Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka:

Zakład Serbistyki i Kroatystyki.
gab. 209, tel. (71) 375 45 60

E-mail:

henryk.jaroszewicz [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

Kierownik Zakład Serbistyki i Kroatystyki.


_________________________________________

Spis publikacji:

 

MONOGRAFIE:

Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016

Recenzje:

Agnieszka Kołodziej, Henryk Jaroszewicz. Derywacja frazeologiczna w języku serbskim i polskim, „Poradnik Językowy”, 1, 2018, s. 94-97

Прилози историји српскохрватског језика. Југословенски спорови о статусу СХЈ у периоду 1901-1991, прев. Душан-Владислав Пажђерски, Издавачка кућа Алма, Београд 2012

Recenzje:

Душан Пажђерски, Српскохрватски језик – једна епизода из историје српског језика, „Лингвистичке актуелности”, 20, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2012, s. 47-56

Вирна Карлић, Прича о (језичној) заједници – прича о (језичном) спору, „Просвјета. Новине за културу”, 125, V, 2015, Српско културно друштво Просвјета, s. 66-67

Jugosłowiańskie spory o status języka serbsko-chorwackiego w latach 1901-1991, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006

Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004      

Recenzje:

Anna Skowron, Umarł serbsko-chorwacki, niech żyje serbski i chorwacki?, „Podteksty. Czasopismo kulturalno-językowe”, 2 (4) 2006, http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=5&dzial=6&id=126 [dostęp 15.07.2016]

Ewa Siatkowska, Jarosław Lipowski, Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě, Wrocław 2005 oraz Henryk Jaroszewicz, Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Opole 2004 , „Poradnik językowy”, 2006, 3, s. 80-85,

Irena Bogoczová, Běžné (jiho)slovanské paradoxy, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, „Opera Slavica”, XX, rok 2010,  4, s. 43-50,

 


ROZDZIAŁY MONOGRAFII:

Морфолошка средства коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику (w:) „Морфологија и морфосинтакса српског језика”. Научни састанак слависта у Вукове дане, 46-1, 2017, Београд 2017, pp. 261-272

Główne kierunki chorwackiej polityki językowej po 1991 r., (w:) „Republika Chorwacji: polityka wewnętrzna i międzynarodowa”, red. Anna Jagiełło-Szostak, Wrocław 2014., pp. 113-136.

Socjolingwistyczne tło standaryzacji języka czarnogórskiego, (w:) Poznać Bałkany. Historia - polityka - kultura - jezyk, red. K. Taczyńska i A. Twardowska, Toruń 2012, pp. 481-496,

Варијантност фразеолошких јединица у српском и пољском језику, (w:) „Српски језик и његове норме”. Научни састанак слависта у Вукове дане, 41-1, Београд 2012, pp. 507-518,

Główne tendencje rozwojowe bośniackiej, chorwackiej i serbskiej normy leksykalnej po rozpadzie języka serbsko-chorwackiego, „Slavica Wratislaviensia”, CXXXIII, Wrocław 2005, pp.101-106

 


ARTYKUŁY:

Krytyka prób emancypacji śląszczyzny. Płaszczyzna prawno-ustrojowa, społeczno-polityczna i personalna , „Slavica Wratislaviensia”, CLXIX, Wrocław 2019, pp.137-166,

Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 r., „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, 9, 2016, pp. 157-168,

Derywacja frazeologiczna w jezyku polskim i serbskim, „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”, 8, 2014, pp. 159-168,

Јęzyk śląski - dlaczego rozmowa jest tak trudna?, „Fabryka Silesia”,  2 (4), 2013, pp. 28-31,

Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej, „Slavica Wratislaviensia”,  CLVII, 2013 pp. 141-157,

Najnowsze tendencje kodyfikacyjne w języku czarnogórskim (2006-2010), „Socjolingwistyka“, XXVI, 2012, pp. 57-87,

