Nasza oferta:

Jóźwikiewicz Przemysław


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki
Instytutu Filologii Słowiańskiej
gab. 306/304, tel. (71) 375 45 55

E-mail:

przemyslaw.jozwikiewicz@uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor UWr

Funkcje:

Kierownik Zakładu Ukrainistyki (2020-)2003 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Właściwości składniowe Biblii ukraińskiej,

2014 – habilitacja z zakresu językoznawstwa, praca pt.: Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym.

Zainteresowania naukowe:  językoznawstwo słowiańskie, terminoznawstwo (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii informatycznej i mykologicznej), morfologia i składnia języka ukraińskiego, translatoryka (w tym przekład audiowizualny), zagadnienia polityki językowej.

LINK: https://esu.com.ua/article-881059 

 Organizacja nauki:

 

- członek rady redakcyjnej czasopisma „Лінгвістичні студії. Linguistc Studies”, Donieck/Winnica. Ukraina,

- członek rady naukowej czasopisma „Studia Ukrainica Posnaniensia”,

- członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Slavica Wratislaviensia”

- członek komitetu naukowego czasopisma „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” (Lublin),

- członek Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN, Oddział w Lublinie, kadencja 2022-25,

- wydziałowy egzaminator z jęz. ukraińskiego (postępowania doktorskie),

- członek Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania egzaminów doktorskich w zakresie językoznawstwa (komisja językoznawcza J1),

- członek Komisji Nostryfikacyjnej WF UWr,

- 2017 – brązowy medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP.

 

A po pracy… bywam stolarzem, grzybiarzem, ogrodnikiem, majsterkowiczem, akwarystą, modelarzem, scrabblistą, kinomanem, turystą, kibicem…

Cenię sobie... uczciwość, serdeczność i ... święty spokój.Monografie:
 1. Właściwości składniowe ukraińskiej wersji Biblii, Wrocław 2007, ss. 106. 
 2. Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym, Wrocław 2013, ss. 280.

              Rec.:

 1. Cz. Lachur, Slavia Orientalis, nr 4, Warszawa 2014, s. 670–674.
 2. І. Процик, Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка», № 842, серія «Проблеми української термінології», Львів 2016, с. 173-174.

