiego w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej; Karel Piorecký – Literatura czeska i nowe media. Wprowadzenie do tematu; Jiří Koten – Początki referowania monologu wewnętrznego w czeskiej literaturze narracyjnej; Ondřej Sládek – Pojęcie „świata“ w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela. „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura.” Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2015, nr. 1 (30).

6. Libor Martinek a kol., Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. Opava: Slezská univerzita, 2018. 320 s.

7. V duchu Edgara Allana Poea. Antologie polské fantastiky horroru. (Redakcja z Krzysztofem Bortnikiem.) Praha: Volvox Globator, 2019. 320 s.

8. Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki. (Redakcja z Elwirą Buszewicz i Teresą Kaczorowskou.) Opava: Slezská univerzita, 2021. 320 s.


Prace translatorskie:

1. Krzysztof Śliwka – Bearna an Choimin (Gap of Dunloe), Muckross, Noc v Derrynasaggart Mountains, Peacock Farm Hostel, Black Valley. „Zpravodaj Bratrstva Keltů”, 2015, nr 82, s. 14–15.

2. Jerzy Szymik – Konec Říma, Kolbe, Na Svatopetrském náměstí. „Řád”, 2015, nr 1, s. 96–98.

3. Mirosław Słapik – Sen o katedrále. „Řád”, 2015, nr 2, s. 94–95.

4. Hatif Janabi – Příliš dlouho jsme váhali, Iraqui Airways, Onoho podzimu, Chemie poznání, Dopis otci, Slepí bohové a vrazi, Není rozdíl, Třetí báseň, Pátá báseň, Babylon hledá Babylon; Rytmus, forma a význam. „Tvar”, 2015, nr 17, s. 7–9.

5. Wojciech Kalaga: Filozofie a paradigma literární vědy. [W:] Libor Martinek a kol., „Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost – Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność. Opava: Slezská univerzita, 2015, s. 185–210.

6. Dariusz Pacak – Zralost, Růže pouště, Intenzita prožitku, Malé místo, Fide et amore, Když jsi odcházela, *** (nocí přikovaný k pranýři času). „Tvar”, 2016, nr 9, s. 6.

7. Janusz Artur Ihnatowicz – Farářovo rozjímání, Trén. „Texty”, 2016, nr 68, s. 16–17.

8. Janusz Artur Ihnatowicz – Vnitřní krajina, Píseň za soumraku, Zpívající mušle, Holandské malířství, Šumící strom, Létající amor, Metamorfózy, V laskavosti své den, Alegorie jeskyně. „Tvar”, 2016, nr 18, s. 7–8.

9. Szymon Broda – Bukovel, Král, Thorvaldsenovo muzeum, Poselství po Vánocích, Babí léto, Prachovské skály. „Kulturní noviny”, 2016, nr 37, bez paginacji.

10. Piotr Kitrasiewicz – Smrt Ofélie, Milenci, Ulice, Kaluž, Současná láska. „Kulturní noviny”, 2016, nr 51, bez paginacji.

11. Śląska Republika Uczonych – Schlesische Gelehrtenrepublik – Slezská vědecká obec. Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (eds.). Dresden – Wrocław: Neise Verlag – Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016. 542 s.

12. Dorota Walczak-Delanois – Pohled, Tango, Vstupenka, Isolda, Picasso, Na druhé straně, Šála, Houbička, Rukavička, Slunečnice, Krajka, Tetování, Souostroví, Jiřiny, Smíření, Teleskop, Kniha, Šálek kávy, Matematika, Sníh, Let, Čas, Šestý smysl. "Kulturní noviny", 2017, nr 21, bez paginacji.

13. Básně inspirované mořem (I.): Stanisław Franczak – Putování, Dariusz Tomasz Lebioda – Pes, Magda Pocgaj – Hřbitov v Ploubazlanecu, Nikos Chadzinikolau – Ráno v Lefkadii, Zofia Zarębianka – *** (vylidnil se břeh), Kazimierz Brakoniecki – V Bretani, Paweł Kuszczyński – Přichází moře, Aviva Shavit-Władkowska – Zátoka, Emila Currás – *** (Z Cádizu do San Fernanda). Kulturní noviny, 2017, nr 33, nestr. [http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2017/33-2017/poezie-basne-inspirovane-morem]

14. Jan Dydusiak – Samotný a v prach obrácen: Kánon, A možná že znovu?, Částice, Ó Pane můj, Rozloučení, Historie stolů. "Tvar", 2017, nr 15, s. 6.

15. Jolanta Gąsiorowska – * * * (na čáře obzoru začátek), okamžik, proměna, pohled, přístav, naplnění, oné noci. "Kulturní noviny", 2018, nr 10,  bez paginacji.

16. Zbigniew Chojnowski – Vůbec ale vůbec. W: idem, "Nic a nic. Vůbec ale vůbec. Rien de rien." Edicja Trilinguis. Olsztyn: WBP, 2017, s. 5.

17. Henryk Wolniak-Zbożydarzyc – Landecká niva, Navěčniny, Časovník, Zjařen, Lesnosnění, Zbavinec, Zajeskynění. "Tvar", 2018, nr 11, s. 7.

18. Teresa Kaczorowska – A ten vítr ve vlasech, Pravda za dveřmi, Stesk za strachem, Vezmi mě do Erató, Zamyšlení ve Springfieldu, Otázky v Assisi, U Romka nad Vilií. "Kulturní noviny", 2018, č. 25, bez paginacji.

19. Básně inspirované mořem (II.): Michał Bukowski – Rodiče, Stanisław Franczak – * * * (Už se stalo), Krzysztof Gąsiorowski – * * * (Tak málo, tak málo snu), Nikos Chadzinikolau – Jenom tady, V pravé poledne, Marek Mariusz Tytko – Výprava do království myšlenek. "Kulturní noviny", 2018, nr 28, bez paginacji.

20. Básně inspirované mořem (III.): Danuta Kostewiczová – Zapomeň, Dariusz Tomasz Lebioda – Poslední večeře, Nikos Chadzinikolau – Matky námořníků, Marek Mariusz Tytko – Živly. "Kulturní noviny", 2018, nr 35, bez paginacji

21. Henryk Wolniak-Zbożydarzyc: Zaurocznia lądecka – Landecké okouzlení. Kraków: Miniatura, 2018. 77 s.

22. Dariusz Tomasz Lebioda – Jasný deň, November v Bratislave, Oblak, Rozjasnené ráno, Bratislava, Jeden groš, Otvorený oblok, Nočná Bratislava, Mimo času, Dievča čítajúce knihu, Poľská poézia, Podvedomie, Dunaj, Sýkorky modré, *** (Okamih medzi inými), Na hrade, Električka v Bratislave, Kostol sv. Martina, Krištálové ráno. In: Jasny dzień. Wiersze słowiańskie 1981 – 2018. (Překlad s Mariánem Hatalou.) Bydgoszcz: Biblioteka „Tematu“, nr 141, 2018, s. 8–80.

23. Kalina Izabela Zioła – *** (kluzké hedvábí pohladí pokožku), Nevím, Když budeš s jinou, Jako anděl, Přílivy, Stále to není ta jízdenka, Rozhovor. Kulturní noviny, 2019, č. 19, bez paginacji.

24. Marek Mariusz Tytko – Dvě stati o umění: Hudba a poezie, Básník a osobní počítač. "Listy. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog", 2019, č. 2, s. 83–85.

25. Miguel Ángel Asturias – Litanie emigranta. "Listy. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog", 2019, nr 5, s. 90–91.

26. Gagik Davtyan – Poezie, Ďábli – Andělé, Nic jiného se nestalo, Slunce a my, Vtělení ducha. "ORER, Arménsko – evropský časopis" [czeskie wydanie], 2019, nr 5–8, s. 77–78.

27. Danuta Mucha: Miguel Ángel Asturias (1899 – 1974). Pisarz i dzieło. Spisovatel a dílo. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2019. 294 s.

28. Śląska Republika Uczonych – Schlesische Gelehrtenrepublik – Slezská vědecká obec. T. 9. Marek Hałub (red.). Dresden – Wrocław: Neise Verlag – Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020. 362 s.

29. Danuta Mucha: Tchnienie wiosennego wiatru – Závan jarního větru. Łódź – Opava: Wyd. Malowany Młyn – Literature & Sciences, 2020. 76 s.

30. Salomea Kapuścińska: Piękno – Krása. Wrocław: Oficyna wydawnicza „Akwedukt“, 2020. 169 s.

31. Czesław Sobkowiak: Późne lata – Pozdní léta. Wrocław: Oficyna wydawnicza „Akwedukt“, 2021. 152 s.

32. Katarzyna Kuroczka – vulpes et vipera, v biblické zahradě zima, ztracený ráj. Kulturní noviny, 2021, nr 16, bez paginacji.

33. Juliusz Erazm Bolek – Září, Říjen, Listopad, Prosinec. Kulturní noviny, 2021, nr 20, bez paginacji.

 

 


Członkowstwo w czasopismach naukowych i społeczno-kulturalnych:

„Studia Słowianoznawcze” (Piotrków Trybunalski, Polska), „Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education” (Kraków, Polska), "Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura" (Katovice, Polska), „Miscellanea Posttotariana Wratislaviensia” (Wrocław, Polska), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska). 

Martyniuk Katarzyna


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
gab. 317, tel. (71) 375 45 54

E-mail:

katarzyna.martyniuk [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

starszy wykładowca

Funkcje:

-2012 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt.: W świecie wartości i antywartości. Rosyjskie i amerykańskie pisarstwo Wasilija Aksionowa.

Zainteresowania naukowe: dydaktyka języka rosyjskiego, nowoczesne metody dydaktyczne, blended learning i e-learning.

Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną, przesiadywać godzinami nad dawnymi rękopisami i nieodłączną filiżanką mocnego espresso.Artykuły w czasopismach:

1. Martyniuk, Контекст gender studies при рассмотрении понятия родины в творчестве Василия Аксенова, [w:] Lublin Studies in Modern Langueges and Literature 40(1), 2016, ss. 24–35.

2. Babkiewicz, Dyskurs religijny w powieści Wasilija AksionowaOparzenie”, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, t. LXI, z. 7, 2013, ss. 203–218.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Martyniuk K., (Не)скучные уроки функциональной грамматики и занимательные уроки рецептивной фонетики. Инновационные технологии в обучении русскому языку как иностранному на уроках в польской аудитории, [w:] Методические инновации в практике преподавания русского языка и литературы в условиях поликультурной среды: Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого (20–21ноября 2018 г.), ред. О. В. Чавела, С. И., Федотова, Казань 2019, ss. 66–72.

2. Babkiewicz, Wasilija Aksionowa refleksje o sztuce, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja, red. A. Woźniak, Lublin 2013, s. 381–388.

3. K. Babkiewicz, Emigracyjne pisarstwo W. Aksionowa w kontekście kultury judeochrześcijańskiej, [w:] Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, A. Ksenicz, P. Stasińska, N. Bielniak, A. Urban-Podolan, Zielona Góra 2013, s. 217–224.

4. K. Babkiewicz, Пространство западного города в восприятии российского эмигранта, [w:] Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор – жанр – стиль, Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Brześć 2012.

5. K. Babkiewicz, Trzy pokolenia Gradowów. „Moskiewska saga” Aksionowa, [w:] Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich, Lublin 2011, ss. 65–70.

6. K. Babkiewicz, Znaczenie figury domu w „Moskiewskiej sadze” Wasilija Aksionowa, [w:] Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, red. K. Luciński, Kielce 2011, ss. 227–

7. Babkiewicz, Obraz państwa totalitarnego w utworze Moskiewska saga Wasilija Aksionowa, [w:] Studia i szkice slawistyczne X. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura - język – kultura, red. B. Kodzis, M. Giej, Opole 2010, ss. 291–297.

8. Babkiewicz, Polonica w wybranych utworach Wasilija Aksionowa, [w:] Między Wschodem a Zachodem – z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, ss. 169–179.

9. K. Babkiewicz, Миф Америки. Демифологизация образа идеального государства. „В поискахгрустного бэби” В. Аксенова, [w:] Актуальные проблемы компаративистики, ред. Е.Г. Кивак, Брест 2010, ss. 19–24.

10. K. Babkiewicz, Формы проявления юмора в творчестве Сергея Довлатова, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VII, red. Supa, Białystok 2008, ss. 242–253.

11/ K. Babkiewicz, Рассказчик, герой и автор в произведениях С. Довлатова, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VII, pod red. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2006, ss. 11–15.


Recenzje:

1. Babkiewicz, Recenzja książki: M. I. Zielińskiej, Obrzeża i dale leśne. Motywy sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku, Warszawa 2010, [w:] „Roczniki Humanistyczne” t. LIX, z. 7, 2011, s. 217–221.  


Inne:

1. Martyniuk, M. Wideł-Ignaszczak, Język rosyjski w biznesie, poziom B1/B2, podręcznik akademicki do nauczania języka rosyjskiego w biznesie powstał w ramach projektu: ,,PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”, Lublin 2014/2015.Konferencje (2015–2020):

Konferencja: II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Nowe wyzwania w akademickim nauczaniu języków słowiańskich jako obcych (28–29.11.2019)

Referat: Elementy e-learningu na zajęciach gramatyki funkcjonalnej (w ramach bloku praktycznej nauki języka rosyjskiego)    

Matusiak Agnieszka

 

 

  


Stopień/tytuł naukowy:

profesorka nauk humanistycznych, doktorka habilitowana 

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki IFS

oraz

Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydz. Filolog.
gab. 311, tel. (71) 375 45 78

E-mail:

agnieszka.matusiak [na] uwr.edu.pl

ctsp [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor

 

Przebieg kariery zawodowej:

a) 1989-1994 studia na kierunku filologia słowiańska Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł zawodowy magister filologii słowiańskiej na podstawie pracy magisterskiej, zatytułowanej: Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich - promotor: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz

b) 1995-1998 studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UWr. Obrona rozprawy doktorskiej (czerwiec 1998) Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub) - promotor: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz. Recenzenci: prof. dr hab. Józef Smaga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. Telesfor Poźniak (Uniwersytet Wrocławski)

c) październik 2007 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa - kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filologicznym UWr na podstawie rozprawy W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, ss. 394. Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Stefan Kozak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Włodzimierz Mokry (Uniwersyteiellońskit Jagielloński), prof. dr hab. Włodzimierz Wilczyński (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Telesfor Poźniak(Uniwersytet Wrocławski)

d) marzec 2010 roku mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego

e) wrzesień 2021: tytuł profesora nauk humanistycznych. Recenzenci dorobku naukowego: prof. Valentyna Sobol (Uniwersytet Warszawski), prof. Maria Cymborska-Leboda (UMCS w Lublinie), prof. Jarosław Poliszczuk (UAM w Poznaniu), prof. Piotr Fast (Uniwersytet Śląski), prof. Krzysztof Kapuścik (Uniwersytet Jagielloński).

FUNKCJE:

- Kierowniczka Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami (2013-2023)
- Kierowniczka Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr

Inicjatorka i Redaktorka Naczelna czasopism naukowych:

• „Miscellanea Postotalitariana Wratislaviensia” (Wrocław, Wydawnictwo UWr);
• „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” (Lwów-Kijów-Wrocław, Wydaw. Adam Marszałek): 2015-2022.

Redaktorka Naczelna serii wydawniczej  „Wrocławskie Studia nad Posttotalitaryzmami” – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.wuwr.com.pl/products/category/wroclawskie-studia-nad-posttotalitaryzmami-116.html

Członkini Komitetów Naukowych i Międzynarodowych Rad Programowych czasopism:

 • „Porównania” (UAM w Poznaniu)
 • „Studia Ukrainica Posnaniensia” (UAM w Poznaniu) w latach 2014 – 2018
 • „Kyiv-Mohyla Arts and Humanities” (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)
 • "Кіно-Театр" (Kijów, Ukraina)
 • “Проблеми сучасного літературознавства” (Narodowy Uniwersytet im. Illi Miecznikowa w Odessie, Ukraina) 
 • „Університетські гуманітарні студії; “Етнічна історія народів Європи”  (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 • "Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства" (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника)

Członkowstwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych: 

 • Członkini Rady Programowej Instytutu Studiów nad Terytorium i Krajobrazem Pamięci Babiego Jaru [Інститут дослідження території та ландшафту пам’яті Бабиного Яру ] przy Memorialnym Centrum Holocaustu „Babi Jar” w Kijowie (Ukraina) – data wyboru 2020 rok;
 • Członkini  Rady Programowej Naukowego Centrum Studiów nad Dorobkiem Pokolenia lat 60.tych, Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie – data wyboru: 2017 rok;
 • Członkini Międzynarodowej Rady Programowej oraz Międzynarodowego Jury Nagrody Naukowej Fundacji Iwana Franki, Kijów (Ukraina) -data wyboru: 2016 rok.
 • Członkini Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów – od 2005 roku.

Nagrody ogólnopolskie:

2022: Nagroda i Medal w XXXIII edycji Konkursu im. Zygmunta Glogera za znaczący wkład w upowszechnianie kultury wschodniej Słowiańszczyzny. Nagroda jest przyznawana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2011: Srebrny Krzyż Zasługi – „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki”.

Nagrody uczelniane:

2023 - Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia dydaktycze i organizacyjne

2022 – Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia naukowe

2021 – Nagroda JM Rektora UWr za działalność organizacyjną

2017: Nagroda JM Rektora UWr za osiągnięcia naukowe

2016: Nagroda JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną

20015: Nagroda JM Rektora UWr za działalność dydaktyczną i organizacyjną

2015: Indywidualna Nagroda JM Rektora UWr za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2008-2015.

2012: Nagroda JM Rektora UWr za działalność organizacyjną

2011: Nagroda JM Rektora UWr  za osiągnięcia naukowe

2007: Nagroda JM Rektora UWr  za osiągnięcia naukowe.

