Nasza oferta:

Komisaruk Ewa


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
gab. 310, tel. (071) 375 45 76

E-mail:

ewa.komisaruk [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

profesor Uniwersytetu

Funkcje:
  • Redaktor naczelna czasopisma "Slavica Wratislaviensia",
  • Przewodnicząca Kolegium Wydawniczego IFS.


dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr, (wcześniej: Ewa Studziżba, Ewa Studziżba-Komisaruk), ur. we Wrocławiu;

literaturoznawca, historyk literatury rosyjskiej;

1982 – magister filologii rosyjskiej, praca magisterska Мотив города в творчестве Валерия Брюсова;

1997 – magister filologii germańskiej, praca magisterska Russische Motive im Schaffen von Rainer Maria Rilke;

1999 – doktorat z zakresu literaturoznawstwa, rozprawa doktorska Proza Michaiła Kuzmina;

2010 – habilitacja z zakresu literaturoznawstwa, rozprawa habilitacyjna Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku, Wybrane aspekty.

Zainteresowania naukowe

literatura i kultura rosyjska XX wieku z perspektywy gender studies, urban studies, sound studies, memory studies

Organizacja nauki

- członek Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk;

- członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego;

- członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego;

- redaktor naczelna czasopisma „Slavica Wratislaviensia”;

- przewodnicząca Kolegium Wydawniczego IFS;

- recenzent w czasopismach "Academic Journal of Modern Philology", "Ethos", "Przegląd Rusycystyczny", "Slavia Orientalis", "Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis", "Studia Rossica Posnaniensia", "Slavica Wratislaviensia";

- recenzent wydawniczy monografii zbiorowych (Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku);

- członek uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów (2016-2020);

- egzaminator w Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodach doktorskich (2012-2022);

- przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodach doktorskich (2022/2023);

- egzaminator w Komisji Rekrutacyjnej na Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego (2013/2014, 2018/2019) oraz do Szkoły Doktorskiej UWr (2019/2020, 2022/2023);

- członek Wydziałowej Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (2016-...);

- członek Komisji Skrutacyjnej Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo (2020-...);

Popularyzacja nauki

- organizatorka i prowadząca (wspólnie z dr. Marcinem M. Borowskim) Slawistyczne Spotkania Literackie (2021-...);

- członek jury Konkursu Jednej Powieści.

Zainteresowania i hobby

- europejska literatura diarystyczna;

- filmy braci Coen;

- rozgrywki tenisowe WTA i ATP;

- kolekcjonowanie książek z autografami autorskimi.Monografie

2021

Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych narracjach kobiet (Olga Bergholc, Lubow Szaporina, Sofia Ostrowska), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021, ss. 206.

2009

Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 311.

Rec.: И. Панек, Русская женская проза в начале XX века, "Opera Slavica. Slavistické rozhledy" 2013, vol. 23, s. 49-51.

Rec.: I. Krycka-Michnowska, „Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 1, s. 97-99.

2002

Proza Michaiła Kuzmina, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss. 135.

Rec.: I. Malej, „Slavia Orientalis” 2003, nr 2, s. 266-271.


 Artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach zbiorowych, recenzje i inne teksty

 2022

Zaraza - pandemie, epidemie, choroby w literaturze. Wprowadzenie do tematu, "Slavica Wratislaviensia" 177, 2023 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 15, Zaraza), s. 9-14.

2021

Doświadczenie przestrzeni oblężonego Leningradu w dziennikach Lubow Szaporiny i Sofii Ostrowskiej, "Przegląd Rusycystyczny" 2021, nr 3, s. 69-84.

Słowo wstępne, [w:] Pamięć. Monografia, red. M. M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg et al., wyd. Norbertinum, Lublin 2021, s. 5-9.

2020

Blokada Leningradu i postpamięć w powieści Jeleny Czyżowej "Город, написанный по памяти", "Przegląd Rusycystyczny" 2020, nr 3, s. 130-141.

Pamięć, mnemonic turn, literatura. Uwagi wstępne, "Przegląd Rusycystyczny" 2020, nr 3, s. 7-15.

Cztery grzechy Jeleny Czyżowej. Prolegomena do eseju „Moja pamięć o blokadzie”, cz. II, „Odra” 2020, nr 2, s. 32-42 (współautor T. Klimowicz).

Cztery grzechy Jeleny Czyżowej (Prolegomena do eseju "Moja pamięć o blokadzie", „Odra” 2020, nr 1, s. 36-39 (współautor T. Klimowicz).

2019

Bóg, wiara i religia w świecie wartości „człowieka oblężonego”: casus Lubow Szaporiny, [w:] Revitalizace hodnot: uměni a literatura. IV, red. J. Dohnal, Brno 2019, s. 231-242.