Artykuły w czasopismach:   
 1. Концепт тіла як багатозначної фразеологічної одиниці в польській та українській мовах [w:] Проблеми слов’янознавства № 51, Видавництво Львівського Університету, Львів 2001, c. 262-264.
 2. Ukraińska Biblia na tle europejskim [w:] Slavica Wratislaviensia CXII, Wrocław 2001, s. 83-92.
 3. Ukraińskie biblijne zdanie względne typu relativum який (котрий) + verbum finitum a polskie konstrukcje relatywne [w:] Slavica Wratislaviensia CXVI, Wrocław 2002, s. 99-106.
 4. Ukraińskie zdanie względne typu relativum що + verbum finitum [w:] Slavica Wratislaviensia CXVІI, Wrocław 2002, s. 125-129.
 5. Ukraińskie biblijne zdanie względne typu relativum хто + vеrbum finitum a polskie konstrukcje relatywne [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku, red. B.Tichoniuk, A.Ksenicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003, s. 327-332.
 6. Dualizm przypadka rzeczowników męskonieżywotnych (na materiale ukraińskiej Biblii Rzymskiej) [w:] Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, red. D.Buczko, M.Łesiów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 83-90.
 7. Ukraiński predykat syntetyczny (na materiale tekstu biblijnego) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXVІI, Wrocław 2004, s. 81-86.
 8. Predykat w formie plusquamperfectum w języku ukraińskim i polskim (na materiale tekstu „Нового Завіту”) [w:] Паланістыка 2004/2005, Мінск 2005, с. 143-153.
 9. Ukraińskie zdania z predykatem w formie bezosobnika a konstrukcje polskie (na materiale „Нового Завіту”) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXIІI, Wrocław 2005, s. 107-112.
 10. Ukraińskie przekłady Pisma św. - od XIV do XX w. [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo, Szczecin 2005, s. 102-107.
 11. Ukraińskie zdania z predykatem “бути” a polskie konstrukcje imienne (na materiale tekstu „Нового Завіту”) [w:] Slavica Wratislaviensia CXXXV, Wrocław 2006, s.121-131.
 12. Oсобливості заголовного іменникового словосполучення з залежним іменником (на матеріалі українських та польських газет) [w:] Паланістыка 2006, Мінск 2006, с. 95-114.
 13. O„ukrainizacji” produktów Microsoft słów kilka… [w: ] E. Komorowska, D. Dziadosz (red.) Świat Słowian w Języku i Kulturze VII. Językoznawstwo, Szczecin 2006, s. 111-115.
 14. Ukraińskie przekłady Pisma św. w XX wieku [w:] Slavica Wratislaviensia CXLIII, Wrocław 2007, s. 355-359.
 15. Przekład a proces nauczania języka ukraińskiego [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної, випуск 2, Львів 2007, с. 212-218.
 16. Ukraińskie formy bezosobowe na -но/-то a język plików pomocy pakietu MS Office 2003 [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo, Szczecin 2007, s. 99-108.
 17. Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) – historia, funkcjonowanie, kontrowersje [w:] Roczniki humanistyczne, tom LVI, zeszyt 7, Lublin 2008, s. 141-149.
 18. Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) a pliki pomocy programu MS Office 2003 [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z gramatyki języków słowiańskich i innych języków europejskich pod red. Ewy Komorowskiej i Doroty Dziadosz, Szczecin 2008, s. 80-84.
 19. Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -нн(я), -тт(я) ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików pomocy programu MS Office 2003 [w:] Slavica Wratislaviensia CL, Wrocław 2009, s. 83-91.
 20. Ukraińskie słownictwo komputerowe – zarys problemu [w: ] Świat Słowian w języku i kulturze X. Językoznawstwo. Leksykologia. Frazeologia, red. E. Komorowska, A. Krzanowska, Szczecin 2009, s. 67-72.
 21. „Informatyka dla ukrainistów”, czyli zmagania z językiem i komputerem [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. V, Lublin 2010, s.212-219.
 22. Informatyka, ukraińska rzeczywistość TI, ukraińskie słownictwo komputerowe [w:] Slavica Wratislaviensia CLII, Wrocław 2010, s. 131-141.
 23. Innowacje leksykalne a ukraiński slang informatyczny [w:] Roczniki humanistyczne, tom LVIII, zeszyt 7, Lublin 2010, s. 77-88.
 24. Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia [w:] Slavica Wratislaviensia CLIV, Wrocław 2011, s. 121-132.
 25. Ukraińskie nazwy peryferyjnych podzespołów komputerowych: typy, struktura, derywaty [w:] Roczniki humanistyczne, tom LIX, zeszyt 7, Lublin 2011, s. 187-204.
 26. Ukraińska terminologia informatyczna w dydaktyce uniwersyteckiej [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, vol. VII/2012, red. Maria Borciuch, Lubow Frolak, s. 73-82.
 27. Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura [w:] Slavica Wratislaviensia CLVI, Wrocław 2012, s. 111-125.
 28. Концепція створення українсько-польського і польсько-українського словника компютерної лексики [w:] Лінгвокомп’ютерні дослідження 6, Донецьк 2013, s. 225-231.
 29. Роль сучасних технологій в університетському навчанні [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 8, Львів 2013, s. 49-58.
 30. Pochodzenie, budowa i funkcjonowanie ukraińskich nazw podzespołów komputerowych [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 1, Poznań 2013, s. 55-65.
 31. Uanet, ukraińskie słownictwo informatyczne – fakt czy melodia przyszłości? Rozważania językoznawcy [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. VIII, Lublin 2013, s. 46-57.