 


Agnieszka Matusiak – profesorka nauk humanistycznych, doktorka habilitowana, literaturoznawczyni, slawistka. Od 1998 roku pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. W latach 2008-2018 kierowała Zakładem Ukrainistyki IFS. Od 2015 roku kierownik Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych (poprzednia nazwa w latach 2015-2020: Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych) na Wydziale Filologicznym UWr. Od 2008 do 2013 roku pracowała także w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystaka Harvard University: https://huri.harvard.edu/people/agnieszka-matusiak-matusiak

W latach 2010-2012 prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Polsko-Ukraińskiego Dialogu Kultur „Nowa Generacja”, działającego przy Konsulacie Honorowym Ukrainy we Wrocławiu. 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą: literatury i kultury rosyjskiej i ukraińskiej, studiów nad płcią, studiów memorialnych i nad traumą, studiów postkolonialnych i myśli dekolonialnej oraz historii i kultury Żydów na Ukrainie. Zob.: www.agnieszkamatusiak.pl; http://esu.com.ua/search_articles.php?id=67049https://wroc.academia.edu/AgnieszkaMatusiak

 

 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
 
1. A. Matusiak, Interdyscyplinarny Program Nauczania „Teatr i dramat” dla szkół średnich o ogólnym profilu nauczania w Ukrainie (klasy 6-9). Rekomendacja Ministerstwa Nauki i Oświaty Ukrainy w ramach reformatorskiego projektu „Nowa Ukraińska Szkoła” od roku szkolnego 2023/2024.  Nr rekomendacji: 21/10-709 z dnia 28.08.2023 r. Współautorzy Iryna Staragina (główna metodyczna koordynatorka ze strony MNiO Ukrainy), dr Oksana Iwasiuk (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina) oraz prof. dr hab. Bogusław Bakuła (UAM w Poznaniu): https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku; https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Mizhhal.intehr.kursy.2023/Dramaturhiya.i.teatr.7-9.kl.Starahina.ta.in-08.09.2023.pdf
 
 
PUBLIKACJE NAUKOWE
 
Monografie:

1. Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), Wrocław 2001, ss. 199.

Agnieszka Matusiak - autor | Księgarnia internetowa Poczytaj.pl

Recenzja:
1. I. Malej, „Slavia Orientalis” 2002, nr 1, s. 115-122.


2. W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy "Młodej Muzy", Wrocław 2007, 393 ss.

W kręgu secesji ukraińskiej Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy Młodej Muzy - Matusiak Agnieszka (Agnieszka Matusiak) książka w księgarni TaniaKsiazka.pl

Recenzje:
1. А. Лазар, „Український журнал” 2007, № 6, с. 60-61. 
2. T. Poźniak, „Slavia Orientalis” 2007 nr 3, s. 447-450. 
3. М. Ільницький, „Слово і час” 2008, № 3, с. 55-66. 
4. M. Wróblewska, „Acta Polono-Ruthenica” 2010, t. XV, s. 298. 
5. M. Mazurkiewicz, „Slavica Wratislaviensia” 2011, t. CLIV, s. 196-198.

Wydanie ukraińskie:
Аґнєшка МАТУСЯК,  У колі української сецесії. Вибрані проблеми творчої поетики письменників «Молодої Музи»,  Львів 2016, ЛА «ПІРАМІДА», cc. 402.

„W 2017 roku książka otrzymała główną nagrodę w kategorii przekład naukowy w rankingu organizowanym przez Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz kijowski oddział Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy. Uzasadnienie: „za wkład w rozwój badań nad ukraińskim modernizmem” [http://bukvoid.com.ua/events/culture/2017/03/02/153242.html].


3. Химерний Яцків. Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова, Вроцлав-Львів 2010, 224 с.

Recenzje:
1. П. Яценко, «Український модернізм особливий...», „Високий замок” 2011, № 80 (4460), С. 10. 
2. Н. Малютіна, Інтерпретація доробку Яцкова у рамках модерністської химерності, «Слово і час» (Київ) 2012, № 4, с. 117-119. 
3. О. Коцарев, Загубіться в химерах Яцкова! - http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/13974/ [29.09.2011]

4. Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wrocław-Wojnowice 2018, Wydaw. KEW im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ss. 388, ISBN 978-83-7893-248-2.

        Recenzje:

 1. Dariusz Rott: Przyswajanie bolesnego dziedzictwa. O książce Agnieszki Matusiak "Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną", "Nowa Europa Wschodnia" 2020, nr 4, s. 195-198.
 2. B. Bakuła: Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wojnowice-Wrocław 2018 (2020), "Przegląd Rusycystyczny" 2021, nr 1, s. 233-243, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/958
 3. B. Waligórska-Olejniczak: Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wrocław-Wojnowice 2018, "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 2020, t. 30, s. 191-195, file:///C:/Users/User/Downloads/11696-Tekst%20artyku%C5%82u-22724-1-10-20210324.pdf
 4. A. Polak: Odzyskać własną historię [Recenzja książki Agnieszki Matusiak Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, KEW Wojnowice-Wrocław 2020], "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 2021, t. 31, s. 1-8,  https://doi.org/10.31261/10.31261/RSL.2021.31.12 [https://journals.us.edu.pl/index.php/RSL/article/view/12469].
 5. Dariusz Skórczewski: Ukraina nie chce / nie może milczeć. Na marginesach książki Agnieszki Matusiak, "Akcent" 1/2022, s. 166-174.
 6. Colloquia Erasmiana: Wyjść z milczenia. Ukraina i niepodległość. Debata wokół książki, 7 kwietnia 2022, platforma TEAMS. Współuczestniczki dyskusji: dr hab. Maiia Harbuziuk, profesorka Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz dr hab. Ewa Bal, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizar debaty: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przekład ukraiński:

А. Матусяк, Вийти з мовчання. Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ століття з посттоталітарною травмою, переклад з поль. А. Бондара, Львів 2020, сс. 308, ЛА «Піраміда», ISBN 978-966-441-637-2, https://uamoderna.com/book/agneshka-matusyak-vijti-z-movchannya-dekolonialni-zmagannya-ukrainskoi-kulturi-ta-literaturi-xxi-stolittya-z-posttotalitarnoyu-travmoyu-pereklad-z-polskoi-a-bondara-lviv-2020-la-piramida-308-s

 Fragment z książkiА. Матусяк«Дивлячись на чужі страждання». Фотосвідчення Голокосту в Бабиному Яруhttps://uamoderna.com/shafka-dok/divlyachis-na-chuzhi-strazhdannya-fotosvidchennya-golokostu-v-babinomu-yaru

Recenzje:

1. Тарас Пастух, Складнощі прощання з минулим, "Збруч" 11.06.2021, https://zbruc.eu/node/105752 [dostęp: 22.06.2021].

2. Віталій Огієнко: Аґнєшка Матусяк, Вийти з мовчання. Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ століття з посттоталітарною травмою, переклад з поль. А. Бондара, Львів 2020, сс. 308, ЛА «Піраміда», "Критика", серпень 2021, https://krytyka.com/ua/reviews/vyity-z-movchannia-dekolonialni-zmahannia-ukrainskoi-kultury-ta-literatury-xxi-stolittia-z-posttotalitarnoiu-travmoiu [dostęp: 05.01.2022].

3. Оксана Щур, Боротьба культурних політик і вибухова сила непрочитаних книжок, 6.10.2021, https://lb.ua/culture/2021/10/06/495017_borotba_kulturnih_politik_i.html, [dostęp: 7.02.2022].

 


Prace redakcyjne:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. VII, Wrocław 2007, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, cz.1-2. Współredaktorzy: T. Klimowicz, M. Bukwalt, M. Maciołek, Sylwia Wójtowicz. 

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. VIII: Pieniądz, Wrocław 2009, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Współredaktorzy: K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowa, Ł. Kusiak-Skotnicka. 

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. IX: Ciało, Wrocław 2011. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 819 ss. Współredaktorzy: I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch,E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko.

Recenzja:
B. Bakuła, Тhe Body and/of Slavic theory, tłum. M. Świetlicki - http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=21


4. Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура — Історія — Політика. Вельмишановному Професорові Телесфору Познякові на 80-річчя від дня народження, наукова ред. і вступ Аґнєшки Матусяк, Вроцлав–Львів 2012, 384 s.

 

Recenzja:
O. Пронкевич, Трансгресії українського гетто - http://litakcent.com/2013/05/21/transhresiji-ukrajinskoho-hetto/


5. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, 351 ss.


6. Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, Видав. Laurus, сс. 367; ISBN 978-966-2449-67-9
 

7. Постколоніалізм. - Генерації – Культура. Теоретичні Ревізії, випуск 4, наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, Видав. Laurus, c. 336; ISBN 978-966-2449-64-8. Współred. Т. Гундорова

Recenzja:
Дмитро Дроздовський. Постколоніальні візії і ревізії тоталітаризму [Текст] / Д. Дроздовський // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. - 2016. - N 9/10. - С. 267-274.
Дмитро Дроздовський, Література і посттоталітарна травма, https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/45390/

8. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, red. nauk. A. Matusiak, Wrocław, Wydaw. UWr, ss. 408.

9. Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 1/2015, pod red. nauk. I. Guszpit, A. Matusiak.


10. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, ss. 180.

Recenzja:
Дмитро Дроздовський, Долаючи посттоталітарні травми, https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/dolayuchy-posttotalitarni-travmy

11. Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. A. Matusiak, Poznań-Wrocław 2016, Wydawnictwo Bonami, ss. 398. ISBN 978-83-62298-85-3

Recenzja:
Н. Малютина, И. Нечиталюк, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫХ СТУДИЙ „УКРАИНА – ПОЛЬША – ЕВРОПА”, „СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗБІРНИК” 2016, Випуск 20, s. 343-349 [http://liber.onu.edu.ua/pdf/zb-20.pdf].

 12. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia Special Issue, vol. I (5)/2016: THE TROPICS OF RESISTANCE: Languages, genres, rhetoric, ed. by A. Matusiak and D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, Wrocław 2016, ss. 132.


13. Україна в умовах (пост)тоталітарної трансформаціїІсторія – Культура – Соціальні зміни, red. nauk. M. Gaczkowski, A. Matusiak, N. Teres, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, Kijów-Lwów-Wrocław 2016, Nr 2, ss. 228. ISBN 978-83-8019-655-1.

14. „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017, ss. 221.

15. Od „Zapisu” do … zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991, współredakcja nauk. B. Bakuły i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wojnowice-Wrocław 2018, s. 596.

Od „Zapisu” do… zapisu historii - | okładka

16. N. Maliutina, Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku, red. nauk. B. Bakuła, A. Matusiak, Toruń 2020, ss. 271: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4646-ukrainska-dramaturgia-konca-xix-i-poczatku-xx-wieku.html

17. "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 2020, nr 8: UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne, pod red.: A. Matusiak, M. Wolting, A. Polaka, Wydaw. UWr, ss. 343. DOI: 10.19195/2353-8546.8.1

 18. Modernizmy  słowiańskie w anturażu czułości, red.  A. Matusiak, Wrocław 2021, Oficyna Wydawnicza "Atut", ss. 271. Współred.: I. Malej, A. Paszkiewicz. ISBN 978-83-7977-646-7: https://www.atutoficyna.pl/home?func=productPage&wid=45&pid=1830&cid=55&prid=

19. Solidarity and Responsibility. Studies on Ethics, Esthetics and Culture, ed. by Agnieszka Matusiak, Agnieszka Libura, and Arkadiusz Lewicki, Wiesbaden 2021, Harrassowitz Verlag, pp. 168. ISBN 978-3-447-11785-2, https://www.harrassowitz-verlag.de/Solidarity_and_Responsibility/title_6967.ahtml

20."Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 9/2021: Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох.... Tom ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, pod. red. Agnieszki Matusiak i L. Tarnashynskiej, , ss. 298.

Prezentacja tomuPoetycka alchemia Liny Kostenko. Perspektywa polska, ukraińska, niemiecka, Muzeum Pana Tadeusza. Zakład Narodowy Ossolińskich we Wrocławiu, 21 czerwca 2022 r., godz. 19.00-21.00: https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/spotkanie-poetycka-alchemia-liny-kostenko/

Recenzje:

a) Т. Михайлова, "Душа летить у посвіті епох...", "Український дім" 2022, № 113, с. 4-5.

b) М. Ільницький, Від «мови мовчання» до «великого повернення», "Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність" 2023, Вип. 37, s. 298-304.

21. "Pomiędzy" 2022, nr 1(4), red. nauk. A. Matusiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 180.

22. "Pomiędzy" 2022, nr 2(5), red. nauk. A. Matusiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 160.

 

Wstępy, opracowania, posłowia:

1. Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура — Історія — Політика. Вельмишановному Професорові Телесфору Познякові на 80-річчя від дня народження, наукова ред. і вступ Аґнєшки Матусяк, Вроцлав–Львів 2012, s. 9-20. 

2. Postkomunistyczna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, s. 9-26.


3. Маскулінний дискурс в українськiй літературі ХХ–ХХІ століття, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 7-19.


4. Pokolenie – transformacja – tożsamość, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 9-17.

5. Pisanie o wojnie - pisanie prawdy o życiu i śmierci, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017, s. 9-15.

6. "Я лицар і поет..." Ліні Костенко з нагоди 90-ого дня народження / "Ich bin ein Ritter, Dichter..." Lina Kostenko zum 90. Geburstag [w:] "І знову пролог / Und wieder ein Prolog", переклад і упорядк. Алоїз Вольдан, передмова Аґнєшка Матусяк, післямова Алла Паславська, Львів 2020, s. 5-32: https://www.youtube.com/watch?v=slJ7j2-Id50. Recenzja na książkę: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/giacyntovym-soncem-sto-raz-nad-toboyu-ziydu

7. Teatralne konteksty ukraińskiej dramaturgii XIX i początku XX wieku, [w:] N. Maliutina, Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku, red. nauk. B. Bakuła, A. Matusiak, Toruń 2020, s. 5-25. Współautor: B. Bakuła.

8. A. Matusiak, "Ich bin ein Ritter, Dichter...", [w:] Lina Kostenko, Ich bin all das, was lieb und wert mir ist. Gedichte, aus dem Ukrainischen übersetzt von Alois Woldan, Klagenfurt: Wieser Verlag, 2021, ca. 90 Seiten. – ISBN: 978-3-99029-496-3.

9. A. Matusiak, Poetycka alchemia Liny Kostenko, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 9/2021: Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох.... Tom ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, pod. red. Agnieszki Matusiak i L. Tarnashynskiej, , s. 31-46.

10. A. Matusiak, Wasyla Stefanyka obrazki z nagiego życia / Відверті картини з життя селянства Василя Стефаника, [w:] В. Стефаник, Вибрані твори : білінгва = Utwory wybrane : wydanie dwujęzyczne, wybór, opraс. i przedmowa W. Hnatiuk, posł. A. Matusiak, Lwów-Wrocław 2021, s. 386-400. ISBN 978-966-02-9795-1.


Rozdział w książce

1. Україна як колоніальна танцівниця [в:] Леся Українка, Драми та інтерпретації, передмова В. Агеєвої, Київ 2011, с. 825-892. 

2.Творчість «Молодої Музи» як літературний Gesamtkunstwerk українського модернізму, [w:] «Чорна Індія» «Молодої Музи». Антологія прози та есеїстики, yпоряд., літ. ред. та примітки В. Ґабора, Львів 2014, s. 274 – 322. 

3. «Из чего же сделаны наши мальчишки?» Маскулінний дискурс в прозі Сергія Жадана в постмодерному горизонті [w:] Після постмодернізму, ред. В. Агеєва, Kиїв 2013, с. 138-169. 

4. A. Матусяк, Категорія покоління в сучасних суспільно-культурних дослідженнях, [w:] Постколоніалізм. - Генерації – Культура. Теоретичні Ревізії, наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 129-145. Współaut. M. Świetlicki. 

5. Маскулінність у перебудові. Men & masculinities studies – огляд наукових досліджень, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 25-43. Współaut. M. Świetlicki. 

6. Кемп у творчості письменників Бу–Ба–Бу, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 254-274. 

7. „Між мертвою індустрією та молодою демократією”. Постколоніальний діалог із минулим у прозі Сергія Жадана, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 331-364. 


Artykuły:

1. Wędrówka oniryczna w prozie rosyjskich dekadentów (“Męczące sny” F. Sołoguba i wybrane opowiadania Walerija Briusowa), “Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 65-74. 

2. Dekadenckie konstrukcje sobowtórowe (“Męczące sny” F. Sołoguba), “Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 49-65. 

3. Mit a czasoprzestrzeń w trylogii Dymitra Mierieżkowskiego “Chrystus i Antychryst” [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 35-47. 

4. Droga oniryczna ku “centrum” w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), “Litteraria” XXIX, 1999, s. 131-150. 

5. Oniryczny wariant raju w prozie Fiodora Sołoguba, “Slavia Orientalis” 1999, nr 2, 
s. 207-222. 

6. Śmierć, sen i nirwana w prozie Fiodora Sołoguba, “Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 57-73. 

7. Symbolika świata snów w prozie starszych symbolistów rosyjskich. Rozpoznanie problemu [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe. Przewartościowania, red. M. Ściepuro, Zielona Góra 1999, s. 91-103. 

8. З проблематики польсько-українських культурних інспірацій доби сецесії [w:] Київські полоністичні студії, т. IV: Українсько-польські літературні контексти, ред. та упоряд. Р. Радишевський, Київ 2003, s. 341-354. 

9. „Młoda Muza” na drodze do modernizmu [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Paszkiewicz, Wrocław 2003, s. 159-164. 

10. Ukraińskie inspiracje secesją polską (wybrane zagadnienia), „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 15-16, 2003, s. 153-160. 

11. Secesja lwowska (zarys), „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 23-42. 

12. Ukrainistyka w Uniwersytecie Wrocławskim, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 17-18, 2004, s. 163-169. 

13. Secesja ukraińska (twórcy naddnieprzańscy) [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 153-161. 

14. Baśniowy świat „Młodej Muzy” (Natura), [w:] Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, red. nauk. B. Tichoniuk, W. Wilczyński, Zielona Góra 2004, s. 251-268. 

15. Twórczość „Młodej Muzy” z ducha muzyki zrodzona, „Slavia Orientalis” 2005, t. LIV, nr 2, s. 241-261. 

16. Muzyczne inspiracje w twórczości „Młodej Muzy”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, pod red. S. Kozaka, Warszawa 2005, t. 19-20, s. 193-210. 

17. Młoda Muza” i modernizowanie literatury ukraińskiej, „Slavica Wratislaviensia” 2006, t. CXXXV, s. 57-70. 

18. Idea „tańczącego nadczłowieka” Friedricha Nietzschego w poezji Wasyla Paczowskiego, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1, s. 43-56. 

19. Muzyczność prozy Mychajły Jackowa, „Literatura Ludowa” 2006, nr 2, s. 23-33. 

20. Молодомузівська femme fatale, „Слово і час” 2006, nr 4, с. 34-45. 

21. Nurt dionizyjski w pisarstwie „Młodej Muzy”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 21-22, pod red. S. Kozaka, przy współpracy W. Sobol i W. Nazaruka, 2006, s. 328-342. 

22. Молодомузівські зв’язки з музичною поетикою Клода Дебюссі. Деякі аспекти, [w:] Художні та наукові картини світу XX століття. Колективна монографія на честь 110-ї річниці народження Максима Рильського, упоряд. В. Захаржевська, під ред. І. Юдкіна, Київ 2006, s. 62-70. 

23. Mychajły Jackowa koncepcja człowieka integralnego, „Slavia Occidentalis” 63, 2006, s. 121-129. 

24. Słowne piruety w twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 2, s. 289-313. 

25. Z problematyki tańca w twórczości Wasyla Paczowskiego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2007, t. 50, z. 1-2, s. 131-151. 