Między prawdą a fałszem. Status języka serbsko-chorwackiego po rozpadzie II Jugosławii, „Rocznik Slawistyczny”, LXI, 2012, pp. 39-57,

Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim i serbskim, „Slavica Wratislaviensia”, CLVI, 2012, pp. 93-101,

Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna,, „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, 2011, pp. 101-120,

Vojislava Nikčevicia koncepcje rekonstrukcji języka czarnogórskiego, „Socjolingwistyka“,  XXIV-XXV, 2011, pp. 91-110,

Serbokroatystyka, serbistyka i kroatystyka a językoznawstwo dzisiaj, „Socjolingwistyka“,  XXI, 2007, pp. 23-28,

Demokratyzacja czy nacjonalizm językowy? Główne tendencje chorwackiej i serbskiej polityki językowej po rozpadzie II Jugosławii, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura“,  3, 2006, pp. 21-27,

Rozwój i socjolingwistyczne tło serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej w latach 1941-1945 - Nezavisna Država Hrvatska, okupowana Serbia, obszary pod kontrolą partyzantki Tity, „Socjolingwistyka“, XIX, 2005, pp. 83-94,

Kryzys serbsko-chorwackiej wspólnoty państwowo-językowej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, „Socjolingwistyka“,  XIX, 2005, pp. 31-62,

Od ankety Vedy do Razlika između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika Krsticia i Guberiny. Rozwój i socjolingwistyczne tło serbsko-chorwackiej wspólnoty językowej w latach 1901-1941, „Socjolingwistyka”,  XVIII, 2004, pp. 123-154,

Współczesna społeczność bośniacka i jej język, „Rocznik Slawistyczny”,  LIV, 2004, pp. 131-134,

Komparacja normy standardowych języków bośniackiego, chorwackiego i serbskiego. Możliwe tendencje dalszego rozwoju języków postserbsko-chorwackich, „Socjolingwistyka“,  XVIII, 2003, pp. 11-42,

Polityka językowa a nacjonalizm językowy. Próba systematyzacji pojęć, „Socjolingwistyka”,  XVII, 2003, pp. 27-36,

Główne tendencje w przemianach języka chorwackiego i chorwacka polityka językowa w latach 1990-1996, Rocznik Slawistyczny,  LIII, 2003,  pp. 49-66,

Współczesna społeczność bośniacka i jej język, „Socjolingwistyka“,  XVII, 2003, pp. 49-66,

Socjologiczne podłoże rozpadu języka serbsko-chorwackiego, Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. W. Lubaś i M. Balowski, Opole 2001, pp. 83-89,

Oficiální konec jazyka srbochorvatského, „Literární noviny”, XII,  40, 2001, pp. 6-7,

Literacki język serbsko-chorwacki i bośniacki. Cele powstania, spełniane funkcje społeczne, sposoby istnienia, „Socjolingwistyka“,  XVI, 2000, pp. 27-40,

 


RECENZJE I SPRAWOZDANIA:

Współczesne kształtowanie się śląskiego języka literackiego. Warstwa ortograficzno-gramatyczna (e-publikacja: wachtyrz.eu, 28 marca 2019 r.; dostęp: https://wachtyrz.eu/wspolczesne-ksztaltowanie-sie-slaskiego-jezyka-literackiego-warstwa-ortograficzno-gramatyczna/

Literacko-jynzykowŏ erbowizna Gōrnego Ślōnska – in spe  (e-publikacja: wachtyrz.eu, 24 listopada 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/henryk-jaroszewicz-literacko-jynzykowo-erbowizna-gornego-slonska-in-spe/)

Морфолошка средсвта коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику, 46. међународни научни састанак слависта у Вукове дане 15-18. IX 2016., „Морфологија и морфосинтакса српског језика. Тезе и резимеа”, Београд 2016, pp. 20-21,