 32. Особливості функціонування повідомлень у розділі Високі технології на веб-форумі Домівка.Net” [w:] Лінгвокомп’ютерні дослідження 7, Донецьк 2014, s. 117-122.
 33. Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1/2013, s. 171-181.
 34. Сучасні технології та процес вивчення іноземної мови. Позитиви й негативи [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 10, Львів 2014, s.8-16.
 35. Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej (1990-2010) [w:] Slavica Wratislaviensia CLIX, Wrocław 2014, s. 179-188.
 36. Absolwenci Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego a rynek pracy [w:] „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”, Lublin 2015, s.175-187.
 37. Ukraińska lokalizacja oprogramowania komputerowego – zarys problemu [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 3, Poznań 2015, s. 97-103.
 38. Навіщо полякам українська мова? [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 11, Львів 2015, s. 25-32.
 39. Ukraińskie słownictwo informatyczne wobec wpływów języka angielskiego i rosyjskiego – przegląd wybranych postów forum internetowego Domivka.NET [w:] Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 1/2015, Wrocław 2015, s. 325-339.
 40. Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa [w:] Slavica Wratislaviensia CLXII, Wrocław 2016, s. 91-102.
 41. Charakterystyka syntaktyczna plików pomocy ukraińskiej wersji pakietu Microsoft Office [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 4, Poznań 2016, s. 183-190.
 42. Назви неїстівних і отруйних грибів в українській та польській мовах – семантичний аналіз [w:] Лінгвістичні студії. Linguistic Studies, вип. 31, Вінниця 2016, s. 31-38.
 43. 44. Nowoczesne technologie w procesie nauczania / uczenia się języka obcego – pomoc czy przeszkoda? [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. X, Lublin 2015, s. 7-17.
 44. Вроцлавській україністиці – 15 років [w:] Лінгвістичні студії. Linguistic Studies, вип. 32, Вінниця 2016, s. 109-118.
 45. Oficjalne nazwy ukraińskich i polskich grzybów jadalnych – klasyfikacja znaczeniowa [w:] Roczniki humanistyczne LXIV, zeszyt 7, Lublin 2016, s. 201-217.
 46. Terminologia mykologiczna w języku ukraińskim i polskim – zarys problematyki, struktura terminów [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 5, Poznań 2017, s. 81-89.
 47. Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego [w:] Slavica Wratislaviensia CLXIV, Wrocław 2017, s. 117-130.
 48. Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim – przegląd źródeł [w:] Slavica Wratislaviensia CLXV, Wrocław 2017, s. 169-178.
 49. Терміни грецького та латинського походженняв українській мікологічній лексиці [w:] Лінгвістичні студії. Linguistic Studies, вип. 36, Вінниця 2018, s. 129-135.
 50. Ентолома ніфоіде czy Веселка звичайна? – łacina i greka jako źródło ukraińskich nazw grzybów wielkoowocnikowych [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. XIII, Lublin 2018, s. 175-190.
 51. O pewnych procesach słowotwórczych w obrębie ukraińskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych [w:] Studia Ukrainica Posnaniensia, zeszyt 7, Poznań 2019, s. 119-128.
 52. І. Процик, П. Йокеш, П. Юзьвікєвич, AD MULTOS ANNOS, ВЕЛЬМИШАНОВНА ПАНІ ПРОФЕСОР! [w:] ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА, Випуск 18, Львів 2019, с. 58–61.
 53. Z badań nad ukraińskim i polskim słownictwem mykologicznym – synonimia nazw grzybów mikroskopijnych [w:] Лінгвістичні студії. Linguistic Studies, вип. 38, Вінниця 2019, s. 52-61.
 54. Звичайна справа Walentyna Wasianowycza w przekładach studentów ukrainistyki Uniwersytetu wrocławskiego – sukcesy i porażki translatoryczne w świetle dydaktyki nauczania języków obcych [w:] Roczniki Humanistyczne LXVII, zeszyt 10, Lublin 2019, s. 47-64.
 55. Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej [w:] Slavica Wratislaviensia CLXXI, Wrocław 2020, s. 77-89.
 56. Struktura epitetów gatunkowych ukraińskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, t. 6, nr. XV, Lublin 2020, s.137-150.
 57. Вплив дистанційного навчання на вивчення стилістики української мови (вроцлавський досвід) [w:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної 15, Львів 2021, s. 29-39.
 58. Епоніми в мікології (про походження латинських, українських і польських офіційних назв макроскопічних грибів) [w:] Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – ХІ», Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця 2021, s.116-126.
 59. O sposobach tworzenia terminów mykologicznych w języku ukraińskim (na materiale Словника-довідника з альгології та мікології Z. Kałyneć-Mamczur) [w:] Slavica Wratislaviensia CLXXV, Wrocław 2022, s. 99-115.
 60. Wyzwania współczesności a tradycja. O roli i języku programów religijnych na przykładzie telewizyjnego magazynu Kościoła greckokatolickiego w Polsce „Pełnia Wiary” [w:] Język. Religia. Tożsamość, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, nr 25, t. 1, 2022, s. 187-204.
 61. Charakterystyka ukraińskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych motywowanych nazwami roślin [w:] Heteroglossia nr 14, Bydgoszcz 2023, s. 195-208.
 62. Ukraińskie nazwy grzybów makroskopijnych z elementami nazw zwierząt – wybrane aspekty analizy semantycznej i słowotwórczej [w:] Roczniki Humanistyczne LXXI, zeszyt 6, Lublin 2023, s. 149-161.