26. Танцівниця як «метафора контрасту» в «Оргії» Лесі Українки, [в:] Леся Українка і сучасність. Збірник наукових праць, т. 4, кн. 1, Луцьк 2007, с. 161-182 [wersja polska: Kolonialna tancerka w „Orgii” Łesi Ukrainki, „Porównania” 2009, nr 6, s. 195-207]. 

27. Motyw tancerki w twórczości Mychajły Jackowa, [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. W. Sobol i W. Nazaruka, Warszawa 2007, s. 415-425. 

28. Ukraińskie kino lat 90. XX wieku w poszukiwaniu tożsamości narodowej, „Porównania” 2007, nr 4, s. 139-146. 

29. Сецесійний дискурс письменників „Молодої музи”, „Слово і час” 2008, № 6, с. 35-50. 

30. З проблематики карнавалізації у творчості „Молодої музи”, [в:] Від бароко до постмодерну, під ред. Л. Ушкалова, Харків 2008, т. 6, с. 12-20. 

31. Trudne „męskie macierzyństwo” w literaturze ukraińskiej XIX-XX wieku: Taras Szewczenko – Jewhen Małaniuk – Mykoła Chwylowy, „Slavia Orientalis” 2008, s.229-245. 

32. Technologia polityczna ciała, czyli zaproszenie na egzekucję człowieka zbuntowanego w „Sanatoryjnej zonie” Mykoły Chwylowego, „Slavia Orientalis” 2009, nr 4, s. 417-438. 

33. Ukraińska powieść produkcyjna jako produkt socrealistycznej kultury masowej. Perspektywa postmodernistyczna, „Porównania” 2010, nr 7, s. 179-196 [wersja ang.: ("The ukrainian production novel as a product of socialist realist mass culture. A post-modern perspective" - http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=108&lang=pl

34. Постколоніальна дійсність як джерело страждань («Anarchy in the UKR» Сергія Жадана), [в:] „Studia Sovietica”, вип. 2: Семіосфера радянської культури. Знаки і значення, ред. В. Хархун, Київ-Ніжин 2011, с. 254-267. 

35. „…życie jest zbyt poważną sprawą, by mówić o nim poważnie”. Kamp w twórczości pisarzy Bu-Ba-Bu, „Roczniki Humanistyczne” 2011, Tom LIX, z. 7, s. 71-97. 

36. Dyskurs maskulinistyczny w literaturze ukraińskiej XX – XXI wieku. Wybrane aspekty projektu badawczego, „Porównania” 2013, tom XII, s. 209-224. Wersja elektroniczna: http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/attachments/article/272/Matusiak.pdf

37. Nauczanie literatury ukraińskiej na poziomie gimnazjalnym i szkoły średniej w dobie transformacji ustrojowej po 1991 roku [w:] Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli, pod red. nauk. J. Karbarz-Wilińskiej, M. Nowak, T. Sucharskiego, Słupsk-Gdańsk 2015, s. 68-75.

38.  Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 129-146.


39.  Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 158-166.

40. „Stulecie Jakuba” Wołodymyra Łysa jako literackie świadectwo ukraińskiej posttotalitarnej traumy, „Przegląd Rusycystyczny” 2018, Nr 3, s. 12-35.

41. Україністика у світлі нової гуманітаристики, [w:] IX Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України), голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, Київ 2018, s. 86-95 - http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2018/ist.pdf [odczyt: 14.02.2019]

42. Refleksje o narracji donbaskiej, “Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”: Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej, pod red. A. Polaka, Katowice 2018, nr 28, s. 61-96.

43. Stulecie Jakuba” Wołodymyra Łysa jako literackie świadectwo ukraińskiej posttotalitarnej traumy, „Przegląd Rusycystyczny” 2018, Nr 3, s. 12-35.

44. Rana, tożsamość, podmiotZmagania kultury i literatury ukraińskiej z traumą postkomunistyczną. Od postkolonialności do dekolonialności (zarys projektu badawczego), [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek i D. Pilipowicz, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s.  117-133.

45. Wolność w horyzoncie posttotalitarnym [Freedom on the post-totalitarian horizon], "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 2020, nr 8, s. 9-17. Współautorzy: M. Wolting i A. Polak.

46.  БАБИН ЯР ЯК АФЕКТИВНА ФІГУРА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ. ЧАСТИНА ПЕРША, publ. 16.09.2021, http://www.korydor.in.ua/ua/stories/babyn-iar-iak-afektyvna-fihura-krytychnoho-myslennia.html [dostęp: 14.10.2021].

47. Holokaust: rewitalizacja ukraińskiej pamięci? W osiemdziesiątą rocznicę wydarzeń w Babim Jarze , "Iudaica Russica" 2021, nr 2 (7), s. 5-44http://www.iudaicarussica.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/IR_2021_2_AGNIESZKA_MATUSIAK_Holokaust_rewitalizacja_ukrainskiej_pamieci.pdf

48. Українське розстріляне відродження 3.0. ТА ІМПЕРСЬКА ГЕНЕТИЧНА СПАДЩИНА ВЕЛИКОЇ РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, "Збруч", 9.05.2022, https://zbruc.eu/node/111815; "Українська літературна газета", 31.05.2022, https://litgazeta.com.ua/articles/ahnieshka-matusiak-polshcha-ukrainske-rozstriliane-vidrodzhennia-3-0/

49. Rozstrzelane odrodzenie 3.0, "Kalejdoskop" 7-8/2022, s. 16-26 (wersja drukowana); "e-kalejdoskop": https://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/rozstrzelane-odrodzenie-3.0-r11355 [dostęp: 30.06.2022].

50. W imię sprawiedliwości poznawczejhttps://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/w-imie-sprawiedliwosci-poznawczej-r11658 [dostęp: 5.10.2022].

51. Nowa historia. Skok kwantowy w teatrze ukraińskim, "Notatnik Teatralny" 2022, nr 88-89: Ukraina, s. 100-114.

52.  24 lutego 2022 roku. Refleksje o dekolonialnej re-kreacji Ukrainy w dziewiątym roku wojny rosyjsko-ukraińskiej, "Kalejdoskop" 1-2/2023, https://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/dekolonialna-re-kreacja-ukrainy-r11972.

52. A kivégzett újjászületés 3.0 és a „nagy orosz kultúra” birodalmi genetikai öröklődése, "Élet és Irodalom", LXVII. évfolyam, 16. szám, 2023. április 21, https://www.es.hu/cikk/2023-04-21/agnieszka-matusiak/a-kivegzett-ujjaszuletes-30.html [dostęp: 20.04.2023].

 

 


Materiały konferencyjne:

1. Liquid post-colonial reality as the source of suffering in the prose of Ukrainian postmodernists (thesis of paper), [w:] Euroasia: Prospects for Wider Cooperation, ICCEES VIII World Congress, July 26-31 2010, Stockholm, Sweden, ed. Tova Höjdestrand, Stockholm 2010, s. 36. 

2. Маскуліністичний дискурс та українська література ХХ-ХХІ ст. [в:] Розвиток особистості в умовах трансформaційного суспільства, ред. В. Огнєв’юк та др., Київ 2012, с. 54-65.


Prace translatoryczne:

1. T. Gundorova, Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński, „Porównania” 2007, nr 4, s. 71-81. 

2. M. Riabczuk, Dyskurs dominacji: z problematyki „asymetrycznych” stosunków ukraińsko-rosyjskich, „Porównania” 2008, nr 5, s.167-181. 

3. M. Pawłyszyn, Zaklinanie Europy Środkowej: przestrzeń geopolityczna a współczesna literatura ukraińska, „Porównania” 2008, nr 5, s. 143-155. 

4. T. Gundorova, Kicz – nowy metajęzyk kultury. O czym mówi współczesny ukraiński kicz w dobie globalizacji?, tłum. A. Matusiak, „Porównania” 2010, nr 7, s. 165-178.

5. L. Kostenko, Historia zatoczyła koło, tłum. A. Matusiak i B. Bakuła, "Gazeta Wyborcza" 27 lipca 2022, https://www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza-0557/20220727/281736978198227 [dostęp: 30.07.2022]. 

6. O. Dudko, Przyszłość, tłum. A. Matusiak, "Notatnik Teatralny" 2022, nr 88-89: Ukraina, s. 70-80.

7. Neda Neżdana, Zagubieni we mgle, tłum. A. Matusiak, "Notatnik Teatralny" 2022, nr 88-89: Ukraina, s. 188-230.

8. Ołeksandr Witer, Szczęście na muszce, tłum. A. Matusiak. Czytanie sceniczne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Via Carpatia w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 13 października 2022. Reż. Yevheniia Bohdanova.

9. Neda Neżdana, Kotka Donbasu, tłum. A. Matusiak. Czytanie performatywne w ramach VIII Polonijnego Kongresu Kobiet w Brukseli, reż i wykonanie Alicja Kochańska z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 2 grudnia 2022 r.


Recenzje:

1. M. Matecka, Impresjonizm we wczesnej prozie Iwana Bunina i Borysa Zajcewa, Lublin 1996 [w:] „Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne” 7-8, 1997, s. 243-250. 

2. Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku, t. II: Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i Z. Maciejewskiego, Lublin 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 139-143. 

3. W. Wilczyński, Leksykon kultury ukraińskiej, Zielona Góra 2000 [w:] „Slavia Orientalis” 2001, nr 2, s. 331-333. 

4. B. Bakuła, Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku, Poznań 1999 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 141-145. 

5. В. Моренець, Національні шляхи поетичного модерну першої половини XX ст. Україна і Польща, Київ 2001 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 141-143. 

6. „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 13-14, 2002 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 153-156. 

7. I. Malej, Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady, Wrocław 2002 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 2, s. 128-132. 

8. І. Бетко, Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку, Katowice 2003 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVII, 2004, s. 125-127. 

9. Усі ми - кітчмени…: Тамара Гундорова, Кітч і література. Травестії, Київ 2008, „Факт”, 280 c. – [s. 5] - www.litakcent.com/?id=941; www.fact.kiev.ua/articles/article_176/ 

10. „Wszystko, co jest lub było sztuką, może stać się kiczem” (Tamara Gundorova, Kitč i literatura. Travestiji. Vyd. „Fakt”, Kyiv 2008, ss. 280, [w:] “Porównania” 2009, nr 6, s. 296-301. 

11. Валентина Хархун, Соцреалістичний канон в українській літературі. Генеза, розвиток, модифікації, Ніжин 2009, 508 с., [w:] „Slavia Orientalis” 2012, R. LXI, nr 1, s. 93-95.


Wywiady:

1. Українське Радіо Культура. Радіопередача: "Україна і Польща: діалог двох культур". Ведуча: Леся Вороніна, Київ, 20.07.2012 

2. Radio Era FM, sierpień 2012 - http://www.spa.ukma.kiev.ua/index.php?topic=pozyciya 

3. Українське Радіо Культура. Радіопередача: "Україна і Польща: діалог двох культур": Перспективи на майбутнє. Ведуча: Леся Вороніна, Київ, 15.12.2012 

4. Потяг до України. Автор інтерв’ю Юлія Стахівська„Український тиждень” № 50 (267) від 13 грудня 2012 p. - http://tyzhden.ua/Magazine/267

5. „Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły: Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko (tłumaczenie z języka ukraińskiego i rosyjskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 167-174.

6. Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają, za co i dlaczego kochają wschód (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 147-156.

7. O „ludziach bez duszy” i „misterium narodzin nowej Ukrainy”. Władimir Rafiejenko w rozmowie z Agnieszką Matusiak z okazji premiery najnowszej powieści, zatytułowanej Po najdłuższe czasy,  „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017,  s. 80-89. 

Seminaria, wykłady, dyskusje, okrągłe stoły naukowe:

1. Як сьогодні читати і говорити про Лесю Українку?, https://www.facebook.com/100654368309198/videos/186339646211542. Współrozmówczynie: prof. Tamara Hundorowa (Instytut Literatury im. T. Szewczenki Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów) i prof. Ołena Hałeta (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie).

2. Prezentacja dwujęzycznego wydania opowiadań Wasyla Stefanyka: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 31 maja 2022 r.: https://www.facebook.com/Ossolineum/videos/1161370947997805

3. Debata w Europarlamencie "The Feminist Ukraine", Bruksela 1 grudnia, 2022 r.: https://www.facebook.com/KongresKobietBruksela/videos/695221722265317 [3.12.2022].

4. Polsko-ukraińskie webinarium literackie "Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem...": Wrocław-Kijów-Charków, 23.03.2023, https://youtu.be/8rLYta0Mqfc [dostęp: 27.03.2023]. Współpraca: O. Barabasz-Rewak, O. Bondareva, H. Khomenko, O. Slipushko, N. Nezhdana.

5. Wykład online: 24.02.2022. Деколоніальна ре-креація України (польська перспектива у 9-ому році російсько-української війни), 23.03.2023, Український мовно-літературний факультет ім. Г. Квітки-Основ'яненка, ХНПУ імені Г. Сковороди,  https://youtu.be/s_YzJQp_T_Q [dostęp: 12.04.2023].

6. Міжнародний круглтй стіл «606 через 90: Проблема ризикованої думки про Миколу Хвильового в ювілей його смерті за останньої війни». Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди разом із Центром транскультурних посттоталітарних студій Вроцлавського університету, 13.05.2023 (formuła online). Kierowniczki naukowe: dr Hałyna Khomenko (Ukraina) oraz prof. Agnieszka Matusiak (Polska).

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Emigracja ukraińska po 1945 roku. Historia - społeczeństwo - kultura - nauka", Wrocław-Kijów, 16 listopada 2023 r. (online, na platformie TEAMS). Kierowniczki naukowe: prof. dr hab. Agnieszka Matusiak (UWr) i dr Hałyna Usatenko (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie). Partner organizacyjny: Muzeum Historii Ukrainy w okresie II Wojny Światowej w Kijowie. Koordynator: dr Roman Kabachij.

8. Webinar (na platformie zoom) nt. „Dwie dekady ukraińskich rewolucji: od wartości do tożsamości”. Współorganizatorzy: Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych WF UWr, Koordynatorka: prof. dr hab. Agnieszka Matusiak; Zakład Badań  Wschodnich Instytutu Studiów Wschodnich i Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych UWr. Koordynatorka: dr hab. Larysa Leshchenko prof. UWr oraz Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie. Koordynator: Oleksandr Kuchyk. Wrocław-Lwów, 30.11.2023 r.

9. Webinar (na platformie zoom) nt. "Pierwszy ukraiński Hamlet (Lwów, 1943) / First Ukrainian Hamlet (Lviv, 1943) / Перший український Гамлет (Львів, 1943)". Współorganizatorzy: Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych WF UWr, Centrum Szekspirowskie w Zaporożu, The Shakespeare Institut - University of Birmingham, Katedra Teatroznawstwa i Sztuki Aktorskiej Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Wrocław-Zaporoże-Lwów, 21.12.2023 r.

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

1. Czytanie performatywne dramatu Ihora Kosteckiego „Bliźnięta się jeszcze spotkają”. Partner organizacyjny: Muzeum Miejskie Wrocławia. Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu. Wykonanie: Niezależna Grupa Teatralna „GAS” przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu (online). Pomysł oraz konsultacja literacka: prof. dr hab. A. Matusiak; czytanie performatywne na Scenie Ukraińskiej w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu 27 listopada 2023 r.

2. Performans „Ukraińskie re-kreacje. Od rewolucji na granicie do rewolucji godności”, Przejście Świdnickie we Wrocławiu, 30 listopada 2023 r. Wykonanie: Niezależna Grupa Teatralna „GAS” przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Współorganizatorzy: Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Przejście Dialog. Pomysł i konsultacja literacka: prof. dr hab. Agnieszka Matusiak.


Sprawozdanie:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Konferencja naukowa z okazji 85-lecia prof. Mariana Jakóbca, „Przegląd Rusycystyczny”, 1996, z. 1-2 (73-74), s. 139-142. Współautor: M. Trendak-Wolf.

2. Jak widzisz, feministyczna Ukraino, my, Polki, jesteśmy z Tobą; jesteśmy z Wami, Ukraińskie Siostry!, "Feministyczna Ukraina – nowe geopolityczne siostrzeństwo". VIII Kongres Kobiet w Brukseli, 1-3 grudnia 2022 roku. Współautorka: Agata Araszkiewicz, https://www.kongreskobiet.pl/post/jak-widzisz-feministyczna-ukraino-my-polki-jeste%C5%9Bmy-z-tob%C4%85-jeste%C5%9Bmy-z-wami-ukrai%C5%84skie-siostry [dostęp: 24.12.2022]. Laureatka I i II edycji Konkursu Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich –  konkurs na dodatki motywacyjne jednorazowe. IDUB. Zadanie nr 3 (2021, 2022).

Aktualnie realizowane projekty badawcze

A. jako kierownik projektu:

1. I znów prolog? Posttraumatyczny dramat i teatr w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle transformacji systemowej (1989/1991-2021). Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w formule sieci badawczej "Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teartem i Dramatem Postkomunistycznej Europy". Więcej zob.: https://www.instytut-teatralny.pl/projekty/i-znow-prolog/

 

B. jako uczestnik projektu

1.Międzynarodowy projekt „Slvic National Epic in the Interpretative Network of Romantic Nationalism in Europe”. Główni koordynatorzy projektu: Anne-Marie Thiesse (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja), Joep Leerssen (University of Amsterdam), Dalibor Dobias (Czeska Akademia Nauk w Pradze).

2. Wiedze lokalne w teatrze i performansie ostatniego dwudziestolecia wobec niesprawiedliwości epistemicznej. Perspektywa Polski i Ukrainy. Projekt realizowany pod auspicjami Pracownia Badań Praktyk Wiedzo-Twórczych Kultur Lokalnych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik projektu: dr hab. Ewa Bal, prof. UJ.  Finansowanie ze środków Inicjatywy Doskonałości UJ (IDUB UJ)

 

Projekty badawcze zrealizowane (i rozliczone):

1. Kierownik międzynarodowego projektu MNiSW NPRH nr 12H 12 0046 81 Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle studiów postkolonialnych. Grant zrealizowany na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2013-2016.

2. Dźwięk bezpiecznego dotyku. Dotyk. Bezpieczeństwo. Dramaturgia ukraińska. Interaktywny audio-performans o przemianach ludzkiej egzystencji i światopoglądu podczas pandemii. Pomysł i reżyseria: Ołena Apczel. Projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Ukraińskim w Kijowie oraz Urzędem Miasta Wrocławia pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka: https://ui.org.ua/dzwiek/?dram=penkova; https://www.youtube.com/watch?v=Ju7K24buFzw&ab_channel=TelewizjaEcho24

3. Projekt tłumaczeniowy Nr BPIDUB.4610.100.2021 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)

 

Pelčáková Daniela

 

  


Stopień/tytuł naukowy:

PhDr.