Ad vocem, [w:] Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Tom jubileuszowy, Wrocław 2019 (współautor I. Malej), s. 7-10.

Słowo wstępne od Redakcji, „Slavica Wratislaviensia” 169, 2019, s. 9-10.

2018

Современные исследования звукового ландшафта в литературном произведении (на примере славянских литератур), [w:] Девятые и десятые Андреевские чтения. Славянские литературы и литературные взаимосвязи. Сборник статей по материалам XKVI и XLVII Международных филологических конференций, 13-22 марта 2017 г., 19-28 марта 2018 г., red. О. Гусева, Санкт-Петербург 2018, s. 88-99.

Władimir Propp i książki (na podstawie „Dziennika starości. 1962-196…” oraz listów do Wiktora Szabunina), „Przegląd Środkowo-Wschodni” 3, 2018, s. 139-154.

Несколько замечаний о «Дневнике старости. 1962-196…» Владимира Проппа, [w:] Русская литература: проблемы, феномены, константы. Коллективная монография, red. А. Пашкевич, Е. Тышковска-Каспшак, Kraków 2018, s. 179-192.

2017

Władimira Proppa „Dziennik starości. 1962-196…”, „Przegląd Rusycystyczny” 2017, nr 1, s. 53-66.

W kręgu wartości Władimira Proppa (na materiale „Дневника старости. 1962-196…” i listów do Wiktora Szabunina, [w:] Revitalizace hodnot: umĕni a literatura III, red. J. Dohnal, Brno 2017, s. 123-130.

„Как бы я жил, если бы не было книг?”. Władimir Propp o książkach i czytaniu, [w:] Magia ksiąg, księgi magii. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak, pod red. D. Oboleńskiej i U. Potockiej-Sigłowy, Gdańsk 2017, s. 187-198.

2016

Sygnatura kobiecości w Olgi Bergholc zapisach dziennikowych z lat 1939-1942, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 11, 2016, s. 277-2896.

2015

Miłość i bolszewizm. Nowe wartości i nowe obyczaje w dyskursie publicystycznym i literackim lat 20. ubiegłego wieku, [w:] Revitalizace hodnot: umĕní a literatura II. Týmová monografie, pod red. J. Dohnala, Brno 2015, s. 265-273.

«Вообще я не мямля, не ребенок, а совсем взрослая женщина!». Okres adolescencji w dziewczęcym dyskursie dziennikowym z lat 80. XIX wieku (na podstawie diariusza Jelizawiety Djakonowej), [w:] Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Kraków 2015, s. 283-294.  

2014

Audiosfera oblężonego Leningradu (na materiale „Dzienników” Olgi Bergholc i „Zapisków człowieka oblężonego” Lidii Ginzburg), „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 4, s. 27-38.

Cisza i milczenie w pejzażu dźwiękowym oblężonego Leningradu (na podstawie diariusza Olgi Bergholc i Zapisków człowieka oblężonego Lidii Ginzburg), „Slavia Orientalis” 2014, nr 4, s. 565-576.

Rosjanka w Salpêtrière. Przyczynek do analizy obrazu szpitala psychiatrycznego w piśmiennictwie rosyjskim, [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek, pod red. J. Greń-Kuleszy, Opole 2014, s. 35-44.

2013

Świat wartości Jelizawiety Djakonowej (na materiale "Дневника русской женщины", 1900-1902), [w:] Revitalizace hodnot: Umĕní a literatura. Kolektivní monografie, pod red. J. Dohnala, Brno 2013, s. 193-2002.

2012

Sen – najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku (opowiadania „On” oraz „Sny” Jewdokii Nagrodskiej), „Slavica Wratislaviensia” 155, 2012 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 10, Sen), s. 191-199.

Motyw serca w dyskursie dziennikowym Jelizawiety Djakonowej (Дневник русской женщины 1900-1902 гг.), [w:] "Życie serca". Duch-dusza-ciało i relacja Ja - Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX i XXI wieku, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i in., Lublin 2012, s. 109-119.

2010

"Вам, только Вам изо всех, живущих на земле, хотел бы я сказать о себе все до конца...". O listach Andrieja Biełego do Margarity Morozowej uwag kilka, [w:] Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, pod red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Z. Zybury, Wrocław 2010, s. 281-296.

Dyskurs o literackich kreacjach "nowej kobiety" w rosyjskiej przestrzeni kulturowo-społecznej początku XX wieku, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, pod red. A. Ksenicza, M. Łuczyk, Zielona Góra 2010, s. 293-300.

Rec.: Вида Гудонене, психология личности в русской прозе и поэзии, Вильнюс 2006, „Slavica Wratislaviensia” 152, 2010, s. 143-145.

2009

Pieniądze i płeć w „Dzienniku Rosjanki” Jelizawiety Djakonowej, „Slavica Wratislaviensia” 149, 2009, (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 8, Pieniądz), s. 117-125.