Artykuły/rozdziały w monografiach
 1. Dualizm przypadka rzeczowników męskonieżywotnych (na materiale ukraińskiej Biblii Rzymskiej) [w:] „Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi”, red. D.Buczko, M.Łesiów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 83-90.
 2. Ukraińskie biblijne zdanie względne typu relativum хто + vеrbum finitum a polskie konstrukcje relatywne [w:] „Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku”, red. B.Tichoniuk, A.Ksenicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003, s. 327-332.
 3. Absolwenci Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego a rynek pracy [w:] „Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy”, Lublin 2015, s.175-187.
 4. Greckie i łacińskie elementy prepozycyjne w ukraińskiej terminologii mykologicznej [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej, red. Ewa Komisaruk, Izabella Malej, Wrocław 2019, s. 257-269.
 5. Zjawisko synonimii w ukraińskiej terminologii naukowej (z uwzględnieniem terminologii mykologicznej), Українське слово в гуманітарних дискурсах деіндустріальної епохи, Siedlce 2020, s. 27-45.
 6. Synonimia w ukraińskim nazewnictwie grzybów makroskopijnych [w:] Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku, Lublin 2020, s. 91-105.
 7. Eponimy wśród ukraińskich nazw grzybów makroskopijnych [w:] Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo, red. P. Jóźwikiewicz, O. Barabasz-Rewak, J. Rysicz-Szafraniec, A. Ursulenko, Wrocław 2022, s. 103-116.
 8. Struktura ukraińskich i polskich nazw grzybów makroskopijnych motywowanych nazwami zwierząt [w:] Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика, за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, П. Юзвікевича, Warszawa – Lwów – Wrocław 2022, s. 212-225.