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 402, tel. (71) 375 45 56

E-mail:

daniela.pelcakova [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

wykładowca

Funkcje:

-
 

 

Połczyńska Magdalena


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 217, tel. (71) 375 45 35

E-mail:

magdalena.polczynska [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

asystent

Funkcje:

-Kroatystka, literaturoznawczyni i tłumaczka. Pracę doktorską pt. Outsider w prozie chorwackiej drugiej połowy XX wieku obroniła w 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej lektorka języka polskiego jako obcego i wykładowczyni przedmiotów polonistycznych w Instytucie Kroatystyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Rijece, a także wieloletnia członkini (w latach 2010-2013 wiceprzewodnicząca) Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Fryderyk Chopin” Rijeka. Zainteresowania badawcze – bohater literacki, narracja pierwszoosobowa, autobiografizm oraz hermeneutyka i interpretacja – realizuje głównie na materiale dwudziestowiecznej prozy chorwackiej, najchętniej Slobodana Novaka, ewentualnie Vladana Desnicy, ostatecznie Petara Šegedina. Tłumaczy w kabinie (bez entuzjazmu) i poza nią (z większym upodobaniem) oraz przy komputerze (zdecydowanie najbardziej ochoczo).Artykuły w czasopismach:

1. Ciekawość i coincidentia oppositorum: o spuściźnie Aleksandra Sapiehy jako autora Podróży po krajach słowiańskich odbywanych w latach 1802gim i 1803cim, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 15, 2018, s. 193–206.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Who is Observing and Who Describing?: Travels to the Slavic Lands by Aleksander Sapieha, [w:] K. O'Loughlin, A. Šverko, E. K. Wittich ed., Discovering Dalmatia. Dalmatia in travelogues, pictures and photographs, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2019, s. 140-167.

2. U svoju nutrinu oprezno tek iz prikrajka, [w:] Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa „Riječki filološki dani 8.“, održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008., FF Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2008., s. 233–241.

3. Poljska kroatistika danas, [w:] O Slamnigu – treći. Zbornik izabranih radova VII. saziva međunarodnog znanstvenog skupa „Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet“, FF Sveučilišta u Osijeku, Osijek 2007, s. 127–134.

4. Mediteransko podneblje u romanu „Crni smiješak” Petra Šegedina, [w:] Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa „Riječki filološki dani 6.“, održanog u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004., FF Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2006, s. 463–470.

5. „Hlap” kao epilog proznog stvaralaštva Slobodana Novaka, [w:] Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa „Riječki filološki dani 5.“, održanog u Rijeci od 14. do 16. studenoga 2002., FF Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2004, str. 449–456.


Tłumaczenia:

1. Kodrić S., Studia o literaturze Bośni i Hercegowiny. Globalne w lokalnym, przeł. M. Połczyńska i M. Jankowska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, ss. 278.

2. Paić Ž., Muzeum niepokorności, przeł. M. Połczyńska i R. Skiba, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 6, 2014, 291-307.

3. Dąbrowski M., Modernizam i postmodernizam. Protiv, pored ili zajedno?, [w:] OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002., Osijek. – Budimpešta prosinca 2003. – siječnja 2004., Poznań listopada 2005.), Filozofski fakultet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznzniu, Katedra Filologii Slowianskiej, Osijek Poznan 2006.

4. Kraskowskiej E., Vidjeti Hrvatsku očima polonista, [w:] OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002., Osijek. – Budimpešta prosinca 2003. – siječnja 2004., Poznań listopada 2005.), Filozofski fakultet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznzniu, Katedra Filologii Slowianskiej, Osijek Poznan 2006.

5. Mizerkiewicza T.,  Hrvatska kultura u većoj zemlji za lošiji odmor, [w:] OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002., Osijek. – Budimpešta prosinca 2003. – siječnja 2004., Poznań listopada 2005.), Filozofski fakultet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznzniu, Katedra Filologii Slowianskiej, Osijek Poznan 2006.

6. Pieniążek-Marković K., Čegecovo ogledanje s osobnošću. Prilog razmišljanjima o situaciji, [w:] OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet, Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002., Osijek. – Budimpešta prosinca 2003. – siječnja 2004., Poznań listopada 2005.), Filozofski fakultet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznzniu, Katedra Filologii Slowianskiej, Osijek Poznan 2006. 


Inne:

1. Ku palimpsestowi Dragana Boškovicia (wybrane nawiązania kulturowe i intertekstualne), [w:] D. Bošković, Bogurodzica, The Clash i To miasto. Wiersze wybrane, Wydawnictwo UAM, Poznań 2019. 

Ptak Lenka

 

 

  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 408, tel. (71) 375 45 77

E-mail:

lenka.ptak [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt/Assistant Professor

Funkcje:

Koordynator Instytutowy Erasmus + oraz innych programów wymiany/Erasmus+ Departmental Coordinator2007 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim

Zainteresowania naukowe:  językoznawstwo korpusowe, współczesny język czeski, słowacki i polski, zwłaszcza ich fonetyka, semantyka, leksykologia oraz słowotwórstwo. W kręgu zainteresowań naukowych znajduje się także dydaktyka języka czeskiego jako obcego.

Organizacja nauki:

- koordynator instytutowy programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany studenckiejMonografie:

1. Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim, Wrocław 2009, ss. 180.


Artykuły w czasopismach:

1. Poľské ekvivalenty slovenských záporných adjektív na -teľný v slovensko-poľskom paralelnom korpuse par-skpl-1.0, "Językoznawstwo", nr 1(18), Łódź 2023, s.117-130.

2. Sandhi na granicy przyimka jednosylabowego z wygłosowym obstruentem i wyrazu z nagłosowym sonorantem (na materiale czeskiego korpusu języka mówionego Ortofon v2), "Językoznawstwo", nr 2(17), Łódź, 2022, s. 219-228.

3. Sandhi na granicy międzywyrazowej. Badanie sondażowe w czeskim korpusie języka mówionego Ortofon, "Bohemistyka" 2/2020, 153-165.

4. Problematyka odmian językowych współczesnego języka czeskiego w procesie glottodydaktycznym, współautor Ilona Gwóźdź-Szewczenko, "Językoznawstwo", nr 1(13), Łódź, 2019, s. 159-170.

5. Dialog w internecie. Zachowania językowe młodzieży na czatach (na materiale polskim i słowackim), Filološki Dani VII, Zadar 2019, s. 385-396.

6. Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim „Slavica Wratislaviensia”, CLXVI, Wrocław 2018, s. 177-184.

7. Tendencje przemian współczesnego nauczania języków obcych, „Noviny Slawia” nr 6, 2017, s. 63-77.

8. O polskich odpowiednikach czeskich przymiotników potencjalnych w korpusie Intercorp oraz w słownikach dwujęzycznych, "Language and Literary Studies of Warsaw", nr 5, red. K. Fordoński, Warszawa 2015, s. 55-68.

9. Polskie odpowiedniki czeskich i słowackich przymiotników potencjalnych, „Slavica Wratislaviensia”, CXLVIII, Wrocław 2009, s.173-178. 

10. Toulky Jaroslava Haška po Slovensku, [w:] „Usta ad Albim bohemia”, roč. III, č. 1, Katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem 2004, s.24-29.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. Możliwości czeskiego korpusu języka mówionego ORTOFON, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia – 1, red. Bogumił Gasek, Bartosz Juszczak, Siedlce 2019, s. 103-112.

2. Wykorzystanie korpusów językowych w nauczaniu języków obcych na przykładzie Czeskiego Korpusu Narodowego, [w:] W dialogu języków i kultur, t.6, red. Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz, Warszawa 2017, s. 336-346.

3. Stopniowanie przymiotników potencjalnych w języku czeskim, słowackim i polskim, [w:] Varia XVII. Zborník materiálov z XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada - Škutovky, 7-9.11.2007), Ružomberok 2010, s. 387-392.

4. Aktywność słowotwórcza słowackich przymiotników potencjalnych na -teľný oraz polskich na -alny, [w:] Z warsztatu współczesnego słowacysty. Studia słowacystyczne dedykowane pamięci profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, 43-48. 

5. Czeskie przymiotniki potencjalne na tle słowiańskim, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, red. J. Lipowski, D. Żygadło-Czopnik, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, s. 291-295. 

6. Z badań nad derywacją przymiotników potencjalnych w języku słowackim i polskim [w:] Varia XVI. Zborník materiálov z XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.-10.11. 2006), Bratislava 2009, s. 415-421. 

7. O przymiotnikach potencjalnych w języku słowackim i polskim, [w:] „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5, Opis, konfrontacja, przekład”, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2005, s. 305-310.


Hasła i komunikaty:

1. XVII. kolokwium mladých jazykovedcov, Škutovky, 7-9.11.2007, „Bohemistyka”, 4/2007, 319-322. (współautor M. Malanowska)Konferencje (2015-2022):

Sandhi na granicy międzywyrazowej w języku czeskim (na materiale korpusu języka mówionego Ortofon v2), XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, Uniwersytet Wrocławski, październik 2022.

Korpusy językowe w nauczaniu języka czeskiego, Konferencja glottodydaktyczna Przyszłość języka polskiego i czeskiego jako języków obcych dla Słowian, Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, realizowana wraz z Biurem ds. Projektów UWr. 20.05.2022.

Wykorzystanie korpusu Intercorp w analizach porównawczych czesko-polsko-rosyjskich. Badanie pilotażowe, Zadarski filološki dani 8, Uniwersytet w Zadarze, listopad 2019. (we współautorstwie z dr Dorota Drużyłowska)

Możliwości i ograniczenia czeskiego korpusu języka mówionego ORTOFON, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Uniwersytet Wrocławski, maj 2018.

Wykorzystanie korpusów językowych w nauczaniu języków obcych na przykładzie Czeskiego Korpusu Narodowego, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur”, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, czerwiec 2017 roku.

Wykorzystanie danych korpusowych w badaniach lingwistycznych (na przykładzie Czeskiego Korpusu Narodowego), ZADARSKI FILOLOŠKI DANI VII, Uniwersytet w Zadarze, wrzesień 2017.

Konkurencja zapożyczeń ze słownictwem rodzimym (na przykładzie języka czeskiego i słowackiego, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, Uniwersytet Wrocławski, maj 2016 roku.

Odmiany językowe współczesnego języka czeskiego w aspekcie glottodydaktycznym, Konferencja Dydaktyczno-Naukowej "Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych", Uniwersytet Wrocławski, 15-17.09.2016.


Granty naukowe:

Tytuł projektu: Analiza  określonych braków w czeskich komunikatach polskich użytkowników języka czeskiego  (program Wymiana bilateralna naukowców NAWA)

Partner: Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

Okres realizacji: styczeń 2020-grudzień 2022

W ramach projektu "Analiza  określonych braków w czeskich komunikatach polskich użytkowników języka czeskiego" realizowana będzie wymiana osobowa pracowników a celem projektu jest opracowanie odpowiedniej metodologii niezbędnej do pomyślnego opanowania wybranych zjawisk języka czeskiego przez osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka. Badania skierowane są przede wszystkim na zjawiska fonetyczne. Członkami zespołu badawczego są dr Lenka Ptak, dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, mgr Bartosz Juszczak oraz Doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. a także Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

Staż naukowy

2016 – Uniwersytet Karola, Praga, Republika Czeska

Wyjazdy zagraniczne

Erasmus+

2010 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2014 –  UNIVERSIDAD DE GRANADA

2016 – UNIVERSITAT DE BARCELONA

2017 – UNIVERSIDAD DE GRANADA

2018 – SVEUČILIŠTE U ZADRU

2018 – UNIVERSIDADE DE LISBOA

2019 – ISTANBUL ZAIM SABAHATTIN UNIVERSITY

2019 – STOCKHOLMS UNIVERSITET

2019 – SVEUČILIŠTE U ZADRU

2020 –DUBLIN, IRLANDIA (wyjazd szkoleniowy)

2021 - CYPR (wyjazd szkoleniowy)

2022 - UNIVERZITY OF TUZLA

2023 - THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

2023 - UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Nagrody:

Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w roku 2010

Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2023

 

Pytel-Pandey Danuta

 


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka: 

Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego
gab. 211, tel. (71) 375 45 83

E-mail:

danuta.pytel-pandey [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:


1992 – mgr filologii rosyjskiej

1994 – mgr filologii germańskiej

2000doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, temat rozprawy: System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego. Konfrontacja socjolingwistyczna (promotor prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek)

Zainteresowania naukowe: socjo- i pragmalingwistyka, językoznawstwo konfrontatywne, badania w zakresie aktów mowy, (nie)grzeczność językowa, agresja werbalna, współczesna komunikacja międzyludzka, glottodydaktyka.

Organizacja nauki:

wydziałowy egzaminator z jęz. rosyjskiego w postępowaniach doktorskich,

członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – egzaminator

Nagrody i odznaczenia

2014 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę;

2018 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

2020 - Nagroda JM Rektora UWr za działalność naukową

2020 - Nagroda JM Rektora UWr za działalność dydaktyczną

2022 - Nagroda JM Rektora UWr za działalność dydaktyczną

2023 - Nagroda JM Rektora UWr za działalność organizacyjnąMonografie:

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy w języku rosyjskim i niemieckim w świetle współczesnej komunikacji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, 237 s.

D. Pytel-Pandey, System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego. Konfrontacja socjolingwistyczna, Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2003, 254 s.

                  Recenzja: B. Račinska, Orbis Linguarum, vol. 27., Wrocław 2004, s. 428-430.

 

 


Skrypt (współautorstwo):

Skrypt z języka niemieckiego, red. naukowy M. Adamska-Poszwa, Wydawnictwo Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław 2002, 184 s.


Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach naukowych:

D. Pytel-Pandey, Языковые формы выражения в русском языке страха перед коронавирусом (на примере текстов портала рамблер.pу), „Opera Slavica. Slavistické rozhledy” XXXIII, 2/2023, 57–70.

D. Pytel-Pandey, Formy adresatywne w języku współczesnej polityki, [w:] Język – Polityka – Ideologia, (e-book) t.2., red. U. Patocka-Sigłowy, M. Noińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2023, s.84–98.

D. Pytel-Pandey, Uczucia i emocje komunikowane w memach o koronawirusie, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, Literatura, Kultura. Monografia ze studiów slawistycznych V, pod red. A. Kołodziej, M. Ślawskiej, A. Ursulenko, B. Juszczaka, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2022, s. 151–165.

Д. Пытэль-Пандэй, Опыт преподавания русского языка как иностранного во Вроцлавском университете, [в:] Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования (Электронный ресурс). Материалы Международной научно-методической конференции (Республика Узбекистан, г. Ташкент, 9–11 дек. 2021 г.), редкол.: А. Ю. Маслова (отв. ред.) и др., Издательство Мордовского университета, Саранск 2021, с. 55–59.

D. Pytel-Pandey, Agresja językowa wyrażona dyrektywnymi aktami mowy (żądania), [w:]  „Slavica Wratislaviensia” CLXXIV, pod red. H. Jaroszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, s. 151–161.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy w języku współczesnej polityki, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, Literatura, Kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko, wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2020, s. 181–191.

 D. Pytel-Pandey, Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca – odbiorca, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXXI, pod red. M. Sarnowskiego we współpr. z B. Gaskiem i B. Juszczakiem, Wrocław 2020, s. 111–120.

D. Pytel-Pandey, "Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali"  – o zasadach współczesnej komunikacji językowej, [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, Tom jubileuszowy pod red. Ewy Komisaruk i Izabelli Malej, Wrocław 2019, s. 289–300.

D. Pytel-Pandey, Źródła niepowodzeń współczesnej komunikacji językowej, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXIX, pod red. Ewy Komisaruk i Andreya Babanova, Wrocław 2019, s. 167–184.

D. Pytel-Pandey, Obraz współczesnej Rosji i Rosjan (na podstawie informacji dla turystów podawanych przez zachodnie biura podróży), [w:] Słowianie. Kultura. Język. Wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich, pod red. Doroty Dziadosz i Agnieszki Krzanowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 176–187.

D. Pytel-Pandey, Taktyki agresji językowej na przykładzie języków rosyjskiego i polskiego, [w:] Słowa i ludzie – ludzie i słowa. Językowe aspekty komunikacji międzyludzkiej, pod red. Katarzyny Kondzioły-Pich i Anny Pięcińskiej, Szczecin 2018, s. 137–147.

D. Pytel-Pandey, Współczesne rosyjskie reguły zachowania językowego w świetle zachodnioeuropejskich reguł grzecznościowych, [w:] W dialogu języków i kultur, t. 6, red. A. Jaroch, J.F. Nosowicz, Warszawa 2017, s. 347–358.

D. Pytel-Pandey, Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXV, Wrocław 2017, s. 329–338.

D. Pytel-Pandey, Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego), [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLXIV, Wrocław 2017, s. 131–142.

D. Pytel-Pandey, Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLXII, Wrocław 2016, s. 103 – 110.

D. Pytel-Pandey, Realizacja kategorii grzeczności w dyrektywnych aktach mowy języka rosyjskiego, [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka IV, pod red. E. Komorowskiej i K. Kondzioły-Pich, Szczecin 2016, s. 308–317.

D. Pytel-Pandey, Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i groźby, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLIX, Wrocław 2014, s. 357–366.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy w Nowym Testamencie, [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie”, tom 13, rok 2013, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 95–104.

D. Pytel- Pandey, Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVII, Wrocław 2013, s. 117–125.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie, [w] „Slavica Wratislaviensia”, CLVI, Wrocław 2012, s. 150–158.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy – klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, Wrocław 2011, s. 149–158.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, [w:]  „Slavica Wratislaviensia” CL, Wrocław 2009, s. 227–232.

Д. Пытел-Пандей, Социолингвистический анализ адресатных форм семейной титулятуры, употребляемых в современном немецком, польском и русском языках, [в:] Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных. Сборник докладов, ред. Боголюб Станкевич, МАПРЯЛ Международный Симпозиум посвященный 130-летию Кафедры русского языка и литературы и 60-летию Славистического общества Сербии, Белград 3-5 июня 2008, Белград 2008, с. 298–304.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywy języka niemieckiego i rosyjskiego – rodzaje żądań, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6, Opis, konfrontacja, przekład, „Slavica Wratislaviensia” CXLVII, Wrocław 2008, s. 353–358.

D. Pytel-Pandey, Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5, Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, „Slavica Wratislaviensia” CXXXIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 311–317.

D. Pytel-Pandey, Pronominalne bezdystansowe formy adresatywne języka rosyjskiego i niemieckiego, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 4, Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, „Slavica Wralislaviensia”, CXXVII, Wrocław 2004, s. 225–231.

D. Pytel-Pandey, Klasyfikacja i reguły użycia form adresatywnych współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, Wrocław 2004, s. 119–128.