Motywy ezoteryczne w prozie Jewdokii Nagrodskiej, [w:] Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 3, pod red. D. Oboleńskiej, M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009, s. 289-304.

2008

Kobieta na rozdrożu. Sytuacja wyboru w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwania, eksperymenty, re-wizje, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008, s. 2003-2011.

Odczytane przez mężczyznę: histeria, mania wielkości i patologia. Recenzenci i publicyści o twórczości pisarek rosyjskich początku XX wieku, [w:] Słowo. Tekst. Czas IX. Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin 8-10 listopada 2007 r.), pod. red. M. Aleksiejenki, M. Hordy, Szczecin 2008, s. 351-357.

Cierpienie jako sygnatura kobiecości w prozie pisarek rosyjskich początku XX wieku, "Rossica Lublinensia" V, Kobieta i/jako Inny. Mit i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim), pod red. M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek, Lublin 2008, s. 97-106.

Rec.: И. И. Юкина, Русский феминизм как вызов современности, Санкт-Петербург: „Алетея”, 2007, сс. 544, „Slavia Orientalis” 2008, nr 2, s. 316-320.

2007

Od milczenia do zamilknięcia. Kobieta jako autor i twórca w prozie pisarek rosyjskich początku XX wieku, „Przegląd Rusycystyczny” 2007, nr 1, s. 5-20.

Autobiografizm w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku ("Zapiski Anny" Nadieżdy Sanżar), [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy XXI wieku, pod red. A. Ksenicza, B. Tichoniuka, Zielona Góra 2007, s. 53-61.

Masochizm w literaturze rosyjskiej (Leopold von Sacher-Masoch i Anna Mar), [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, pod red. A. Wieczorek, Opole 2007, s. 53-61.

2006

Ciało i cielesność w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku, „Slavia Orientalis” 2006, nr 3, s. 355-371.

Rec.: Н. Пушкарева, Русская женщина: История и современность. Два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800-2000. Материалы к библиографии, Москва 2002, с. 527, „Slavica Wratislaviensia” 135, 2006, s. 173-177.

Rec.: М. А. Кузмин: Дневник 1908-1915. Предисловие, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и С. Шумихина. Санкт-Петербург: Изд. Ивана Лимбаха 2005, с. 864, „Przegląd Rusycystyczny” 2006, nr 2, s. 117-121.

2004

O prozie Jewdokii Nagrodskiej, „Slavica Wratislavienisa” 128, 2004 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 5) s. 173-183.

Rec.: M. Rzeczycka, Fenomen Sofii-Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich (Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, 190 s., „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 2, s. 124-128.

2003

Mizoginizm Ottona Weiningera w literaturze rosyjskiej początku XX wieku, „Slavica Wratislaviensia” 122, 2003 (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 4), s. 167-173.

Rec.: Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Katowice 2000, „Slavica Wratislaviensia” 123, 2003, 112-117.

2001

Rec: Piórem i wdziękiem. Kobiety w panteonie literatury rosyjskiej, pod red. W. Laszczak, D. Ambroziak, Opole 1999, „Slavica Wratislaviensia” 112, 2001, s. 149-153.

Rec.: W. F. Schoeller, Michaił Bułhakow, przeł. B. Kocowska, Wrocław 2000, „Slavica Wratislaviensia” 112, 2001, s. 141-143.

[Wstęp], „Slavica Wratislaviensia” 115, 2001, (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 3), s. 5.

2000

Postać mistrza w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” 109, 2000, s. 29-42.

1999

Tendencje mizoginiczne w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” 105, 1999, s. 73-86.

1998

Motyw miłości homoerotycznej w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” 101, 1998, s. 53-66.

1996

Motyw maski w prozie Michaiła Kuzmina, „Slavica Wratislaviensia” 94, 1996, s. 105-120.

1995

Rec.: J. Kulczycka-Saloni, D. Knysz-Rudzka, E. Paczoska, Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje, Warszawa 1992, „Slavica Wratislaviensia” 84, 1995, s. 104-106.

1983

Didaskalia w dramaturgii Antoniego Czechowa, „Slavica Wratislaviensia” 25, 1983, s. 27-32.


 Prace redakcyjne

 2022

"Slavica Wratislaviensia" 177, 2023, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 15, Zaraza, ss. 384 (wraz z I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kulą, M. Ślawską, A. Ursulenko).

2021

"Slavica Wratisalviensia" 173, 2021, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 14, Pamięć , s. 544 (we współpracy z M.M. Borowskim, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińską-Maciąg, M. Ślawską, M. Świetlickim, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik). Numer dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Klimowiczowi z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. 

Pamięć. Monografia, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2021 (współredakcja: M.M. Borowski, M. Chaszczewicz-Rydel, S. Kamińska-Maciąg, M. Ślawska, M. Świetlicki, K. Uczkiewicz, D. Żygadło-Czopnik).