Recenzje:
 1. Piotr Michałowski, Podstawy modelowania terminograficznego, Warszawa 2017, ss. 232. [w:] Slavica Wratislaviensia CLXIX, Wrocław 2019, s.188-190.
 2. Ł. Masenko, Język i polityka, tłum. i red. naukowa Artur Bracki, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012, 173 ss. [w:] Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1/2013, s. 336-338.
 3. Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 374 [w:] Slavica Wratislaviensia CLVI, Wrocław 2012, s. 211-218.

Prace translatoryczne:
 1. Briuchowecka Ł., tłum. P. Jóźwikiewicz, Polska w kinie ukraińskim, Studia filmoznawcze 37, Polsko-ukraińskie sąsiedztwo na ekranie filmowym, Wrocław 2016, s. 89-150.
 2. Rzemieniecki K., Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku, Oprac. … przy współpracy Eugeniusza Czernieckiego, Przemysława Jóźwikiewicza i Violetty Szymczyk / Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства першої половини XVIII століття. Опрацював Конрад Жеменецький при співпраці Євгена Чернецького, Пшемислава Юзвікевича і Віолети Шимчик. Biała Cerkiew: Aleksander Pszonkowski, 2014, ss. 410.
 3. Koczerhan M.P, tłum. P. Jóźwikiewicz, Cz. Lachur, A. Nowacki, Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego, Kępa 2009, ss. 275.

Prace redakcyjne:
 • Slavica Wratislaviensia CLXXII, pod red. Przemysława Jóźwikiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2020, ss. 152.
 • Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo, red. P. Jóźwikiewicz, O. Barabasz-Rewak, J. Rysicz-Szafraniec, A. Ursulenko, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2022, ss. 410.
 • Мова в суспільстві: семантика, синтактика, прагматика, за ред. Г. Мацюк, І. Митнік, П. Юзвікевича, Wydawnictwo IKRiBL, Siedlce 2022, ss. 312. LINK: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/21906/languagesociety-ii-148x210a5_s.3311-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Slavica Wratislaviensia CLXXVIII, pod red. P. Jóźwikiewicza, O. Barabasz-Rewak, A. Ursulenko, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2023, ss. 304. LINK: https://wuwr.pl/swr/issue/view/976  


Konferencje (2018-2023):

listopad 2023 – ІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Wrocławska Ukrainistyka: lingua, litterae, sermo», Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2021 [referat: Про дивні, цікаві і смішні назви польських макроскопічних грибів]

czerwiec 2023Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 70-lecia Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego Tradycje i wyzwania studiów ukrainistycznych we współczesnym świecie, Warszawa [referat pt.: Ukraińskie oficjalne nazwy grzybów makroskopijnych z komponentem kolorystycznym]

kwiecień 2023 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań [referat pt.: Роль біонімів у процесі творення українських офіційних назв макроскопічних грибів]

październik 2022 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich XVI”, Wrocław [referat pt.: Charakterystyka ukraińskich i polskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych motywowanych nazwami roślin]

listopad 2021 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Wrocławska Ukrainistyka: lingua, litterae, sermo», Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2021 [referat: Eponimy wśród ukraińskich nazw grzybów makroskopijnych]

maj 2021 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Граматичні читання – ХІ», Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця 2021 [referat: Епоніми в мікології (про походження латинських, українських і польських офіційних назв макроскопічних грибів)]

maj 2021 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 2021 [referat: Вплив дистанційного навчання на вивчення стилістики української мови (вроцлавський досвід)]

październik 2020 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich XV”, Wrocław [referat pt.: O sposobach tworzenia terminów mykologicznych w języku ukraińskim (na materiale Словника-довідника з альгології та мікології)].

maj 2019  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku”, Lublin  [referat pt.: Synonimia w  ukraińskim nazewnictwie grzybów makroskopijnych].

październik 2018  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań  [referat pt.: O pewnych procesach słowotwórczych w obrębie ukraińskich oficjalnych nazw grzybów makroskopijnych].

maj 2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich XIV”, Wrocław [referat pt.: Zapożyczenia w ukraińskiej terminologii mykologicznej].

 


Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

Wieloletnia współpraca z Uniwersytetem im. I. Franki we Lwowie:

– dwutygodniowe staże naukowe (2004, 2005, 2008, 2011, 2013, 2019 r.)

– wyjazdy ze studentami Ukrainistyki na dwutygodniowe praktyki językowe (2004, 2007, 2012, 2015, 2018 r.)