 D. Pytel-Pandey, 2002: Wpływ przemian społeczno – politycznych na tworzenie i funkcjonowanie form adresatywnych w XX wieku na przykładzie języka rosyjskiego i niemieckiego, [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 20, Wrocław – Legnica, s.195–206.


Recenzje:

Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012, ss. 271, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLX, Wrocław 2015, s. 138–140.

Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego Część III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 217 [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVII, Wrocław 2013, s. 161–162.

Albina Gołubiewa, Walentyna Czeczuga, Paulina Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 536, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVII, Wrocław 2013, s. 159–160.

Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 253, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVI, Wrocław 2012, s. 220–221.

Beata Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 251., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLVI, Wrocław 2012, s. 218–220.

Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Oficyna Wyd. ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, ss. 297, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, Wrocław 2011, s.184 –187.

Maria Kossakowska- Maras, Magdalena Mierzwa, Знакомимся с Россией, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, ss. 179, [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, Wrocław 2011, s. 183–184.

Irina Kabyszewa, Krzysztof Kusal, Korepetycje domowe. Język rosyjski, Langenscheidt, Warszawa 2009, 319 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 36, Hrsg. von E. Białek, E. Tomiczek, W. Ucherek, Dresden  – Wrocław 2010, s. 458–461.

Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 214 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXLVIII, Wrocław 2009, s. 201–203.

B. Chlebda, I. Danecka, T. Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, 256 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXLVIII, Wrocław 2009, s. 200–201.

Natalia Kowalska, Dora Sławicz, Repetytorium z języka rosyjskiego, Wyd. Skrypt, Warszawa 2005, 270 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXXXIX, pod  red. Ł. Kusiak-Skotnickiej, Wrocław 2006, s. 139–140.

Roman Gawarkiewicz, Akty mowy a kompetencja językowo – komunikacyjna uczniów polskich w języku rosyjskim i niemieckim, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, 397 (CDLXXI), Szczecin 2001, 201 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXXXI, Wrocław 2004, s. 139–140.

Krzysztof Kusal, Rosyjsko – polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 190 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 27, Wrocław 2004, s. 430–432.

Jolanta Miturska – Bojanowska, Rosyjskie i polskie rzeczowniki polisemiczne w aspekcie kategorii liczby, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, 464 (DXXXVIII), Szczecin 2003, 185 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CXXXI, Wrocław 2004, s. 137–138.

Irina Kabyszewa, Krzysztof Kusal, Rosyjski język biznesu w 30 dni, Wydawnictwo Langenscheidt, Berlin – Monachium –Warszawa – Wiedeń – Zurych – Nowy Jork 2003, 304 s., [w: ] „Orbis Linguarum”, Vol. 25, Wrocław 2004, s. 426–428.

Jan Sokołowski, Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej,  „Slavica Wratislaviensia”, CX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2000, 247 s. [w:]  „Orbis Linguarum”, Vol. 23., Wrocław, 2003, s. 343–345.

Renate Rathmayr, Pragmatik der Entschuldigungen. Vergleichende Untersuchung am Beispiel der russischen Sprache und Kultur, Köln – Weimar – Wien, 1996, 243 s., [w:] „Orbis Linguarum“, Vol. 12, Legnica, 1999, s. 302–305.

 H. Granatowska, I. Danecka, Как дела 1?, Warszawa – Wrocław, PWN, 1996, 232 s., [w:] „Slavica Wratislaviensia”, CI, Wrocław, 1998, s. 165–166.

Iwona Łuczków, Wyrażanie imperatywności w języku rosyjskim i polskim, „Slavica Wratislaviensia”, XCVI, Wrocław 1997, 140 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 11, Legnica, 1998, s. 257–259.

,,Convivium”, Germanistisches Jahrbuch. Polen 1996, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn, 1996, 422 s., [w:] „Orbis Linguarum“, Vol. 7, Legnica, 1997, s. 213–215.

Bronisława Konopielko, Русский язык делового общения. Коммерческая корреспонденция, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1996, 110 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 6, Legnica, 1997, s. 350–351.

Larysa Pisarek, Речевые действия и их реализация в русском языке в сопоставлении с польским (экспрессивы), „Slavica Wratislaviensia”, Vol. LXXXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1995, 173 s., [w:] „Orbis Linguarum”, Vol. 5, Legnica, 1996, s. 345–347.


Tezy referatu:

D. Pytel-Pandey, Współczesne rosyjskie reguły zachowania językowego w świetle zachodnioeuropejskich reguł grzecznościowych, [w:] Księga streszczeń referatów zgłoszonych na VI Międzynarodową Konferencję Naukową „W kręgu języków i kultur” 1-2 czerwca 2017r. Warszawa, red. nauk. Jan F. Nosowicz i Anna Jaroch, Wydawnictwo Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, Warszawa 2017, s. 21.

 Д. Пытел – Пандей, Социолингвистический анализ адресатных форм семейной титулятуры, употребляемых в современном немецком, польском и русском языках, [ в:] Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных. Сборник тезисов и резюме. МАПРЯЛ Международный Симпозиум посвященный 130-летию Кафедры русского языка и литературы и 60-летию Славистического общества Сербии, Белград 3-5 июня 2008, с. 119–120.


Sprawozdania:

Pytel-Pandey, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ХХ Славистические чтения памяти проф. П.А. Дмитриева и проф. Г.И. Сафронова” zorganizowanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w dniach 12-14 września 2018 roku, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXIX, pod red. Ewy Komisaruk i Andreya Babanova, Wrocław 2019, s. 191–192.Konferencje (od 2015):

IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kontrastywna lingwistyka mediów, Wrocław 14-16.09.2023, Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Germańskiej; Tytuł referatu: Środki perswazji językowej w komunikatach dotyczących koronawirusa

VI MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA, Wrocław, 23-24.02.2023 r., organizowana przez: Uniwersytet Wrocławski; Tytuł referatu: Środki językowe używane w nagłówkach komunikatów o koronawirusie w polskich i rosyjskich portalach internetowych.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, 20-21 października 2022, Uniwersytet Wrocławski IFS; Tytuł referatu: Językowe środki wyrażania strachu we współczesnym języku rosyjskim i polskim.
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa V SOSNOWIECKIE FORUM JĘZYKOZNAWCZE Semantyka – gramatyka – stylistyka, 26-27 września 2022 roku, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Tytuł referatu: Czego boją się Polacy i Rosjanie oraz jak to wyrażają.
 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Język - Polityka - Ideologia, Uniwersytet Gdański Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich 19-20.05.2022; Tytuł referatu: Formy adresatywne w języku współczesnej polityki.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Ташкент 9-11 декабря 2021; Tytuł referatu: Опыт преподавания русского языка как иностранного во Вроцлавском университете.

V MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ. JĘZYK, LITERATURA, KULTURA, Wrocław, 21-22.10.2021; Tytuł referatu: Uczucia i emocje komunikowane w memach o koronawirusie.

 XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "RUSYCYSTYKA  EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ", Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań 20-22.09.2021; Tytuł referatu: Językowe formy wyrażania strachu przed koronawirusem w języku rosyjskim na przykładzie tekstów portalu rambler.ru)

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD, 15-16.10. 2020 UWr, Instytut Filologii Słowiańskiej; Tytuł referatu: Dlaczego nie wszystkie rady lubimy? O istocie rady internetowej.

IV MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ JĘZYK, LITERATURA, KULTURA, Wrocław 4-5.04.2019; Tytuł referatu: Dyrektywne akty mowy w języku współczesnej polityki

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA, „Trzydzieści lat konwersatorium Język a Kultura – próba bilansu i perspektywy”, Wrocław 25-27.10.2019, Tytuł referatu: Dyrektywne akty mowy, a agresywizacja współczesnej komunikacji

Konferencja Naukowa Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica? 18.-19.10.2018, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski, Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław ; Tytuł referatu:„Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali”  - o zasadach współczesnej komunikacji międzyludzkiej.  

Międzynarodowa Konferencja Naukowa «XX Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова» 12–14 сентября 2018 года в Санкт-Петербургском государственном университете (199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11); organizator Państwowy Uniwersytet w Petersburgu; Tytuł referatu: Językowe i pozajęzykowe determinanty udanych kontaktów językowych na przykładzie współczesnego języka polskiego

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD, 10-11.05 2018 UWr, Instytut Filologii Słowiańskiej; Tytuł referatu:  Problemy współczesnej komunikacji językowej. Kilka uwag o budowaniu relacji nadawca – odbiorca.

XVII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze”, Pobierowo 20-22 kwietnia 2017. Konferencja organizowana przez Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego; Tytuł referatu: Obraz współczesnej Rosji i Rosjan (na podstawie informacji dla turystów podawanych przez zachodnie biura podróży)

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „W dialogu języków i kultur”, Warszawa 1-2 czerwca 2017, organizowana przez Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie; Tytuł referatu: Współczesne rosyjskie reguły zachowania językowego w świetle zachodnioeuropejskich reguł grzecznościowych;

Pilska Międzynarodowa Konferencja Filologiczna „Komunikacja – Kultura – Przestrzeń – Tożsamość” II Edycja, Piła 17-18 października 2017, organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile. Tytuł referatu: Przyczyny niepowodzeń we współczesnej komunikacji językowej – próba analizy 

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład. 12-13.05.2016, organizowana przez IFS UWr., Tytuł referatu: Jak skutecznie obrazić współrozmówcę. Komunikacyjne Taktyki obrazy.

V Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna. Komunikacja Międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. Pobierowo, 21-23 kwietnia 2016 r.  Organizowana przez Uniwersytet Szczeciński, Tytuł referatu: Taktyki agresji językowej na przykładzie języków rosyjskiego i polskiego.


Wygłosiłam  wykłady: 

Universität Leipzig, Institut für Slavistik (2019) Temat: Aggression in der gegenwärtigen zwischenmenschlichen Kommunikation in Polen Temat:  Anrede- und Höflichkeitsnormen im Russischen und Polnischen im Vergleich zum Deutschen (Erasmus+); 

Johannes -Gutenberg Universität Mainz  „Mainzer Polonicum“– (maj 2018). Tytuły referatów: Jak skutecznie obrazić współrozmówcę; Formy grzecznościowe w języku polskim i niemieckim; Agresja językowa (Erasmus +) 

„Forschungskolloquium zur slavistischen Linguistik“ w Ruhr -  Universität Bochum (21.06.2018). Tytuł: Źródła niepowodzeń współczesnej komunikacji językowej. 

Ruhr-Uniwersität Bochum, Seminar für Slavistik- Lotman Institut für Russische Kultur (2016) Seminar: Polnische und russische Höflichkeit (Erasmus+)

Rysicz-Szafraniec Julia


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
gab. 306, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

julia.rysicz-szafraniec [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Adiunkt

Funkcje:

-dr Julia Rysicz-Szafraniec, rok urodzenia 1978.

Doktorat z zakresu językoznawstwa – 2003, tytuł Становлення й розвиток терміносистеми художнього розпису в українській мові (Stanovlennâ j rozvitok termìnosistemi hudožnʹogo rozpisu v ukraïnsʹkìj movì).

Zainteresowania naukowe: przekładoznawstwo, nowożytny język ukraiński, praktyka  przekładu z polskiego na ukraiński (i odwrotnie), metodyka nauczania języka ukraińskiego jako obcego; dyskurs wołyński w tekstach ukraińskiej i polskiej kultury (w tym także w mediach i narracji państwowej).

Organizacja nauki:

- członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego Український смисл (Ukrainian sense), Dnipro, Ukraina;

- redaktor językowy czasopisma naukowego Slavica Wratislaviensia, Wrocław, Polska.

Poza tym mogę powiedzieć, że jestem wprawnym tłumaczem, dobrym pisarzem, ciut gorszym poetą; cały czas muzyko-, kino- i książkomanem, żyjącym pełnią życia człowiekiem;)Monografie: 

(doktorat w postaci rękopisu, z otwartym dostępem do autoreferatu na stronie: http://referatu.net.ua/referats/7569/151875)


Redakcje:

Wrocławska Ukrainistyka. Lingua - Litterae - Sermo / redaktorzy tomu Przemysław Jóźwikiewicz, Olga Barabasz-Rewak, Julia Rysicz-Szafraniec, Anna Ursulenko, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022.

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, pod red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011.


Artykuły w czasopismach:
 1. Rola czasopism „Червоний шлях” i „Життя й революція” w procesie tworzenia ukraińskiej translatologii w latach 20 i 30. XХ wieku, "Studia Ukrainica Posnaniensia", t. 10 (2), 2022, s. 41–55.
 2. Cуржик із перспективи вивчення та функціонування (на матеріялі власного соціологічного дослідження), "Studia Ucrainica Varsoviensia", t. 10 (2022), s. 99-122.
 3. Авторська кінорецензія: жанрово-структурні та мовні особливості (на прикладі текстів Олександра Ковальчука), "Studia Linguistica", t. 40 (2021), s.77-92.
 4. Суржик і його сприйняття студентами Вроцлавської україністики, "Studia Ukrainica Posnaniensia", Tom 9, nr 1, 2021, s. 85-98.
 5. Олександр Фінкель в історії українського перекладознавства, "Slavia Orientalis", Tom LXX, nr 2, 2021, s. 401-420.
 6. Ukrainian "Working through the Past" in the Context of the Polish-Ukrainian Dialogue on Volhynia-43: Asymmetry of Memory, "Europian review", Vol. 29, iss. 4 (2021), s. 497-509.
 7. Розширення методичної пропозиції в навчанні лексики і граматики української мови для потреб сучасної студентської аудиторії, "Теорія і практика викладання української мови як іноземної", вип.12, Львів 2016, s. 25-32.
 8. Типові помилки в польсько-українському перекладі офіційних документів і методичні шляхи їх усунення, „Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, вип. 8, Львів 2013, s. 255-263.
 9. Засоби досягнення адекватності в перекладі міжурядових польсько-українських угод, „Slavica Wratislaviensia”, tom CLIV, Wrocław 2011, s. 159-173.
 10. Футбольна термінологія в різних слов’янських мовах з погляду структурного і конфронтативного вивчення, „Slavia Orientalis” 2011, tom LX, nr 2, Warszawa 2011, s. 277-286.
 11. Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української й російської мов, „Slavica Wratislaviensia”, tom CLII, Wrocław 2010, s. 121-131.
 12. Польська мова в контексті новітніх наукових і навчально-методичних розробок,Вісник Дніпропетровського національного університету: серія «Мовознавство»”, № 11, Дніпропетровськ 2008, s. 273-280.
 13. Функціональний підхід до вивчення польської мови, “Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки”, вип. 1, Запоріжжя 2006, s. 214-220.
 14. Типологія графем і номенів орнаментальних мотивів мистецтва художнього розпису, “Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство”, № 9, Дніпропетровськ 2004, s. 248-255.
 15. Функціонування термінолексики мистецтва художнього розпису в українській літературі ХVІІІ-ХІХ стст., “Філологічні студії. Науковий часопис”, № 1, Кривий Ріг 2003, s. 75-85.
 16. Структура термінів-словосполучень в українській і російській термінології мистецтва художнього розпису, “Вісник Черкаського державного університету. Серія Філологічні науки”, № 42, Черкаси 2002, s. 43-50.
 17. Дослідження термінології художнього розпису в контексті української терміно-й мистецтвознавчої генези, ”Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки”, № 2, Запоріжжя 2002, s. 89-95.

Artykuły/rozdziały w monografiach:

 1. Niepamięć i przypominanie w ukraińskich tekstach literackich o problematyce wołyńskiej [w:] Pamięć. Monografia: Materiały XIII Konferencji Naukowej "Wielkie Tematy Kultury w LIteraturach Słowiańskich". Wrocław 16-17 maja 2019 r., red.nauk. M.M.Borowski, M.Chaszczewicz-Rydel, S.Kamińska-Maciąg, E.Komisaruk, M.Ślawska, M.Świetlicki, K.Uczkiewicz, D.Żygadło-Czopnik, Lublin 2021, s. 197-212.
 2. Українська мова як державна повноправна? (про причини й механізми врегулювання статусу української мови як державної за весь період незалежності) [w:] Українське слово в гуманітарних дискурсах деіндустріальної епохи, pod red. O. Beleya, Siedlce 2020, s. 93-113.  
 3. Podważenie stereotypów dyskursy wołyńskiego w polskim reportażu literackim i filmowym [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia I, pod red. B. Gaska i B. Juszczaka, Siedlce 2019, s. 113-123.
 4. Dwaj pisarze i prawda o Wołyniu [w:] Polonistické studie, pod red. I. Dobrotovej, Olomouc 2018, s. 158-176.
 5. Transformacje translatorskie w przekładzie polsko-ukraińskim dokumentacji oficjalnej [w:] W dialogu języków i kultur, Tom 3 / red. nauk. tomu: K. Fordoński, Ł. Karpiński, Warszawa 2013,
  s. 25-36.
 6. Стилістичні функції іншомовної лексики в романі Любка Дереша «Поклоніння ящірці» [w:] Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб.наук.пр., за ред. Д.Х.Баранника, № 4, Дніпропетровськ 2005, s. 177-184.
 7. Народна термінологія української орнаментики як предмет вивчення етнолінгвістики [w:] Українська термінологія і сучасність: зб.наук.праць, за ред. В. Симоненко, № V, Київ 2003,
  s. 74-79.
 8. Прості терміни- словосполуки в терміносистемі мистецтва художнього розпису [w:] Ономастика і апелятиви: зб.наук.праць, за ред. В.О. Горпинича, № 17, Дніпропетровськ 2002, s. 109-118.

Hasła i komunikaty:

 1. Культурологическая направленность преподавания польского языка (на начальном этапе изучения) [w:] Взаимодействие, и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы: материалы Международной науч.конф., Минск 2008 г., s. 250-251.
 2. Лексико-граматичні інновації в польській мові на тлі комунікативного аспекту викладання [w:] Лексико-граматичні інновації в сучасних східнослов’янських мовах: матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Дніпропетровськ 2007, s. 396-399.
 3. Афазія як предмет вивчення нейропсихології та лінгвістики [w:] Ващенко В.С.: особистість, науковець. громадянин: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції”, Дніпропетровськ 2007, s. 38-40.

Tłumaczenia:

Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник/Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze, T. 4, ред. Андрій Бойко, Мачєй Маршал, перекл. Ю. Рисіч, Вроцлав-Львів 2013.