[rec] Snjezana Kordić, Jezik i nacionalizam, „Socjolingwistyka“,  XXVI, 2012, pp. 251-259,

Варијантност фразеолошких јединица у српском и пољском језику, 41. међународни научни састанак слависта у Вукове дане 15-17. IX 2011., „Српски језик и његове норме. Тезе и резимеа”, Београд 2012, pp. 33,

[rec] Władysław Lubaś, Polityka językowa, „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, 2011, pp. 187-191,

[rec] Przemysław Brom, Czarnogórski standard wobec różnicowania językowego południowej Słowiańszczyzny, „Socjolingwistyka“,  XXIV-XXV, 2011, pp. 179-191,

 [rec] Liliana Miodońska, Język Serbów i Chorwatów w latach 1929-1945 (z problematyki ortoepicznej), „Socjolingwistyka“,  XXII-XXIII, 2009, pp. 163-170,

[rec] Maciej Czerwiński,: Język - ideologia - naród : polityka językowa w Chorwacji a język mediów, „Socjolingwistyka“. XXI, 2007, pp. 161-168,

[rec] Milan Šipka, Jezik i politika. Sociolingvističke analize, „Socjolingwistyka“. XXI, 2007, pp. 169-174,

[rec] Predrag Piper, Srpski između malih i velikih jezika, „Socjolingwistyka“,  XX, 2006, pp. 135-142,

[rec] Maria Cichońska, Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich, „Socjolingwistyka“,  XX, 2006, pp. 141-146,

[rec] Ranko Bugarski, Lica jezika i Nova lica jezika, „Socjolingwistyka“,  XVIII, 2004, pp. 177-190,

[rec] Dubravko Škiljan, Govor nacije, „Socjolingwistyka“,  XVIII, 2004, pp. 199-204,

[rec] Agnieszka Hofman-Pianka, Socjolingwistyczne aspekty współczesnego języka bośniackiego, „Socjolingwistyka“, XVII, 2003, pp. 177-188,

Główne tendencje w przemianach standardu języka chorwackiego i chorwacka polityka językowa w latach 1990-1996, Z aktualnych badań lingwistycznych słowiańszczyzny. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów, Toruń 2002, pp. 15-16

Socjolingwistyczne aspekty kształtowania się i normalizacji języka bośniackiego, Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów, Toruń 2000, pp. 14-15

 


FELIETONY NAUKOWE:

Niespełnione proroctwa (e-publikacja: wachtyrz.eu, 30 października 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-niespelnione-proroctwa/)

Trzy grosze (e-publikacja: wachtyrz.eu, 13 czerwca; dostęp: https://wachtyrz.eu/henryk-jaroszewicz-trzy-grosze/)

O konieczności (i sposobach) kodyfikacji języka Ślązaków (e-publikacja: wachtyrz.eu, 2 czerwca 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-o-koniecznosci-i-sposobach-kodyfikacji-jezyka-slazakow/)

Współczesny rozwój etnolektu śląskiego (e-publikacja: wachtyrz.eu, 12 maja 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-wspolczesny-rozwoj-etnolektu-slaskiego/)

Nie taki straszny (i piękny) śląski język regionalny, jak go malują (e-publikacja: wachtyrz.eu, 6 kwietnia 2018; dostęp: https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-nie-taki-straszny-i-piekny-slaski-jezyk-regionalny-jak-go-maluja/)

Język – nie dialekt i nie gwara! (e-publikacja: wachtyrz.eu, 24 marca 2018 ; dostęp : https://wachtyrz.eu/dr-hab-henryk-jaroszewicz-jezyk-nie-dialekt-i-nie-gwara/)

Krótki przepis na uratowanie języka śląskiego (e-publikacja: wachtyrz.eu, 7 marca 2018 r.; dostęp: https://wachtyrz.eu/henryk-jaroszewicz-krotki-przepis-na-uratowanie-jezyka-slaskiego/)

Wydział Filologiczny