2020

"Przegląd Rusycystyczny" 2020, nr 3.

2019

„Slavica Wratislaviensia” 169, 2019, ss. 197 (numer jubileuszowy, we współpracy z A. Babanovem).

Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Tom jubileuszowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019 (współredakcja I. Malej).

2018

„Slavica Wratislaviensia” 166, 2018, ss. 197.

2016

„Slavica Wratislaviensia” 163, 2016, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 12, Starość, (wraz z M.M. Borowskim, M. Chaszczewicz-Rydel, M. Bukwaltem,  K. Woźniak, S. Wójtowicz, R. Zmĕlíkiem), ss. 800.

2012

„Slavica Wratislaviensia” 155, 2012, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 10, Sen, (wraz z M. Bukwaltem,  T. Klimowiczem, M. Maciołek, S. Wójtowicz), ss. 430.

2011

„Slavica Wratislaviensia” 153, 2011, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, Ciało, (waz z A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, J. Rysicz, A. Ursulenko), ss. 816.

2001

„Slavica Wratislaviensia” 115, 2001, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 3, (wraz z K. Galon-Kurkową), ss. 259.

 


Tłumaczenia

2020

Jelena Czyżowa, Moja pamięć o blokadzie : Leningrad 1941-1942, „Odra” 2020, nr 1, s. 33-35 (współautor T. Klimowicz).

 


Sprawozdania i komunikaty

2000

Konferencja Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, nr 1, s. 7.

Informacje o obronionych rozprawach doktorskich, Ewa Komisaruk (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski), Proza Michaiła Kuzmina, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz, „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 2, s. 143.

 


Konferencje

Udział w konferencjach (2021-2015)

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, on-line, 16-17 września 2021 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Hodnoty v literatuře a umění V (Wartości w literaturze i sztuce), Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczno-Socjologiczny w Samarze, Rosja, on-line, 04 czerwca 2021 r.;

XIII Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Literaturoznawcza Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 16-17 maja 2019 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Hodnoty v literatuře a umění IV (Wartości w literaturze i sztuce), Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy, 29-30 sierpnia 2018 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Od druku do Internetu: Literatura, kultura, media w Europie Środkowo-Wschodniej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 25 maja 2017 r.;

46 Międzynarodowa Filologiczna Konferencja Naukowa, Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, (46 Международная филологическая конференция, Санкт-Петербургский государственный университет), Sankt Petersburg, Rosja; 13-22 marca 2017 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Hodnoty v literatuře a umění III (Wartości w literaturze i sztuce), Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy, 30-31 sierpnia 2016 r.;

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, Uniwersytet Wrocławski, 14-15 maja 2015 r.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 24-25 kwietnia 2015 r.


Organizacja konferencji

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Słowiańszczyzna dawniej i dziś. Język, literatura, kultura, 21-22 października 2021 r., Uniwersytet Wrocławski (opiekun naukowy);

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza, 16-17 września 2021 r., Uniwersytet Wrocławski (opiekun naukowy);

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, 16-17 maja 2019 r., Uniwersytet Wrocławski, (członek Komitetu Organizacyjnego);

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość, 14-15 maja 2015 r., Uniwersytet Wrocławski, (kierownik naukowy konferencji);

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Ciało, 19-20 listopada 2009, Uniwersytet Wrocławski (członek Komitetu Organizacyjnego);

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 18-19 listopada 1999, Uniwersytet Wrocławski (członek Komitetu Organizacyjnego).


Recenzent rozpraw habilitacyjnych

2017 – Beata Pawletko, Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

2017 - Agnieszka Gozdek, Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Członek komisji habilitacyjnych

2014 – Marcin Filipowicz, „Panowie, bądźmy Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzieć…”. Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski;

2012 – Katarzyna Jastrzębska, Sztuka uważności: problemy pisarstwa Anatolija Kima, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński.

Recenzent rozpraw doktorskich

2015 - Agnieszka Potyrańska, Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius (w ujęciu kontekstualnym), Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

2014 - Wojciech Kral, Świat śródziemnomorski w liryce Michaiła Kuzmina, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński.


Wyjazdy zagraniczne

2018 - Ruhr-Universität Bochum, Niemcy, (w ramach umowy bilateralnej);

2018 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2016 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2015 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2014 – Uniwersytet w Weronie, Włochy, (w ramach programu ERASMUS);

2014 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2013 - Uniwersytet w Ostrawie, Czechy, (w ramach programu ERASMUS);

2013 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2007 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2002 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

2001 – Uniwersytet Lwowski, Ukraina, (w ramach umowy bilateralnej);

1998 - Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja, (w ramach umowy bilateralnej);

1995 – Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, Litwa, (w ramach umowy bilateralnej).