Umowy bilateralne

 

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać się o wyjazd na studia na semestr lub cały rok akademicki studiów do jednej z partnerskich uczelni zagranicznych w ramach umów bilateralnych.

Istnieje możliwość wyjazdu m.in. do Rosji, USA, Czech, Niemiec, Kazachstanu oraz na Ukrainę.

Warunkiem wyjazdu jest ukończenie pierwszego roku studiów.

Studenci, którzy w jednym roku akademickim chcą skorzystać z wymiany w ramach umów bilateralnych oraz innego programu, np. Erasmus + lub ISEP, przed rekrutacją powinni zapoznać się z wewnętrzymi regulacjami w Instytutach/Wydziałach dotyczącymi wyjazdów na różne programy w tym samym roku akademickim.

 

BWM nie przyjmuje aplikacji poza ogłoszonymi terminami naboru!

Aby wziąć udział w wymianie w roku akademickim 2019/2020, należy do 28 lutego 2019 złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

  • list motywacyjny (w j.polskim, zawierający informację, w którym semestrze student planuje wyjazd),
  • 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym jeden od dyrektora instytutu lub zastępcy dyrektora ds. nauczania (studenci WPAiE od prodziekana ds.kształcenia),
  • zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów - minimum 4.0,
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego* lub języka urzędowego kraju wyjazdu na poziomie umożliwiającym studiowanie (co najmniej B2) - nie dotyczy studentów filologii,
  • kopię paszportu.

Studenci III stopnia powinni złożyć ponadto:

  • zgodę na wyjazd wydaną przez dyrektora studiów doktoranckich, 
  • zgodę promotora,
  • plan badań, które doktorant chce prowadzić na uczelni partnerskiej.

Uczelnia przyjmująca gwarantuje bezpłatną naukę oraz niektóre z nich stypendium lub bezpłatne zakwaterowanie. Uniwersytet Wrocławski dofinansowuje podróż w kwocie podanej w tabeli, inne koszty (np. związane z uzyskaniem wizy) studenci ponoszą samodzielnie.

 

Lista umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi w ramach ERASMUS+

 

Szczegóły na: http://international2.uni.wroc.pl/pl/oferty-stypendialne/umowy-bilateralne

 

Dokumenty:

Ustalenia IFS studia inne programy

Wyciąg z ToR nowy