Inne:

-artykuły we współautorstwie:

 1. Рисіч Ю.Й., Тараненко К., Семантично-стилістичні особливості використання жаргонної лексики у творах Сергія Жадана [w:] Філологічні науки: збірник наукових праць студентів факультету: у 2 т., за ред.І.С. Попової, № 1, Дніпропетровськ 2007, s. 252-256.
 2. Рисіч Ю.Й., Кашлятська А., Роль термінологічної лексики в художніх творах (на матеріалі української фантастики) [w:] Молодь прагне осягнення слова: зб. публ. студентського наукового товариства «Філолог», ред. І.С. Попова, № 1, Дніпропетровськ 2007, s. 49-54.
 3. Рисіч Ю.Й., Осипчук Ю., Функціонування іншомовної лексики в романі Андруховича Ю. «Дванадцять обручів» [w:] Молодь прагне осягнення слова: зб. публ. студентського наукового товариства «Філолог», ред. І.С. Попова, № 1, Дніпропетровськ 2007, s. 101-105.
 4. Рисіч Ю.Й., Сень О. Метонімія як засіб створення семантичного образу в українських народних загадках [w:] Молодь прагне осягнення слова: зб. публ. студентського наукового товариства «Філолог», ред. І.С. Попова, № 1, Дніпропетровськ 2007, s. 109-113.
 5. Рисіч Ю.Й., Бродак С.В. До питання про словотвірну структуру оказіоналізмів у мові сучасних газет, журналів, інтернет-видань [w:] Матеріали студентської наукової конференції: зб.пр., під ред. І.С. Попової, Дніпропетровськ 2005, s. 7-12.
 6. Левун Н.В., Рисіч Ю.Й., Професійні назви орнаментики в термінології художньої кераміки,  “Вісник: Проблеми української термінології”, № 453, Львів 2002, s. 535-540.


Konferencje (2015-2023):

Referat pt. Українська мова ненависти на тлі війни: статус і потенціал, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Ukrainistyka: wczoraj, dzisiaj, jutro” (27–28.04.2023, UAM, Poznań).

Referat pt. Критика перекладу в журналах "Життя й революція" та "Червоний шлях". Методолоія та автори, XVI Międzynarodowa konferencja naukowa "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład" (20-21.10.2022, UWr, Wrocław, IFS).

Referat pt. Полярне мовне середовище Києва та Львова у практиці навчання української мови як іноземної, IV Międzynarodowa konferencja "Діалог культур у європейському освітньому просторі", odbyła się 11.05.2021 w Kijowskim narodowym uniwersytecie technologii i designu (Katedra języków obcych). 

Referat pt. Сучасна українська кінорецензія: мовні та структурні особливості (на матеріялі текстів Олександра Ковальчука), XI Międzynarodowa naukowo-praktyczna online-konferencja z ukrainistyki «Діалог мов - діалог культур. Україна і світ", odbyła się w dn. 29.10-01.11.2020 na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Instytut Filologii Słowiańskiej).

Referat pt. Суржик і його сприйняття в монолінгвальному середовищі, V Międzynarodowa konferencja naukowa "Ukrainistyka: wczoraj, dzisiaj, jutro", odbyła się w dn. 22-23.10.2020 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii (Zakład Ukrainistyki).      

Referat pt. Niepamięć i przypominanie w ukraińskich tekstach literackich o problematyce wołyńskiej, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, odbyła się w dn. 16-17.05.2019 we Wrocławskim Uniwersytecie na Wydziale Filologii (Instytut Filologii Słowiańskiej).

Referat pt. Podważenie stereotypów dyskursu wołyńskiego w polskim reportażu literackim i filmowym, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład”, odbyła się w dn. 10-11.05.2018 we Wrocławskim Uniwersytecie na Wydziale Filologii (Instytut Filologii Słowiańskiej).

Referat pt. Dwaj pisarze i prawda o Wołyniu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polonistyka 2017. Cele i metody”, odbyła się w dn. 12-13.10.2017 w Ołomuńskim Uniwersytecie na Wydziale Filozofii.

Referat pt. Розширення методичної пропозиції в навчанні лексики й граматики української мови для потреб сучасної студентської аудиторії, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Теорія і практика викладання української мови як іноземної, odbyła się w dn. 14-15.04.2016 we Lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki na Wydziale Filologii.

 

Ślawska Magdalena


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor 

Jednostka: 

Zakład Kroatystyki i Serbistyki 
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

magdalena.slawska [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

- p.o. Zastępcy dyrektora IFS ds. badań naukowych i parametryzacji w roku akademickim 2022/2023

- Członkini Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Wrocławskim

- Przewodnicząca Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

- Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształceniadr Magdalena Ślawska (wcześniej: Magdalena Karolczyk)

ORCID: 0000-0002-9158-6988

2012 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, praca pt. Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików.

Jestem absolwentką polonistyki i slawistyki. Od 2012 roku pracuję w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzę badania z zakresu współczesnej literatury chorwackiej i serbskiej. W szczególności interesują mnie zagadnienia jugonostalgii i mediatyzacji pamięci, problematyka przekładu, chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej recepcja w Polsce. W 2013 roku wydałam książkę pt. Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików. Moje prace naukowe ukazują się również w monografiach oraz na łamach czasopism, takich jak: "Przekłady Literatur Słowiańskich", „Slavica Wratislaviensia”, „Poznańskie Studia Slawistyczne", „Slavia Meridionalis”, "Filoteknos" oraz „Detinjstvo”.

W wolnym czasie uprawiam ogródek, czytam i podróżuję z rodziną.

 

Granty naukowe:

Grant NCN, Miniatura 7 Chorwacka i serbska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989, nr projektu 2023/07/X/HS2/00365.

Indywidualny grant wewnętrzny UWr w ramach III edycji konkursu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” (2023-2024) Polska literatura dla dzieci i młodzieży w Chorwacji i Serbii w latach 1945-2020. Rekonesans, nr projektu BPIDUB.46.10.244.2022.                                                  

Wydziałowy projekt badawczy pt. Wojna w Jugosławii w literaturze dla dzieci i młodzieży oraz komiksie. Perspektywa chorwacka (nr projektu: 0420/2656/18). Okres realizacji: grudzień 2018-wrzesień 2019.

Wydziałowy projekt badawczy pt. Dziennik w literaturze serbskiej i chorwackiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku (nr projektu: 1510/M/IFS/15). Okres realizacji: lipiec 2015-styczeń 2016.

Wydziałowy projekt badawczy pt. Dziennik w literaturze serbskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku (nr projektu: 2369/M/IFS/14) Okres realizacji: lipiec 2014-styczeń 2015.

Wydziałowy projekt naukowy pt. Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików (nr projektu: 1292/M/IFS/13). Okres realizacji: lipiec 2013-styczeń 2014.Monografie:

1. M. Ślawska, Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików, Wrocław 2013, ss. 270.


Redakcja czasopism i monografii:

1. "Slavica Wratislaviensia" 177, 2023, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 15, Zaraza, ss. 384 (wraz z I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kulą, E. Komisaruk, A. Ursulenko).

2. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych V, pod red. A. Kołodziej, M. Ślawskiej, A. Ursulenko, B. Juszczaka, Wrocław: Atut 2022.

3. "Slavica Wratisalviensia" 173, 2021, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 14, Pamięć , s. 544 (we współpracy z M.M. Borowskim, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińską-Maciąg, E. Komisaruk, M. Świetlickim, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik).

4. Pamięć. Monografia, pod red. E. Komisaruk, M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik, Lublin: Norbertinum 2021.

5. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, red. A. Kołodziej, E. Tyszkowska-Kasprzak, M. Ślawska, A. Ursulenko, współpraca: M. Stryszewska, A. Olecka, Wrocław: Atut 2020.


Artykuły w czasopismach:

1. M. Ślawska, Polska książka dla dzieci i młodzieży w Serbii po roku 1991. Kilka uwag na temat kanonu i roli tłumaczy, "Roczniki Humanistyczne" 2024, nr 7 (w druku).

2. M. Ślawska, Chorwaccy i serbscy wydawcy polskich książek dla dzieci i młodzieży w latach 1991–2022, „Academic Journal of Modern Philology” 2023, vol. 19, s. 361-372.

3. M. Ślawska, O literackich losach opowieści o bitwie na Kosowym Polu i próbie przybliżenia jej polskim czytelnikom dziecięcym, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2023, nr 23, s. 257-276.

4. M. Ślawska, Miłość w czasach choroby. Narracje szpitalne w chorwackiej literaturze dla dzieci i młodzieży, „Filoteknos” 2023, nr 13, s. 49-62.

5. M. Ślawska, Čika Jova poljskoj deci. O poljskom prevodu Zmajevih dečjih pesama, „Detinjstvo” 2023, br. 1, s. 33-41.

6. M. Ślawska, Oswajanie inności w chorwackiej literaturze dla dzieci na przykładzie opowieści o domowych duchach i potworach, „Filoteknos” 2022, nr 12, s. 101-114.

7. M. Ślawska, Trzydzieści lat nieobecności. Chorwacka książka dla dzieci w Polsce (1990-2020), „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2022, T. 12, s. 1-28.

8. M. Ślawska, Poljska bajka i dečja fantastika u srpskom prevodu (1991-2021), „Detinjstvo” 2022, br. 1, s. 65-75.

9. M. Ślawska, Problem sceniczności w polskim przekładzie Trylogii dubrownickiej Iva Vojnovicia, „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2021, t. 11, cz. 1, s. 1-29.

10. M. Ślawska, Zwierzęcy bohaterowie w powieści Crobinhoodovi Dunji Kalilić. Na tropie stereotypów, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2021, nr 20, s. 175-193.

11. M. Ślawska, Književna igra formama dnevnika, romana i drame (na primeru knjige Tita Bilopavlovića Čitaj gospodine, balavče), „Detinjstvo” 2021, br. 1, s. 149-159.

12. M. Ślawska, Archiwizacja i muzealizacja pamięci pokoleniowej. Jasminko Halilović Djetinjstvo u ratu. Sarajevo 1992-1995. oraz Muzej ratnog djetinjstva, „Slavica Wratislaviensia” 2021, nr 173, s. 511-521.

13. M. Ślawska, Oswajanie obcości kulturowej w przekładzie literatury dziecięcej. Przypadek Domowych duchów Dubravki Ugrešić, „Slavia Meridionalis” 2020, nr 20, s. 1-20.

14. M. Ślawska, Sindrom višejezičnosti u hrvatskim dečijim romanima o Domovinskom ratu, „Detinjstvo” 2020, br. 1, s. 81-90.

15. M. Ślawska, Od książki ilustrowanej do książki obrazkowej. Rola ilustracji w przekładzie Domowych duchów Dubravki Ugrešić, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2019, nr 14, z. 4, s. 289-302.

16. M. Ślawska, Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt, „Slavica Wratislaviensia” 2019, nr 170, s. 41-51.

17. М. Слявска, Какой вкус у ностальгии, или Югославия на тарелке, «Международный журнал исследований культуры » 2019, № 3 (36), s. 88-99.

18. M. Ślawska, Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego (Leksikon Yu mitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija), „Slavica Wratislaviensia” 2017, nr 164, s. 7-20.

19. M. Ślawska, Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia, „Slavica Wratislaviensia” 2016, nr 163, s. 749-760.

20. M. Ślawska, Między narodami, między kulturami, między językami, między gatunkami. Bory Ćosicia Dnevnik apatrida, „Slavica Wratislaviensia” 2016, nr 162, s. 25-37.

21. M. Ślawska, Modele obcości/inności w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia, „Studia Slavica” 2015, nr 19, z. 2, s. 239-248.

22. M. Ślawska, W poszukiwaniu straconego czasu. Smaki i zapachy dzieciństwa według Pavao Pavličicia, „Slavica Wratislaviensia” 2015, nr 161, s. 367-376.

23. M. Karolczyk, Wszystko jest na sprzedaż. Dyktat pieniądza w „prozie życia” Aleksandra Tišmy, „Slavica Wratislaviensia” 2009, nr 149, s. 445-454.

24. M. Karolczyk, Dwa spojrzenia na „zabijane” Sarajewo. Zlaty Filipović i Nenada Veličkovicia gra z konwencją dziennika, „Slavica Wratislaviensia” 2008, nr 146, s. 83-95.

25. M. Karolczyk, Devojački dnevnici u vreme ratnog vihora, „Sveske” 2007, br. 84, s. 111-119.

26. M. Karolczyk, Historia jako temat literatury brukowej. Królowa awanturnica, czyli zeszytowa powieść historyczna, „Slavica Wratislaviensia” 2007, nr 143, z. 2, s. 57-63.


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. M. Ślawska, Хумор у превођењу књижевности за децу (на примеру збирке прича Гжегожа Каздепкеа Касперијада. Приче за мангупе и оне друге), [w:]  Научни састанак слависта у Вукове дане. Зборник МСЦ 53 (tekst złożony do druku).

2. M. Ślawska, Leksikon Yu mitologije, czyli przeszłość zaklęta w rzeczach, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, red. W. Supa, I. Zdanowicz, Białystok 2016, s. 103-115.

3. M. Ślawska, Jugonostalgia a postjugosłowiański dyskurs encyklopedyczny, [w:] Doświadczenie komunizmu – pamięć i język, red. P. Zemszał, R. Halili, M. Głuszkowski, Toruń 2016, s. 175-189.

4. M. Ślawska, Echa Wielkiej Wojny w literackim świadectwie rozpadu Jugosławii – Bora Ćosić Dnevnik apatrida, [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. A. Jamrozek-Sowa, Z. Ożóg, A. Wal, Rzeszów 2016, s. 517-532.

5. M. Ślawska, Die Stadt Berlin in der postjugoslawischen autobiografischen Prosa, [w:] Südslawen und die deutschsprachige Kultur, red. A. Buras-Marciniak, M. Gołaszewski, Frankfurt am Main 2015, s. 61-73.

6. M. Ślawska, Rola przekładu w procesie zbliżenia kultur. Przypadek powieści Koczownicy Nenada Veličkovicia, [w:] Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak, Gdańsk 2011, s. 288-296.

7. M. Karolczyk, „Z teki obserwatora…”. Sarajewo - obraz stolicy na progu XXI wieku, [w:] Słowiańszczyzna Południowa w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2010, 351-361.

8. M. Ślawska, Album o nieistniejącym świecie. Fotografia jako medium rekonstrukcji przeszłości w prozie autobiograficznej Dubravki Ugrešić, [w:] Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław 2009, 260-269.

9. M. Ślawska, Pejzaż wielokulturowy Sarajewa. Miasto-palimpsest w powieści Koczownicy Nenada Veličkovicia, [w:] Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity, edit. M. Příhoda, H. Vaňková, Praha 2009, s. 345-350.

10. M. Karolczyk, Madonny czy dziwki, bojowniczki czy męczennice. Wojna, nacjonalizm, płeć a jugo-kobiet stereotyp własny, [w:] „Samotność. Inność. Szaleństwo”. Obrazy „gorszej” kobiety w tekstach kultury, red. D. Adamowicz, J. Anisimowiec, O. Taranek, Wrocław 2008, s. 267-277.


Sprawozdania:

1. M. Karolczyk, M. Kędzierska, K. Macieja, L. Moszczyńska, M. Smolińska, Pieniądze jako wielki temat kultury w literaturach słowiańskich. Sprawozdanie z konferencji naukowej, „Pamiętnik Słowiański” 2008, tom 58, z. 1, s. 145-157.Konferencje (2015-2023):

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pod Prąd. Publikowanie między niszą a mainstreamem (Wrocław, 23-23.11.2023). Temat wystąpienia: Chorwaccy i serbscy wydawcy najnowszej polskiej literatury dla dzieci.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 53. Naučni sastanak slavista u Vukove dane "Humor i satira u srpskoj književnosti" (Belgrad, 13-16.09.2023). Temat wystąpienia: Humor u prevođenju književnosti za decu (na primeru zbirke priča za decu Gžegoža Kazdepkea Kasperijada. Priče za mangupe i one druge).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Savetovanje o književnosti za decu 66. Zmajevih dečjih igara „Naivna pesma u novom veku” (Nowy Sad, 08-09.06.2023). Temat wystąpienia: Čika Jova poljskoj deci. O poljskom prevodu Zmajevih dečjih pesama.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Srpsko poljske književne veze“. „Serbsko-polskie związki literackie” (Belgrad, 19-20.10.2022). Temat wystąpienia: Sto deset godina prevođenja poljske književnosti za decu i omladinu u Srbiji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Savetovanje o književnosti za decu 65. Zmajevih dečjih igara „Zmajevito doba: Nova čitanja evropske bajke i fantastike” (Nowy Sad, 08-09.06.2022). Temat wystąpienia: Poljska bajka i dečja fantastika u srpskom prevodu (1991-2021). 

Konferencja Naukowa nt. Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – teoria i praktyka (Wrocław, Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego, 4-5.11.2021). Temat wystąpienia: Polska książka dla dzieci w Serbii i Chorwacji w latach 1990-2021.

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura (Wrocław, 21-22.10.2021). Temat wystąpienia: Chorwacka literatura dla dzieci  w Polsce w latach 1990-2020.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich „Zaraza” (Wrocław, 16-17.09.2021). Temat wystąpienia: Miłość w czasach choroby. Narracje szpitalne w chorwackiej literaturze dla dzieci i młodzieży.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Savetovanje o književnosti za decu 64. Zmajevih dečijih igara „Žanrovi književnosti za decu i žanrovska književnost” (Nowy Sad, 10-11.06.2021). Temat wystąpienia: Književna igra formama dnevnika, romana i drame (na primeru knjige Tita Bilopavlovića Čitaj gospodine, balavče).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Savetovanje o književnosti za decu 63. Zmajevih dečijih igara Književnost za decu u postjugoslovenskom kontekstu - kontinuiteti i diskontinuiteti" (Nowy Sad, 25-26.06.2020). Temat wystąpienia: Sindrom višejezičnosti u hrvatskim dečijim romanima o Domovinskom ratu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Słowiańskie Światy Wyobraźni „Metamorfozy” (Kraków, 23-24.09.2019). Temat wystąpienia: Mali dorośli. Bohaterowie chorwackiej literatury dla dzieci i młodzieży lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Bohaterowie dziecięcej wyobraźni” (Wrocław, 31.05-2.06.2019). Temat wystąpienia: Domowe duchy i potwory w chorwackiej literaturze dla dzieci.

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wielkie Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich „Pamięć” (Wrocław, 16-17.05.2019). Temat wystąpienia: Archiwizacja i muzealizacja pamięci pokoleniowej. Jasminko Halilović Djetinjstvo u ratu. Sarajevo 1992-1995. oraz Muzej ratnog djetinjstva.

Konferencja naukowa nt. „Przekład jako akt komunikacji transkulturowej i praktyka społeczna” (Poznań, 09-10.05.2019). Temat wystąpienia: Od książki ilustrowanej do książki obrazkowej. Rola ilustracji w przekładzie Domowych duchów Dubravki Ugrešić.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język-literatura-kultura” (Wrocław, 04-05.04.2019). Temat wystąpienia: Oswajanie obcości w przekładzie literatury dziecięcej na przykładzie Domowych duchów Dubravki Ugrešić.

XIX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna nt. „Języki, kultury i literatury słowiańskie wobec swego czasu historycznego (Zielona Góra, 25.09.2018). Temat wystąpienia: Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt.

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna nt. „Tożsamość – Kultura – Nowoczesność” (Bydgoszcz, 19-20.11.2015). Temat wystąpienia: O poszukiwaniu tożsamości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia.

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Slawistów nt. „Słowianie: koegzystencja i konflikty” (Praga, 5-6.11.2015). Poster: Wojna w byłej Jugosławii w relacjach dziennikowych.

Międzynarodowa Konferencji Naukowej nt. „Tekst a dzieło sztuki” (Łódź, 18-20.05.2015). Temat wystąpienia: Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego (Leksikon Yu mitologije, Bila jednom jedna zemlja).

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich „Starość” (Wrocław, 14-15.05.2015). Temat wystąpienia: Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia.


Wykłady otwarte i wystąpienia podczas seminariów naukowych:

25.05.2023, Seminarium Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, KULTURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:: PRZEGLĄD PERSPEKTYW BADAWCZYCH. Tytuł wystąpienia: Bitwa na Kosowym Polu a literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej polscy odbiorcy.

12.05.2022, Seminarium Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny. Tytuł wystąpienia: Chorwacka i serbska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-2020. Raport z badań.

19.12.2017 - wykład dla uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego z Bolesławca nt. Atrakcje turystyczne Serbii i Chorwacji.


Kursy i szkolenia:

30.08.2023 - szkolenie NCN nt. "Plan Zarządzania Danymi Badawczymi".

19.06.2023 - szkolenie nt. "Otwarta Nauka i Plan Zarządzania Danymi Badawczymi".

19.05.2023 - szkolenie nt. "Repozytoria danych badawczych".

19.05.2023 - "Szkolenie dla wnioskodawców NCN: Jak przygotować dobry wniosek".

04.04.2023 - szkolenie nt. "Przeciwdziałanie mobbingowi".

21.03.2023 - "Szkolenie dla wnioskodawców. Oferta konkursowa NCN. Konkursy Krajowe i międzynarodowe".

08.03.2023 - szkolenie nt. "Prawne aspekty zarządzania zespołami pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego"

17.11.2022 - "Szkolenie dla wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki".

12.10.2022 - szkolenie nt. "Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)".

05.10.2022 - Szkolenie z zakresu dydaktyki zdalnej. Szkolenie e-lerning. Prowadzący dr Stefan Nowicki.

15.11.2021 - szkolenie z zakresu projektowania sylabusów zajęć zdalnych - prowadzący dr Stefan Nowicki.

maj 2018 - warsztaty pt. „Wykorzystanie narzędzi MS Office 365 w pracy dydaktycznej”.

kwiecień 2018 - Warsztaty z obsługi platformy Moodle.

marzec 2018 - szkolenie pt. „Baza Scopus jako narzędzie wsparcia pracy naukowej”.

luty 2018 - warsztaty z zakresu tworzenia efektów kształcenia w oparciu o taksonomię Blooma.

Stryszewska Maria


  


Stopień/tytuł naukowy:

magister

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego

gab. 404, tel. (71) 375 45 62

E-mail: 

maria.stryszewska[na]uwr.edu.pl

Stanowisko:

asystent

Funkcje:

-

  

 

Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Stanowisko:

profesor UWr

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 309, tel. (71) 375 46 00

E-mail:

elzbieta.tyszkowska-kasprzak [na] uwr.edu.pl

 


Zainteresowania naukowe: współczesna literatura i kultura rosyjska, nurt nieoficjalny w literaturze i sztuce radzieckiej, awangarda rosyjska, kulturowe i literackie związki polsko-rosyjskie.
Monografie:

 

1. Rosyjska poezja pokolenia „odwilżowego” w Polsce, Wrocław 1997, s. 186.

Recenzje:
J. Wojciechowski, „Nowe Książki” 1998, nr 1, s.37. 

A. Skotnicka-Maj, Długie pożegnanie, „Śląsk” 1999, nr 2, s. 74. 

A.Urban, „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 1, s. 132-135.


2. W poszukiwaniu sensu. O prozie Siergieja Dowłatowa, Wrocław 2014, 308 s.

Recenzje:

А.И. Смирнова, «Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование» 2015, № 2, s. 120-122.

Т. Пудова, «Русистика и компаративистика», вып. 10, Вильнюс 2015, s. 220-222.

Л. Шевченко, По-новому о наследии С. Довлатова. Рецензия на монографию Э. Тышковской-Каспшак "В поисках смысла. О прозе Сергея Довлатова", "Література. Фольклор. Проблеми поетики", Вип. 41, Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015, c.142-147.

F. Camagni, "Przegląd Rusycystyczny" 2016, nr 2, s. 155-160.

Д. Ристески,  Значаjна полска студиjа за прозата на Сергеj Довлатов, „Спектар” vol. 36, nr 71, Skopje 2018, s. 217-222.


Artykuły:

1. Wokół problematyki „Ognistego anioła” Walerija Briusowa, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 83-91. 

2. Motyw drogi w „Ognistym aniele” Walerija Briusowa [w:] Podróż w literaturze rosyjskiej i innych literaturach słowiańskich, pod red. T. Poźniaka i A. Wieczorek, Opole 1993, s. 69-73. 

3. Problem pokolenia literackiego w poezji rosyjskiej po roku 1917, „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, 1993, s. 43-54. 

4. Proza Bułata Okudżawy w Polsce [w:] Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1995, s. 273-285. 

5. Technika kolażu w rosyjskiej poezji postmodernistycznej, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 99-115. 

6. Konceptualizm moskiewski, „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 95-114. 

7. Humor, ironia, anegdota w „Skansenie” Siergieja Dowłatowa [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich. IV, red. W. Supa, Białystok 2000, s. 325-333. 

8. Antymitologia Dmitrija Prigowa, „Studia Rossica” X, 2000, s. 293-304. 

9. Mit Puszkina we współczesnej literaturze rosyjskiej, „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 19-36. 

10. Josif Brodski w twórczości Siergieja Dowłatowa [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. A. Paszkiewicz i Ł. Skotnickiej, Wrocław 2003, s. 285-291. 

11. Konkretyzm po rosyjsku, „Rita Baum” 7, 2003, s. 105-107. 

12. „Po obu stronach fasady”. Kultura i rozrywka epoki zastoju w twórczości Siergieja Dowłatowa [w:] Praca i rozrywka w życiu, literaturze i sztukach przedstawiających Słowian, pod red. E. Małek, Łódź 2003, s. 313-320. 

13. Dwa przedstawienia. „Zona” Siergieja Dowłatowa i „Wspomnienia z Domu umarłych” Fiodora Dostojewskiego [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturze rosyjskiej, pod red. H. Mazurek, Katowice 2004, s. 175-191. 

14. Anegdota w twórczości Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 51-64. 

15. „Trwaj chwilo, jesteś śmieszna”. „Notatniki” Siergieja Dowłatowa [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 155-162. 

16. „W bratniej rodzinie narodów”. Problem radzieckiego państwa wielonarodowościowego w twórczości Siergieja Dowłatowa, [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, tom 2: Słowiańszczyzna wschodnia, pod red. Cz. Andruszki, B. Zielińskiego, Poznań 2005, s. 27-35. 

17. Pisarz w zwierciadle ironii. „Niewidzialna książka” Siergieja Dowłatowa, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VI, pod red. W. Supy, Białystok 2005, s. 224-232. 

18. Гармония таится на дне бутылки. Мотив алкоголя в творчестве Сергея Довлатова, Žmogus ir žodis: Literaturologija (mokslo darbai), t. 7, nr 2, Vilnius 2005, s. 67-72. 

19. Ирония в прозе Сергея Довлатова, [w:] Материалы XXXIV Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып. 12. Секция новейшей русской литературы. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2005, s. 14-18. 

20. Интертекстуальная ирония в творчестве Сергея Довлатова, «Язык и культура» вып. 8, т. VI, ч. 1, 2005, s. 192-198. 

21. Piąta rubryka. Stereotypy „obcego” w prozie Siergieja Dowłatowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 107-119. 

22. На свалке времени. Рассказ «Шампиньон моей жизни» Асара Эппеля, Meninis tekstas: Suvokimas. Analize. Interpretacija: Moksliniu, straipsniu rinkinys, Vilnius 2006, nr 5, p. 153-159. 

23. Возвращение жанра. «Русские анекдоты» Вячеслава Пьецуха, «Rossica Olomucensia» XLIV, cz. 2, 2006, s. 535-540. 

24. Полет в иную жизнь. Поэтика абсурда в «Иной жизни» С. Довлатова, [в:] Русская и белорусская литературы на рубеже XX-XXI веков, ч. 1, Минск 2007, с. 154-159. 

25. Абсурд в русской прозе второй половины XX века (С. Довлатов), «Язык и культура» вып. 9, т.III, 2007, с. 165-170. 

26. „Zawód – Rosjanin”. Autostereotyp Rosjanina w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicza, B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s.143-150. 

27. Быт и бытие в прозе Сергея Довлатова, [w:] Бытийное в художественной литературе: материалы Международной научной Интернет-конференции, 20-30 апреля 2007 г., редкол.: Ю. В. Бельская, В. Н. Гвоздей, Г. Г. Исаев (гл. ред.), Астрахань 2007, c. 104-106. 

28. «Jesteśmy niewolnikami słów». Język ideologii radzieckiej w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VII, cz. 1, pod. red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wojtowicz, Wrocław 2007, s. 285-292. 

29. Филиал России за океаном. Эмиграция в творчестве Сергея Довлатова, [w:] Wschód – Zachód. Dialog kultur. Tom 1 Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej, pod red. G. Nefaginy, Słupsk 2007, s. 158-163. 

30. Жить вредно, от этого умирают... (Тема смерти в творчестве Сергея Довлатова), «Язык и культура» вып. 10, т. 5, Киев 2008, с. 203-208. 

31. Образ «постороннего» в прозе С. Довлатова, „Rossica Olomuniensia” XLVI, Olomouc 2008, cz. 2. s. 549-556. 

32. Homo absurdus. Герой прозы Сергея Довлатова, [w:] Literatura rosyjska XVIII-XXI wieku. Dialog idei i poetyk, pod red. O. Główko, Łódź 2008, s. 315-321. 

33. Życie na cmentarzu. „Cichy cmentarz” Siergieja Kaledina, [w:] Problemy współczesnej tanatologii, t XII, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2008, s. 349-354. 

34. Эстония и эстонцы в прозе Сергея Довлатова, [w:] Художествнный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация..№ 6. Т. 1, Вильнюс 2008, c. 201-207. 

35. Piewcy baraków. («Twórczość barakowa» Igora Cholina i Oskara Rabina), [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, t. II, pod red. J. Kapuścika, Kraków 2008. s. 366-373. 

36. Absurdysta w poszukiwaniu sensu. Tradycje Daniiła Charmsa w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Tom 17. Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2008, s. 51-58. 

37. Страх смерти хуже самой смерти (Страх смерти в прозе Сергея Довлатова), [w:] Автор как проблема теоретической и исторической поэтики, отв. ред. Т. Е. Автухович, Гродно 2008, т. 2, с. 361-366. 

38. Rosjanie i pieniądze. O "Dniu pieniędzy" Aleksieja Słapowskiego, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz, pod. red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, ,,Slavica Wratislaviensia" CXLIX, Wrocław 2009, AUW No 3114, s. 201-209. 

39. Figury woskowe i marionetki, czyli tyrani i ich ofiary w twórczości Vladimira Nabokova, [w:] Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, pod red. K. Brzechczyna, Poznań 2009, s. 181-191. 

40. Петербург в современной русской литературе, [w:] Актуальнi проблеми слов’янської фiлологiї. Серiя лiнгвiстика i лiтературознавство, вып. XXII, Бердянск 2009, с. 112-121. 

41. Человек обречен на свободу. Отголоски философии Жана-Поля Сартра в прозе Сергея Довлатова, „Rossica Olomucensia” XLIX, Olomouc 2010, s. 75-82. 

42. „Człowiek jest skazany na wolność”. Echa filozofii Jeana-Paula Sartre’a w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] Słowianie wschodni na emigracji. Literatura – kultura – język. „Studia i Szkice Slawistyczne” nr X, pod red. B. Kodzisa, M. Giej, Opole 2010, s. 129-135. 

43. Творчество Даниила Хармса и философия Анри Бергсона, „Polilog. Studia Filologiczne” nr 2 (Słupsk 2012), s. 117-129. 

44. Stolica na emeryturze. Petersburg w prozie Olega Postnowa, [w:] Topografia tożsamości, pod red. B. Zielińskiego, t. I, Poznań 2012, s. 19-27. 

45. Między jawą a snem. Sen i zasypianie w twórczości Daniiła Charmsa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VII, pod. red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, „Slavica Wratislaviensia” CLV, Wrocław 2012, s. 221-231. 

46. Концепция времени в творчестве Даниила Хармса, „Rossica Olomucensia” LII, Olomouc 2013, s. 81-86.

47. Гетеротопия Петербурга в цикле эссе Ярослава Ивашкевича „Петербург”, „Русистика и компаративистика” IX, Москва 2014, s. 177-192. 

48. Barak jako metafora egzystencji (Igor Cholin, Asar Eppel), [w:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX-XXI wieku, pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków 2014, s. 523-532. 

49. Память ощущений в рассказах Асара Эппеля („Травяная улица” и „Шампиньон моей жизни”), „Slavia Orientalis” 2015, nr 1, s. 81-92.

50. «Вся власть сонетам». Деконструкция языка идеологии в творчестве Вагрича Бахчаняна, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 4, s. 63-73.

51. Пародия на жанр как отрицание традиции. «Николай Николаевич» Юза Алешковского как пародия на производственную повесть, [w:] Tradition and Contemporary Literature, vol. I, ed. I. Ratiani, Tbilisi 2015, s. 202-214.

52. Театр абсурда Вагрича Бахчаняна, „Slavia Orientalis” 2016, nr 3, s. 573-584. 

53. Разоблачение стереотипа грузин в прозе Сергея Довлатова, [w:] Текст, контекст, интертекст. Сборник научных статей. XIV Виноградовские чтения. Т. 4 Русская литература, отв. ред. И. Н. Райкова, Москва 2016, s. 283-292. 

54. Ольфакторный код в рассказах Асара Эппеля, „Kalba ir kontekstai» t. VII, cz. 2, Vilnius 2016, s. 129-138.

55. Staruszkowie w opowiadaniach Jurija Mamlejewa (cykl „Koniec wieku”), „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Wrocław 2016, s. 289-300.

56. Память/забвение в романе Михаила Шишкина «Всех ожидает одна ночь», [w:] Знаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкинpod redA. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków 2017, s. 265-276.

57. “Laurus” by Eugene Vodolazkin in Polish Perception, „Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences” 10 (2017, 10), s. 1622-1629.

58. Rosyjski dyskurs neoimperialny w prozie Wasilija Dimowa, „Roczniki Humanistyczne” t. 65, z. 7, 2017, s. 123-138.

59. Obraz iluzjonisty w prozie Michaiła Szyszkina na tle tradycji literatury rosyjskiej, „Roczniki Humanistyczne” t. 66, z. 7, 2018, s. 143-163.

60. Образы грузин в современной русской проземиф и антимиф (Творчество Василия Димова), [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константыpod redA. Paszkiewicz i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław-Petersburg-Kraków 2018, s. 233-247.

 

61. Absurd lingwistyczny w twórczości Daniiła Charmsa i Aleksandra Wwiedienskiego, [w:] Минатото на  jазичниот свет – денес и утре, red. ЛТантуровскаСкопjе 2018, s. 471-482.

 

62. «Смерти ведь – и дурак знает – нет, но есть разложение тканей». Телесный аспект смерти в прозе Михаила Шишкина, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, „Slavica Wratislaviensia” nr 167, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak we współpracy z S. Kamińską-Maciąg, Wrocław 2018, s. 561-585.

 

63. Artyści niezależni w filmach Andrieja Zagdanskiego, [w:] Od „Zapisu” do … zapisu historii, pod red. B. Bakuły, A. Matusiak, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2018, s. 157-172.

 

64. Вивисекция театра. Пьесы Мирона Бялошевского и Вагрича Бахчаняна, [w:] Все нелепицы мира: Абсурд в литературе и искусстве, отв. ред. С. В. Денисенко, Санкт-Петербург – Тверь 2019, s. 137-155.

 

65. Искусство иллюзии в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» и в творчестве Владимира Набокова, „Przegląd Rusycystyczny” 2019, nr 4, s. 95-111.

 

66. Искусство имитации и сплетений: ностальгия по Чехову в современном театре, [w:] Ностальгия: воспоминание – потребление – реконструкция. «Международный журнал исследований культуры» 2019, № 3 (36), s. 6-22. (współautor: Natalia Siemionowa)

 

67. Ложь как товар: «Толмач» Михаила Гиголашвили и «Венерин волос» Михаила Шишкина, [w:] Все обманы мира: ложь в литературе и искусстве, отв. ред. С. В. Денисенко, Санкт-Петербург – Тверь 2019, s. 101-110. 

 

68. Восприятие романа „Лавр” Евгения Водолазкина в Польше, [w:] Знаковые имена современной русской литературы: Евгений Водолазкин, pod red. A. Skotnickiej i J. Świeżego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019, s. 431-440.

 

69. «Время для космоса болезнь, а для нас – древо жизни». Метафизика времени в прозе Михаила Шишкина, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019, s. 557-572.

70. Образ войны в романе Михаила Шишкина «Письмовник», „Slavia Orientalis” 2020, nr 2, s. 75-89.

71. «Что выражает маленький кузнечик?» Образы насекомых в творчестве Николая Олейникова, [w:] Мир насекомых в пространстве литературы, культуры и языка, отв. ред. А. Смирнова, Москва: Книгодел 2020, s. 120-130.

72. «Николай Николаевич» Юза Алешковского против запрета на телеснось в соцреалистическом каноне, [w:] Все запреты мира: табу в литературе и искусстве, отв. ред. С. В. Денисенко, Тверь: Тверской государственный университет 2020, с. 160-172.

73. Pamięć historyczna w powieści Suhbata Aflatuniego „Raj na ziemi”, „Acta Neophilologica” 2021, XXIII (1), s. 183–194.

74. Семантика зимы в прозе Михаила Шишкина, [w:] Семантика времен года в русской словесности и искусстве, отв. ред. А. Смирнова, Москва: Книгодел 2021, s. 209-220.

75. Искусcтво портрета: «Не только Бродский» Марианны Волковой и Сергея Довлатова, [w:] Другие берега русской литературы и культуры: идеи, поэтика, контексты, под ред. Э. Тышковской-Каспшак, И. Мотеюнайте, А. Смирновой, Wrocław-Kraków: „Scriptum” 2021, s. 363–378.

76. „Nostalgia to tęsknota za rajem”. Problem nostalgii w powieści Jewgienija Czyżowa „Zbieracz raju”,  „Roczniki Humanistyczne” 2021, t. 69, z. 7, s. 187–207.

77. Архетипические константы и трансформации русского романа, "Проблемы исторической поэтики" 2021, nr 19(3), s. 78–102. (współautor: Ирина Беляева)

78. Л. Толстой и формалисты о сюжете, «Новый филологический вестник» 2021, № 3, s. 52-64. (współautor: Галина Романова)

79. Жестокость как метафора абсурда бытия в поэзии Олега Григорьева, [w:] Вся ненависть мира: насилие в литературе и искусстве, отв. ред. С. В. Денисенко, Санкт-Петербург – Москва 2021, s. 144–155.

80. A Slap in the Face of Socialist Taste: The Novel Nikolai Nikolaevich by Yuz Aleshkovsky As a Contestation of the Rules of Socialist Realism, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 31, 2021.

81. «За нашу и вашу свободу». Польское восстание 1830 в романе Михаила Шишкина «Всех ожидает одна ночь», [w:] Проза Михаила Шишкина. Новые прочтения, pod red. A. Skotnickiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021, s. 13–34.

82. Искусство иллюзии в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» и в творчестве Владимира Набокова, [w:] Проза Михаила Шишкина. Новые прочтения, pod red. A. Skotnickiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021, s. 147–158.

83. Мотив воскрешения в романе Михаила Шишкина «Венерин волос», [w:] Русистика в мировом пространстве: Традиции и перспективы, ред. Н. Менон Равиндер, Н. В. Брунова, К. Дас, Санкт-Петербург 2021, с. 400–408.

84. Семантика воды в творчестве Нины Садур, [w:] Семантика воды в русской словесности и мировой культуре, отв. ред. А. Смирнова, Москва: Книгодел 2022, с. 393–402.

85. Зигмунд Фрейд и его теории в романе Гоце Смилевского «Сестра Зигмунда Фрейда» „Slavica Wratislaviensia” nr 176, 2022, s. 39-51.

86. Миф Иосифа Бродского в мифе Сергея Довлатова, [w:] Бродский: Pro et Contra, сост. О. В. Богданова, А. Г. Степанов, Санкт-Петербург: Русская христианская гуманитарная академия 2022, с. 819–834.

87. Дача как метафора советского быта: «Дачный габитус» в романе Елены Чижовой «Планета грибов», „Przegląd Rusycystyczny” 2022, nr 4, s. 134–150.

 88. Historia Łotwy XX wieku w powieści Jeleny Katiszonok „Когда уходит человек”, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 33 (2023), s. 1–28.

89. Niepokój o wartości we współczesnej rosyjskiej antyutopii, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” 2023, nr XIX, s. 55-68.

90. Экзистенциальная тревога в прозе Сергея Довлатова, [w:]  Все тревоги мира: Беспокойство в литературе и искусстве, сост. А. Ю. Сорочан, Санкт-Петербург – Москва: ООО «Сам Полиграфист» 2023, s. 113–124.

 


Prace redakcyjne:

1. Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, W. Zybury, Wrocław 2010, 456 ss. 

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zmysły, „Slavica Wratislaviensia” nr 158, pod red. I. Malej i E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2014, 358 ss. (tom dedykowany prof. Krystynie Galon-Kurkowej)

3. Русская литература: проблемы, феномены, константыpod redA. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Kraków: Scriptum 2018, 285 s.

4. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos 1, „Slavica Wratislaviensia” nr 167, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak, współpraca S. Kamińska-Maciąg, Wrocław 2018, 639 s.

5. Od „Zapisu” do … zapisu historii, pod red. B. Bakuły, A. Matusiak, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław: KEW 2018, 598 s.

6. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, „Slavica Wratislaviensia” nr 168, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak we współpracy z G. Durdev-Małkiewicz, M. Świetlickim, D. Żygadło-Czopnik, Wrocław 2019, 643 s.

7. Ностальгия: воспоминание – потребление – реконструкция, ред. Н. Семенова и Э. Тышковска-Каспшак.. «Международный журнал исследований культуры» 2019, № 3 (36).

8. „Slavica Wratislaviensia” nr 170, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2019,  220 s.

9. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko,  Wrocław: Atut 2020, 492 s.

10. Другие берега русской литературы и культуры: идеи, поэтика, контексты, под ред. Э. Тышковской-Каспшак, И. Мотеюнайте, А. Смирновой, Wrocław–Kraków: „Scriptum” 2021, 494 s. 

Rec.: Г. И. Романова, Литература русского зарубежья: обзор материалов монографии «Другие берега русской литературы и культуры: идеи, поэтика, контексты» (Вроцлав; Краков, 2021), Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование» 2021,  nr 4 (44), s. 147-152.

Rec.: Л. Палфалви, Писатели-эмигранты империи: Другие берега русской литературы и культуры: Идеи, поэтика, контексты. коллективная монография под ред. Эльжбеты Тышковской-Каспшак, Илоны Мотеюнайте и Альфии Смирновой при участии Марии Гей, Врослав - Краков 2021, с. 494 ISBN 978-83-66812-37-6, „Slavica” (University of Debrecen) nr 52, 2023.

11. Blok tematyczny Sowiecka przeszłość w rosyjskiej literaturze XXI wieku, pod redakcją Elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak i Ilony Motejunaite, „Przegląd Rusycystyczny” 2022, nr 4.

 


Recenzje:

1. N. Iwanowa, Toczka zrienija. O prozie poslednich let, Moskwa 1988, [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 105-108. 

2. A. Skotnicka-Maj, Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953-1978, Katowice 1991, [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXXI, 1994, s.129-130. 

3. Muza na wygnaniu. Rosyjska poezja emigracyjna. Antologia, t. I – 1920-1940, wybór tekstów, wstęp i opracowanie B. Kodzis i A. Wieczorek, Opole 1994, [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 118-119. 

4. И. С. Заярная, Барокко и русская поэзия XX столетия: типология и преемственность художественных форм, Киев 2004, 405 ss., „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, Wrocław 2008, s. 152-154.

5. Герой современной русской прозы: Anna Skotnicka, Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, 335 s., „Slavica” (University of Debrecen) nr 52, 2023.

 


Noty:

1. Konferencja naukowa „Literatury słowiańskie a folklor” we Wrocławiu, „Slavica Wratislaviensia” LXIX, Wrocław 1992, s. 146-147. 

2. Konferencja naukowa „Motyw biesiady w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” LXXVI, Wrocław 1993, s. 139-141.

4. Международная научная конференция «Русское зарубежье – литературное и культурное наследие»,  „Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование” 2020, nr 4, s. 131-134.

5. Польские исследования русского зарубежья, „Филологический класс” 2020, nr 4, s. 33-34.

  Udział w konferencjach naukowych (2016-2023)

 

„Wrocławskie spotkania macedonistyczne. Język, literatura, kultura” Uniwersytet Wrocławski. 26-27 października 2023. Referat: Modele pamięci w powieści Vlady Uroševicia Madżun

XVIII Konferencja międzynarodowa z cyklu „Rusycystyka europejska a współczesność” „Czy wojna to pokój? Przyszłość filologii”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 13-15 września 2023 r. Referat: «Война опустошила постели и места за столом». Вторая мировая война в прозе Елены Катишонок (Когда уходит человек, Свет в окне

XIV Międzynarodowa konferencja naukowa „Wschód-Zachód: dialog języków i kultur” Akademia Pomorska w Słupsku, 29–30 czerwca 2023. Referat: Polska i Polacy w najnowszej literaturze rosyjskiej 

Posiedzenie Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, 16 czerwca 2023. Referat: Niepokój o wartości we współczesnej antyutopii rosyjskiej

Międzynarodowe seminarium naukowe Literatura i kultura posowieckiej emigracji rosyjskiej. Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski. 2 czerwca 2023. Referat: Трагическая страница польской истории  в романе Елены Катишонок „Джек, который построил дом”

Międzynarodowa konferencja naukowa ХХVI Славянские чтения. Uniwersytet w Dyneburgu. 18-19 maja 2023. Referat: Человек в жерновах истории (на материале романа Елены Катишонок «Когда уходит человек»)

Międzynarodowe seminarium naukowe Шишкинские чтения: Человек в прозе Михаила Шишкина. Uniwersytet Jagielloński. 28 stycznia 2023. Referat: Человек и природный мир в прозе Михаила Шишкина

Международная научная конференция XXXIII научные чтения. Uniwersytet w Dyneburgu. 26–27 stycznia 2023. Referat: Конфликт поколений в романе Елены Чижовой «Планета грибов»

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kręgu problemów antropologii literatury: Człowiek w poszukiwaniu tożsamości. Między technicyzacją a duchowością” Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 24-25 listopada 2022 r. Referat: Wizje życia seksualnego we współczesnej fantastyce rosyjskiej („Niet” Linor Goralik i Siergieja Kuzniecowa)

Seminarium naukowe: „Dyskurs postkolonialny, postzależnościowy i posttotalitarny w literaturze i kulturze państw Europy Środkowej i Wschodniej”, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sosnowiec 19 października 2022. Referat: Historia Łotwy XX wieku w prozie Jeleny Katiszonok

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Rok 1991 i jego dziedzictwo historyczno-kulturowe w krajach postkomunistycznej Europy”.  Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych, Wydział Filologiczny UWr Wrocław-Kraków, 1-2 grudnia 2021. Referat: Советское детство. Образ советской действительности в антологии «Без очереди»

Seminarium literaturoznawcze „Czas wolny i rozrywka w najnowszej literaturze rosyjskiej”, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet w Białymstoku, 22 października 2021. Referat: Topos daczy w twórczości Jeleny Czyżowej

XVII Konferencja Międzynarodowa „Rusycystyka europejska a współczesność”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 20–22 września 2021. Referat: Motyw nadziei w rosyjskiej poezji łagrowej

XXIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 24-25 czerwca 2021. Referat: Dziecko wobec śmierci: „Czas kobiet” Jeleny Czyżowej

Международная научная конференция «Зигмунд Фрейд и мировая литература: к 165-летию основателя психоанализа». Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького. Moskwa 15–16 czerwca 2021. Referat: Зигмунд Фрейд и его теории в романе Гоце Смилевского «Сестра Зигмунда Фрейда»

Międzynarodowa konferencja naukowa „Символика воды в русской и мировой словесности и культуре ”. Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny, Moskwa 3–4 czerwca 2021. Referat: Семантика воды в творчестве Нины Садур

Неканоническая эстетика. VIII Апрельская междисциплинарная научная конференция «Вся ненависть мира: насилие в литературе и искусстве», 26–27 kwietnia 2021, Petersburg. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: «Жестокость» как метафора абсурда бытия в поэзии Олега Григорьева

Międzynarodowe seminarium naukowe Шишкинские чтения: «Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова» – Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 22 stycznia 2021. Referat: Польское восстание 1830 года в романе Михаила Шишкина «Записки Ларионова»

Международная конференция «Канон и национальная память в современной русскоязычной и немецкоязычной литературе. Типологические и сравнительно-сопоставительные аспекты». Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Moskwa 23-24 listopada 2020. Referat: Политика памяти о советском прошлом в романе Сухбата Афлатуни «Рай земной»

Międzynarodowa konferencja naukowa «Русистика в мировом пространстве: традиции и перспективы». Индийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ИНДАПРЯЛ), Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). 16-17 października 2020. Referat: Мотив воскрешения в романе Михаила Шишкина «Венерин волос»

Międzynarodowa konferencja naukowa „Русское зарубежье – литературное и культурное наследие”. Uniwersytet Wrocławski 9-10 września 2020. Referat: Литературные и фотографические портреты. («Не только Бродский» Марианны Волковой и Сергея Довлатова)

XXII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 22 czerwca 2020. Referat: Pamięć historyczna w powieści Suhbata Aflatuni „Raj na ziemi”

Неканоническая эстетика. VII Апрельская междисциплинарная научная конференция «Все запреты мира: табу в литературе и искусстве, 27–28 kwietnia 2020, Petersburg. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: «Николай Николаевич» Юза Алешковского против запрета на телеснось в соцреалистическом каноне

Międzynarodowa konferencja naukowa XVI Виноградовские чтения «История и современность филологических наук» Moskiewski Pedagogiczny Uniwersytet Miejski, 5-6 marca 2020. Referat: Мифы о сотворении мира в прозе Михаила Шишкина

Międzynarodowa konferencja naukowa „Семантика времен года в русской словесности и искусстве”. Moskiewski Pedagogiczny Uniwersytet Miejski, Moskwa 7-8 listopada 2019. Referat: Мотив зимы в прозе Михаила Шишкина

XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 26-27 czerwca 2019. Referat: „Za wolność naszą i waszą”. Powstanie listopadowe w powieści Michaiła Szyszkina „Всех ожидает одна ночь”

XII Międzynarodowa konferencja naukowa „Wschód-Zachód: dialog języków i kultur” Akademia Pomorska w Słupsku, 6-7 czerwca 2019. Referat: Историзм романа Михаила Шишкина «Письмовник»

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 16-17 maja 2019. Referat: Pamięć i tożsamość w powieści Marii Stiepanowej „Памяти памяти

Seminarium naukowe Шишкинские чтения: «Взятие Измаила» – Uniwersytet Jagielloński. Kraków 14 maja 2019. Referat: Искусство иллюзии в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» и в творчестве Владимира Набокова

Неканоническая эстетика. VI Апрельская междисциплинарная научная конференция „Все обманы мира – ложь в литературе и искусстве”, 25-26 kwietnia 2019 Petersburg. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: Ложь как товар: «Толмач» Михаила Гиголашвили и «Венерин волос» Михаила Шишкина

Научная конференция Герценовские чтения «Литература VS История: диалог в пользу читателя», 22-23 kwietnia 2019 Petersburg, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Referat: Тема войны в романе Михаила Шишкина «Письмовник»

V Научная Конференция «Национальный стиль русской литературной классики», Moskwa 10 kwietnia 2019, Moskiewski Pedagogiczny Uniwersytet Miejski. Referat: Библейские мотивы в романе Михаила Шишкина «Венерин волос»

„Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog” 7-8 grudnia 2018. Poznań-Obrzycko. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat: Метафизика времени в прозе Михаила Шишкина

Международная научная конференция „95 лет со дня рождения Григория Бакланова: законы войны – законы памяти”, 6–7 września 2018 roku Sankt Petersburg, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: Победители и побежденные. «Был месяц май» Григория Бакланова в перспективе trauma studies

„Знаковые имена современной русской литературы. Евгений Водолазкин”, 17-19 maja 2018, Kraków. Uniwersytet Jagielloński. Referat: «Лавр» Евгения Водолазкина в польском восприятии.

VII Symposium Opoliense. Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie. 10-11 maja 2018. Uniwersytet Opolski. Referat: Juza Aleszkowskiego „policzek smakowi socjalistycznemu” (Powieść „Uwaga - orgazm!”).

VIII международная научная конференция „Лингвистические, дидактические и социокультурные аспекты функционирования языка” 3-4 maja 2018. Wilno. Litewski Uniwersytet Edukologiczny. Referat: Танатологические мотивы в романе Елены Чижовой «Время женщин».

Неканоническая эстетика. V Апрельская междисциплинарная научная конференция „Все нелепицы мира: абсурд в литературе и искусстве”, 23-24 kwietnia 2018. Petersburg. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Referat: Театр абсурда Вагрича Бахчаняна и Мирона Бялошевского.

„Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog” 7-8 grudnia 2017. Poznań-Obrzycko. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat: Obraz iluzjonisty w twórczości Vladimira Nabokova i Michaiła Szyszkina

„The History of the World of Languages: Present and Future (Issues)”. 15–16 listopada 2017. Uniwersytet św.św. Cyryla i Metodego w Skopju. Referat: Absurd jako kategoria językowa (Na podstawie twórczości Daniiła Charmsa i Aleksandra Wwiedienskiego)

Od „Zapisu” do … zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. Uniwersytet Wrocławski, 1-2 czerwca 2017. Referat: Artyści niezależni w filmach Andrieja Zagdanskiego

VI Международная научная конференция «Язык и межкультурные коммуникации» Litewski Uniwersytet Edukologiczny; Wilno 17-18 maja 2017. Referat: Танатологические мотивы в романе Михаила Шишкина «Письмовник»

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 11-12 maja 2017. Referat: «Смерти ведь – и дурак знает – нет, но есть разложение тканей». Телесный аспект смерти в прозе Михаила Шишкина

I Сибирский филологический форум - Красноярск 24-28 października 2016. Referat: «Лавр» Евгения Водолазкина в польском восприятии.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trauma jako kulturowy palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów”. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2-3 czerwca 2016. Referat: Dyskurs antyimperialny w twórczości Michaiła Szyszkina.

I Международная научная конференция «Знаковые имена современной русской литературы - Михаил Шишкин». Uniwersytet Jagielloński, Kraków 19-21 maja 2016. Referat: Память/забвение в романе Михаила Шишкина «Всех ожидает одна ночь»

Rusycystyczne Seminarium Literaturoznawcze – „Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej”; Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 13 maja 2016. Referat: Dyskurs neoimperialny w prozie Wasilija Dimowa

VII международная конференция «Лингвистические, дидактические и социокультурные аспекты функционирования языка» Litewski Uniwersytet Edukologiczny; Wilno 5-6 maja 2016. Referat: Постколониальный дискурс в современной русской литературе (Творчество Андрея Волоса)

 

Wyjazdy zagraniczne

 

2023 - Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2022 - Uniwersytet w Tartu (Erasmus)

2022 - Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2021 - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Erasmus)

2020 - Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2019 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2019 – Uniwersytet Państwowy w Pskowie (staż naukowy)

2018 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2018 – Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Erasmus)

2018 – Uniwersytet w Barcelonie (Erasmus)

2017 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2017 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (umowa bilateralna)

2017 – Uniwersytet w Barcelonie (Erasmus)

2016 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2016 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (umowa bilateralna)

2016 – Uniwersytet Katolicki w Rużomberku (Erasmus)

2015 – Uniwersytet Hradec Kralove (Erasmus)

2014 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2014 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (umowa bilateralna)

2014 – Uniwersytet im. Masaryka w Brnie (Erasmus)

2013 – Uniwersytet w Tartu (Erasmus)

2013 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (Erasmus)

2012 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2011 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2010 – Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku (umowa bilateralna)

2010 – Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2009 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2009 – Uniwersytet w Ostrawie (Erasmus)

2008 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

2008 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2008 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (Erasmus)

2007 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2007 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (Erasmus)

2006 – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Erasmus)

2006 – Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie (Erasmus)

2002 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

1997 – Uniwersytet Państwowy w Petersburgu (umowa bilateralna)

Uczkiewicz Katarzyna

  


Stopień/tytuł naukowy:

 

Jednostka: 

Zakład Bohemistyki
gab. 402

E-mail:

katarzyna.uczkiewicz[na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

 

Funkcje:

-